Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Saniotic vet

Salfarm Scandinavia

Örondroppar/kutan suspension
(Vit suspension)

Medel vid öronsjukdomar, kortikosteroider i kombination med antiinfektiva

Djurslag:
 • Hund
 • Katt
ATC-kod: QS02CA01
 • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-11-18.

Innehåll

Varje ml (40 droppar) innehåller:


Aktiv(a) substans(er):
Mikonazolnitrat 23,0 mg (motsvarande 19,98 mg mikonazol)
Prednisolonacetat 5,0 mg (motsvarande 4,48 mg prednisolon)
Polymyxin B sulfat 0,5293 mg (motsvarande 5500 IE polymyxin B sulfat)


Hjälpämne(n):

Kolloidal vattenfri kiseldioxid
Flytande paraffin

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Mikonazol tillhör gruppen N-substituerade imidazolderivat och hämmar de novo-syntes av ergosterol.
Ergosterol är en essentiell membranlipid som måste syntetiseras av svampar. Brist på ergosterol hämmar flera membranfunktioner och leder slutligen till att cellen dör. Aktivitetsspektrum täcker nästan alla svampar och jästsvampar som är av relevans för veterinärmedicin samt grampositiva bakterier. I stort sett ingen resistensutveckling har rapporterats. Mikonazol har en fungistatisk verkningsmekanism, men höga koncentrationer har även observerats ge fungicida effekter.


Polymyxin B tillhör gruppen polypeptidantibiotika som är isolerade från bakterier. Det är bara effektivt mot gramnegativa bakterier. Resistensutvecklingen är kromosomal till sin natur och utvecklingen av resistenta gramnegativa patogener är relativt sällsynt. Alla Proteus-arter har emellertid en naturlig resistens mot polymyxin B.
Polymyxin B binder till fosfolipider i cytoplasmamembranet för att störa membranpermeabiliteten.
Detta leder till autolys av bakterierna och således baktericid aktivitet.


Prednisolon är en syntetisk kortikosteroid som används för att den har antiinflammatoriska, klådstillande, antiexsudativa och antiproliferativa effekter. Den antiinflammatoriska aktiviteten hos prednisolonacetat är en följd av minskad kapillärpermeabilitet, förbättrat blodflöde och hämning av fibroblastaktivitet.


Den exakta akaricida verkningsmekanismen är oklar. Man tror att skabben kvävs eller immobiliseras av de oljiga hjälpämnena.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter lokal applicering av polymyxin B sker i princip ingen absorption av substansen genom intakt hud och intakta slemhinnor, men en omfattande absorption via sår.


Efter lokal applicering av mikonazol sker i princip ingen absorption av substansen genom intakt hud och intakta slemhinnor.


Vid lokal applicering på intakt hud är prednisolon föremål för begränsad och fördröjd absorption.
Större absorption av prednisolon bör förväntas vid nedsatt hudbarriärfunktion (t.ex. hudlesioner).

Indikationer

För behandling av extern otit och små lokaliserade ytliga hudinfektioner hos hund och katt orsakade av infektioner med följande bakterier och svampar känsliga för mikonazol och polymyxin B:

 • Grampositiva bakterier
  Staphylococcus spp.
  Streptococcus spp.

 • Gramnegativa bakterier
  Pseudomonas spp.
  Escherichia coli

 • Svampar
  Malassezia pachydermatis
  Candida spp.
  Microsporum spp.
  Trichophyton spp.

Behandling av infestationer av Otodectes cynotis (öronskabb) om det samtidigt föreligger infektion med patogener känsliga för mikonazol och polymyxin B.

Kontraindikationer

Använd inte:
- vid överkänslighet mot aktiva substanser i det veterinärmedicinska läkemedlet eller mot andra kortikosteroider, andra azolantimykotika eller mot några hjälpämnen
- till djur med perforerade trumhinnor
- till djur där det är känt att smittämnena är resistenta mot polymyxin B och/eller mikonazol
- på bröstkörtlar hos lakterande tikar eller honkatter

Försiktighet

Användning av läkemedlet ska baseras på känslighetstester av bakterier och/eller svampar som isolerats från djuret. Om detta inte är möjligt ska behandlingen baseras på lokal (regional) epidemiologisk information om målpatogenernas känslighet.
Vid recidiverande infestationer med Otodecter cynotis (öronskabb) rekommenderas systemisk behandling med ett passande ektoparasitärt medel.
Innan behandling med läkemedlet måste integriteten av trumhinnan kontrolleras.


