Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Euthanimal vet

Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatus
VM Pharma

Injektionsvätska, lösning 400 mg/ml
(Klar, röd lösning)

narkotikaindikation Narkotikum förteckning IV.

Eutanasimedel

Djurslag:
  • Får
  • Get
  • Hund
  • Häst
  • Katt
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QN51AA01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-01-05.

Innehåll

Varje ml innehåller:

Aktiv substans:

400 mg pentobarbitalnatrium, motsvarande 365 mg pentobarbital

Konserveringsmedel:

Bensylalkohol (E 1519) 20,0 mg

Etanol 80,0 mg

Nykockin (E 124) 0,02 mg

Hjälpämnen:

Propylenglykol

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Pentobarbital är ett kortverkande sederande och hypnotiskt läkemedel. Det ger depression av det centrala nervsystemet, då pentobarbital modulerar GABA-receptorerna vilket efterliknar funktionen hos gammaaminosmörsyra.

Barbiturater hämmar i synnerhet hjärnans retikulära aktiveringssystem (RAS), vilket normalt svarar för vakenhet. Den omedelbara effekten är medvetslöshet följd av djup anestesi, följd av kraftigt minskad överföring av nervimpulserna. Andningen upphör och detta följs snabbt av hjärtstillestånd och dödsfall.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter intravenös administrering sker en snabb distribution till vävnaderna.

Elimineringen av pentobarbital sker i huvudsak i levern genom metabolism, särskilt med cytokrom P450-systemet och även genom utsöndring via njurarna och redistribution. Hos grisar ger fettredistribution minskade plasmakoncentrationer och långvarig effekt.

Barbiturater kan diffundera via placentan till fostervävnaden och spår av barbiturater kan förekomma i modersmjölken.

Indikationer

För avlivning

Kontraindikationer

Använd inte som anestesi.

Försiktighet

Djurkroppar och ätbara produkter från djur som injicerats med detta läkemedel får aldrig komma in i livsmedelskedjan (se avsnitt Karenstider) och ska avfallshanteras enligt nationell lagstiftning.

Djurkroppar eller delar av djur som avlivats med detta läkemedel får inte ges som föda till andra djur på grund av risken för sekundärförgiftning (se avsnitt Karenstider).

Dräktighet och laktation

Ingen specifik information finns tillgänglig. Användning av det här läkemedlet på dräktiga djur bedöms av veterinären.

Biverkningar

Döden kan bli fördröjd om injiceringen administreras perivaskulärt eller i organ/vävnad med låg absorptionsförmåga. Barbiturater kan vara irriterande vid perivaskulär administrering.

Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur):

• Ljudliga läten

• Muskelaktivitet

Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur):

Excitation

• Benrörelser

Defekation och urinläckage

• Flämtande (nötkreatur), främst på grund av underdosering

Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade):

• Kramper

• Diafragmakontraktioner

• Kräkningar

• En eller flera flämtningar efter hjärtstopp

Dosering

Nötkreatur, hästar, svin, getter, får, katter och hundar:

100 mg/kg (motsvarande 0,25 ml/kg) genom snabb intravenös injektion. För större djur rekommenderas användning av en förinsatt, intravenös kateter.


Om inget hjärtstillestånd inträffar efter 2 minuter ska en andra dos ges som snabb intravenös eller intrakardiell injektion. Intrakardiell injektion får bara utföras efter föregående djup sedering eller anestesi.


Eftersom flaskan endast får punkteras högst 20 gånger, bör användaren välja en injektionsflaska av mest lämplig storlek.

Karenstider

Ej relevant.

Nödvändiga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att djurkroppar och ätbara produkter från djur som injicerats med det här läkemedlet inte kommer in i livsmedelskedjan och inte används för humankonsumtion. Andra djur får aldrig äta (delar av) djurkroppen, eftersom detta kan göra att de exponeras för en dödlig pentobarbitaldos.

Interaktioner

CNS-läkemedel (narkotiska preparat, fentiaziner, antihistaminer, etc.) kan öka effekten av pentobarbital.

Överdosering

I händelse av oavsiktlig administrering på ett djur som inte ska eutanasibehandlas, rekommenderas åtgärder såsom konstgjord andning, administration av syre och användning av analeptika.


