Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Versican Plus Pi

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
(Frystorkat pulver: vitt, poröst pulver. Vätska: klar, färglös vätska.)

Vaccin mot parainfluensa hos hund.

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QI07AD08
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-04-17 .

Innehåll

En dos (1 ml) innehåller: Aktiva substanser:

Frystorkat pulver (levande, försvagat):

Minst

Högst

Hundparainfluensavirus typ 2, stam CPiV-2-Bio 15

103,1 TCID50*

105,1 TCID50*

* Virustitern som krävs för att infektera 50 % av de inokulerade cellodlingarna


Hjälpämnen Frystorkat pulver: trometamol, edetinsyra, sackaros, dextran 70. Vätska: Vatten för injektionsvätskor 1 ml


Indikationer

För aktiv immunisering av hundar från 6 veckors ålder:

  • för att förebygga kliniska symtom (nasal eller okulär sekretion) och reducera virusutsöndring orsakade av hundparainfluensavirus

Immunitetens insättande: 3 veckor efter fullbordat grundvaccinationsschema.

I
mmunitetens varaktighet: Minst ett år efter grundvaccinationsschemat.

Försiktighet

Den levande försvagade virusvaccinstammen CPiV kan spridas av vaccinerade djur efter vaccination. Eftersom patogeniciteten av denna stam är låg, är det dock inte nödvändigt att hålla vaccinerade hundar åtskilda från icke-vaccinerade hundar.

Dräktighet och laktation

Dräktighet och laktation:

Kan användas under andra och tredje trimestern av dräktigheten. Säkerheten av detta läkemedel under tidig dräktighet och under laktation har inte undersökts.

Biverkningar

Efter subkutan administrering till hund ses vanligtvis en övergående svullnad (upp till 5 cm i diameter) vid injektionsstället. Svullnaden kan vara smärtsam, varm eller röd. Sådana svullnader antingen försvinner spontant eller minskar markant inom 14 dagar efter vaccination.


Aptitslöshet och minskad aktivitet kan förekomma i sällsynta fall.


Överkänslighetsreaktioner (gastrointestinala symtom som diarré och kräkning, anafylaxi, angioödem, dyspné, cirkulatorisk chock, kollaps) kan förekomma i sällsynta fall. Vid en sådan reaktion ska lämplig behandling omedelbart sättas in.

Sådana reaktioner kan utvecklas till ett svårare tillstånd, vilket kan vara livshotande.


Mycket sällsynta systemiska reaktioner som slöhet, hypertermi och allmän sjukdom kan förekomma.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djursom uppvisar biverkningar)

  • vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1000 behandlade djur)

  • sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Subkutan användning.


Dosering och administreringssätt:

Bered det frystorkade pulvret aseptiskt med vätskan. Skaka väl och administrera omedelbart hela mängden (1 ml) färdigberedd produkt.


Färdigberett vaccin: vitaktigt till gulaktigt, lätt opaliserande.


Grundvaccination:

Två doser av Versican Plus Pi med 3−4 veckors intervall från 6 veckors ålder.


Leptospira:

Om skydd mot Leptospira behövs kan hunden vaccineras med två doser av Versican Plus Pi blandat med Versican Plus L4 med 3−4 veckors intervall från 6 veckors ålder:

Innehållet i en injektionsflaska med Versican Plus Pi ska beredas med innehållet i en injektionsflaska med Versican Plus L4 (i stället för med vätskan). Efter blandning bör innehållet vara vitaktigt till gulaktigt och lätt opaliserande. Blandade vacciner ska administreras omedelbart som subkutan injektion.


Rabies:

Om skydd mot rabies behövs:

Första dosen: Versican Plus Pi från 8–9 veckors ålder.

Andra dosen: Versican Plus Pi blandat med Versiguard Rabies efter 3–4 veckor men inte före 12 veckors ålder.

Innehållet i en injektionsflaska med Versican Plus Pi ska beredas med innehållet i en injektionsflaska med Versiguard Rabies (i stället för med vätskan). Efter blandning bör innehållet vara rosa/rött eller gulaktigt och lätt opaliserande. Blandade vacciner ska administreras omedelbart som subkutan injektion.

Effekten av rabiesfraktionen har påvisats efter en engångsdos från 12 veckors ålder i laboratorieundersökningar. Emellertid visade 10 % av seronegativa hundar ingen serokonversion (> 0,1 IU/ml) i fältundersökningar 3–4 veckor efter en enkel primärvaccination mot rabies.


En del djur visar inte heller titern > 0,5 IU/ml efter primärvaccinationen. Antikroppstitern sjunker under immunitetens 3-åriga varaktighet trots att challengetest visar att hundarna är skyddade. I händelse av resa till riskområden eller utanför EU, kan veterinären önska att ge ytterligare rabiesvaccinationer efter 12 veckors ålder för att säkerställa att vaccinerade hundar har en antikroppstiter på ≥ 0,5 IU/ml, vilket vanligtvis anses som tillräckligt skydd, och att djuren uppfyller resetestkraven (antikroppstiter på ≥ 0,5 IU/ml).


Effekten av rabiesfraktionen har påvisats efter administrering vid 12 veckors ålder, men veterinären kan vid behov välja att vaccinera hundar yngre än 8 veckor med Versican Plus DHPPi blandat med Versiguard Rabies, då säkerhet av denna kombination har fastställts hos 6 veckor gamla hundar.


Revaccination:

Engångsdos av Versican Plus Pi en gång om året

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat veterinärmedicinskt läkemedel förutom Versiguard Rabies och Versican Plus L4. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat veterinärmedicinskt läkemedel behöver därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Inga biverkningar förutom de som nämns i avsnitt "Biverkningar" observerades efter administrering av en 10-faldig överdos av vaccinet. Hos ett mindretal djur observerades dock smärta vid injektionsstället omedelbart efter administrering av en 10-faldig överdos av vaccinet.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

En god immunologisk respons uppnås då immunsystemet är fullständigt kompetent. Djurets immunokompetens kan försvagas på grund av flera olika faktorer såsom dåligt hälsotillstånd, nutritionsstatus, genetiska faktorer, samtidig läkemedelsbehandling och stress.


Vaccinera endast friska djur.Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: använd omedelbart.


Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 °C – 8 °C). Får ej frysas. Ljuskänsligt.


Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Frystorkat pulver: vitt, poröst pulver. Vätska: klar, färglös vätska.
25 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av