Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Coglapix

Ceva Animal Health

Injektionsvätska, suspension
(Injektionsvätska, suspension. Gråvit, ogenomskinlig vätska)

Immunologiska medel för svindjur, inaktiverade bakteriella vacciner för svin

Djurslag:
  • Svin
ATC-kod: QI09AB07
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-05-04.

Innehåll

Varje dos om 2 ml innehåller:

Aktiva substanser:

Actinobacillus pleuropneumoniae serotyp 1 (stam NT3) och

Actinobacillus pleuropneumoniae serotyp 2 (stam PO, U3, B4, SZ II)

som uttrycker ApxI toxoid min. 28,9 ELISA enheter/ml*,

ApxII toxoid min. 16,7 ELISA enheter/ml,

Apx III toxoid min. 6,8 ELISA enheter/ml

*ELISA enheter/ml beräknad serologisk titer i serum hos immuniserade kaniner.


Adjuvans:

Aluminiumhydroxidgel (som Al3+) 4,85 mg

Hjälpämne:

Tiomersal max 0,22 mg

Aluminiumhydroxid

Natriumhydroxid

Natriumklorid

Vatten för injektion

Egenskaper

Vaccinet innehåller inaktiverade Actinobacillus pleuropneumoniae bakterier. Den totala mängden är 20 x 109 inaktiverade bakterier per dos.

Stam NT3 tillhör serotyp 1 som uttrycker ApxI, medan stam SzII, PO, U3 och B4 tillhör serotyp 2 som uttrycker ApxIII. Alla stammarna uttrycker även ApxII.

Vaccinerade grisar utvecklar aktiv immunitet mot sjukdom orsakad av Actinobacillus pleuropneumoniae serotyp 1 och 2. Effekt visades i laboratoriestudier men inte i fält.

Indikationer

För aktiv immunisering av svin för att minska kliniska symtom och lungskador associerade med pleuropneumoni orsakad av Actinobacillus pleuropneumoniae serotyp 1 och 2.

Immunitetens insättande: 21 dagar efter den andra vaccinationen.

Immunitetens varaktighet: 16 veckor efter den andra vaccinationen.

Kontraindikationer

Inga

Försiktighet

Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Dräktighet och laktation:

Använd inte under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Biverkningar efter vaccination inkluderar:

- en övergående och lindrig svullnad i storleken maximalt 2x3,2 cm vid injektionsstället är mycket vanligt. Svullnaden kvarstår i minst 8 dagar.

- dag 1 eller 2 efter vaccination är det vanligt att kroppstemperaturen ökar med upp till 1,8 oC under 2 timmar.


Vaccinerade svin kan visa symtom på nedsatt allmäntillstånd under några timmar efter vaccination, det är dock mindre vanligt.

Anafylaxliknande reaktioner har rapporterats i mycket sällsynta fall och symtomatisk behandling rekommenderas.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Intramuskulär användning.

Föredraget administrationsställe är nackområdet.

Dos: 2 ml

Vaccinationsschema: från 7 veckors ålder administreras 2 doser med ett intervall på 3 veckor mellan doserna.

Omskakas väl innan användning.

Använd sterila sprutor och nålar, säkerställ att aseptisk teknik används vid vaccination.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med andra läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter andra läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Administrering av dubbel dos orsakade inga andra reaktioner än de beskrivna i avsnitt "Biverkningar"; dock var reaktionerna något allvarligare: övergående, lindrig svullnad maximalt 3x3 cm vid injektionsstället, vilken minskade i storlek men varade i åtminstone 14 dagar.

Dag 1 eller 2 efter vaccination ökade kroppstemperaturen med upp till 2,6oC under 2 timmar

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Det finns ingen information om vaccinets effekt på djur med maternella antikroppar.

Vid åldern för vaccination förekommer dock vanligtvis inga sådana antikroppar hos griskultingar.

Vaccinera endast friska djur.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 18 månader

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 10 timmar

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 °C - 8 °C).

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension Injektionsvätska, suspension. Gråvit, ogenomskinlig vätska
5 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av