Systemiska kortikosteroideffekter är möjliga, speciellt om läkemedlet används under ett täckförband, på omfattande hudlesioner med ökat blodflöde i huden, eller om djuret slickar i sig läkemedel.


Förhindra att behandlade djur eller djur som har kontakt med behandlade djur får i sig läkemedel peroralt.


Förhindra kontakt av läkemedlet med djurets ögon. Vid oavsiktlig kontakt skölj omedelbart med rikligt med vatten.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation.
Absorptionen av mikonazol, polymyxin B och prednisolon genom huden är låg och inga teratogena/embryotoxiska/fetotoxiska och modertoxiska effekter förväntas hos hund och katt.
Behandlade djur kan eventuellt förtära de aktiva substanserna när de slickar sig och det kan förväntas att substanserna överförs till blod och mjölk.
Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Användning av detta veterinärmedicinska läkemedel kan i mycket ovanliga fall förknippas med förekomst av dövhet (speciellt hos äldre hundar). I detta fall ska behandlingen avbrytas.
Det är känt att långvarig och omfattande användning av lokala kortikosteroider utlöser lokal immunosuppression inklusive ökad risk för infektion, förtunning av överhuden och fördröjd läkning av sår, telangiektasi och ökad risk för blödningar i huden och systemiska effekter, inklusive hämning av binjurefunktion.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:
- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

För användning i örat och kutan användning.
Skaka ordentligt före användning. Kontaminering av flaskan måste undvikas.


I början av behandlingen ska hår som omger eller täcker lesionerna klippas bort, och detta ska vid behov upprepas under behandlingen.


Infektioner i yttre hörselgången (extern otit):
Rengör den yttre hörselgången och ytterörat och administrera 5 droppar av det veterinärmedicinska läkemedlet i den yttre hörselgången två gånger om dagen. Massera örat och hörselgången noga för att säkerställa korrekt fördelning av de aktiva substanserna, men försiktigt för att inte orsaka djuret smärta.
Behandlingen ska fortsätta utan avbrott till några dagar efter att de kliniska symtomen har upphört helt, i minst 7-10 dagar och upp till 14 dagar. Det rekommenderas att effekten av behandlingen verifieras av en veterinär innan behandlingen seponeras.

Hudinfektioner (små lokaliserade och ytliga):
Applicera några droppar av det veterinärmedicinska läkemedlet på de hudlesioner som ska behandlas två gånger per dag och massera noga.
Behandlingen ska fortsätta utan avbrott till några dagar efter att de kliniska symtomen har upphört helt, upp till 14 dagar.

I vissa envisa fall (öron- eller hudinfektioner) kan behandlingen behöva fortsätta i 2 till 3 veckor. Om långvarig behandling är nödvändig krävs upprepade kliniska undersökningar inklusive en ny bedömning av diagnosen.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Uppgift saknas.

Överdosering

Inga andra symtom än de som anges i avsnitt "Biverkningar" förväntas.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Bakteriell otit och svampotit är ofta av sekundär natur. Den underliggande orsaken ska identifieras och behandlas.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för prednisolon, polymyxin B eller mikonazol ska undvika kontakt med läkemedlet.


Läkemedlet kan orsaka irritation på hud och ögon. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd alltid engångshandskar vid applicering av läkemedlet till djur. Vid oavsiktligt spill ska hud och ögon omedelbart sköljas med rikligt med vatten. Tvätta händerna efter användning.
Undvik oavsiktligt intag av läkemedlet. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år
Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 3 månader

Förvaring

Förvaras vid högst 30 °C.
Öppnad förpackning förvaras vid högst 25 °C.
Förvara förpackningen i ytterkartongen.

Förpackningsinformation

Örondroppar/kutan suspension Vit suspension
20 milliliter droppbehållare, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av