FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Peptinor vet

N-vet

Oral pasta 370 mg/g
(Gul till ljusbrun oljig pasta, smakämne kanelolja)

Medel vid syrarelaterade sjukdomar, protonpumpshämmare

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QA02BC01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2021-12-14.

Innehåll

Varje gram innehåller:


Aktiv substans:

Omeprazol: 370 mg


Hjälpämnen:

Gul järnoxid (E 172): 2 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.

Gul järnoxid (E 172)

Etanolamin

Kanelolja, från blad

Flytande paraffin

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Studier i upp till 28 dagar har visat att behandling med omeprazol i dosen 1 mg omeprazol per kg kroppsvikt dagligen, förhindrar uppkomsten av magsår hos hästar utsatta för ulcerogena betingelser.


Omeprazol är en protonpumpshämmare som hör till gruppen substituerade benzimidazoler. Det är ett antacidum för behandling av peptiska sår.


Omeprazol minskar saltsyrasekretionen genom specifik hämning av enzymsystemet H+/K+ -ATPas som finns på parietalcellens sekretoriska yta. Enzymsystemet H+/K+-ATPas utgör protonpumpen i magsäcksslemhinnan. Eftersom H+/K+-ATPas är det sista steget som är involverat i kontrollen av syrasekretionen blockerar omeprazol sekretionen oavsett stimuli. Omeprazol binder irreversibelt till parietalcellens H+/K+-ATPas som pumpar vätejoner in till magsäckslumen i utbyte mot kaliumjoner.


Vid oral administrering av omeprazol i dosen 4 mg/kg/dag till hästar, inhiberades den pentagastrin-stimulerade saltsyrasekretionen till 99 %, 95 % och 90 % efter 8, 16 och 24 timmar och den basala sekretionen hämmades till 99 %, 90 % och 83 %.


Full effekt på hämning av saltsyrasekretionen uppnås 5 dagar efter den första administreringen.


Farmakokinetiska egenskaper

Medelbiotillgängligheten av omeprazol efter oral administrering i pastaform är 10,5 % (värdena varierade från 4,1 till 12,7 %). Absorptionen är snabb och maximal plasmakoncentration uppnås omkring 1,25 timmar efter dosering (Tmax). Cmax värde för enskilda djur varierade mellan 121 ng/ml och 1470 ng/ml efter en administrering av produkten vid 4 mg / kg. Oral administrering följs av en signifikant förstapassageeffekt. Omeprazol metaboliseras snabbt, huvudsakligen till glukuronider av demetylerad och hydroxylerad omeprazolsulfid (urinmetaboliter) och metylsulfidomeprazol (gallmetaboliter) såväl som till reducerad omeprazol (metabolit i både galla och urin). Efter oral administrering av dosen 4 mg/kg är omeprazol påvisbart i plasma i 9 timmar efter behandling och i urin som hydroxyomeprazole och O-desmetylomeprazol i 24 timmar men inte 48 timmar efter behandling. Omeprazol elimineras snabbt huvudsakligen via urinen (43 till 61 % av dosen) och till en mindre del via faeces, med en terminal halveringstid från cirka 0,5 till 8 timmar.


Upprepad oral administrering ger inte upphov till ackumulering.

Indikationer

För behandling samt förebyggande av magsår hos häst.

Kontraindikationer

Se avsnitt Försiktighet.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Försiktighet

Rekommenderas inte till djur yngre än 4 veckor eller med en kroppsvikt under 70 kg.


Stress (inklusive hård träning och tävling), utfodring, skötsel och djurhållning i övrigt har förknippats med uppkomsten av magsår hos häst. Personer ansvariga för hästarnas välmående ska beakta de ulcerogena faktorerna genom att modifiera sättet att sköta djuren på för att uppnå ett eller flera av följande: minskad stress, täta utfodringsintervall, ökat intag av grovfoder och tillgång till bete.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på råttor och kaniner har inte givit belägg för teratogena effekter.

