Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Milpro vet

Virbac

Filmdragerad tablett 12,5 mg/125 mg
(runda, beige till ljust bruna, köttsmaksatta)

Endektocider

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QP54AB51
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-05-02.

Innehåll

Varje tablett innehåller: Milbemycinoxim 12,5 mg, prazikvantel 125 mg

kärna: cellulosa (mikrokristallin), kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat , stärkelse (pregelatiniserad), povidon, magnesiumstearat, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), dragering: naturlig leversmak från fågel, hypromellos, cellulosa (mikrokristallin), makrogol-stearat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Milbemycinoxim tillhör gruppen makrocykliska laktoner och isoleras efter fermentering av Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Substansen är verksam mot kvalster, larv- och adulta stadier av nematoder samt larver av Dirofilaria immitis.

Aktiviteten hos milbemycin är relaterad till dess verkan på neurotransmissionen hos invertebrater. Milbemycinoxim ökar, i likhet med avermektiner och andra milbemyciner, nematoders och insekters membranpermeabilitet för kloridjoner via glutamatreglerade kloridjonkanaler (relaterade till GABAA och glycinreceptorer hos vertebrater). Detta leder till hyperpolarisering av det neuromuskulära membranet och förlamning och död för parasiten.


Prazikvantel är ett acylerat isokinolinpyrazinderivat. Prazikvantel är verksamt mot cestoder och trematoder. Det ändrar kalciumpermeabiliteten (inflöde av Ca2+) i membranen hos parasiten och ger en obalans i membranstrukturen. Detta leder till membrandepolarisering och nästan momentan kontraktion av muskulaturen (tetani), snabb vakuolisering av syncytieintegumentet och därav följande integumentellt sönderfall (blåsbildning). Följden blir att parasiten lättare stöts ut från mag–tarmkanalen eller dör.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering av prazikvantel till hund uppnås maximal serumkoncentration för modersubstansen snabbt (Tmax cirka 0,5–4 timmar) och sjunker även snabbt (t½ cirka 1,5 timme). Det föreligger avsevärd hepatisk förstapassageeffekt, med mycket snabb och i det närmaste fullständig hepatisk biotransformation, huvudsakligen till monohydroxylerade (även några di- och trihydroxylerade) derivat, vilka mestadels är glukuronid- och/eller sulfatkonjugerade innan de utsöndras. Plasmabindningsgraden är omkring 80 %. Utsöndringen är snabb och fullständig (omkring 90 % på 2 dagar); den huvudsakliga eliminationsvägen är renal.


Efter oral administrering av milbemycinoxim till hund uppträder maximal plasmakoncentration efter omkring 2–4 timmar och sjunker med en halveringstid för ometaboliserad milbemycinoxim på 1–4 dagar. Biotillgängligheten är omkring 80 %.

Hos råtta förefaller metabolismen vara fullständig, om än långsam, eftersom oförändrad milbemycinoxim inte har kunnat påvisas i urin eller feces. De viktigaste metaboliterna hos råtta är monohydroxylerade derivat, som kan kopplas till hepatisk biotransformation. Utöver relativt hög koncentration i levern finns också viss koncentration i fett, vilket återspeglar substansens lipofilicitet.

Indikationer

Hund: Behandling av blandinfektioner med adulta cestoder och nematoder av följande arter:


Cestoder:

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus spp.

Mesocestoides spp.

Nematoder:

Ancylostoma caninum

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Trichuris vulpis

Thelazia callipaeda (se specifika behandlingsscheman i avsnitt Dosering.)

Crenosoma vulpis (begränsning av infektionen)

Angiostrongylus vasorum (begränsning av infektion orsakad av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasitstadier; se specifika behandlings- och sjukdomspreventionsscheman under Dosering.)


Produkten kan också användas förebyggande mot dirofilarios (hjärtmask, Dirofilaria immitis), om samtidig behandling mot cestoder är indicerad.

Kontraindikationer

Skall inte användas till hundar som väger mindre än 5 kg.

Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Se vidare under punkten ”Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning”.

Försiktighet

Studier med milbemycinoxim tyder på att säkerhetsmarginalen hos vissa hundar av collie eller närbesläktade raser är mindre än i andra raser. För dessa hundar bör den rekommenderade dosen följas strikt.

Toleransen av produkten hos unga valpar från dessa raser har inte undersökts.

Kliniska tecken hos collie liknar dem som ses i den allmänna hundpopulationen vid överdosering (se även punkt Överdosering).


Enligt god veterinärsed bör djur vägas för att säkerställa korrekt dosering.