Med avseende på detta läkemedels effekt rekommenderas inte dubbel dos, eftersom detta inte leder till snabbare eller bättre eutanasi.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Intravenös injicering av pentobarbital kan orsaka excitation i flera djurarter och tillräcklig sedering bör användas om detta bedöms nödvändigt av veterinär. Åtgärder måste vidtas för att undvika perivaskulär administrering (t.ex. genom att använda intravenös kateter).


Kontrollera regelbundet, upp till omkring 10 minuter efter administrering, om livstecknen återkommer (andning, hjärtslag, kornealreflex). Vid kliniska studier har det fastställts att detta kan hända. Om sådana livstecken återkommer rekommenderas att administreringen upprepas med mellan 0,5 och 1 gånger den föreskrivna dosen.


Undvik användning till djur som väger mindre än 20 kg på grund av produktens höga koncentration och ökad risk för smärta och irritation om den administreras perivaskulärt.


För att minska risken för excitation ska eutanasi utföras på en lugn och tyst plats. Hos svin har man visat att det finns en direkt korrelation mellan fasthållning och graden av excitation och agitation. Därför ska injektion av svin ske med minsta möjliga fasthållning.


I synnerhet när det gäller hästar och nötkreatur ska veterinären överväga premedicinering med lämpligt sederande medel för att skapa en djup sedering före avlivning och en alternativ avlivningsmetod bör finnas tillgänglig om det skulle bli nödvändigt.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Pentobarbital är ett potent hypnotiskt och sederande medel, och därmed potentiellt toxiskt för människa. Det kan absorberas systemiskt genom huden och vid förtäring. Särskild försiktighet bör iakttas för att undvika oavsiktligt intag och självinjektion.


Systemisk absorption (inklusive absorption genom hud och ögon) av pentobarbital har orsakat sedering, sömninduktion och andningsdepression. Detta läkemedel kan även orsaka ögon- och hudirritation så väl som allergiska reaktioner (på grund av innehåll av pentobarbital och bensylalkohol). Embryotoxiska effekter kan inte uteslutas.


Undvik direktkontakt med hud och ögon, inklusive kontakt hand-ögon.

Ät eller drick inte vid hantering av läkemedlet.


Förebygg oavsiktlig självinjektion, eller oavsiktlig injicering av den person som assisterar vid administreringen av läkemedlet. Transportera detta läkemedel endast i spruta utan nål för att undvika oavsiktlig självinjektion.


Personer med känd överkänslighet mot pentobarbital ska undvika kontakt med läkemedlet.


Läkemedlet ska hanteras med yttersta försiktighet, särskilt av kvinnlig personal i fertil ålder. Använd handskar. Detta läkemedel får endast administreras av veterinär och får bara användas i närvaro av annan personal som kan hjälpa till i händelse av exponering. Instruera personalen om riskerna med läkemedlet, om de inte har någon medicinsk utbildning.


Vid oavsiktlig kontakt med hud eller ögon måste läkemedlet omedelbart sköljas bort med rikliga mängder vatten. Vid oavsiktlig förtäring skall munnen omedelbart sköljas. Om större mängder har hamnat på huden eller i ögonen eller har förtärts eller självinjicerats skall läkare omedelbart uppsökas. Ange förgiftning med barbiturater och visa denna information eller etiketten för läkaren. KÖR INTE BIL, eftersom sedering kan inträffa.


Efter administrering av läkemedlet inträffar kollaps inom 10 sekunder. Om djuret står upp ska därför användaren och andra personer inte stå bredvid djuret, utan hålla avstånd för att förhindra att någon person hamnar under djuret och skadas.


Detta läkemedel är lättantändligt och får ej förvaras i närheten av antändande källor eller rökning.


Information till vårdpersonal vid exponering:

Akuta åtgärder bör inriktas på att underhålla andnings- och hjärtfunktionen. Vid svåra förgiftningar kan åtgärder vidtas för att öka elimineringen av de inkluderade barbituraterna. Lämna inte patienten utan tillsyn.


Pentobarbitalkoncentrationen i läkemedlet är sådan att oavsiktlig injicering eller intag av så små mängder som 1 ml för vuxna kan ge allvarliga effekter på centrala nervsystemet (CNS). En dos pentobarbitalnatrium på 1 g (motsvarande 2,5 ml av läkemedlet) har rapporterats vara dödligt för människor. Det ska finnas beredskap för lämplig intensivvård och andningshjälp.

Hållbarhet

Läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 400 mg/ml (Klar, röd lösning)
250 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
6 x 250 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av