FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Veloxa vet

Boehringer Ingelheim Animal Health

Tuggtablett 525 mg/504 mg/175 mg
(Brunaktig, oval delbar tuggtablett. Kan delas i två lika halvor.)

Anthelmintika, prazikvantel kombinationer.

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QP52AC55
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Veloxa vet tuggtablett 150 mg/144 mg/50 mg och 525 mg/504 mg/175 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-06-25.

Innehåll

Febantel 150 mg resp. 525 mg, pyrantelembonat 144 mg resp. 504 mg, prazikvantel 50 mg resp. 175 mg. Cetylpalmitat, pregelatiniserad stärkelse, natriumstärkelseglykolat typ A, vattenfri lolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat,

syntetiskt köttsmakämne.

Egenskaper

I denna kombination verkar febantel och pyrantel mot alla relevanta nematoder (spolmask, hakmask och piskmask) hos hund. Det antiparasitära spektrumet täcker bl.a. Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum och Trichuris vulpis. Kombinationen uppvisar synergistisk effekt mot hakmask, och febantel är effektivt mot T. vulpis. Prazikvantel är aktivt mot alla viktiga bandmaskarter (adulta och immatura stadier) hos hund, inklusive Taenia spp, Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus och Echinococcus multilocularis.


Prazikvantel absorberas och distribueras mycket snabbt i parasiten. Prazikvantel orsakar allvarlig skada på parasitens integument, resulterande i kontraktion och paralys.


Pyrantel är en kolinerg agonist som verkar genom att stimulera parasitens kolinerga nikotinreceptorer. Detta inducerar spastisk paralys hos nematoder som därigenom kan avlägsnas från mag-tarmkanalen med hjälp av peristaltik.


Febantel utövar sin anthelmintiska effekten genom att påverka parasitens glukosupptag, resulterande i utarmning av intracellulärt ATP. Parasiten dör på grund av tömning av energireserverna, vilket sker efter 2–3 dagar.


Prazikvantel absorberas så gott som fullständigt via mag-tarmkanalen efter oral administrering. Efter absorption distribueras substansen brett i djuret, metaboliseras till inaktiva former i levern och utsöndras med gallan. Efter absorption metaboliseras pyrantelembonat snabbt och nästan fullständigt till inaktiva metaboliter, vilka snabbt utsöndras via urinen. Febantel absorberas och metaboliseras förhållandevis snabbt till ett antal metaboliter, bl.a. fenbendazol och oxfendazol, vilka har anthelmintiska egenskaper.

Efter en enkel oral administrering av läkemedlet var maximala plasmakoncentrationer av prazikvantel, pyrantel, fenbendazol och oxfendazol 327; 81; 128 respektive 165 ng/ml vilka uppnåddes efter 2,2; 4,5; 5,2 respektive 6,3 timmar.

Indikationer

Anthelmintikum för behandling av blandinfektioner med rundmask och bandmask av följande arter hos hund:

Spolmask: Toxocara canis, Toxascaris leonina (adulta och sena immatura stadier).

Hakmask: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adulta).

Piskmask: Trichuris vulpis (adulta).

Bandmask: Echinococcus spp., Taenia spp. och Dipylidium caninum (adulta och immatura stadier).

Kontraindikationer

Skall inte användas vid känd överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnena. Se också avsnitten Dräktighet och laktation och Interaktioner.

Försiktighet

Tuggtabletter för små hundar rekommenderas för hundar som väger mindre än 17,5 kg. Bandmaskinfestation är inte sannolik hos valpar yngre än 6 veckor.

Tabletterna är smaksatta. För att undvika oavsiktligt intag, förvara tabletterna utom räckhåll för djur.

För att minimera risken för återinfestation och ny infestation ska avföring samlas in och kasseras på lämpligt sätt under 24 timmar efter behandling.

Dräktighet och laktation

Inga studier har utförts på hund under tidig dräktighet. Bör endast användas under dräktighet i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning. Användning av läkemedlet till tikar under de fyra första dräktighetsveckorna rekommenderas inte. Överskrid inte rekommenderad dos vid behandling av dräktiga tikar. Läkemedlet kan användas under laktation.

Biverkningar

Övergående milda gastrointestinala biverkningar (t.ex. kräkning) kan uppstå i mycket sällsynta fall (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Endast för oral administrering.

Dosering:

Engångsdos: 15 mg febantel, 5 mg pyrantel (som embonat) och 5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt.

Veloxa vet 150 mg/144 mg/50 mg: En tuggtablett per 10 kg kroppsvikt. Ska inte användas till hundar som väger mindre än 2 kg. Hundar som väger över 30 kg skall använda Veloxa vet 525 mg /504 mg /175 mg.

Veloxa vet 525 mg/504 mg/175 mg: En tuggtablett per 35 kg kroppsvikt. Använd inte för behandling af hundar som väger mindre än 17,5 kg.

För att säkerställa att rätt dos administreras ska kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt.

Tuggtabletterna kan ges direkt till hunden eller ges med fodret. Fasta är inte nödvändig varken före eller efter behandling.

Tack vare tillsatt smak, samt att prazikvantelet är lipidbelagt, tas tabletten frivilligt av de flesta hundar.

Hundar skall behandlas med en engångsdos. Vid risk för återinfestation skall veterinär rådfrågas om behovet av och frekvensen för upprepad behandling.

Interaktioner

Skall inte användas samtidigt med piperazin då den anthelmintiska effekten av både pyrantel och piperazin kan motverkas. Samtidig användning med andra kolinerga preparat kan orsaka biverkningar.

Samtidig behandling med läkemedel som inducerar cytokrom P-450 enzymer (t.ex. dexametason, fenobarbital) kan ge minskade plasmakoncentrationer av prazikvantel.

Överdosering

I säkerhetsstudier orsakade en enkeldos om 5 gånger rekommenderad dos eller högre enstaka kräkningar.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Parasiter kan utveckla resistens mot en viss grupp av anthelmintikum till följd av frekvent, upprepad användning av ett anthelmintikum ur samma grupp.

Loppor är mellanvärd för en vanlig bandmaskart, Dipylidium caninum. Bandmaskinfestation återkommer med säkerhet om inte mellanvärdar såsom loppor, möss etc. hålls under kontroll.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar läkemedlet till djur

Personer som administrerar tuggtabletterna till hunden direkt eller via foder bör av hygieniska skäl tvätta händerna efteråt. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.


Ytterligare försiktighetsåtgärder

Eftersom produkten innehåller prazikvantel är den effektiv mot Echinococcus spp. Echinococcus spp. förekommer inte i alla EU-länder men blir vanligare i vissa. Ekinokockos kan utgöra en risk för människa. Eftersom ekinokockos är en anmälningspliktig sjukdom enligt Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) måste särskilda riktlinjer för behandling och uppföljning, samt för personsäkerhet erhållas från de berörda myndigheterna.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Delad tuggtablett skall användas inom 2 dagar.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara blistret i ytterkartongen. Oanvänd delad tablett skall återföras till blistern och förvaras i ytterkartonen.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 150 mg/144 mg/50 mg Brunaktig, oval delbar tuggtablett. Kan delas i två lika halvor.
2 tablett(er) blister, receptfri
8 tablett(er) blister, receptfri
Tuggtablett 525 mg/504 mg/175 mg Brunaktig, oval delbar tuggtablett. Kan delas i två lika halvor.
2 tablett(er) blister, receptfri
8 tablett(er) blister, receptfri

Hitta direkt i texten
Av