Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metomotyl

Receptstatus
Virbac

Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
(klar, färglös)

Medel för behandling av nedsatt motilitet i mag-tarmkanalen samt mot kräkningar

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QA03FA01
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
Metomotyl injektionsvätska, lösning 2,5 mg/ml och 5 mg/ml

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-12-17.

Innehåll

2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning: Varje ml innehåller: Metoklopramid (som hydrokloridmonohydrat) 2,23 mg motsvarande metoklopramidhydroklorid 2,5 mg, metakresol 2 mg, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor. 5 mg/ml injektionsvätska, lösning: Varje ml innehåller: Metoklopramid (som hydrokloridmonohydrat) 4,457 mg motsvarande metoklopramidhydroklorid 5 mg, metakresol 2 mg, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Metoklopramid är en ursprunglig ortopramidmolekyl.

Den antiemetiska effekten av metoklopramid beror i huvudsak på dess antagonistaktivitet på D2-receptorer i det centrala nervsystemet, vilket förhindrar illamående och kräkningar som utlöses av de flesta stimuli.

Den prokinetiska effekten på den gastroduodenala passagen (ökning av magsäckskontraktionernas intensitet och rytm och öppning av pylorus) medieras av muskarinerg aktivitet, D2-receptorantagonistaktivitet och 5-HT4-receptoragonistaktivitet på den gastrointestinala nivån.


Metoklopramid absorberas snabbt och fullständigt efter parenteral administrering.

Efter subkutan administrering till hund och katt uppnås maximal koncentration efter 15-30 min.

Metoklopramid distribueras snabbt i de flesta vävnader och vätskor, passerar blod-hjärnbarriären och går in i det centrala nervsystemet.

Metoklopramid metaboliseras av levern.

Elimineringen av metoklopramid är snabb, 65 % av dosen elimineras inom 24 timmar hos hunden, primärt genom urinvägen.

Indikationer

Symtomatisk behandling av kräkningar och nedsatt gastrointestinal motilitet i samband med gastrit, pylorusspasm, kronisk nefrit och gastrointestinal intolerans mot vissa läkemedel. Profylax mot postoperativa kräkningar.

Kontraindikationer

Använd inte vid gastrointestinal perforation eller obstruktion.

Använd inte på djur med överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

Använd inte på djur med gastrointestinal blödning.

Försiktighet

Doseringen måste anpassas för djur med njur- eller leverinsufficiens (på grund av ökad risk för biverkningar).

Undvik administrering till djur med krampanfall-sjukdomar eller skallskada. Undvik på hundar med pseudocyesis.

Undvik administrering till djur med epilepsi. Doseringen ska observeras noggrant, särskilt hos katter och små rashundar.

Hos djur med feokromocytom kan metoklopramid inducera en hypertensiv kris.

Vid långvariga kräkningar bör behandling med vätske- och elektrolyt­ersättning övervägas.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på laboratoriedjur har inte givit belägg för teratogena eller fetotoxiska effekter. Studierna på laboratoriedjur är dock begränsade och den aktiva substansens säkerhet har inte utvärderats för djurslaget. Användning av läkemedlet under dräktighet och laktation måste ske i enlighet med veterinärens nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Dåsighet och diarré kan observeras efter behandling.

I några mycket sällsynta fall har extrapyramidala effekter (agitation, ataxi, onormala ställningar och/eller rörelser, prostration, tremor och aggression, vokalisering) observerats efter behandling av hund och katt. De observerade effekterna är övergående och försvinner när behandlingen upphör.

I mycket sällsynta fall kan allergiska reaktioner förekomma.

Dosering

Intramuskulär eller subkutan användning.


0,5 till 1 mg metoklopramidhydroklorid per kg kroppsvikt per dag, intramuskulärt eller subkutant uppdelat på 2 eller 3 administreringar:


2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning:

För administrering 2 gånger per dag:

2,5 till 5 mg/10 kg kroppsvikt per injektion, motsvarande 1 till 2 ml/10 kg kroppsvikt per injektion.


För administrering 3 gånger per dag:

1,7 till 3,3 mg/10 kg kroppsvikt per injektion, motsvarande 0,68 till 1,32 ml/10 kg kroppsvikt per injektion.


5 mg/ml injektionsvätska, lösning:

För administrering 2 gånger per dag:

2,5 till 5 mg/10 kg kroppsvikt per injektion, motsvarande 0,5 till 1 ml/10 kg kroppsvikt per injektion.


För administrering 3 gånger per dag:

1,7 till 3,3 mg/10 kg kroppsvikt per injektion, motsvarande 0,34 till 0,66 ml/10 kg kroppsvikt per injektion.


Intervallet mellan två administreringar ska vara minst 6 timmar.


Proppen ska inte punkteras mer än 20 gånger.


Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Interaktioner

Vid gastrit ska samadministrering av antikolinerga läkemedel (atropin) undvikas, eftersom de kan motverka effekterna av metoklopramid på gastrointestinal motilitet.

Vid samtidig diarré finns ingen kontraindikation för användning av antikolinerga läkemedel.

Samtidig användning av metoklopramid och neuroleptika deriverade från fentiazin (acepromazin) och butyrofenoner ökar risken för extrapyramidala effekter (se avsnitt Biverkningar).

Metoklopramid kan potentiera effekten av centralt verkande sedativa läkemedel. Vid samtidig användning rekommenderas att den lägsta dosen metoklopramid används för att undvika för hög sedering.

Överdosering

De flesta kliniska tecken som rapporterats efter en överdosering är välkända extrapyramidala biverkningar (se avsnitt Biverkningar).

Vid avsaknad av ett specifikt motgift rekommenderas att djuret erbjuds en lugn miljö tills de extrapyramidala biverkningarna försvinner.

Eftersom metoklopramid metaboliseras och elimineras snabbt försvinner biverkningarna generellt inom kort.

Observera

Tvätta händerna efter administrering till djuret.

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Vid oavsiktligt spill på huden eller i ögonen, tvätta omedelbart med rikligt med vatten. Om negativa effekter uppstår, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

Förvaring

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 2,5 mg/ml (klar, färglös)
10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml (klar, färglös)
10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av