Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

NEXGARD för hund 2-4 kg

Receptstatus
Boehringer Ingelheim Animal Health

Tuggtablett 11,3 mg
(Fläckig röd till rödbrun rund tablett med biffsmak.)

Insekticid och akaricid för systemisk användning mot loppor och fästingar.

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QP53BE01
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
NEXGARD för hund 2-4 kg tuggtablett 11,3 mg;
NEXGARD för hund >10-25 kg tuggtablett 68 mg;
NEXGARD för hund >25-50 kg tuggtablett 136 mg;
NEXGARD för hund >4-10 kg tuggtablett 28,3 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 12/2018.

Innehåll

Aktiva subsstanser:

Varje tuggtablett innehåller:

NexGard

Afoxolaner (mg)

Tuggtabletter för hund 2-4 kg

11,3

Tuggtabletter för hund >4-10 kg

28,3

Tuggtabletter för hund >10-25 kg

68,0

Tuggtabletter för hund >25-50 kg

136,0

Hjälpämnen:

Majsstärkelse, Sojaprotein, Biffsmak, Povidon (E1201), Makrogol 400, Makrogol 4000, Makrogol-15-hydroxystearat, Glycerol (E422), Triglycerider med medellånga kedjor.

Egenskaper

Afoxolaner är en insekticid och akaricid tillhörande isoxazolin-familjen. Afoxolaner verkar vid ligandreglerade kloridjonkanaler, i synnerhet de reglerade av neurotransmittorn gamma-aminosmörsyra (GABA), och därigenom blockerar den pre- och postsynaptiska överföringen av kloridjoner över cellmembran. Detta resulterar i okontrollerad aktivitet i det centrala nervsystemet, vilket leder till döden för insekter och kvalsterdjur. Den selektiva toxiciteten av afoxolaner mellan insekter/kvalsterdjur och däggdjur kan förklaras av olika känslighet hos deras GABA -receptorer.

Afoxolaner har effekt mot vuxna loppor och mot flera fästingarter såsom Dermacentor reticulatus och D. variabilis, Ixodes ricinus och I. scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyommaamericanum, och Haemaphysalis longicornis.

NexGard dödar loppor inom 8 timmar och fästingar inom 48 timmar. Läkemedlet dödar loppor innan de hunnit lägga ägg och förebygger därför loppkontamination i hushållet.

Efter oral administrering till hund visades afoxolaner ha hög systemisk absorbtion. Den absoluta biotillgängligheten var 74 %. Den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen var 1655 ± 332 ng/ml, 2-4 timmar (Tmax) efter en dos om 2,5 mg/kg afoxolaner.

Distributionsvolymen var 2,6 ± 0,6 L/kg och systemisk utsöndringshastighet var 5,0 ± 1,2 ml/tim/kg. Den terminala halveringstiden i plasma är ca 2 veckor hos de flesta hunder. NexGard tolereras av collieraser. In vitro-försök visade att det inte sker någon P-glykoproteinmedierad efflux, vilket bekräftar att afoxolaner inte är ett substrat för P-glykoproteintransportörer.

Afoxolaner hos hund metaboliseras till mer hydrofila substanser innan de utsöndras. Metaboliter och modersubstans elimineras via urin och, till större del, via galla. Enterohepatisk recirkulering har inte observerats.

Indikationer

Behandling mot loppor hos hund (Ctenocephalides felis och C. canis) som varar i minst 5 veckor. Produkten kan användas som en del i behandlingen mot loppallergi (FAD).

Behandling mot fästingar hos hund (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalussanguineus). En behandling dödar fästingar i upp till en månad.

Loppor och fästingar måste sätta sig fast på värddjuret och starta en måltid för att exponeras för den aktiva substansen.

Behandling mot demodikos (orsakad av Demodex canis).

Behandling mot rävskabb (orsakad av Sarcoptes scabiei var. canis).

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

Försiktighet

Då studier saknas skall behandling av hundar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 2 kg baseras på ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på råtta och kanin har inte visat teratogena effekter, eller några negativa effekter på reproduktionsförmågan hos hanar eller honor.

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts vid dräktighet och laktation eller hos avelshundar. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar


Mycket sällsynta
(<1/10000)

Lindriga gastrointestinala effekter (kräkningar, diarré), klåda, letargi, aptitlöshet och neurologiska tecken (kramper, ataxi och muskeldarrningar) har rapporterats i mycket sällsynta fall. De rapporterade biverkningarna var oftast övergående och kortvariga.


Dosering

För oral användning.


Dosering:

Läkemedlet administreras vid en dos om 2,7 – 7 mg/kg kroppsvikt enligt följande tabell:

Kroppsvikt

(kg)

Tuggtablett, styrka och antal

Nexgard 11 mg

Nexgard 28 mg

Nexgard 68 mg

Nexgard 136 mg

2 - 4

1

   

>4 - 10

 

1

  

>10 - 25

  

1

 

>25 - 50

   

1

För hundar som väger mer än 50 kg, använd lämplig kombination av tuggtabletter med olika/samma styrka. Dela ej tabletten.

Administreringssätt:

Tabletterna är tuggbara och smakliga för de flesta hundar. Om hunden inte direkt accepterar tabletten kan den administreras med foder.

Behandlingsschema:

Behandling mot loppor och fästingar:

En behandling per månad under lopp- och/eller fästingsäsong, baserat på lokal epidemiologisk situation.

Behandling mot demodikos (orsakad av Demodex canis):

En behandling per månad tills hudskrapningar är negativa under två på varandra följande månatliga tillfällen. Svåra fall kan kräva längre månatlig behandling. Eftersom demodikos är en multifaktoriell sjukdom rekommenderas det att man om möjligt också behandlar eventuella bakomliggande sjukdomar på lämpligt vis.

Behandling mot rävskabb (orsakad av Sarcoptes scabiei var. canis):

En behandling per månad under två påföljande månader. Ytterligare månatliga behandlingar kan krävas beroende på klinisk bedömning och hudskrapning.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Inga biverkningar observerades hos friska beaglevalpar äldre än 8 veckor som behandlades med 5 gånger maximal dos upprepat 6 gånger i 2 till 4 veckors intervall.

Observera

Parasiterna måste starta en måltid på värddjuret för att exponeras för afoxolaner. Risk för överföring av parasitburna sjukdomar kan därför inte uteslutas.

För att förhindra att barn får tillgång till läkemedlet, avlägsna enbart en tuggtablett i taget från blistret. Lägg tillbaka blistret med kvarvarande tuggtabletter i kartongen.

Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation


NEXGARD FÖR HUND 2-4 KG
Tuggtablett 11,3 mg Fläckig röd till rödbrun rund tablett med biffsmak.
3 tablett(er) blister, receptbelagd
6 tablett(er) blister, receptbelagd

NEXGARD FÖR HUND >10-25 KG
Tuggtablett 68 mg Fläckig röd till rödbrun rektangulär tablett med biffsmak
3 tablett(er) blister, receptbelagd
6 tablett(er) blister, receptbelagd

NEXGARD FÖR HUND >25-50 KG
Tuggtablett 136 mg Fläckig röd till rödbrun rektangulär tablett med biffsmak
3 tablett(er) blister, receptbelagd
6 tablett(er) blister, receptbelagd

NEXGARD FÖR HUND >4-10 KG
Tuggtablett 28,3 mg Fläckig röd till rödbrun rektangulär tablett med biffsmak
3 tablett(er) blister, receptbelagd
6 tablett(er) blister, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av