Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Porcilis PCV M Hyo

Receptstatus
Intervet

Injektionsvätska, emulsion
(Homogen emulsion som är vit till nästan vit efter skakning)

Inaktiverade virala och inaktiverade bakteriella vacciner för svin

Djurslag:
  • Svin
ATC-kod: QI09AL
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-06-27.

Innehåll

2 ml innehåller:

Aktiva substanser:


Porcint circovirus, typ 2 (PCV2) ORF2 subenhetsantigen

≥ 2828 AU1

Mycoplasma hyopneumoniae stam J, inaktiverad

≥ 2,69 RPU2

  

Adjuvans:

 

Lättflyande mineralolja

0,268 ml

Aluminium (som hydroxid)

2,0 mg

  

1 Antigenenheter bestämt genom in vitro potenstest (ELISA).

2 Relativa potensenheter definierat mot ett referensvaccin


Hjälpämnen: Lättflytande mineralolja, aluminiumhydroxid, sorbitanoleat , polysorbat 80, etylalkohol, glycerol, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Vaccinet stimulerar utveckling av aktiv immunitet mot porcint circovirus typ 2 och Mycoplasma hyopneumoniae hos svin.

Indikationer

För aktiv immunisering av svin för att reducera viremi, virusmängd i lungor och lymfvävnad, virusutsöndring orsakad av porcint circovirus typ 2- (PCV2) infektion och för att minska svårighetsgrad av lunglesioner orsakade av Mycoplasma hyopneumoniae-infektion.

För att minska utebliven daglig viktuppgång under tillväxtperioden då risk för infektioner orsakade av Mycoplasma hyopneumoniae och/eller PCV2 (som observerats i fältstudier) föreligger.


Immunitetens insättande efter vaccinationsregim med en dos:

PCV2: 2 veckor efter vaccination.

M. hyopneumoniae: 4 veckor efter vaccination.


Immunitetens insättande efter vaccinationsregim med två doser:

PCV2: 18 dagar efter den första vaccinationen.

M. hyopneumoniae: 3 veckor efter den andra vaccinationen.


Immunitetens varaktighet (för båda vaccinationsregimerna):

PCV2: 22 veckor efter (den sista) vaccinationen.

M. hyopneumoniae: 21 veckor efter (den sista) vaccinationen.

Kontraindikationer

Vaccinera endast friska djur.

Försiktighet

Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Ej relevant.

Biverkningar

I laboratorieförsök och fältstudier:

En övergående ökning av kroppstemperaturen på vaccinationsdagen är mycket vanligt förekommande (medelvärde ± 1 °C, hos enskilda svin upp till 2 °C). Från 1-2 dagar efter att topptemperatur observerats återgår temperaturen hos djuren till den normala.

I mindre vanliga fall kan milda, systemiska reaktioner observeras upp till ett dygn efter vaccination; där djuren är mindre aktiva, tenderar att ligga ner samt uppvisar lindriga tecken på obehag. I sällsynta fall kan en överkänslighetsliknande reaktion observeras efter den första vaccinationen när tvådosregimen används.

Övergående, lokala reaktioner vid injektionsstället, som är begränsade till en lätt svullnad (< 2 cm i diameter), kan uppträda i mindre vanliga fall. Dessa reaktioner försvinner inom 12 dagar efter första vaccinationen när tvådosregimen används och inom tre dagar efter avslutad endosregim eller tvådosregim.


Observationer efter godkännande (när endosregimen används):

I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska reaktioner förekomma som kan vara livshotande. Om sådana reaktioner inträffar kan behandling krävas.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Låt vaccinet anta rumstemperatur (15 °C – 25 °C) och skaka väl före användning.

Undvik kontaminering.


Administrera vaccinet till svin som intramuskulär injektion i nacken.


Vaccinationsregim med en dos:

En enkeldos om 2 ml ges till svin från 3 veckors ålder.


Vaccinationsregim med två doser:

Två injektioner om 1 ml vardera ges till svin från 3 dagars ålder, med ett intervall på minst 18 dagar.


Kanylens längd och diameter ska anpassas efter djurets ålder.

När infektioner med PCV2 och/eller M. hyopneumoniae uppkommer tidigt, rekommenderas vaccinationsregim med två doser.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Ingen information finns tillgänglig.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Till användaren:

Detta läkemedel innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om läkemedlet injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.

Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare, även om endast en mycket liten mängd injicerats, och ta med denna information.

Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.


Till läkaren:

Detta läkemedel innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurgiska insatser krävs och tidig incision och irrigation av det injicerade området kan behövas, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 8 timmar.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC).

Får ej frysas.

Skyddas mot direkt solljus.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, emulsion  Homogen emulsion som är vit till nästan vit efter skakning
50 dos(er) flaska, receptbelagd
100 dos(er) flaska, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av