FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Semintra

Boehringer Ingelheim Animal Health

Oral lösning 4 mg/ml
(Genomskinlig, färglös till gulaktig viskös lösning)

angiotensin II-antagonister, telmisartan

Djurslag:
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QC09CA07
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-12-07

Innehåll

En ml innehåller: Aktiv substans: Telmisartan 4 mg

Hjälpämnen: Benzalkoniumklorid 0,1 mg, hydroxietylcellulosa, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering), maltitol, renat vatten

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Telmisartan är en oralt aktiv och specifik angiotensin II-receptorantagonist (subtyp AT1) som orsakar en dosberoende sänkning av medelartärtrycket på däggdjur, däribland katten. I en klinisk studie av katter med kronisk njursjukdom, sågs en minskning av proteinuri inom de första 7 dygnen efter behandlingsstart.

Telmisartan tränger undan angiotensin II från dess bindningsställe vid receptorsubtyp AT1.

Telmisartan binds selektivt till AT1-receptorn och visar ingen affinitet för andra receptorer, inklusive AT2 eller andra mindre karaktäriserade AT-receptorer. Stimulering av AT1-receptorn ansvarar för de patologiska effekterna av angiotensin II i njuren och andra organ som har samband med angiotensin II, som exempelvis vasokonstriktion, retention av natrium och vatten, ökad aldosteronsyntes och organremodellering. Effekter som associeras med stimulering av AT2-receptorn som exempelvis blodkärlsdilatation, natriures och hämning av oönskad celltillväxt undertrycks inte.

Receptorbindningen är långvarig på grund av den långsamma dissocieringen av telmisartan från AT1-receptorbindningsstället. Telmisartan uppvisar ingen partiell agonistaktivitet vid AT1-receptorn.

Hypokalemi förekommer i samband med CKD, men telmisartan påverkar inte kaliumutsöndring, vilket påvisats i experimentella data på hund och i kliniska fältstudier på katt .


Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering av telmisartan med 1 mg/kg kroppsvikt till katter karaktäriseras plasmakoncentration-tidskurvorna för modersubstansen av snabb absorption, med maximala plasmakoncentrationer (Cmax ) uppnådda efter 0,5 timme (tmax ). För både Cmax-värden och AUC-värden observerades en dosproportionell ökning över dosintervallet 0,5 mg till 3 mg/kg. Enligt bestämning med AUC påverkar inte födointag den totala absorptionen av telmisartan.

Telmisartan är mycket lipofilt och har snabb membranpermeabilitetskinetik, vilket förenklar distribitionen in i vävnaden. Inga signifikanta könsspecifika skillnader förekom.

Ingen kliniskt relevant ackumulering observerades efter upprepad behandling en gång dagligen under 21 dagar. Den absoluta biotillgängligheten efter oral administrering befanns vara 33 %.


Distribution

In vitro-studier med plasma från människa, hund, mus och råtta visade en hög plasmaproteinbindning (> 99,5 %), huvudsakligen till albumin och α-1-syra-glykoprotein.


Metabolism

Telmisartan metaboliseras genom glukuronidkonjugering av modersubstansen. Ingen farmakologisk aktivitet har påvisats för konjugatet. Av in vitro- och ex vivo-studier med levermikrosomer från katt kan man dra slutsatsen att telmisartan effektivt glukuronideras hos katten. Glukuronideringen resulterade i bildandet av telmisartanmetaboliten 1-O-acylglukuronid.


Elimination

Den terminala eliminationshalveringstiden (t1/2 ) varierade mellan 7,3 timmar till 8,6 timmar, med ett medelvärde på 7,7 timmar. Efter oral administrering utsöndras telmisartan nästan uteslutande med avföringen, huvudsakligen som oförändrad aktiv substans.

Indikationer

Reduktion av proteinuri vid kronisk njursjukdom (CKD) hos katter.

Kontraindikationer

Använd inte under dräktighet eller laktation (se också avsnitt om dräktighet och laktation).

