FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dronbits

Vetoquinol

Tablett 150 mg/144 mg/50 mg
(ljusbrun till brun, köttsmakande, benformad, med brytskåra på båda sidor)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:
  • Hund
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QP52AA51
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-12-17.

Innehåll

1 tablett innehåller: Febantel 150 mg, pyrantelembolat 144 mg (motsvarar 50 mg pyrantel), prazikvantel 50 mg, majsstärkelse, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, povidon K25, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, köttarom.

Egenskaper

Läkemedlet är ett anthelmintikum innehållande de aktiva substanserna pyrantel (ett tetrahydropyrimidinderivat som embonat salt), febantel (en pro-bensimidazol) och prazikvantel (ett partiellt hydrogenerat pyrazinisoquinolinderivat). Det är effektivt mot vissa rundmaskar och bandmaskar.


I denna kombination verkar pyrantel och febantel synergistiskt mot rundmaskar (spolmask, hakmask och piskmask) i hund. I synnerhet omfattas arterna Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, och Trichuris vulpis.


Prazikvantel verkar mot bandmask i hund. I synnerhet mot alla arter i släktet Taenia, samt mot Multiceps multiceps, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus och Echinococcus multilocularis. Prazikvantel verkar mot alla intestinala utvecklingsstadier av dessa parasiter.


Pyrantel verkar likt nikotin som en entikolinergika, och orsakar spastisk förlamning av rundmaskar via en depolariserande neuromuskulär blockad.


Den anthelmintiska effekten av febantel beror på dess förmåga att inhibera polymerisation av tubuline till microtubuli. Detta resulterar i strukturella och funktionella metaboliska störningar som uttömmer parasitens energireserver och dödar den på 2–3 dagar.


Prazikvantel absorberas mycket snabbt genom parasitens yta och fördelas jämt i parasitens kropp. Prazikvantel orsakar allvarliga skador på parasitens integumentsystem, vilket leder till störningar i ämnesomsättningen varefter parasiten dör.


Prazikvantel absorberas nästan helt i tunntarmen efter oral administrering till hund. Absorption är mycket snabb och maximal serumnivåer nås inom 0,5 till 2 timmar. Efter absorption, sprids prazikvantel genom kroppen och plasmaproteinbindningen är hög. Prazikvantel metaboliseras snabbt i levern till inaktiva metaboliter. Hos hundar elimineras metaboliter genom urin (66% av en oral dos) och via galla i avföring (15%). Halveringstiden genom elimination är för hund ca 3 timmar.


Pyrantel (som embonat) har en låg vattenlöslighet, absorberas dåligt i mag-tarmkanalen, och når de sista delarna av tarmen. Pyrantel som absorberats metaboliseras i stor utsträckning och både pyrantel och dess metaboliter utsöndras med urinen.


Febantel är en prodrog som efter oral administration och absorption metaboliseras till fenbendazol och oxfendazol, vilka har en anthelmintisk verkan. De aktiva metaboliterna utsöndras via avföringen.

Indikationer

För behandling av blandinfektioner med följande arter av rundmaskar och bandmaskar.

Rundmaskar:

 

Spolmask (adulta och sent omogna stadier)

Toxocara canis, Toxascaris leonine

Hakmask (adulta stadier)

Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum

Piskmask (adulta stadier)

Trichuris vulpis

  

Bandmaskar (adulta och omogna stadier):

Echinococcus granulosus

Echinococcus multilocularis

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.


Använd inte under 1:a och 2:a tredjedelen av graviditeten (se avsnitt Dräktighet och laktation)

Försiktighet

Resistens hos parasiter mot någon särskild klass av anthelmintikum kan utvecklas vid frekvent, upprepad användning av anthelmintikum av den klassen.


För att minimera risken för återkommande och nya angrepp bör avföring samlas in och kastas under kontrollerade former under 24 timmar efter behandling.

Dräktighet och laktation

Teratogena effekter har rapporterats hos råttor, får och hundar vid höga doser av febantel administrerade under tidig graviditet.


Säkerheten för detta läkemedel har inte fastställts under den 1:a och 2:a tredjedelen av dräktigheten. Använd inte detta läkemedel på dräktiga hundar under 1:a och 2:a tredjedelen av dräktigheten. (se avsnitt Kontraindikationer).


En engångsbehandling under den sista tredjedelen av graviditeten eller under laktation har påvisats vara säker.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall kan det uppstå lindriga och övergående mag-tarmstörningar som kräkningar och / eller diarré. I enskilda fall kan dessa symtom åtföljas av ospecifika symtom som slöhet, anorexi eller hyperaktivitet.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Endast för oral administrering.


Dosering


För behandling av hund, 1 tablett per 10 kg kroppsvikt (15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelembonat och 5 mg prazikvantel/kg kroppsvikt).


Dosera enligt följande:

Kroppsvikt (kg)

Antal tabletter

2 – 5

½

>5 – 10

1

>10 – 15

>15 – 20

2

För varje ytterligare 5 kg kroppsvikt, administrera ytterligare en halv tablett.


Administrering och behandlingstid


Tabletterna är smaksatta. Studier har visat att de är välsmakande och togs frivilligt av de flesta hundar (88%) som testades.

Tabletterna kan tas med eller utan mat. Tillgång till normal diet behöver inte begränsas före eller efter behandling.


Tabletterna ska ges som engångsdos.


Veterinär bör rådfrågas om behov av, och med vilket intervall upprepade behandlingar kan behövas.


Läkemedlet skall ej användas på hundar som väger mindre än 2 kg.


För att säkerställa administrering av rätt dos bör kroppsvikten bestämmas så exakt som möjligt.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

De anthelmintiska effekterna av detta läkemedel och piperazin-produkter kan motverkas om produkterna används samtidigt.

Överdosering

10 gånger den rekommenderade dosen av detta läkemedel tolererades utan tecken på biverkningar hos hundar och valpar.

Observera

Loppor agerar mellanvärd för en typ av bandmask – Dipylidium caninum. Angrepp av bandmask återkommer om inte mellanvärdar såsom loppor, möss etc. hålls under kontroll.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.


Sörj för en god hygien. Personer som administrerat produkten direkt till en hund, eller genom att blanda produkten med hundens mat, ska tvätta händerna efteråt.


Andra försiktighetsåtgärder

Eftersom produkten innehåller praziquantel, är produkten effektivt mot Echinococcus spp. som inte förekommer i alla EU-länder, men har blivit allt vanligare. Echinococcus utgör en risk för människor. Eftersom Echinococcus är en till Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) anmälningspliktig sjukdom, måste speciella riktlinjer för behandling och uppföljning, samt om skydd av personer, inhämtas från behörig myndighet.

Övrigt

Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Hållbarhet för delad tablett: 7 dagar

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Överbliven delad tablett bör förvaras i det öppnade blistret inslagen i aluminiumfolie.

Förpackningsinformation

Tablett 150 mg/144 mg/50 mg (ljusbrun till brun, köttsmakande, benformad, med brytskåra på båda sidor)
2 tablett(er) blister, receptfri

Hitta direkt i texten
Av