Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Norotic vet

VM Pharma

Örondroppar, suspension
(Tillhandahålls för närvarande ej)

Djurslag:
  • Uppgift om djurslag saknas
ATC-kod: QS02CA06
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-12-16.

Innehåll

1 ml innehåller:

Aktiv substans:

Marbofloxacin...................................................... 3,0 mg

Klotrimazol..........................................................10,0 mg

Dexametason........................................................0,9 mg

(motsvarar dexametasonacetat...........................1,0 mg)Hjälpämnen

Propylgallat (E310)................................................1,0 mg

Sorbitanoleat

Kiseldioxid, hydrofob kolloidal

Triglycerider, medellång kolkedja

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Läkemedlet innehåller tre aktiva substanser:


Marbofloxacin är ett syntetiskt antibiotikum som tillhör fluorokinolonfamiljen som verkar genom att hämma DNA-gyras. Dess antibakteriella spektrum är brett och omfattar såväl grampositiva (t.ex. Staphylococcus intermedius) som gramnegativa bakterier (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli och Proteus mirabilis).


För marbofloxacin:

Rapporter från europeisk litteratur om mikrobiologiska känslighetsdata (insamlade 1994–2012) omfattar hundratals hund- och kattpatogener känsliga för marbofloxacin.

Mikroorganism

MIC (µg/ml)

Staph pseudintermedius

0,125–1

Pseudomonas

0,12–1

Följande brytpunkter för känslighet har bestämts: ≤ 1 µg/ml för känsliga, 2 µg/ml för måttligt känsliga och ≥ 4 µg/ml för resistenta bakteriestammar.

Marbofloxacin har ingen effekt mot anaeroba organismer, jästsvamp eller svamp. Resistens mot fluorokinoloner förekommer genom kromosommutation med tre mekanismer: minskning av bakterieväggens permeabilitet, expression av effluxpumpar och mutation av enzymer som binder molekyler.

Klotrimazol är en antimykotisk substans som hör till imidazolfamiljen. Den verkar genom att framkalla förändringar i membranpermeabiliteten. Detta medför att intracellulära föreningar läcker ut, och cellernas molekylärsyntes hämmas. Det antimikrobiella spektrumet är brett och riktar sig särskilt mot Malassezia pachydermatis.


För klotrimazol:

Följande brytpunkter för känslighet har bestämts: ≤ 25 µg/ml för känsliga svampstammar.Dexametasonacetat är en syntetisk glukokortikoid med antiinflammatorisk och klådstillande verkan.


Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiska studier hos hundar med terapeutisk dos har visat att: Den maximala plasmakoncentrationen av marbofloxacin är 0,06 µg/ml efter 14 dagars behandling. Marbofloxacin binder svagt till plasmaproteiner (< 10 % hos hund) och utsöndras långsamt, huvudsakligen i aktiv form i urin (2/3) och i feces (1/3). Klotrimazol absorberas i mycket låg grad (plasmakoncentration < 0,04 µg/ml). Plasmakoncentrationen av dexametasonacetat uppnår 1,25 ng/ml efter 14 dagars behandling. Absorptionen av dexametason ökas inte av den inflammatoriska processen orsakad av otit.

Indikationer

Behandling av extern otit orsakad av bakterier känsliga för marbofloxacin och svampar (speciellt Malassezia pachydermatis) känsliga för klotrimazol.

Användningen av produkten ska baseras på känslighetstester av isolerade bakteriestammar.

Kontraindikationer

Använd inte hos hundar med trumhinneperforation.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.

Se avsnitt Dräktighet och laktation.

Försiktighet

Endast för utvärtes bruk. Användning i örat.

Undvik kontakt med djurets ögon. Vid oavsiktlig kontakt, skölj ordentligt med vatten.

Omtattande användning av en enda antibiotikagrupp kan framkalla resistens i en bakteriepopulation. Det är lämpligt att reservera fluorokinoloner för behandling av kliniska tillstånd som svarat dåligt eller förväntas svara dåligt på andra antibiotika.

Före behandling med detta läkemedel ska trumhinnan inspekteras för att kontrollera att den inte är perforerad.

Vid användning av preparatet ska officiella och lokala bestämmelser om användning av antimikrobiella läkemedel beaktas.

Se avsnitt Observera.

Läkemedel som hör till klassen kinoloner har associerats med broskerosion i tyngdbärande leder och andra typer av ledsjukdomar hos unga/växande djur av olika arter. Användning av detta läkemedel hos unga djur rekommenderas inte.

Dräktighet och laktation

Använd inte hos dräktiga eller lakterande tikar.

Biverkningar

Vanliga biverkningar vid behandling med kortikoider kan uppträda (förändringar i biokemiska och hematologiska parametrar, som ökning av alkaliskt fosfatas och aminotransferas, något begränsad neutrofili).

Intensiv långtidsbehandling med kortikoidsteroidpreparat för lokal användning kan ge upphov till lokala och systemiska biverkningar som hämning av binjurefunktionen, förtunning av epidermis och fördröjd sårläkning.

I sällsynta fall kan användningen av detta läkemedel vara förknippat med dövhet, främst hos äldre hundar. Dövheten är för det mesta övergående.

Dosering

Användning i örat.

En droppe innehåller 71 µg marbofloxacin, 237 µg klotrimazol och 23,7 µg dexametasonacetat.


Omskakas väl under 1 minut före användning.

Applicera 10 droppar i örat en gång dagligen under 7–14 dagar.

Efter applicering kan örat masseras lätt en kort stund för att läkemedlet ska nå den nedre delen av hörselgången.


Efter 7 dagars behandling bör veterinären bedöma om det är nödvändigt att förlänga behandlingstiden med ytterligare en vecka.

Vid behandling av flera hundar ska separat förlängningspip användas för varje hund.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Förändringar i biokemiska och hematologiska parametrar (såsom ökning av alkalisk fosfatas, aminotransferas, något begränsad neutrofili, eosinopeni, lymfopeni) har observerats när tre gånger rekommenderad dos administrerats. Dessa förändringar är inte allvarliga och går över när behandlingen upphör.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Den yttre hörselgången ska rengöras och torkas grundligt före behandling.

Otit orsakad av bakterier och svampar är ofta sekundär. Den bakomliggande orsaken ska identifieras och behandlas.Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna noggrant efter administrering av läkemedlet.

Undvik att få preparatet i ögonen. Vid oavsiktligt stänk i ögonen, skölj med rent vatten.

Personer som är överkänsliga för fluoro(kinoloner) och andra innehållsämnen i preparatet ska undvika kontakt med läkemedlet.

Hållbarhet

Hållbarheten i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 3 månader.

Förvaring

Förvaras vid högst 30 °C.

Förpackningsinformation

Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av