Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Libeo vet.

Receptstatus
Ceva Animal Health

Tuggtablett 40 mg
(Tuggtablett. Klöverformad beige tablett. Tabletten kan delas i fyra lika stora delar. Smaksatt med kycklingarom och jästextrakt.)

Diuretika, furosemid

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QC03CA01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-05-19.

Innehåll

En tablett med vikten 1320 mg innehåller:

Aktiv substans:

Furosemid 40 mg


Hjälpämne(n):

Kycklingarom

Jästextrakt (Saccaromyces cerevisae)

Maltodextrin

Magnesiumstearat

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Cellulosa, mikrokristallin

Kroskaramellosnatrium

Laktosmonohydrat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Furosemid är ett potent loopdiuretikum som ökar volymen urin. Det hämmar elektrolyt upptaget i proximala och distala njurtubuli samt den uppåtstigande skänkeln av Henles slynga. Utsöndring av natriumjoner, kloridjoner och till en mindre del kaliumjoner ökar liksom utsöndring av vatten. Furosemid har ingen effekt på karbanhydras.


Farmakokinetiska egenskaper

Furosemid utsöndras oförändrat via urinen.

Efter oral administrering av produkten (5 mg/kg) absorberas furosemid snabbt med en maximal plasmakoncentration (Cmax 2126 ng/ml) inom 1,1 timme. Den terminala eliminationshalveringstiden är 2,6 timmar.

Furosemid elimineras huvudsakligen via njurar till urin (70%) samt via faeces. Plasmaproteinbindningen för furosemid är 91% och den estimerade distributionsvolymen är 0,52 l/kg. Furosemid metaboliseras i väldigt liten grad (huvudmetabolit: 4-kloro-5-sulfamoylantranilsyra, ingen urindrivande effekt).


Efter oral administrering till hund ger furosemid en dosberoende ökning av urinvolymen vilken börjar 1 timme efter administrering, når ett maximum 2-3 timmar efter administrering och varar i ungefär 6 timmar.


Indikationer

Behandling av ascites (ansamling av fri vätska i buken) och ödem, framförallt vid hjärtinsufficiens (hjärtsvikt).

Kontraindikationer

Använd inte vid hypovolemi, hypotension (lågt blodtryck) eller dehydrering (uttorkning).

Använd inte vid njursvikt med anuri (upphörd urinutsöndring).

Använd inte vid elektrolytrubbningar.

Använd inte vid överkänslighet mot furosemid, sulfonamider eller mot något (några) hjälpämne(n).

Försiktighet

Eftersom tabletterna är smaksatta skall de förvaras utom räckhåll för djur.

Furosemid skall användas med försiktighet vid redan existerande elektrolytrubbning och/eller påverkad vätskebalans, nedsatt leverfunktion (kan påskynda leverorsakad medvetslöshet) samt vid diabetes mellitus. Vid långtidsbehandling skall vätskebalans och elektrolytnivåer kontrolleras regelbundet.  

1-2 dagar före och efter påbörjad behandling med diuretika och ACE-hämmare skall njurfunktion och vätskebalans kontrolleras.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier har gett stöd för skadliga effekter under fosterutvecklingen (teratogena effekter).

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation hos tik, furosemid utsöndras dock i mjölk.

Användning hos dräktiga och lakterande djur endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning

Biverkningar

Korsreaktivitet mot sulfonamider är möjligt.

I sällsynta fall kan avföringen bli mjukare i konsistensen. Detta symtom är milt och övergående och kräver inte att behandlingen avbryts.

På grund av den urindrivande effekten hos furosemid kan blodet bli mer koncentrerat och blodcirkulationen försämras.

Vid långtidsbehandling finns risk för uttorkning och elektrolytbrist (inkluderat hypokalemi och hyponatremi).

Dosering

Oral användning.

1 till 5 mg furosemid/kg kroppsvikt dagligen, d.v.s. för Libeo vet 40 mg ½ till 2,5 tabletter per 20 kg kroppsvikt, en till två gånger per dag beroende på graden av ödem eller ascites.

Exempel på en måldos på 1 mg/kg per administreringstillfälle:Tabletter per administrationstillfälle.

Libeo 40 mg

7,6 - 10 kg

1/4

10,1 - 12,5 kg

Använd Libeo 10 mg

12,6 - 15 kg

Använd Libeo 10 mg

15,1 - 20 kg

1/2

20,1 - 30 kg

3/4

30,1 - 40 kg

1

40,1 - 50 kg

1 1/4


Till hundar från 2 till 7,5 kg kroppsvikt och till hundar från 10,1 till 15 kg: använd Libeo 10 mg tabletter.


Vid underhållsbehandling skall veterinären anpassa dosen till lägsta effektiva dos beroende på hundens svar på behandlingen.

Dos och doseringsschema kan behöva anpassas beroende på djurets tillstånd (allmäntillstånd). Om behandlingen ges sent på kvällen kan det resultera i olämplig urinavsöndring under natten.

Instruktion för delning av tablett: Lägg tabletten på ett plant underlag med den skårade sidan mot underlaget (konvex sida upp). Tryck lätt vertikalt med pekfingret mitt på tabletten för att dela den i två lika stora delar. Tryck lätt med pekfingret mitt på den halverade tablettdelen för att dela den till två fjärdedelar.


Tabletterna är smaksatta och kan blandas med en liten mängd foder som ges före huvudmålet eller ges direkt i munnen.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Samtidig användning med läkemedel som påverkar elektrolytbalansen (kortikosteroider, andra diuretika, amfoterin B, hjärtglykosider) kräver noggrann övervakning.

Samtidig användning tillsammans med aminoglykosider eller cefalosporiner kan öka risken för njurtoxicitet.

Furosemid kan öka risken för allergi mot sulfonamider.

Furosemid kan förändra insulinbehovet hos djur med diabetes mellitus.

Furosemid kan minska utsöndringen av NSAID läkemedel.

Vid långtidsbehandling i kombination med ACE hämmare kan doseringsschemat behöva ändras beroende på hur djuret svarar på behandlingen.

Överdosering

Doser över den rekommenderade kan orsaka övergående dövhet, elektrolyt rubbningar, rubbningar av vätskebalansen, effekter på centrala nervsystemet (dåsighet, koma, kramper) samt kardiovaskulär kollaps. Symtomlindrande (understödjande) behandling bör sättas in.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Den terapeutiska effekten kan hämmas av ökat intag av vatten. När djurets allmäntillstånd tillåter bör vattenintaget begränsas till fysiologiskt normalt intag under behandlingen.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för furosemid ska undvika kontakt med läkemedlet. Tvätta händerna efter användning.

Hantera inte detta läkemedel vid överkänslighet mot sulfonamider eftersom överkänslighet mot sulfonamider kan leda till överkänslighet mot furosemid. Uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten om du utvecklar symtom såsom hudutslag efter exponering. Svullnad av ansikte, läppar och ögon eller svårigheter att andas är allvarliga symtom som kräver omedelbar medicinsk behandling.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Kvarvarande delade tabletter skall användas inom 72 timmar

Förvaring

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvara delade tabletter i det öppnade blistret.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 40 mg Tuggtablett. Klöverformad beige tablett. Tabletten kan delas i fyra lika stora delar. Smaksatt med kycklingarom och jästextrakt.
15 x 8 tablett(er) blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av