Behandling av hundar med ett stort antal cirkulerande mikrofilarier kan ibland leda till uppkomsten av överkänslighetsreaktioner, som bleka slemhinnor, kräkningar, darrningar, ansträngd andning eller överdriven salivavsöndring. Dessa reaktioner är associerade med frisättningen av proteiner från döda eller döende mikrofilarier och är inte en direkt toxisk effekt av produkten. Användning på hundar som lider av microfilaremia rekommenderas därför inte.


I riskområden för hjärtmask, eller i de fall det är känt att en hund har rest till och från riskregioner med hjärtmask, rekommenderas veterinär konsultation innan du använder produkten för att utesluta förekomsten av eventuella samtidiga angrepp av Dirofilaria immitis. I fallet med en positiv diagnos är adulticid terapi indicerad före administrering av produkten.


Echinokockos utgör en risk för människor. Vid echinokockos måste speciella riktlinjer för behandling och uppföljning samt om skydd av personer följas. Experter eller institut för parasitologi bör konsulteras. Om hunden har besökt områden där Echinococcus spp. förekommer bör en veterinär konsulteras.


Inga studier har utförts med allvarligt försvagade hundar eller individer med allvarligt nedsatt njur- eller leverfunktion. Produkten rekommenderas inte till sådana djur eller endast i enlighet med en nytto-/riskbedömning av ansvarig veterinär.


Hos hundar som är mindre än 4 veckor gamla är bandmaskinfektioner ovanligt. Behandling av djur yngre än 4 veckor med en kombinationsprodukt kan därför vara onödigt.

Dräktighet och laktation

I en studie visade sig denna kombination av aktiva substanser tolereras väl hos avelstikar, även under dräktighet och digivning. Då en särskild studie med denna produkt inte har utförts bör användning under dräktighet och digivning endast ske efter en risk-/nyttabedömning av ansvarig veterinär.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall kan systemiska tecken (såsom slöhet), neurologiska tecken (såsom muskelryckningar och ataxi) och/eller gastrointestinala tecken (såsom kräkningar, diarré, anorexi och dregling) observeras hos hundar efter administrering av det veterinärmedicinska läkemedlet.

Dosering

Oralt bruk.

Minsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges en gång oralt.


Produkten skall administreras i samband med eller efter foderintag.

Tabletterna är smaksatta med köttsmak och lätta att administrera (oftast kommer hundar och valpar att acceptera dem frivilligt även utan foder).


Beroende på hundens kroppsvikt är den faktiska doseringen följande:

Vikt

Tabletter

5-25  kg

1 tablett

>25-50 kg

2 tabletter

>50-75 kg

3 tabletter

I de fall då förebyggande hjärtmaskmedicinering görs och behandling mot bandmask krävs samtidigt, kan produkten ersätta den monovalenta produkten för att skydda mot hjärtmask.


För behandling av Angiostrongylus vasorum ska milbemycinoxim ges fyra gånger med en veckas mellanrum. Om samtidig behandling mot cestoder är indicerad, rekommenderas att man behandlar en gång med produkten och fortsätter med den monovalenta produkten som innehåller milbemycinoxim enbart för de återstående tre veckovisa behandlingarna.

Administration av produkten i endemiska områden var fjärde vecka kommer att förhindra angiostrongylosis genom att minska outvecklade fullvuxna (L5) och fullvuxna parasiter, där samtidig behandling mot cestoder är indicerad. 


Vid behandling av Thelazia callipaeda bör milbemycinoxim ges vid två behandlingstillfällen, med sju dagars mellanrum. Om samtidig behandling mot bandmask är indicerad, kan produkten ersätta monovalenta produkter som endast innehåller milbemycinoxim.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Samtidig användning av kombinationen prazikvantel/milbemycinoxim med selamektin tolereras väl. Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av det makrocykliska laktonerselamektinet administrerades under behandling med kombinationen i rekommenderad dos. I avsaknad av ytterligare studier bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av produkten och andra makrocykliska laktoner. Inga sådana studier har heller genomförts med reproducerande djur.

Överdosering

Inga andra tecken än de som observerats vid den rekommenderade dosen har observerats (se punkt Biverkningar).

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

För att utveckla ett effektivt kontrollprogram för mask bör hundens lokala epidemiologiska information och levnadsvillkoren tas i beaktande och därför rekommenderas professionell rådgivning.


Parasitär resistens till en viss klass av antihelmintika kan uppstå vid frekvent och upprepad användning av antihelmintika ur denna klass.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter användning.

Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Övrigt

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Milpro vet. får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 12,5 mg/125 mg runda, beige till ljust bruna, köttsmaksatta
2 tablett(er) blister, receptfri
4 tablett(er) blister, receptfri

Hitta direkt i texten
Av