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Säkerhet och effekt för telmisartan har inte testats på katter som är yngre än sex månader. Det är god klinisk praxis att övervaka blodtrycket hos nedsövda katter som erhåller Semintra. På grund av läkemedlets verkningsmekanism kan övergående hypotension förekomma. Symptomatisk behandling, t.ex. vätsketerapi, ska ges vid eventuella kliniska tecken på hypotension. Det är känt att substanser som inverkar på Renin-Angiotensin-Aldosteronsystemet (RAAS), kan medföra en viss minskning av antalet röda blodkroppar. Antalet röda blodkroppar bör rutinmässigt följas upp under behandlingen.

Substanser som inverkar på RAAS kan leda till minskad glomerulusfiltration och försämrad njurfunktion hos katter med svår njursjukdom. Säkerhet och effekt av telmisartan för sådana patienter har inte undersökts. Vid användning av detta läkemedel till katter med svår njursjukdom rekommenderas att njurfunktionen (plasmakoncentration av kreatinin) följs.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av Semintra har inte fastställts för katter i avel, dräktiga eller digivande katter. Använd inte under dräktighet och laktation (se avsnitt kontraindikationer).

Biverkningar

Följande milda och övergående gastrointestinala tecken har i sällsynta fall observerats i en klinisk studie (i fallande ordning efter förekomst): Lindriga och intermittenta uppstötningar, kräkningar, diarré eller lös avföring.

Förhöjda leverenzymer har observerats i mycket sällsynta fall och dessa värden normaliserades inom några dagar efter avslutad behandling.

Effekter som kan tillskrivas farmakologisk aktivitet av produkten vid den rekommenderade behandlingsdosen omfattar reduktion av blodtryck och sänkning av antalet röda blodkroppar.

Dosering

För oral användning.

Den rekommenderade dosen är 1 mg telmisartan/kg kroppsvikt (0,25 ml/kg kroppsvikt).

Produkten skall administreras en gång dagligen direkt i munnen eller tillsammans med en liten mängd foder.

Semintra är en oral lösning och accepteras väl av de flesta katter.

Lösningen ska ges med den doseringsspruta som medföljer i förpackningen. Sprutan monteras på flaskan och har en kg-kroppsviktsskala.

Efter administrering av det veterinärmedicinska läkemedlet, återförslut flaskan noggrant med korken, tvätta doseringssprutan med vatten och låt den självtorka.

För att undvika kontaminering ska den medföljande sprutan endast användas till Semintra.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Vid samtidig behandling med amlodipin vid rekommenderad dos har det inte observerats några kliniska tecken på hypotension.

Inga läkemedelsinteraktioner är kända utifrån tillgängliga data hos katter med CKD för användning av telmisartan och andra läkemedel som kan störa RAAS (såsom ARBs eller ACE-hämmare). Kombinationsbehandling med läkemedel som påverkar RAAS kan ändra njurfunktionen.

Överdosering

Efter administrering av upp till fem gånger så höga doser som den rekommenderade dosen under sex månader till unga, vuxna och friska katter observerades inga biverkningar andra än de som nämnts under biverkningsavsnitt.

Administrering av produkten vid överdosering (3 till 5 gånger den rekommenderade dosen i 6 månader) resulterade i en markant reduktion av blodtryck, en minskning av antalet röda blodkroppar (en effekt som kan härledas till den farmakologiska aktiviteten av produkten) och en ökning av blodurea (BUN).

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Undvik ögonkontakt. Vid oavsiktlig ögonkontakt, skölj ögonen med vatten.

Tvätta händerna efter användning.

Gravida kvinnor bör vara extra noga med att undvika kontakt med produkten, eftersom substanser som verkar på RAAS såsom angiotensinreceptorblockerare (ARBs) och ACE-hämmare (ACEis), har visat sig ha effekt på ofödda barn under graviditet på människa.

Personer med överkänslighet mot telmisartan eller andra sartaner/ARBs ska undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Oral lösning 4 mg/ml Genomskinlig, färglös till gulaktig viskös lösning
30 milliliter flaska, receptbelagd
100 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av