FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Noromectin Comp vet.

N-vet

Oral pasta 18,7 mg + 140,3 mg
(Oral pasta. En vit till benvit homogen pasta.)

Endektocider, ivermektin, kombinationer

Djurslag:
  • Häst
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QP54AA51
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-05-03.

Innehåll

Ett gram innehåller: Ivermektin 18,7 mg. Prazikvantel 140,3 mg. Titandioxid (E171) 20 mg, hydrerad ricinolja, hydroxipropylcellulosa, titandioxid (E171), äppelsmak

Propylenglykol.

Indikationer

För behandling av blandinfektioner med cestoder och nematoder eller artropoder, orsakade av adulta och omogna rundmaskar, lungmask, styngflugelarver och bandmask hos hästar:

Nematoder:

Stora strongylider: Strongylus vulgaris (adulta och arteriella larver), Strongylus edentatus (adulta och L4 vävnadslarvsstadier), Strongylus equinus (adulta), Tridontophorus spp. (adulta)

Små strongylider: Cyathostomum: Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp. (adulta och icke-inhiberade mukosala larver)

Spolmask: Parascaris equorum (adulta och larver)

Springmask: Oxyuris equi (larver)

Liten magmask: Trichostrongylus axei (adulta)

Fölmask: Strongyloides westeri (adulta)

Magmask: Habronema spp. (adulta)

Nackbandmask: Onchocerca spp. mikrofilarier d.v.s. kutana onchocerciasis

Lungmask: Dictyocaulus arnfieldi (adulta och larver)

Cestoder (Bandmask):

Anoplocephala perfoliata (adulta), Anoplocephala magna (adulta), Paranoplocephala mamillana (adulta)

Diptera insekter:

Styngflugelarver: Gasterophilus spp. (larver)


Eftersom det är osannolikt att bandmaskinfektioner förekommer hos häst innan två månaders ålder anses behandling av föl under denna ålder inte nödvändig.

Kontraindikationer

Använd inte hos föl under två månaders ålder.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Avermektiner tolereras eventuellt inte hos andra djur än det avsedda djurslaget. Fall av intolerans har rapporterats hos hund, särskilt collie, Old English Sheepdog och besläktade raser eller blandraser, samt även hos sköldpaddor.


Hundar och katter bör ej tillåtas inta spilld pasta eller tillåtas tillgång till använda sprutor på grund av risken för biverkningar relaterade till toxicitet hos ivermektin.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Hästar som varit svårt infekterade av Onchocerca microfilariae har fått reaktioner som svullnad och klåda efter behandlingen. Dessa reaktioner anses vara resultatet av avdödandet av ett stort antal mikrofilarier.

Vid mycket kraftiga infektioner kan avdödandet av parasiterna orsaka övergående kolik och lös avföring hos den behandlade hästen.

Kolik, diarré och anorexi har rapporterats i mycket sällsynta fall efter behandling, särskilt då det förekommer kraftig maskinfektion.

I mycket sällsynta fall har allergiska reaktioner som kraftigt ökad salivering, tungödem och urtikaria, takykardi, överbelastade slemhinnor och subkutant ödem rapporterats efter behandling med produkten. En veterinär bör rådfrågas om dessa symtom kvarstår.

Dosering

Ges via munnen.

Engångsadministrering.

200 µg ivermektin och 1,5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt motsvarande 1,07 g pasta per 100 kg kroppsvikt.


För att försäkra att rätt dos administreras bör kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt och rätt indelning på sprutan väljas, eftersom underdosering kan leda till ökad risk att utveckla resistens mot antihelmintika.

Vikt

Dos

Vikt

Dos

Upp till 100 kg

1,070 g

401 – 450 kg

4,815 g

101 – 150 kg

1,605 g

451 – 500 kg

5,350 g

151 – 200 kg

2,140 g

501 – 550 kg

5,885 g

201 – 250 kg

2,675 g

551 – 600 kg

6,420 g

251 – 300 kg

3,210 g

601 – 650 kg

6,955 g

301 – 350 kg

3,745 g

651 – 700 kg

7,490 g

351 – 400 kg

4,280 gDen första indelningen ger tillräckligt med pasta för att behandla 50 kg. Varje efterföljande indelning på sprutan ger tillräckligt med pasta för att behandla 50 kg kroppsvikt. Sprutan bör justeras till den beräknade dosen genom att sätta kolvringen på lämplig plats på kolvstången. Sprutan innehåller 7,49 g pasta och ger tillräckligt med pasta för att behandla 700 kg kroppsvikt vid rekommenderad dosering.


Doseringsanvisning

Innan administrering, ställ in sprutan på den beräknade dosen genom att ställa in kolvringen på kolvstången. Pastan administreras oralt genom att sätta in munstycket på sprutan mellan tänderna och spruta in den mängd pasta som krävs på baksidan av tungan. Djurets mun bör vara fri från mat. Omedelbart efter administreringen, lyft upp hästens huvud under några sekunder för att försäkra att dosen sväljs.

Veterinären bör ge råd om lämpliga dosprogram och boskapshantering för att åstadkomma adekvat parasitkontroll av både bandmask- och rundmaskangrepp.

Karenstider

Häst: Kött och slaktbiprodukter: 35 dygn

Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

Överdosering

En toleransstudie utförd på föl från 2 veckors ålder med doser upp till 5 gånger den rekommenderade dosen visade inga biverkningar.


Säkerhetsstudier genomförda på ston som administrerats 3 gånger den rekommenderade dosen under 14-dagarsintervall under hela sin dräktighet och laktation visade inga missfall, inga negativa effekter på dräktigheten, förlossningen eller stonas allmänna hälsotillstånd, och inte heller några abnormiteter hos fölen.


Säkerhetsstudier genomförda på hingstar som administrerats 3 gånger den rekommenderade dosen visade inga särskilda negativa effekter på reproduktionsförmågan.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Försiktighet bör iakttas för att undvika följande rutiner eftersom de ökar risken för resistensutveckling och kan på sikt resultera i ineffektiv behandling:

  • Alltför tät och upprepad användning av antihelmintika från samma klass under en längre tidsperiod.

  • Underdosering, vilket kan bero på underskattning av kroppsvikten, felaktig administrering av produkten eller att doseringshjälpmedlet inte kalibrerats.

Misstänkta kliniska fall av resistens mot antihelmintika bör undersökas ytterligare med hjälp av lämpliga test (t.ex. träckprovsanalys). Om testresultat starkt tyder på resistens mot ett visst antihelmintikum bör ett antihelmintikum som tillhör en annan farmakologisk klass och med en annan verkningsmekanism användas.


Resistens mot ivermektin (en avermektin) har rapporterats för Parascaris equorum hos häst i ett flertal länder inklusive länder inom EU. Därför bör användning av denna produkt baseras på lokal (regional, gårdens) epidemiologisk information om nematoders känslighet, samt rekommendationer om hur ytterligare selektion för resistens mot antihelmintika begränsas.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter användning.

Ät, drick eller rök inte när läkemedlet hanteras.

Undvik kontakt med ögonen eftersom produkten kan orsaka ögonirritation.

Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj omedelbart med riklig mängd vatten.

Vid oavsiktligt intag eller ögonirritation, uppsök läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 18 månader

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader

Förvaring

Förvaras vid högst 25C

Efter användning, sätt tillbaka locket och förvara vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Oral pasta 18,7 mg + 140,3 mg Oral pasta. En vit till benvit homogen pasta.
1 x 7,49 gram förfylld spruta, receptbelagd
12 x 7,49 gram förfylld spruta, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av