Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Eprecis vet

Receptstatus
Ceva Animal Health

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
(Klar, färglös till svagt gul lösning)

Anthelmintikum, insekticid och acaricid mot nematoder, löss, stickfluga, nötstyng och skabb

Djurslag:
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QP54AA04
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-08-25.

Innehåll

1 ml innehåller:

Aktiv(a) substans(er):

Eprinomektin.........................20,0 mg

Hjälpämne(n):

Butylhydroxytoluene (E321)  0,8 mg

Butylhydroxytoluen (E321)

Dimetylsulfoxid

Glycerolformal, stabiliserad

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Eprinomektin är en endektocid som tillhör klassen makrocykliska laktoner. Substanser från denna klass binder selektivt med hög affinitet till glutamatreglerade kloridjonkanaler vilka förekommer i nerv- och muskelceller hos ryggradslösa djur. Det leder till ökad permeabilitet för kloridjoner över cellmembranen, vilket ger en hyperpolarisering av nerv- och muskelceller hos parasiten som därmed paralyseras och avdödas. Föreningar ur denna grupp kan också interagera med andra ligandreglerade kloridjonkanaler, till exempel de som regleras av neurotransmittorn gamma-aminosmörsyra (GABA).

Säkerhetsmarginalen för substanser ur denna klass beror på att däggdjur saknar glutamatreglerade kloridjonkanaler, makrocykliska laktoner har låg affinitet för andra ligandreglerade kloridjonkanaler hos däggdjur samt att de inte passerar blodhjärnbarriären under normala förhållanden.


Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter subkutan administrering är biotillgängligheten för eprinomektin cirka 89%. Maximal genomsnittlig plasmakoncentration på 58 µg/l uppnås efter 36-48 timmar.

Distribution

Det föreligger ett linjärt förhållande mellan administrerad dos och plasmakoncentration vid det terapeutiska dosintervallet från 0,1 till 0,4 mg/kg. Eprinomektin binder starkt (över 99%) till plasmaproteiner hos nötkreatur.

Metabolism

Eprinomektin metaboliseras inte i någon högre grad hos nötkreatur. Andelen metaboliter uppgår till cirka 10% av totala mängden restsubstanser i plasma, mjölk, vävnader för humankonsumtion samt faeces.

Elimination

Eliminationshalveringstiden för eprinomektin är 65-75 timmar och det utsöndras huvudsakligen via faeces.


5.3 Miljöegenskaper

Liksom andra makrocykliska laktoner kan eprinomektin påverka andra organismer negativt. Efter behandling kan utsöndring av potentiellt toxiska nivåer av eprinomektin ske under flera veckor. Faeces från behandlade betande djur kan minska antalet dynglevande organismer som kan påverka nedbrytningen av gödselhögarna på betesmarken. Eprinomektin är mycket toxiskt för vattenlevande organismer, det ligger kvar i jorden och kan ackumuleras i sediment.

Indikationer

För behandling av infektioner med följande endo- och ektoparasiter känsliga för eprinomektin:

Gastrointestinala rundmaskar
Ostertagia ostertagi

Ostertagia lyrataOstertagia spp.


Cooperia oncophora


Cooperia pectinata


Cooperia surnabada


Cooperia punctata


Cooperia spp.

Haemonchus placei


Trichostrongylus axei


Trichostrongylus colubriformis


Trichostrongylus spp.


Bunostomun phlebotomum


Nematodirus helvetianus


Oesophagostomum radiatum


Oesophagostomum spp.Trichuris spp.     

Lungmask
Dictyocaulus viviparus


Blodsugande löss: Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus

Stickfluga: Haematobia irritans

Nötstyng (parasitära stadier): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum

Skabbkvalster: Sarcoptes scabiei var. bovis

Förebyggande reinfektion:

Läkemedlet skyddar behandlade djur under mot reinfektion med:

  • Trichostrongylus spp. (inkluderat Trichostrongylus axei och Trichostrongylus colubriformis), Haemonchus placei, Cooperia spp. (inkluderat Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada), Dictyocaulus viviparus, Oesophagostomum radiatum, Ostertagia spp. (inkluderat Ostertagia ostertagi och Ostertagia lyrata) och Nematodirus helvetianus under 14 dagar.

  • Haematobia irritans under åtminstone 7 dagar.

Kontraindikationer

Använd inte till andra djurslag.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämnen.

Försiktighet

Följ rutinerna för aseptisk teknik vid parenteral injektion när läkemedlet administreras.

