Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vetzin vet

Orion Pharma Animal Health

Premix till medicinfoder 1000 mg/g

Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer

Djurslag:
 • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QA07XA91
 • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-09-27.

Innehåll

Zinkoxid 1000 mg/g

Egenskaper

Zink är ett essentiellt spårämne som behövs för tillväxtprocesser. Verkningsmekanismen för zinkoxid har inte fastställts. Zinkoxid har visat sig ha en gynnsam effekt på tarmens mikroflora genom balansering av tarmfloran. Dessutom är det känt att Zn2+ stör bindningen av E.coli till enterocyterna.


Farmakokinetik

Zinkoxid absorberas relativt dåligt och vid terapeutiska doser ökar nivån i blodet endast 2-faldigt.

Terapeutiska doser av zinkoxid ökar zinknivåerna i lever och njurar hos svin ca 3–5-faldigt respektive 2-faldigt. Inga ökningar i muskelnivåer observerades.

Eftersom zink absorberas dåligt vid terapeutiska doser antas att den största delen utsöndras oförändrad i faeces.

Den största delen av zinket i zinkoxid utsöndras utan att absorberas. Zinknivån i lever och njurar återgår till det normala inom 7 dagar efter utsättning.

Indikationer

Förebyggande av diarré hos avvanda svin.

Försiktighet

Detta veterinärmedicinska läkemedel bör användas som tillfällig hjälp i kombination med relevanta åtgärder för förebyggande av diarré efter avvänjning. Officiella och lokala behandlingsriktlinjer bör beaktas vid användning av det veterinärmedicinska läkemedlet.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Luftvägar/intag:

 • I likhet med alla pulver kan detta läkemedel irritera luftvägarna.

 • Undvik inandning

 • Undvik dammbildning. Undvik dammbildning vid blandning av fodret. Användning av andningsmask är ej nödvändigt förutsatt att ventilationen är tillräcklig eller i fall att en sluten foderblandningsapparatur används. Vid exponering för stora mängder damm måste andningsskydd av typ P2 användas.

 • Vid oavsiktlig inandning, sök frisk luft och uppsök läkare om obehag uppstår. Vid oavsiktligt intag, skölj munnen med vatten och drick rikligt med vatten. Uppsök läkare om obehag uppstår.


Ögon:

 • I likhet med alla pulver kan detta läkemedel irritera ögonen.

 • Undvik kontakt med ögonen.

 • Använd skyddsglasögon.

 • Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj noga med stora mängder vatten. Avlägsna sedan eventuella kontaktlinser och fortsätt att skölja. Uppsök läkare om obehag uppstår.


Huden:

 • I likhet med alla pulver kan detta läkemedel irritera huden.

 • Undvik kontakt med huden.

 • Använd arbetskläder och skyddshandskar (av skinn, gummi eller bomull). Tvätta händerna efter användning.

 • Vid oavsiktlig hudkontakt, tvätta huden med tvål och vatten.


Andra försiktighetsåtgärder gällande påverkan på miljön


Zink är mycket giftigt för vattenlevande organismer, men kan påverka tillväxt, överlevnad och reproduktion i både vatten- och landlevande växter och djur. Zink är svårnedbrytbart i jord och kan ansamlas i sediment. Giftigheten beror på miljöegenskaper och livsmiljötyp. Miljörisken kan reduceras genom följande åtgärder.


Vid spridning av gödsel från behandlade djur måste definierade nationella eller lokala föreskrifter över den maximala totala zinkbelastningen strikt tillämpas. Outspädd gödsel från behandlade griskultingar ska inte spridas på land. Utspädning med gödsel från obehandlade djur eller suggor krävs, så att den totala mängden gödsel från behandlade griskultingar är så liten som möjligt och aldrig överstiger 40 %, förhållandet då gödsel från avvanda griskultingar och suggor förvaras tillsammans. Produkten ska inte användas på gårdar där det inte är möjligt att blanda gödsel från behandlade djur med gödsel från obehandlade djur.


Biotillgängligheten av zink, och därmed risken för miljön, varierar mellan olika jordtyper. Gödsel från behandlade griskultingar ska inte spridas på känsliga jordtyper som blivit identifierade som fritt dränerande, sura (pH ≤6), sandjordar.


Zinkinnehållande gödsel skall inte spridas på samma landområde två år i rad för att undvika ackumulering av zink, vilket kan ha negativa effekter på miljön.


När gödsel från behandlade djur sprids skall minsta distans till ytvatten, definierat i nationella eller lokala regelverk, strikt respekteras. Eftersom gödseln innehåller zink, vilket kan ha negativa effekter på vattenmiljön, ska en buffertzon på minst 3 m tillämpas.

Biverkningar

Nya studier har visat, att i svinstior som är MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus)-positiva, kan användningen av zinkoxid hos avvanda smågrisar öka förekomsten av resistenta bakterier hos dessa.

Dosering

För inblandning i torrt foder på en av behörig myndighet godkänd anläggning. 2500 mg zink per kg foder motsvarande 3000 mg zinkoxid per kg foder i högst 14 dagar. Foderkonsumtionen under de två påföljande veckorna efter avvänjning är ungefär 6–7 kg per gris. Mängden ordinerat medicinfoder bör inte överstiga 10 kg per gris.


Endast för oral användning.


Mängden läkemedel som skall tillsättas i fodret bör bestämmas med hänsyn till den faktiska mängden zink i fodret så att den totala mängden zink inte överstiger 2500 mg zink per kg foder (detta motsvarar 2,8–3 kg av produkten blandat i 1000 kg foder beroende på hur mycket zink fodret redan innehåller).

För att säkerställa tillräcklig fördelning av produkten i det slutliga fodret rekommenderas att för-blanda produkten med en lämplig mängd foderingredienser före inblandning i det slutliga fodret. Det slutliga fodret bör ges som enda foder i högst 14 dagar.

Karenstider

Slakt: noll dygn.

Överdosering

Levertoxicitet (ackumulering av lipider i leverceller) påvisades hos avvanda grisar vid användning av rekommenderad dos i 4 veckor.

Hållbarhet

Hållbarhet efter inblandning i fodermjöl eller pellets: 3 månader.

Förvaring

 • Förvaras på en torr plats

Förpackningsinformation

Premix till medicinfoder 1000 mg/g
25 kilogram påse, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av