Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Synthadon vet

Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatus
Virbac

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
(klar, färglös till blekgul lösning)

narkotikaindikation Narkotikum förteckning II.

Analgetika, opioider, difenylpropylaminderivat

Djurslag:
 • Hund
 • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QN02AC52
 • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
Synthadon vet injektionsvätska, lösning 10 mg/ml och 5 mg/ml

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-01-08.

Innehåll

Synthadon vet. 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

Varje ml innehåller:

Aktiv substans:

Metadonhydroklorid

5 mg


motsvarande metadon

4,47 mg

Hjälpämnen:

Metylparahydroxibensoat (E218)

1,0 mg


Propylparahydroxibensoat

0,2 mg

Synthadon vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

Varje ml innehåller:

Aktiv substans:

Metadonhydroklorid

10 mg


motsvarande metadon

8,9 mg

Hjälpämnen:

Metylparahydroxibensoat (E218)

1,0 mg


Propylparahydroxibensoat

0,2 mg

Övriga hjälpämnen:

Metylparahydroxibensoat (E 218)

Propylparahydroxibensoat

Natriumklorid

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Metadon är strukturellt obesläktat med andra analgetika av opiumderivat och finns som en racemisk blandning. Varje enantiomer har en särskild verkningsmekanism; d-isomeren motverkar NMDAreceptorn icke-kompetitivt och hämmar noradrenalinupptag; l-isomeren är en µ-opioidreceptoragonist. Det finns två subtyper, µ1 och µ2. Metadons analgetiska effekter förmodas medieras av både subtypen µ1 och µ2, medan subtypen µ2 förefaller mediera andningsdepression och hämning av gastrointestinal motilitet. Subtypen µ1 framkallar supraspinal analgesi och µ2-receptorerna framkallar spinal analgesi. Metadon kan framkalla djup analgesi. Det kan också användas för premedicinering och det kan bidra till att framkalla sedering i kombination med lugnande medel eller sedativa. Effektdurationen kan variera från 1,5 till 6,5 timmar. Opioider framkallar en dosberoende andningsdepression. Mycket höga doser kan leda till konvulsioner.


Farmakokinetiska egenskaper

Hos hundar absorberas metadon mycket snabbt (Tmax 5–15 min) efter intramuskulär injektion av 0,3 till 0,5 mg/kg. Tmax tenderar att inträffa senare vid högre dosnivåer, vilket indikerar att en dosökning tenderar att förlänga absorptionsfasen. Hastigheten och omfattningen av systemisk exponering av metadon hos hundar verkar karakteriseras av dosoberoende (linjär) kinetik efter intramuskulär administrering. Biotillgängligheten är hög och varierar mellan 65,4 och 100 %, med en genomsnittlig uppskattning på 90 %. Efter subkutan administrering av 0,4 mg/kg absorberas metadon långsammare (Tmax 15–140 min) och biotillgängligheten är 79 ±22 %. Hos hundar var distributionsvolymen vid steady state (Vss) 4,84 och 6,11 l/kg hos hanhundar respektive tikar. Den terminala halveringstiden 5 varierar mellan 0,9 och 2,2 timmar efter intramuskulär administrering och är oberoende av dos och kön. Den terminala halveringstiden kan vara något längre efter intravenös administrering. Den terminala halveringstiden varierar mellan 6,4 och 15 timmar efter subkutan administrering. Total plasmaclearance (CL) av metadon efter intravenös administrering är hög, 2,92 till 3,56 l/tim/kg eller cirka 70 % till 85 % av hjärtminutvolymen för plasma hos hundar (4,18 l/tim/kg).


Även hos katter absorberas metadon snabbt efter intramuskulär injektion (högsta värdet inträffar vid 20 min), men när läkemedlet administreras oavsiktligt subkutant (eller i något annat område med dålig vaskularisering) sker absorptionen långsammare. Den terminala halveringstiden ligger mellan 6 och 15 timmar. Elimineringen är medelhög eller låg med ett medelvärde (SD-värde) på 9,06 (3,3) ml/kg/min.


Metadon är i hög grad proteinbundet (60 till 90 %). Opioider är lipofila och svaga baser. Dessa fysiokemiska egenskaper gynnar intracellulär ackumulering. Följaktligen har opioider en stor distributionsvolym som kraftigt överstiger det totala kroppsvattnet. En liten mängd (3 till 4 % hos hund) av den administrerade dosen utsöndras oförändrad i urinen; återstoden metaboliseras i levern och utsöndras därefter.

