FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Synvet

ScanVet Animal Health A/S

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
(klar, färglös, viskös)

Hyaluronsyra

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QM09AX01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-07-03.

Innehåll

Varje 2,5 ml spruta innehåller: Natriumhyaluronat 50 mg (motsvarande till hyaluronsyra 47 mg), natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, citronsyramonohydrat, vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Det aktiva substansen i produkten produceras genom en bakteriell fermenteringsprocess. Natriumhyaluronat extraheras från kapseln hos Streptococcus spp. och renas, vilket resulterar i en form som är fri från protein, pyrogen och nukleinsyror. Natriumhyaluronat är natriumsalt från hyaluronsyra, en icke-sulfaterad syra med hög viskositet och hög molekylärvikt.


Hyaluronat är en fysiologiskt naturlig substans hos alla däggdjur och dess kemiska struktur är samma hos alla arter.

Höga koncentrationer av hyaluronat finns speciellt i ledvätska, ögats glaskropp och i navelsträngen. Hyaluronsyra finns även i artikulär broskmatrix.


Vid sidan av dess fysikaliska och reologiska egenskaper, har hyaluronsyra antiinflammatoriska, smärtstillande, smörjande och antioxidativa egenskaper. Hyaluronsyra eliminerar syreradikaler och förhindrar leukocyt- och makrofagmigration och aggregation. Dessutom har hyaluronsyra visat sig befrämja läkningen av bindvävsskador.


Intra-artikulär administrering av natriumhyaluronat lindrar aseptisk led­inflammation och förbättrar ledfunktionen. Mekanismen hos den aktiva substansen har inte fullt förståtts. Den molekylära vikten hos den aktiva substansen i Synvet natriumhyaluronat varierar från >1 miljon till 1,8 miljoner Dalton.

Indikationer

För intra-artikulär tilläggsbehandling av ledsjukdom i samband med icke-infektiös synovit hos häst.

Kontraindikationer

Använd inte vid ledinfektioner.

Använd inte vid känd överkänslighet mot exogent natriumhyaluronat.

Försiktighet

Överflödig ledvätska skall avlägsnas när det är möjligt innan injektion.

Injektionen skall administreras under strikta aseptiska förhållanden genom frisk oskadad hud.

Lämpliga undersökningar skall genomföras i fall av akut, allvarlig hälta för att garantera att lederna är fria från frakturer, OCD, fragment och infektioner.

Dräktighet och laktation

Säkerhet hos dräktiga och lakterande ston har inte dokumenterats. Använd endast enligt nytta-/riskbedömning av ansvarig veterinär.

Biverkningar

Den vanligaste rapporterade biverkningen är tillfällig, övergående mild svullnad och/eller värme i ca 2,7 % av de behandlade lederna. Dessa lokala symptom försvinner utan åtgärd vanligtvis inom 48 timmar. Emellertid kan tidiga tecken på septisk artrit vara liknande, därför rekommenderas en grundlig klinisk undersökning och övervakning för att se om dessa kliniska symptom inträffar.

Dosering

För en intra-artikulär endosinjektion: 2,5 ml intra-artikulärt i mellanstora och stora leder. Fler än en led kan behandlas samtidigt.

Ett sterilt förband och ett rent bandage skall användas efter injektionen, lämpligt för den behandlade leden.


Om det är nödvändigt, kan en återbehandling av leden övervägas, 2-3 veckor efter den första behandlingen.


Endossprutor som gjorts klara för injektion skall användas omedelbart; eventuellt oanvänt innehåll i en spruta skall kasseras.


Blandbarhet

I frånvaro av kompatibilitetsstudier, får denna veterinärmedicinska produkt inte blandas med andra veterinärmedicinska produkter.

Karenstider

Kött och inälvor: noll dygn

Mjölk: noll timmar

Observera

Hästar som har behandlats skall vila i box under 2 dagar, innan gradvis tillbakagång till normalt arbete.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemed­let till djur

Vid oavsiktlig kontakt med hud, tvätta med tvål och vatten.

Vid oavsiktlig kontakt med ögon, kan grumlig syn inträda på grund av produktens viskösa natur. Skölj omedelbart med mycket vatten.

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare.


Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Hållbarhet

Eventuell lösning som finns kvar i sprutan skall kasseras.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C

Förvaras i originalförpackningen.

Förvaras torrt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml klar, färglös, viskös
2,5 milliliter förfylld spruta, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av