Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Wellicox

Receptstatus
Ceva Animal Health

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Färglös till blekgul klar partikelfri lösning med en flyktig fenoldoft.)

NSAID för nötkreatur, svin och häst

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AG90
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-01-25.

Innehåll

Varje ml innehåller:

Aktiv substans:

Flunixin...................................................... 50 mg

(som meglumin)

Hjälpämnen:

Fenol.......................................................... 5 mg

Natriumformaldehydsulfoxylat................... 2,5 mg

Dinatriumedetat

Dietanolamin

Propylenglykol

Saltsyra, utspädd

Vatten för injektionsvätskor

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Flunixin (som meglumin) uppvisar potent hämning av cyklooxigenas (COX). Enzymet omvandlar arakidonsyra till instabila cykliska endoperoxider, som i sin tur omvandlas till prostaglandiner, prostacyklin och tromboxan. Vissa av dessa prostanoider, såsom prostaglandiner, är involverade i fysiopatologiska mekanismer för inflammation, smärta och feber. Inhiberingen av syntesen av sådana komponenter anses svara för den terapeutiska verkan av funixinmeglumin.

prostaglandiner också är involverade i andra fysiologiska processer kan COX-hämmare orsaka ej önskvärda effekter såsom gastrointestinala biverkningar och njurskador.

Prostaglandiner är involverade i den komplexa processen för endotoxisk chock.


Farmakokinetiska egenskaper

Hos nötkreatur, efter intramuskulär injektion av en dos om 2 mg/kg, observerades en maximal plasmakoncentration om 2,5 μg/ml efter cirka 30 minuter.

Efter intravenös injektion distribueras flunixin snabbt. Eliminationen är långsam (c.a 4 timmar). Flunixin har hög bindningsgrad till plasmaproteiner (>99%).

Hos svin, efter intramuskulär injektion av en dos om 2 mg/kg, observerades en maximal plasmakoncentration om 4 μg/ml efter cirka 30 minuter.

Efter intravenös injektion distribueras flunixin snabbt. Eliminationen är långsam (c.a 8 timmar). Flunixin har hög bindningsgrad till plasmaproteiner (>98%).

Hos häst, efter intravenös injektion av en dos om 1 mg/kg, distribueras flunixin snabbt. Halveringstiden för elimination är 1,6 timmar.

Flunixin elimineras huvudsakligen i konjugerad form via njurarna.

Indikationer

Nötkreatur:

För lindring av kliniska symptom vid luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.

Svin:

För att stödja lämplig antibiotikaterapi vid behandling av mastit-metrit-agalakti syndromet.

För lindring av feber vid respiratoriska sjukdomar som tillägg till specifik antibiotikabehandling.

Häst:

För lindring av inflammation och smärta i muskler, leder och skelett.

För lindring av visceral smärta vid kolik.

Kontraindikationer

Använd inte till djur med kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett.

Använd inte till djur med hjärt-, lever- eller njursjukdom.

Använd inte till djur med gastrointestinala lesioner (sår eller blödningar).

Använd inte vid blödningsrubbningar.

Använd inte vid överkänslighet mot flunixinmeglumin, andra NSAIDs eller mot några hjälpämnen.

Använd inte till dehydrerade djur med ileusorsakad kolik.

Använd inte till kor inom 48 timmar före beräknad kalvning. Vid denna typ av behandling har en ökning av antalet dödfödslar observerats.

Se även avsnitt "Dräktighet och laktation".

Försiktighet

Behandling av djur yngre än 6 veckor (nötkreatur, häst) eller gamla djur kan innebära en ökad risk. Om denna användning inte kan undvikas, kan dessa djur behöva behandlas med en reducerad dos och noggrant övervakas kliniskt.

NSAID-preparat som hämmar prostaglandinsyntesen bör inte ges till djur som genomgått narkos förrän de är fullt återställda.

Undvik användning till uttorkade, hypovolemiska eller hypotensiva djur förutom vid behandling av endotoxemi eller septisk chock.

I sällsynta fall kan potentiellt letal chock uppstå efter intravenös injektion på grund av halten propylenglykol i detta läkemedel. Läkemedlet måste injiceras långsamt och vid kroppstemperatur. Avbryt injektionen direkt vid tecken på intolerans, och behandla mot chock om nödvändigt.

På grund av dess antiinflammatoriska egenskaper kan flunixin dölja kliniska symptom och därför också en möjlig antibiotikaresistens.

Dräktighet och laktation

Försöksdjurstudier har visat fetotoxiska effekter av flunixin efter oral administrering (råtta, kanin) och intramuskulär administrering (råtta) vid modertoxiska doser, samt även en förlängd dräktighet (råtta).

Säkerheten av flunixin har inte undersökts hos dräktiga ston, avelshingstar och tjurar. Använd inte till dessa djur.

Säkerheten av flunixin har visats hos dräktiga kor och suggor samt hos galtar. Läkemedlet kan användas till dessa djur, förutom inom 48 timmar före förlossning (se avsnitt"Kontraindikationer" och "Biverkningar").

Läkemedlet ska endast administreras de första 36 timmarna efter förlossning i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning, och behandlade djur ska monitoreras för kvarhållen placenta.

Biverkningar

Som för andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel kan idiosynkratiska (biverkningar som inte är orsakade av någon känd farmakologisk mekanism) njur- eller leverbiverkningar observeras.

I sällsynta fall har fatala anafylaktiska reaktioner (kollaps) observeras hos nötkreatur och häst, främst vid snabb intravenös injektion.

