Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Finilac vet

Receptstatus
Virbac

Oral lösning 50 mikrog/ml
(klar, färglös till lätt brunaktig)

Prolaktinhämmare

Djurslag:
 • Hund
 • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QG02CB03
 • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-02-26.

Innehåll

1 ml innehåller: Kabergolin 50 mikrogram, triglycerider, medellång kedja.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Kabergolin är ett ergolinderivat. Det har dopaminerg aktivitet som leder till hämning av prolaktinutsöndringen från den främre hypofysen. Verkningsmekanismen för kabergolin har studerats på modeller in vitro och in vivo. De viktigaste detaljerna anges nedan:

 • Kabergolin hämmar prolaktinutsöndring från hypofysen och hämmar alla prolaktinberoende processer som laktation. Maximal hämning uppnås efter 4 till 8 timmar och varar flera dagar beroende på administrerad dos.

 • Kabergolin har inga andra effekter på endokrinsystemet än hämning av prolaktinutsöndring.

 • Kabergolin är en dopamingagonist i centrala nervsystemet genom selektiv interaktion med de dopaminerga D2-receptorerna.

 • Kabergolin har affinitet för den noradrenerga receptorer, men detta påverkar inte noradrenalin- och serotoninmetabolismen.

 • I likhet med andra ergolinderivat är kabergolin ett kräkmedel (i effekt jämförbart med bromokriptin och pergolid).


Farmakokinetiska egenskaper

Det finns inga farmakokinetiska data för den rekommenderade doseringsregimen till hund och katt.

Farmakokinetiska studier på hundar har utförts med dagliga doser om 80 µg/kg kropsvikt (16 gånger den rekommenderade dosen). Hundar behandlades i 30 dagar och farmakokinetiska bedömningar utfördes dag 1 och 28.

Absorption:

 • Tmax = 1 timme dag 1 och 30 minuter-2 timmar (genomsnitt 75 minuter) dag 28

 • Cmax varierade mellan 1 140 och 3 155 pg/ml (genomsnitt 2 147 pg/ml) dag 1 och mellan 455 och 4 217 pg/ml (genomsnitt 2 336 pg/ml) dag 28

 • AUC (0-24 h) dag 1 varierade mellan 3 896 och 10 16 pg.h.ml-1 (genomsnitt 7 056 pg.h.ml-1) och dag 28 mellan 3 231 och 19 043 pg.h.ml-1 (genomsnitt 11 137 pg.h.ml-1).

Eliminering:

 • Halveringstid i plasma hos hund är dag 1 ~19 timmar; dag 28 ~10 timmar.

Indikationer

Behandling av skendräktighet hos tikar

Hämning av laktation hos tikar och honkatter

Kontraindikationer

Använd inte till dräktiga djur eftersom läkemedlet kan framkalla missfall.

Använd inte tillsammans med dopaminantagonister.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

Dräktighet och laktation

Kabergolin kan leda till missfall i senare stadier av dräktigheten och bör inte användas av dräktiga djur. Differentialdiagnos mellan dräktighet och skendräktighet ska ställas på rätt sätt.

Läkemedlet är avsett att hämma laktation: hämning av prolaktinutsöndring via kabergolin leder till att laktation upphör snabbt och till att bröstkörtlarna minskar i storlek. Läkemedlet ska inte användas till lakterande djur om inte hämning av laktation är nödvändig.

Biverkningar

Kabergolin kan framkalla övergående hypotoni hos behandlade djur och leda till mer signifikant hypotoni hos djur som samtidigt får behandling med läkemedel mot hypotoni, eller direkt efter operation medan djuret är påverkat av anestesimedel.

Möjliga biverkningar är:

 • trötthet

 • anorexi

 • kräkningar

Dessa biverkningar är vanligtvis måttliga och övergående.

Kräkningar inträffar vanligtvis bara efter den första administreringen. I detta fall ska behandlingen inte avbrytas, eftersom kräkningarna sannolikt inte återkommer efter följande administreringar.


I mycket ovanliga fall kan allergiska reaktioner uppstå, t.ex. ödem, urtikaria, dermatit och pruritus.

I mycket ovanliga fall kan neurologiska symtom uppstå, t.ex. sömnighet, muskeltremor, ataxi, hyperaktivitet och konvulsioner.

Dosering

Läkemedlet ska administreras oralt antingen direkt i munnen eller genom att blandas i födan.


Doseringen är 0,1 ml/kg kroppsvikt (motsvarande 5 mikrogram/kg kroppsvikt av kabergolin) en gång dagligen 4-6 dagar i rad, beroende på hur allvarligt det kliniska tillståndet är.

Om symptomen inte försvinner efter en behandling, eller om de återkommer efter avslutad behandling, kan behandlingen upprepas

Interaktioner

Eftersom kabergolin utövar sin terapeutiska effekt genom direkt stimulering av dopaminreceptorer, ska läkemedlet inte administreras samtidigt med läkemedel som har dopaminantagonisteffekt (t.ex. fentiaziner, butyrofenoner, metoklopramid) eftersom dessa kan minska de prolaktinhämmande effekterna. Se även avsnitt Kontraindikationer.

Eftersom kabergolin kan framkalla övergående hypotoni, ska läkemedlet inte användas till djur som samtidigt får behandling med läkemedel mot hypotoni. Se även avsnitt Biverkningar.

Överdosering

Försöksdata indikerar att en enstaka överdosering av kabergolin kan leda till en ökad benägenhet för kräkningar efter behandling, och eventuellt en ökning av hypotoni efter behandling.

Allmänna stödjande åtgärder ska sättas in vid behov för att avlägsna allt läkemedel som inte absorberats och bibehålla blodtrycket. Som antidot kan parenteral administrering av dopaminantagonister som metoklopramid övervägas.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Ytterligare understödande behandling ska omfatta begränsat intag av vatten och kolhydrater samt ökad motion.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter användning.

Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta bort allt stänk omedelbart.

Fertila kvinnor och ammande kvinnor ska inte hantera läkemedlet eller i så fall använda ogenomträngliga handskar vid administrering av läkemedlet.

Om du vet att du är överkänslig mot kabergolin eller mot några andra ämnen i läkemedlet ska du undvika kontakt med läkemedlet.

Lämna inte fyllda sprutor utan uppsikt i närhet av barn. Vid oavsiktligt intag, framför allt av ett barn, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Övrigt

Detta läkemedel ska inte blandas med andra vattenhaltiga lösningar (t.ex. mjölk).

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

Förvaring

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Oral lösning 50 mikrog/ml klar, färglös till lätt brunaktig
15 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av