Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canizol vet

Receptstatus
Virbac

Tablett 200 mg
(brun, knottrig, rund, smaksatt, krysskåra)

Svampbekämpande medel

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ02A
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
Canizol vet tablett 200 mg och 400 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-09-18.

Innehåll

Aktiv substans: Varje tablett innehåller 200 mg respektive 400 mg ketokonazol.

Hjälpämnen: Mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, typ A, natriumlaurylsulfat, torrjäst, kycklingarom, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Egenskaper

Ketokonazol är ett svampbekämpande medel med brett spektrum, härlett från imidazol-dioxolan, med fungistatisk och sporicidal effekt på dermatofyter hos hund.

Ketokonazol hämmar cytokrom P450-systemet i stor omfattning. Ketokonazol modifierar svampens membranpermeabilitet, och hämmar särskilt syntesen av ergosterol, en grundläggande komponent i svampens cellmembran, huvudsakligen genom att hämma enzymet cytokrom P450 14-alfa-demetylas (P45014DM).

Ketokonazol har antiandrogena och antiglukokortikoida effekter; det hämmar omvandlingen av kolesterol till steroidhormoner som testosteron och kortisol. Det framkallar denna effekt genom hämning av cytokrom P450-enzymer som ingår i syntesen.

Genom hämning av CYP3A4 minskar metabolismen av många läkemedel, och deras biotillgänglighet in-vivo ökar.


Ketokonazol hämmar p-glykoprotein-effluxpumpar och kan öka den orala absorptionen och vävnadsdistributionen av andra läkemedel, t.ex. prednisolon.

Efter oral administrering erhålls högsta plasmanivån på 22–49 µg/ml (medel 35 µg/ml) inom 1,5 till 4,0 timmar (medel 2,9 timmar).

Ketokonazol är bundet till albuminfraktionen i plasmaproteiner. Ketokonazol metaboliseras av levern till flera inaktiva metaboliter. Det utsöndras huvudsakligen till galla och i mindre grad till urin. Den terminala halveringstiden är mellan 3 och 9 timmar (medel 4,6 timmar).

Indikationer

Behandling av dermatomykoser orsakade av följande dermatofyter:

  • Microsporum canis,

  • Microsporum gypseum,

  • Trichophyton mentagrophytes.

Kontraindikationer

Administrera inte läkemedlet till djur med leversvikt.

Administrera inte läkemedlet till djur med överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

Försiktighet

Behandling av dermatofytos ska inte begränsas till behandling av infekterade djur. Det ska även omfatta desinfektion av omgivningen, eftersom sporer kan överleva i omgivningen under lång tid. Andra åtgärder som frekvent dammsugning, desinfektion av pälsvårdsutrustning och avlägsnande av allt potentiellt kontaminerat material som inte kan desinfekteras minimerar risken för återfall eller spridning av infektionen.

En kombination av systemisk och lokal behandling rekommenderas.

Vid långvarig behandling ska leverfunktionen kontrolleras noggrant. Om kliniska tecken på leverdysfunktion utvecklas ska behandlingen avbrytas omedelbart.

Dräktighet och laktation

Studier på laboratoriedjur har visat teratogena och embryotoxiska effekter.

Läkemedlets säkerhet har inte fastställts på dräktiga eller lakterande tikar.

Användning rekommenderas inte under dräktighet.

Biverkningar

I sällsynta fall kan neurologiska symptom (apati, ataxi, tremor), hepatisk toxicitet, kräkningar, anorexi och/eller diarré observeras vid standarddoser.

Ketokonazol har antiandrogena och antiglukokortikoida effekter; det hämmar omvandlingen av kolesterol till steroidhormoner som testosteron och kortisol på ett dosberoende och tidsberoende sätt. Se även avsnitt Observera för effekter på hanhundar för avel.

Dosering

200 mg tabletter:

10 mg ketokonazol per kg kroppsvikt per dag, genom oral administrering. Detta motsvarar 1 tablett per 20 kg kroppsvikt per dag.


400 mg tabletter:

10 mg ketokonazol per kg kroppsvikt per dag, genom oral administrering. Detta motsvarar 1 tablett per 40 kg kroppsvikt per dag.


Det rekommenderas att prov tas på djuret en gång i månaden under behandlingen och att den svampbekämpande administreringen avbryts efter två negativa odlingar. När mykologisk uppföljning inte är möjlig ska behandlingen fortsätta under lämplig tidsperiod för att säkerställa att svampen är borta. Vid bestående lesioner efter 8 veckors behandling ska läkemedlet utvärderas på nytt av ansvarig veterinär.

Administreras företrädelsevis tillsammans med mat, för maximal absorption.

Tabletterna kan delas i lika stora halvor eller fjärdedelar för att säkerställa korrekt dosering. Lägg tabletten på ett plant underlag med den skårade sidan uppåt och den konvexa (rundade) sidan mot underlaget.

Dela i lika stora halvor: Applicera ett lätt vertikalt tryck med tummarnas toppar på båda sidor av tabletten för att bryta den i halvor.

Dela i lika stora fjärdedelar: Applicera ett lätt vertikalt tryck med ena tummens topp mitt på tabletten för att bryta den i fjärdedelar.

dela tablett

Interaktioner

Administrera inte med syraneutraliserande medel och/eller H2-receptorantagonister (cimetidin/rantidin) eller protonpumpshämmare (t.ex. omeprazol) eftersom absorptionen av ketokonazol kan modifieras (absorption kräver en sur miljö).


Ketokonazol är ett substrat för och en potent hämmare av cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Det kan minska elimineringen av läkemedel som metaboliseras av CYP3A4, och därmed ändra deras plasmakoncentration. Inducerare av cytokrom P450 kan öka hastigheten av ketokonazolmetabolism. Relevanta läkemedelsinteraktioner omfattar cyklosporiner, makrocykliska laktoner (ivermektin, selamektin, milbemycin), midazolam, cisaprid, amlodipin, fentanyl, makrolider (klaritromycin erytromycin), digoxin, antikoagulerande läkemedel och fenobarbital.

Ketokonazol hämmar omvandlingen av kolesterol till kortisol och kan därmed påverka doseringen av trilostan/mitotan hos hundar som samtidigt behandlas för hyperadrenokorticism.

Överdosering

Vid överdosering kan följande effekter förekomma: anorexi, kräkningar, pruritus, alopeci och ökning av hepatisk alaninaminotransferas (ALAT) och alkaliskt fosfatas (ALP).

Observera

Behandling med ketokonazol hämmar testosteronkoncentrationen och ökar progesteronkoncentrationen och kan påverka avelsförmågan hos hanhundar under och några veckor efter behandling.

I sällsynta fall kan upprepad användning av ketokonazol orsaka korsresistens mot andra azoler.

Personer som är överkänsliga för de aktiva substanserna ska undvika kontakt med läkemedlet mot hud och slemhinnor.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Tvätta händerna efter användning.

Delar (halvor/fjärdedelar) av tabletter ska förvaras i originalblisterförpackningen och användas för nästa administrering. Förvara blisterförpackningen i ytterkartongen för att förhindra åtkomst för barn.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad förpackning för delade tabletter (halvor/fjärdedelar): 3 dagar

Förvaring

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 200 mg brun, knottrig, rund, smaksatt, krysskåra
20 tablett(er) blister, receptbelagd
100 tablett(er) blister, receptbelagd
Tablett 400 mg brun, knottrig, rund, smaksatt, krysskåra
100 tablett(er) blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av