I mycket sällsynta fall har biverkningar inkluderat blödningar, gastrointestinala lesioner (irritation, magsår), kräkningar och njurskador främst hos dehydrerade och hypovolemiska djur, observerats.

Hos häst har blod i träcken såväl som flytande diarré efter intravenös injektion rapporterats i mycket sällsynta fall.

Hos nötkreatur kan rektioner vid injektionsstället efter intramuskulär injektion observeras i mycket sällsynta fall.

Läkemedlet kan försena förlossningen och öka risken för dödfödslar genom en tocolytisk effekt; inhibering av prostaglandiner som signalerar för förlossningens igångsättande. Användning av läkemedlet direkt efter förlossning kan resultera i kvarhållen placenta.

Se även avsnitt "Dräktighet och laktation".

Vid biverkningar, avbryt behandlingen och kontakta veterinär.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


Dosering

För intramuskulär användning till nötkreatur och svin.

För intravenös användning till nötkreatur och häst.

Nötkreatur:

2 mg flunixin per kg kroppsvikt, motsvarande 2 ml lösning per 50 kg kroppsvikt, via intravenös eller intramuskulär injektion under en till 3 dagar i följd.

En injektionsvolym överstigande 20 ml bör delas upp och administreras vid minst två olika injektionsställen.

Svin:

För att stödja lämplig antibiotikaterapi vid behandling av mastit-metrit-agalakti syndromet: 2 mg flunixin per kg kroppsvikt, motsvarande 2 ml lösning per 50 kg kroppsvikt, genom intramuskulär injektion en gång dagligen under en till 3 dagar i följd.

För lindring av feber vid respiratoriska sjukdomar: 2 mg flunixin per kg kroppsvikt, motsvarande 2 ml lösning per 50 kg kroppsvikt, en gång dagligen genom intramuskulär injektion.

Injektionsvolymen bör begränsas till 5 ml per injektionsställe. En injektionsvolym överstigande 5 ml bör delas upp och administreras vid olika injektionsställen.

Häst:

För lindring av inflammation och smärta i muskler, leder och skelett: 1 mg flunixin per kg kroppsvikt, motsvarande 1 ml lösning per 50 kg kroppsvikt, genom intravenös injektion en gång dagligen under en till 5 dagar i följd.

För lindring av visceral smärta vid kolik: 1 mg flunixin per kg kroppsvikt, motsvarande 1 ml lösning per 50 kg kroppsvikt, genom intravenös injektion en gång dagligen. Behandlingen kan upprepas en till två gånger om koliken återkommer.


Proppen på injektionsflaskan bör ej punkteras fler än 15 gånger.

Karenstider

Nötkreatur:

Kött och slaktbiprodukter: 10 dygn (i.v.) / 31 dygn (i.m.)

Mjölk: 24 timmar (i.v.) / 36 timmar (i.m.).

Svin:

Kött och slaktbiprodukter: 20 dygn

Häst:

Kött och slaktbiprodukter: 10 dygn

Mjölk: Skall inte användas till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Interaktioner

Administrera ej tillsammans eller inom 24 timmar med andra NSAID, då det kan resultera ytterligare eller ökad frekvens av biverkningar, särskilt gastrointestinala, även vid låga doser acetylsalicylsyra.

Samtidig behandling med kortikosteroider kan öka toxiciteten hos bägge substanserna och öka risken för gastrointestinala sår. Det bör därför undvikas.

Flunixin kan genom hämning av prostaglandinsyntesen reducera effekten av vissa antihypertensiva läkemedel såsom diuretika, ACE-hämmare och betablockare.

Samtidig behandling med potentiellt nefrotoxiska läkemedel, särskilt aminoglykosider, bör undvikas.

Flunixin kan reducera renal utsöndring av vissa läkemedel och därmed öka deras toxicitet, t.ex. aminoglykosider.

Överdosering

Överdosering är associerad med gastrointestinal toxicitet. Ataxi och koordinationssymptom kan också uppstå.

Hos häst, från 3 gånger rekommenderad dos (3 mg/kg kroppsvikt) administrerad intravenöst, kan en övergående blodtrycksökning observeras.

Hos nötkreatur intravenöst administrerade 3 gånger rekommenderad dos (6 mg/kg kroppsvikt) sågs inga biverkningar.

Hos gris administrerad från 2 mg flunixin/kg två gånger per dag rapporterades smärtsamma reaktioner vid injektionsstället och en ökning av antalet leukocyter.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Den underliggande orsaken till inflammationen eller koliken skall bestämmas och behandlas med lämplig samtidig terapi.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Produkten kan orsaka reaktioner hos känsliga personer. Personer med känd överkänslighet mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel bör undvika kontakt med detta läkemedel. Överkänslighetsreaktioner kan vara allvarliga.

Undvik kontakt med hud och ögon.Vid hudkontakt, tvätta det exponerade området rikligt med tvål och vatten. Om symptom kvarstår, uppsök läkare.

Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rent vatten och uppsök läkare.

Undvik risk för intag. Ät eller drick inte vid användning av detta läkemedel, och tvätta händerna efter användning. Vid oavsiktligt intag, uppsök läkare.

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning, glasflaska: 3 år.

Hållbarhet i oöppnad förpackning, polyetentereftalat-flaska: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C efter första öppnandet av innerförpackningen.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml Färglös till blekgul klar partikelfri lösning med en flyktig fenoldoft.
100 milliliter plastfl., receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av