Får inte användas på andra djurslag. Avermektiner kan vara dödligt för hundar, speciellt för hundar av Collieras, Old English sheepdog och relaterade raser eller korsningar samt sköldpaddor.

För att undvika biverkningar orsakade av döda stynglarver i esofagus eller ryggrad, rekommenderas att administrera produkten efter styngflugans aktiva period och innan larverna når sina vilostadier i kroppen, kontakta veterinär angående lämplig tidpunkt för behandling.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

En måttlig till kraftig svullnad på injektionsstället efter behandling är mycket vanligt. Vanligen går svullnaden tillbaka inom 7 dagar, men en förhårdnad kan kvarstå i mer än 21 dagar. Svullnaden kan vara mild till måttligt smärtsam.

Reaktionen går tillbaka utan behandling och påverkar inte läkemedlets säkerhet eller effekt.

Dosering

Subkutan användning.

0,2 mg eprinomektin per kg kroppsvikt, motsvarande 1 ml injektionslösning per 100 kg kroppsvikt, ges som en engångsdos.

50 ml och 100 ml injektionsflaskor

Injektionsflaskan får inte perforeras mer än 30 gånger. Använd genomstickskanyl om fler än 30 perforeringar behövs.

250 ml och 500 ml injektionsflaskor

Injektionsflaskan får inte perforeras mer än 20 gånger. Använd genomstickskanyl om fler än 20 perforeringar behövs.

För att säkerställa korrekt dosering bör kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt och doseringsutrustningen kontrolleras.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 63 dygn

Mjölk: 0 timmar.

Interaktioner

Eprinomektin binder starkt till plasmaproteiner, detta bör beaktas om läkemedlet används tillsammans med andra substanser med samma egenskaper.

Överdosering

Efter subkutan administrering av upp till 5 gånger den rekommenderade dosen observerades inga andra biverkningar än en övergående reaktion (svullnad följd av förhårdnad) på injektionsstället.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Undvik följande behandlingsrutiner då risken för resistensutveckling ökar vilket leder till ineffektiva behandlingar:

  • Alltför frekvent och upprepad användning av anthelmintika från samma klass under en längre tid.

  • Underdosering, som kan bero på felskattning av kroppsvikten, felaktig administrering av läkemedlet eller bristande kalibrering av doseringsutrustningen (om sådan används).

Misstänkta kliniska fall av anthelmintikaresistens bör undersökas vidare med lämpliga testmetoder (t. ex. Faecal Egg Count Reduction Test). När där testresultaten starkt indikerar resistens mot ett specifikt anthelmintikum, bör ett anthelmintikum ur en annan farmakologisk klass och en annan verkningsmekanism väljas.

Till dags dato har ingen resistens mot eprinomektin (en makrocyklisk lakton) rapporterats inom EU. Dock har resistens mot andra makrocykliska laktoner rapporterats hos parasiter som angriper nötkreatur inom EU. Därför bör användning av denna produkt baseras på lokal eller regional epidemiologisk information om känslighet hos nematoder och lokala rekommendationer för att undvika och begränsa resistensutveckling mot anthelmintika.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Läkemedlet kan orsaka allvarlig ögonirritation. Undvik kontakt med ögonen. Skölj omedelbart bort stänk i ögonen med vatten.

Läkemedlet kan orsaka neurotoxiska effekter.

Hantera läkemedlet försiktigt för att undvika självinjektion. Vid självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Undvik hudkontakt. Tvätta omedelbart med vatten vid spill på huden.

Undvik att få läkemedlet i munnen. Ät, drick och rök inte under tiden som läkemedlet hanteras. Tvätta händerna efter användning.

Innehållsämnet glycerolformal kan vara skadligt för foster. Den aktiva substansen eprinomektin kan överföras till bröstmjölk. Gravida/ammande kvinnor och kvinnor i fertil ålder bör därför undvika kontakt med produkten.

Använd inte vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller något av hjälpämnena.

Eprinomektin är toxiskt för vattenlevande organismer, det ligger kvar i jorden och kan ackumuleras i sediment. Risken för akvatiska ekosystem och faunan i gödsel kan minskas genom att undvika alltför frekvent och upprepad användning av eprinomektin (och läkemedel från samma klass av anthelmintika) hos nötkreatur.

Risken för akvatiska ekosystem kan ytterligare minskas genom att hålla behandlade nötkreatur borta från vattendrag under två till fem veckor efter behandling.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml Klar, färglös till svagt gul lösning
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av