Indikationer

Analgesi hos hund och katt

Premedicinering inför generell anestesi eller neuroleptanalgesi på hund och katt i kombination med ett neuroleptiskt läkemedel

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

Använd inte på djur med framskriden andningsinsufficiens.

Använd inte på djur med svår lever- och njurdysfunktion.

Försiktighet

Metadon kan ibland orsaka andningsdepression och liksom med andra opioidläkemedel ska försiktighet iakttas vid behandling av djur med nedsatt respiratorisk funktion eller djur som får läkemedel som kan orsaka andningsdepression. För att säkerställa säker användning av läkemedlet ska behandlade djur kontrolleras regelbundet, vilket omfattar undersökning av hjärt- och andningsfrekvensen.


Eftersom metadon metaboliseras av levern kan effektens intensitet och duration påverkas hos djur med nedsatt leverfunktion. Vid njur-, hjärt- eller leverdysfunktion eller chock kan det finnas större risk i samband med användning av läkemedlet. Metadons säkerhet har inte visats hos hundar som är yngre än 8 veckor och katter som är yngre än 5 månader. Effekten av en opioid på en skallskada beror på skadans typ och svårighetsgrad, samt vilken andningshjälp som ges. Säkerheten har inte utvärderats fullständigt för kliniskt nedsatta katter. På grund av risken för excitation ska upprepad administrering till katt användas med försiktighet. Användning i ovan nämnda fall ska ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Dräktighet och laktation

Metadon diffunderar över placenta.

Studier på laboratoriedjur har visat negativa effekter på reproduktionen.

Läkemedlets säkerhet under dräktighet och laktation har inte utvärderats för djurslaget. Användning av läkemedlet rekommenderas inte under dräktighet.

Biverkningar

Katt: Andningsdepression kan förekomma. Milda excitatoriska reaktioner har observerats: läppslickning, vokalisering, urinering, defekation, mydriasis, hypertermi och diarré. Hyperalgesi har rapporterats. Alla reaktioner var övergående.

Hund: Andningsdepression kan förekomma. Milda reaktioner har observerats: flämtning, läppslickning, salivering, vokalisering, oregelbunden andning, hypotermi, stirrande blick och kroppsdarrningar. Enstaka urinering och defekation kan förekomma inom den första timmen efter dosering. Alla reaktioner var övergående.

Dosering

Analgesi Synthadon vet. 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

Hund: 0,5 till 1 mg metadonhydroklorid per kg kroppsvikt, subkutant, intramuskulärt eller intravenöst (motsvarande 0,1 till 0,2 ml/kg)

Katt: 0,3 till 0,6 mg metadonhydroklorid per kg kroppsvikt, intramuskulärt (motsvarande 0,06 till 0,12 ml/kg)


Synthadon vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

Hund: 0,5 till 1 mg metadonhydroklorid per kg kroppsvikt, subkutant, intramuskulärt eller intravenöst (motsvarande 0,05 till 0,1 ml/kg)

Katt: 0,3 till 0,6 mg metadonhydroklorid per kg kroppsvikt, intramuskulärt (motsvarande 0,03 till 0,06 ml/kg)


För att säkerställa korrekt dosering ska kroppsvikten kontrolleras och en lämpligt graderad injektionsspruta ska användas för att administrera läkemedlet.


Eftersom det individuella svaret på metadon varierar, och delvis beror på dos, patientens ålder, individuella skillnader i smärtkänslighet och allmäntillstånd, ska den optimala doseringen dosen baseras individuellt. Hos hundar sätter effekten in 1 timme efter subkutan administrering, cirka 15 minuter efter intramuskulär injektion och inom 10 minuter efter intravenös injektion. Effektdurationen är cirka 4 timmar efter intramuskulär eller intravenös administrering. Hos katter sätter effekten in 15 minuter efter administrering och effektdurationen är i genomsnitt 4 timmar. Djuret ska undersökas regelbundet för att bedöma om ytterligare analgesi behövs senare.


Premedicinering och/eller neuroleptanalgesi

Hund: 

 • Metadon HCl 0,5–1 mg/kg, IV, SC eller IM

Kombinationer, t.ex.:

 • Metadon HCl 0,5 mg/kg, IV + t.ex. midazolam eller diazepam Induktion med propofol, underhåll med isofluran i syrgas.