Säkerheten av detta läkemedel under dräktighet och laktation har inte utvärderats. Läkemedlet rekommenderas inte för användning till dräktiga och lakterande ston.

Biverkningar

Det finns inga kända behandlingsrelaterade biverkningar.

Vid överkänslighetsreaktion ska behandlingen avbrytas omedelbart.

Dosering

Dos och administreringssätt

Omeprazol är verksamt på hästar av olika raser och under olika inhysningsförhållanden; föl från 4 veckors ålder och med vikt över 70 kg; och avelshingstar.


För oral användning.


Behandling av magsår: 4 mg omeprazol per kg kroppsvikt en gång dagligen i 28 dagar (1 dosmarkering på sprutan/50 kg kroppsvikt) direkt åtföljt av 1 mg omeprazol per kg kroppsvikt en gång dagligen i 28 dagar för att förhindra återfall av magsår under behandlingen.

Vid recidiv rekommenderas återigen behandling med 4 mg omeprazol per kg kroppsvikt (1 dosmarkering på sprutan/50 kg kroppsvikt).


Det rekommenderas att kombinera behandlingen med ändrade skötsel- och träningsförhållanden. Se även under avsnitt Försiktighet.


Förebyggande behandling av magsår: 1 mg omeprazol per kg kroppsvikt en gång dagligen.


För att ge omeprazol i dosen 4 mg omeprazol/kg skall sprutans kolv ställas in på rätt dosmarkering för hästens vikt. Varje dosmarkering på sprutans kolv ger tillräckligt med omeprazol för att behandla 50 kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av en häst på 700 kg vid dosen 4 mg omeprazol per kg kroppsvikt.


För att ge omeprazol i dosen 1 mg omeprazol/kg ställs sprutans kolv in på den dosmarkering som motsvarar en fjärdedel av hästens kroppsvikt. Till exempel, för att behandla en häst som väger 400 kg, ställs sprutans kolv in på 100 kg. Vid denna dos ger varje dosmarkering på sprutans kolv tillräckligt med omeprazol för att behandla 200 kg kroppsvikt.


Sätt på locket efter användning.


Blandbarhet

Ej relevant.

Karenstider

Häst: Kött och slaktbiprodukter: 1 dygn.

Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för human konsumtion.

Interaktioner

Omeprazol kan fördröja eliminationen av warfarin. Inga andra interaktioner med läkemedel som ges rutinmässigt till hästar förväntas, även om interaktioner med läkemedel som metaboliseras av leverenzymer inte kan uteslutas.

Överdosering

Inga behandlingsrelaterade biverkningar har setts efter behandling med omeprazol i doser upp till 20 mg/kg dagligen i 91 dagar hos fullvuxna hästar och hos föl äldre än 2 månader.


Inga behandlingsrelaterade biverkningar (särskilt inga biverkningar på spermakvalité eller sexuellt beteende) har setts efter behandling med omeprazol 12 mg/kg dagligen i 71 dagar hos avelshingstar.

Inga behandlingsrelaterade biverkningar har setts efter behandling med omeprazol 40 mg/kg dagligen i 21 dagar hos fullvuxna hästar.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Veterinären bör överväga behovet av att utföra relevanta diagnostiska test före val av behandlingsdosering.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Då denna produkt kan orsaka irritation och överkänslighetsreaktioner, ska direktkontakt med hud och ögon undvikas. Använd ogenomträngliga handskar och varken ät eller drick vid hantering och administrering av produkten. Tvätta händer eller annan exponerad hud efter användning. Om ögonkontakt, tvätta omedelbart med rent rinnande vatten och uppsök läkare. Personer som utvecklar reaktioner efter kontakt med produkten ska söka läkare och i framtiden undvika hantering av produkten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

Förvaring

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

Sätt på locket efter användning.


Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Oral pasta 370 mg/g Gul till ljusbrun oljig pasta, smakämne kanelolja
7 x 7,57 gram förfylld spruta, receptbelagd
1 x 7,57 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av