Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canergy vet

Virbac

Tablett 100 mg
(Tillhandahålls ej) (ljusbrun med bruna fläckar, rund och konvex med brytskåra på ena sidan, köttsmak)

perifert vasodilaterande medel

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QC04AD90
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Canergy vet (Tablett 100 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Företaget slutar tillhandahålla detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid.
Startdatum: 2020-05-13
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-12-21.

Innehåll

En tablett innehåller: Propentofyllin 100 mg, laktosmonohydrat, majsstärkelse, krospovidon, talk, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kalciumbehenat, jäst, avaktiverad, artificiell köttsmak

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Propentofyllin har visat sig öka blodflöde, särskilt i hjärtat och skelettmuskulatur. Det ökar också blodflödet i hjärnan och därmed dess syretillförsel, utan att öka hjärnans glukosbehov. Det har en blygsam kronotrop effekt och en tydlig positivit inotrop effekt. Dessutom har det visat sig ha en antiarytmisk effekt på hundar med myokardischemi och en bronkodilaterande effekt motsvarande den hos aminofyllin.


Propentofyllin hämmar trombocytaggregation och förbättrar erytrocyternas flödesegenskaper.

Det har en direkt effekt på hjärtat och minskar perifert vaskulärt motstånd vilket således minskar kardiell belastning.


Propentofyllin kan öka viljan att motionera och motionstolerans, framför allt hos äldre hundar.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering absorberas propentofyllin snabbt och fullständigt och distribueras snabbt till vävnaderna. Maximala plasmanivåer nås 15 minuter efter oral dosering till hundar.

Halveringstiden är cirka 30 minuter och biotillgängligheten för modersubstansen är cirka 30 %. Det finns ett flera effektiva metaboliter och metabolismen sker i huvudsak i levern. 80‑90 % av propentofyllin utsöndras i form av metaboliter via njurarna. Resten elimineras via faeces. Det sker ingen bioackumulering.

Indikationer

För att förbättra perifer och cerebral vaskulär cirkulation. För förbättring av matthet, slöhet och allmänt medvetande hos hundar.

Kontraindikationer

Se avsnitt Däktighet och laktation

Använd inte till hundar som väger mindre än 5 kg.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot några hjälpämnen.

Försiktighet

Specifika sjukdomar (t.ex. njursjukdom) ska behandlas.

Revidering av behandlingen till hundar som redan behandlas mot kronisk hjärtsvikt eller luftrörssjukdom bör övervägas.

Vid njursvikt bör dosen reduceras.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och/eller laktation. Användning till dräktiga eller lakterande tikar eller på avelsdjur rekommenderas därför inte.

Biverkningar

I sällsynta fall (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur), har allergiska hudreaktioner, kräkningar och hjärtstörningar rapporterats. I dessa fall ska behandlingen avbrytas.

Dosering

Normaldosen är 6-10 mg propentofyllin/kg kroppsvikt dagligen uppdelat på två doser enligt följande:

förklaring


100 mg tabletter

Kroppsvikt (kg)

Morgon

Kväll

Totalt antal tabletter dagligen

Daglig total dos (mg/kg)

5 kg‑8 kg

1/4

1/4

½

6,25‑10,0

>8 kg‑10 kg

1/2

1/4

¾

7,5‑9,4

>10 kg‑15 kg

1/2

1/2

1

6,7‑10,0

>15 kg‑25 kg

3/4

3/4

1 ½

6,0‑10,0

>25 kg‑33 kg

1

1

2

6,1‑8,0

>33 kg‑49 kg

11/2

11/2

3

6,1‑9,1

>49 kg‑66 kg

11

11

4

6,1‑8,2

>66 kg‑83 kg

111/2

111/2

5

6,0‑7,6

Tabletterna kan administreras direkt i munnen, baktill på hundens tunga eller blandas i en liten boll med föda och bör administreras minst 30 minuter före utfodring. 


Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med dess skårade sida uppåt och den konvexa (rundade) sidan mot ytan.

dela tabletten

Halvor: tryck med tummarna på tablettens båda sidor.

Fjärdedelar: tryck ned tummen mitt på tabletten.

Överdosering

Takykardi vid upphetsning, hypotoni, rodnad av slemhinnor och kräkningar.

Utsättning av behandlingen leder till en spontan remission av dessa tecken.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Försiktighet ska iakttas för att förhindra oavsiktligt intag.

I händelse av oavsiktligt intag av tabletter, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Tvätta händerna efter användning.

Hållbarhet

Hållbarhet för delade tabletter i öppnad innerförpackning: 4 dagar.

Förvaring

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Alla oanvända tablettdelar ska läggas tillbaka i det öppnade blistret och läggas tillbaka i kartongen för användning vid nästa administrering.

Förpackningsinformation

Tablett 100 mg (ljusbrun med bruna fläckar, rund och konvex med brytskåra på ena sidan, köttsmak)
100 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av