FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Plegicil vet

Pharmaxim

Oral gel 35 mg/ml
(Klar gulfärgad gel)

Nervsystem

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QN05AA04
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-09-05.

Innehåll

Per ml

Aktiv substans:

Acepromazin 35,00 mg

(som acepromazinmaleat) (47,50 mg)


Hjälpämnen:

Metylparahydroxibensoat (E218)

Propylparahydroxibensoat

Trihydrat av natriumacetat

Cyklaminsyra (E952)

Hydroxietylcellulosa

Glycerol (E422)
Renat vatten

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Acepromazin är ett derivat av phenothiazin. Denna grupp molekyler tillhör neuroleptika: de verkar dämpande på det centrala nervsystemet och påverkar det autonoma nervsystemet. Effekterna orsakas av interferens med olika neuroreceptorer (dopaminergiska, adrenergiska) och interferens med hypotalamus funktion. Den sedativa verkan inträder inom 15 till 30 minuter efter administrering och varar i 6-7 timmar.


Den önskade verkan av behandling med acepromazin omfattar en allmänt lugnande effekt, en antiemetisk effekt och en lätt antihistaminisk effekt. Läkemedlet har ingen analgetisk verkan. De neuroleptiska effekterna varierar mellan enskilda djur.


Farmakokinetiska egenskaper

Acepromazin absorberas delvis i gastrointestinalkanalen. Graden av bindning till plasmaprotein är hög och ämnet fördelas i stor utsträckning i kroppens vävnader. Plasmanivåerna är vanligtvis låga. Acepromazin har en hög metaboliseringsgrad och utsöndras huvudsakligen via urin.

Indikationer

För sedering av hästar.

Kontraindikationer

Använd inte vid posttraumatisk stress eller hypovolemi.

Använd inte till djur som är i ett uppjagat tillstånd.

Använd inte till djur som lider av epilepsi.

Använd inte till dräktiga eller digivande ston.

Använd inte till djur som lider av hjärtsvikt.

Använd inte till djur som lider av blod-/koaguleringssjukdomar.

Använd inte till djur som lider av hypotermi.

Använd inte vid känd överkänslighet mot produktens aktiva substans eller något av dess hjälpämnen.

Använd inte till nyfödda djur.

Försiktighet

För hingstar indikeras den lägsta dosen i syfte att minimera penisprolaps.

Läkemedlet ska användas med försiktighet och man ska reducera dosen om djuret lider av en hjärt- eller leversjukdom eller befinner sig i ett försvagat, hypovolemiskt eller anemiskt tillstånd.

Acepromazin har försumbara smärtlindrande effekter. Undvik smärtsamma aktiviteter vid hanteing av sederade djur.

Sederade hästar ska förvaras på en lugn plats och man ska så långt det är möjligt undvika sinnesstimulering.

Dräktighet och laktation

Acepromazin ska inte användas på dräktiga eller digivande ston.

Acepromazin kan framkalla hypotension hos nyfödda föl vid administrering till ston som förmedicinering inför kejsarsnitt.

Vänligen se även avsnitt Biverkningar om fertilitetsstörningar.

Biverkningar

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


Eftersom acepromazin verkar dämpande på det sympatiska nervsystemet kan blodtrycket falla tillfälligt efter administrering.

Inhibering av temperaturreglering.

Följande reversibla förändringar kan påvisas i hemogrammet:

- tillfällig minskning av antalet erytrocyter och hemoglobinkoncentrationen;

- tillfällig minskning av antalet trombocyter och leukocyter.

Eftersom acepromazin ökar utsöndringen av prolaktin kan administrering av läkemedlet leda till fertilitetsstörningar.

Penisprolaps kan förekomma eftersom retraktormusklerna i penis slappnar av. En återgång kan i regel ses inom två till tre timmar. Om så inte sker bör man kontakta en veterinär. En utebliven tillbakadragning är särskilt bekymmersamt hos avelshingstar. Acepromazin har orsakat parafimos, i vissa fall till följd av priaprism.

I sällsynta fall kan djuret utveckla paradoxala reaktioner av excitation.

Motstridiga kliniska tecken på aggressivitet och allmän stimulering av det centrala nervsystemet kan förekomma.

Prolaps av blinkmembran har även rapporterats som en möjlig biverkning hos häst.

Dosering

För oral administrering. Placera sprutan i djurets mun och spruta in avsedd dos i kindhålan. Gelen kan även blandas med foder.


Dosering

Måttlig sedering: 0,15 mg acepromazin per kg kroppsvikt


Riktlinjer för dosering:

Kroppsvikt (kg)

200

300

400

450

500

600

Dos (ml)

1,0

1,5

1,5

2,0

2,5

2,5

Doseringsinformationen ovan fungerar som riktlinje. Administreringsdosen kan variera mellan 0,5 och 1,5 gånger rekommendationen ovan beroende på den grad av sedering som krävs. d.v.s. för mild sedering ska halva den rekommenderade dosen administreras och för djupare sedering ska 1½ gånger den rekommenderade dosen administreras.


Eftersom det är svårt att garantera korrekt administering av små doser ska läkemedlet, vad gäller hästar vars kroppsvikt understiger 200 kg, endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta-/riskbedömning.

Karenstider

Läkemedlet är inte godkänt för användning till hästar avsedda för livsmedelsproduktion. Emellertid finns den aktiva substansen på listan över viktiga substanser för behandling av hästdjur, i enlighet med Kommissionens förordning (EG) 1950/2006. Därmed kan läkemedlet användas till häst förutsatt att en karenstid på minst sex månader tillämpas.

Interaktioner

Acepromazin förstärker effekten av centralt dämpande läkemedel.


Man ska undvika att administrera läkemedlet till hästar som samtidigt behandlas med eller som nyligen behandlats med organofosfater eftersom dessa molekyler förstärker de toxiska effekterna av acepromazin. Eftersom acepromazin verkar dämpande på det sympatiska nervsystemet får samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel inte ske.


Antacider kan leda till en minskad gastrointestinal absorption av acepromazin efter oral administrering.

Opiater kan förstärka de hypotensiva effekterna av acepromazin.

Överdosering

Överdosering leder till tidigare insättande av sederingssymptom och en förlängd effekt.

Toxiska effekter omfattar ataxi, hypotension , hypotermi och påverkan av det centrala nervsystemet (extrapyramidala biverkningar).

Noradrenalin, men inte adrenalin, kan användas för att motverka kardiovaskulära effekter.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Sederingen varar i cirka sex timmar, dock kan den faktiska tiden och djupet av sederingen variera beroende på djurets tillstånd.

Att öka den rekommenderade dosen leder till en längre verkningstid och att biverkningarna varar längre, men inte till en högre grad av sedering.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna och exponerad hud noga efter användning.

Personer med känsig hud eller som är i kontinuerlig kontakt med läkemedlet bör bära ogenomträngliga handskar.

Undvik kontakt med ögonen.

Vid kontakt med ögonen ska man skölja försiktigt i rinnande vatten i 15 minuter och söka läkarhjälp om eventuell irritation kvarstår.

Vid oavsiktligt intag ska man genast söka läkarhjälp och visa upp bipacksedeln eller etiketten för läkaren, men FRAMFÖR INGET FORDON då du kan bli sederad.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Skyddas mot frost.

Ljuskänsligt.


Efter användning ska man sätta tillbaka skyddet på sprutan. Förvara den öppnade sprutan i originalförpackningen, på en torr plats.

Förpackningsinformation

Oral gel 35 mg/ml Klar gulfärgad gel
10 milliliter förfylld spruta, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av