Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Milpro vet

Virbac

Filmdragerad tablett 16 mg/40 mg
(ovala, röd/rosafärgade smaksatta med köttarom och med skåra på båda sidor)

Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel: endektocider; milbemycin, kombinationer.

Djurslag:
  • Katt
ATC-kod: QP54AB51
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-05-02.

Innehåll

Varje tablett innehåller: Milbemycinoxim 16 mg, prazikvantel 40 mg, kärna: cellulosa (mikrokristallin), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, povidon, kiseldioxid (hydrofob, kolloidal), dragering: naturlig fjäderfäleversmak, hypromellos, cellulosa (mikrokristallin), makrogolstearat, allura röd AC (E129), titandioxid (E171).

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Milbemycinoxim tillhör gruppen makrocykliska laktoner, isolerad från fermentering av Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Den är aktiv mot kvalster, mot såväl larv och vuxna stadier av nematoder samt mot Dirofilaria immitis larver. Aktiviteten hos milbemycin är relaterad till dess verkan på ryggradslösas neurotransmission: milbemycinoxim, liksom avermektiner och andra milbemyciner, ökar nematoders och insekters membranpermeabilitet för kloridjoner via glutamatreglerade kloridjonkanaler (besläktade med ryggradsdjurs GABAA och glycinreceptorer). Detta leder till hyperpolarisering av det neuromuskulära membranet med efterföljande förlamning och parasitdöd.


Prazikvantel är ett acylerat pyrazino-isokinolin-derivat. Prazikvantel är verksamt mot cestoder och trematoder. Det ändrar permeabiliteten för kalcium (inflöde av Ca2 +) i membranen hos parasiten och inducerar en obalans i membranstrukturer, vilket leder till membrandepolarisering och en nästan omedelbar sammandragning av muskulaturen (tetani), en snabb vakuolisering av syncytial tegumentet och efterföljande tegumental sönderfall (blåsbildning), vilket resulterar i lättare utstötning från mag-tarmkanalen eller parasitdöd.


Farmakokinetiska egenskaper

Hos katt, når prazikvantel maximal plasmakoncentration inom 1-4 timmar efter oral administrering.
Halveringstiden för elimineringen är ca 3 timmar.

Hos hund sker en snabb hepatisk biotransformation, främst till monohydroxylerade produkter.
Den huvudsakliga eliminationsvägen hos hund är via njuren.


Efter oral administrering till katt, når milbemycinoxim maximal plasmakoncentration inom 2-4 timmar. Halveringstiden för elimineringen är ca 32 till 48 timmar.
Hos råtta förefaller metabolismen vara fullständig men långsam, eftersom oförändrad milbemycinoxim inte har hittats i urin eller avföring. Huvudmetaboliter i råtta är monohydroxylerade produkter som härrör från hepatisk biotransformation. Förutom relativt höga leverkoncentrationer,  finns en viss koncentration i fett, vilket återspeglar substansens lipofilicitet.

Indikationer

Till katter för behandling av blandinfektioner med immatura och vuxna cestoder (bandmaskar) och vuxna nematoder (rundmaskar) av följande arter:

Cestoder:
Echinococcus multilocularis,

Dipylidium caninum,
Taenia
spp. 

Nematoder:
Ancylostoma tubaeforme,
Toxocara cati


För att förebygga hjärtmask (Dirofilaria immitis), om samtidig behandling mot cestoder är indikerad.

Kontraindikationer

Använd inte till katter som väger mindre än 2 kg

Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser, eller mot några hjälpämnen.

Försiktighet

Inga studier har utförts på kraftigt försvagade katter eller individer med allvarligt nedsatt njur- eller leverfunktion. Produkten rekommenderas inte till sådana djur eller bör endast användas i enlighet med en nytta/riskbedömning utförd av ansvarig veterinär.