 • Metadon HCl 0,5 mg/kg + t.ex. acepromazin

Induktion med tiopental eller propofol tills effekt erhålls, underhåll med isofluran i syrgas eller induktion med diazepam och ketamin

 • Metadon HCl 0,5–1,0 mg/kg, IV eller IM + α2-agonist (t.ex. xylazin eller medetomidin) Induktion med propofol, underhåll med isofluran i kombination med fentanyl eller protokoll för total intravenös anestesi (TIVA): underhåll med propofol i kombination med fentanyl

TIVA-protokoll: induktion med propofol, tills effekt erhålls. Underhåll med propofol och remifentanil Kemisk-fysisk kompatibilitet har endast visats för spädningar 1:5 med följande infusionslösningar: natriumklorid 0,9 %, Ringers lösning och glukos 5 %.


Katt:

 • Metadon HCl 0,3 till 0,6 mg/kg, IM

  • Induktion med bensodiazepin (t.ex. midazolam) och dissociativa läkemedel (t.ex. ketamin);

  • Med ett lugnande medel (t.ex. acepromazin) och NSAID (meloxikam) eller ett sedativum (t.ex. α2-agonist);

  • Induktion med propofol, underhåll med isofluran i syrgas.

Doserna beror på önskad grad av analgesi och sedering, önskad effektduration och samtidig användning av andra analgetika och anestetika.

Vid användning i kombination med andra läkemedel kan lägre doser användas.

För säker användning tillsammans med andra läkemedel ska relevant produktlitteratur konsulteras.


Proppen ska inte punkteras mer än 20 gånger.

Interaktioner

För samtidig användning av neuroleptika, se avsnitt Dosering.

Metadon kan potentiera effekterna av analgetika, CNS-hämmare och substanser som orsakar andningsdepression. Samtidig eller efterföljande användning av läkemedel med buprenorfin kan leda till bristande effekt.

Överdosering

En 1,5-faldig överdos resulterade i de effekter som beskrivs i avsnitt Biverkningar.


Katt: Vid överdosering (> 2 mg/kg) kan följande tecken observeras: ökad salivering, excitation, bakbensförlamning och avsaknad av upprätningsreflex. Kramper, konvulsioner och hypoxi noterades också hos vissa katter. En dos på 4 mg/kg kan vara dödlig för katter. Andningsdepression har beskrivits.

Hund: Andningsdepression har beskrivits.


Metadon kan motverkas av naloxon. Naloxon ska ges tills effekt erhålls. En startdos på 0,1 mg/kg intravenöst rekommenderas.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

På grund av varierande individuellt svar på metadon ska djuren kontrolleras regelbundet, för säkerställande av tillräcklig effekt under önskad effektduration. Användning av läkemedlet måste föregås av en grundlig klinisk undersökning. Hos katter ses pupilldilatation långt efter att den analgetiska effekten har försvunnit. Det är därför inte en adekvat parameter för utvärdering av den administrerande dosens kliniska effekt.

Greyhound-hundar kan behöva högre doser än andra raser för att uppnå effektiva plasmanivåer.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Metadon kan orsaka andningsdepression vid spill på huden eller oavsiktlig självinjektion. Undvik kontakt med hud, ögon och mun och bär täta handskar vid hantering av läkemedlet. Vid spill på huden eller stänk i ögonen, tvätta omedelbart med stora mängder vatten. Ta av kontaminerade kläder. Personer som är överkänsliga för metadon ska undvika kontakt med läkemedlet. Metadon kan orsaka dödfödsel. Detta läkemedel bör inte hanteras av gravida kvinnor.

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information men KÖR INTE BIL eftersom sedering kan förekomma.


ANVISNING FÖR LÄKARE: Metadon är en opioid vars toxicitet kan ge kliniska effekter, inklusive andningsdepression eller apné, sedering, hypotoni och koma. Om andningsdepression uppstår ska kontrollerad ventilation sättas in. Administrering av opioidantagonisten naloxon rekommenderas för att häva symtomen.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

Hållbarhet efter spädning enligt anvisning: 4 timmar i skydd från ljus

Förvaring

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml klar, färglös till blekgul lösning
10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
inj.-fl., receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av