Under eftermiddag, kväll och natt 24 februari till 25 februari kan tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass. För akuta behov finns Fass för veterinärer som app.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ERYSENG PARVO

Hipra

Injektionsvätska, suspension
(Vitaktig suspension)

Inaktiverade virala och bakteriella vacciner för svin (svinparvovirus och erysipelothrix)

Djurslag:
  • Svin
ATC-kod: QI09AL01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu..

Innehåll

En dos med 2 ml innehåller:

Inaktiverat svinparvovirus, stam NADL-2 RP > 1,15 *

Inaktiverat Erysipelothrix rhusiopathiae, stam R32E11 ELISA > 3,34 IE50 % **

* RP, relativ styrka (ELISA)

** IE50 % inhibering ELISA 50 %


Adjuvans:

Aluminiumhydroxid 5,29 mg (aluminium)

DEAE-dextran

Ginseng


För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnit 6.1

Dinatriumfosfatdodekahydrat

Kaliumklorid

Kaliumdivätefosfat

Simetikon

Natriumklorid

Natriumhydroxid

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

För att stimulera aktiv immunisering mot svinparvovirus och rödsjuka hos svin.

Indikationer

För aktiv immunisering av suggor som skydd av avkomma mot transplacental infektion orsakad av svinparvovirus.

För aktiv immunisering av galtar och suggor för att reducera kliniska tecken (hudlesioner och feber) på rödsjuka orsakad av Erysipelothrix rhusiopathiae, serotyp 1 och serotyp 2.


Immunitetens start:

Svinparvovirus: från början av dräktigheten.

E. rhusiopathiae: tre veckor efter det avslutade grundvaccinationsschemat.


Immunitetens varaktighet:

Svinparvovirus: vaccination ger fetalt skydd under dräktigheten. Revaccination ska utföras före varje gestation.

E. rhusiopathiae: vaccination skyddar mot rödsjuka fram till rekommenderad revaccination (cirka sex månader efter grundvaccinationsschemat).

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser, adjuvans eller mot några hjälpämnen.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Mycket vanliga biverkningar:
- Under säkerhetsstudierna observerades en lätt till måttlig inflammation vid injektionsstället som
vanligtvis försvinner inom fyra dagar men i vissa fall kan bestå upp till 12 dagar efter vaccination.
Vanliga biverkningar:
- Under säkerhetsstudierna observerades en övergående förhöjning av kroppstemperaturen inom de
första 6 timmarna efter vaccineringen, vilket spontant försvinner inom 24 timmar.
Mycket sällsynta biverkningar:
- Anafylaktiska reaktioner har rapporterats i spontana rapporter och lämplig symptomatisk behandling
rekommenderas.
Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:
- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser
inkluderade)

Dosering

Intramuskulär användning.

Låt vaccinet uppnå rumstemperatur (15-25 ºC) före administration.

Omskakas väl före användning.


Administrera en dos på 2 ml genom intramuskulär injektion i halsmuskulaturen enligt följande schema:


Grundvaccination:

Svin från 6 månaders ålder som inte har vaccinerats tidigare med produkten ska ges två injektioner med ett intervall på 3-4 veckor. Den andra injektionen ska ges 3-4 veckor före betäckning/inseminering.


Revaccination:

En enstaka injektion ska ges 2-3 veckor före varje efterföljande betäckníng/inseminering (cirka var 6:e månad).


Vid samtidig användning med UNISTRAIN PRRS hos avelssuggor från 6 månaders ålder bör
ERYSENG PARVO endast administreras när djuren vaccineras före parningen.
Vid administrering ska följande anvisningar följas: Innehållet i en injektionsflaska med UNISTRAIN
PRRS ska beredas med innehållet i en injektionsflaska med ERYSENG PARVO. Administrera en dos
(2 ml) av blandningen intramuskulärt inom 2 timmar.
UNISTRAIN PRRS ERYSENG PARVO
10 doser + 10 doser (20 ml)
25 doser + 25 doser (50 ml)
50 doser + 50 doser (100 ml)

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Tillgängliga data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan blandas med UNISTRAIN PRRS (där detta vaccin är godkänt) och administreras på ett injektionsställe. Produktinformationen för UNISTRAIN PRRS bör läsas före användning av den blandade produkten.
Kombinationen av UNISTRAIN PRRS och ERYSENG PARVO bör endast användas när djuren vaccineras före betäckning.
Vid kombinationen av dessa vaccin är det visat att immunitetens inträdande och varaktighet för parvovirus och immunitetens inträdande för rödsjuka motsvarar den effekt som påvisats när ERYSENG PARVO används ensamt. Immunitetens varaktighet mot rödsjuka vid blandad användning har dock inte undersökts.

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel utom ovannämnda produkt.. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vaccinera endast friska djur.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: använd omedelbart.

Hållbarhet efter blandning med UNISTRAIN PRRS: 2 timmar.

Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 ºC-8 ºC).

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension Vitaktig suspension
20 milliliter flaska, receptbelagd
50 milliliter flaska, receptbelagd
100 milliliter flaska, receptbelagd
20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej
50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av