Studier har visat att behandling av hundar med ett stort antal cirkulerande mikrofilarier kan ibland leda till uppkomsten av överkänslighetsreaktioner, som bleka slemhinnor, kräkningar, darrningar, andningssvårigheter eller överdriven salivavsöndring. Dessa reaktioner är associerade med frisättningen av proteiner från döda eller döende mikrofilarier och är inte en direkt toxisk effekt av produkten. Behandling av hundar som lider av microfilaremi rekommenderas därför inte. Eftersom det inte finns uppgifter om katter med microfilaraemi, bör en nytta/riskbedömning utföras av behandlande veterinär.


Echinokockos utgör en risk för människor. Vid fall av Echinokockos skall riktlinjer för behandling och uppföljning samt personlig säkerhet följas. Experter eller institut specialiserade inom parasitologi bör konsulteras. Om katten har besökt områden där Echinokockos spp finns bör en veterinär konsulteras.

Dräktighet och laktation

En studie visar att behandling med samma kombination av aktiva substanser tolereras väl av avelskatter, även under dräktighet och digivning. Eftersom det inte genomförts någon särskild studie med denna produkt, bör användning under dräktighet och digivning endast ske efter en risk/nytta bedömningen utförd av ansvarig veterinär.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall, särskilt hos unga katter, har systemiska symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom ataxi och muskelryckningar) och/eller gastrointestinala symtom (såsom kräkningar och diarré) observerats efter administrering av det veterinärmedicinska läkemedlet.

Dosering

Oral användning.


Djuret bör vägas för att säkerställa korrekt dosering.


Minsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges en gång, oralt som engångsdos.


Produkten bör ges vid eller efter utfodring.

Produkten är en liten tablett.

För att underlätta administration är produkten smaksatt med köttarom.

Tabletterna kan delas i två halvor.


Doseras efter kroppsvikt enligt nedan:

Vikt

Tabletter

2 – 4 kg

1/2 tablett

>4 – 8 kg

1 tablett

>8 – 12 kg

1½ tablett


Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Samtidig användning av kombinationen prazikvantel/milbemycinoxim med selamektin tolereras väl. Inga interaktioner observerades vid samtidig behandling med den rekommenderade dosen av den makrocykliska laktonen selamektin. Eftersom det inte finns ytterligare studier, bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av produkten och andra makrocykliska laktoner. Inga sådana studier har genomförts med fortplantande djur.

Överdosering

I en studie där produkten administrerades 1X, 3X och 5X den terapeutiska dosen, och under en tidsperiod som översteg den terapeutiska indikationen, dvs. 3 gånger med 15 dagars intervaller, sågs biverkningar som är mindre vanliga vid den rekommenderade dosen (se avsnitt Biverkningar) vid doser som överstiger 5 gånger den terapeutiska dosen efter den andra och den tredje behandlingen. Dessa biverkningar försvann spontant inom en dag.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Det rekommenderas att behandla alla djur som lever i samma hushåll samtidigt.

För att utveckla ett effektivt maskkontrollprogram bör det lokala epidemiologiska läget och kattens levnadsförhållanden beaktas och därmed rekommenderas att söka professionell rådgivning.


Parasitresistens mot alla klasser av avmaskningsmedel kan uppstå vid frekvent och upprepad användning av avmaskningsmedel ur denna klass

I fall av en infektion med D. caninum, bör samtidig behandling mot mellanvärdar, såsom loppor och löss, övervägas för att förhindra återinfektion.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter användning.


Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök genast läkare och visa läkaren bipacksedeln eller etiketten.

Övrigt

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Milpro vet får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning:

6 månader.

Förvaring

Inga särskilda temperaturanvisningar.


Halverade tabletter ska förvaras i original blisterförpackning och användas vid nästa administration.


Förvara blisterförpackningen i ytterkartongen.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 16 mg/40 mg ovala, röd/rosafärgade smaksatta med köttarom och med skåra på båda sidor
2 tablett(er) blister, receptfri
4 tablett(er) blister, receptfri

Hitta direkt i texten
Av