Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

PropoVet Multidose

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, emulsion 10 mg/ml
(En vit emulsion utan tecken på fasseparation.)

Allmänanestetika

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QN01AX10
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-06-09.

Innehåll

En ml innehåller:

Aktiv substans: Propofol, 10 mg/ml Hjälpämne(n): Bensylalkohol (E1519), sojaolja, raffinerad, renade äggfosfatider (ägglecitin), glycerol, oleinsyra, natriumhydroxid (för pH-reglering), vatten för injektioner

Egenskaper

Propofol (2,6 diisopropylfenol) är ett intravenöst sedativt hypnotiskt medel för användning vid induktion och underhåll av narkos. Propofol är ett snabbverkande anestetikum som kännetecknas av snabb insättning och kort varaktighet av anestesi och av snabbt uppvaknande. Propofol framkallar medvetslöshet genom dess depressiva verkan på det centrala nervsystemet. Intravenös injektion följs av omfattande metabolism av propofol i levern till inaktiva konjugater vilka utsöndras i urinen (huvudsaklig väg) och feces. Eliminering från den centrala delen sker snabbt med en initial halveringstid på mindre än 10 minuter. Efter denna initiala fas sker sänkningen av plasmakoncentrationen långsammare.

Indikationer

Det veterinärmedicinska läkemedlet är indicerat för terapeutisk användning på hundar och katter som ett kortverkande, intravenöst medel för generell anestesi med en kort uppvakningsperiod:


För kortvariga ingrepp som varar upp till cirka 5 minuter.


För induktion av generell anestesi där underhåll ges med inhalerade narkosmedel.


För induktion och kortvarigt underhåll av generell anestesi genom administrering av intermittenta doser av läkemedlet till effekt under ca: en halvtimme (30 minuter). Den totala dosen som anges i avsnitt Dosering får inte överskridas.

Kontraindikationer

Skall inte användas för långvarig infusion.


Skall inte överskrida en totaldos på 24 mg/kg (2,4 ml/kg) propofol till katter och hundar under ett och samma narkostillfälle.


Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Under induktion av anestesi, oavsett djurslag, kan lindrig hypotoni och övergående apné, likartade med effekterna av andra intravenösa anestetika, uppkomma. Apné uppkommer mest sannolikt inom de första 5 minuterna av administrering av läkemedlet och skall behandlas med syrgas och konstgjord andning. Vid all användning av läkemedlet måste utrustning för upprätthållande av fria luftvägar, artificiell ventilering och syrgastillförsel vara omedelbart tillgänglig.


I likhet med andra intravenösa anestetika bör försiktighet iakttas när det gäller hundar och katter med nedsatt hjärt-, lung-, njur- eller leverfunktion samt djur som är hypovolemiska eller försvagade.


Säkerheten för detta läkemedel har inte fastställts för hundar och katter under 5 månaders ålder och det skall användas till dessa djur endast efter ansvarig veterinärs nytta-/riskbedömning.


Läkemedlet bör inte användas för induktion och underhåll av generell anestesi genom intermittenta doser som skulle överskrida gränserna för en total dos som specificeras i avsnitt kontraindikationer, på grund av möjligheten för toxiska effekter orsakade av konserveringsmedlet, bensylalkohol.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur


Använd aseptiska metoder vid administreringen av läkemedlet.


Personer som är överkänsliga för något av innehållsämnena skall undvika kontakt med läkemedlet.


Detta veterinärmedicinska läkemedel är ett kraftigt verkande läkemedel. Iaktta därför försiktighet för att undvika oavsiktlig självinjektion. Använd helst en spärrad nål tills själva injektionen utförs.


Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedel eller etiketten.


Till läkaren: lämna inte patienten utan tillsyn. Håll luftvägarna öppna och ge symtomatisk och stödjande behandling.


Spill på huden eller i ögonen skall sköljas bort omedelbart.

Dräktighet och laktation

Detta läkemedels säkerhet har inte fastställts på foster/nyfödda djur eller under laktation. Hos människa har parenteralt administrerat bensylalkohol associerats med ett dödligt toxiskt syndrom hos för tidigt födda spädbarn.

Dräktighet: Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Laktation: Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Biverkningar under induktion, underhåll och uppvakning är mindre vanliga. I likhet med andra anestetika bör risken för respiratorisk eller kardiovaskulär depression beaktas. Under induktion av anestesi kan lindrig hypotoni och övergående apné uppkomma. Induktionen är i allmänhet lugn, ibland med tecken på excitation (rörelse i extremiteterna, nystagmus, fokala muskelryckningar, opistotonus). Under uppvakningsfasen har kräkning och excitation observerats hos en liten andel djur. I kliniska prövningar på katter och hundar har övergående apné observerats under induktion. Hos katter har nysningar, ibland kräkreflexer och slickande på tassar/ansikte under uppvakningsfasen observerats hos en liten andel fall. Om flämtningar förekommer före induktionen kan dessa fortsätta genom de påföljande perioderna av anestesi och uppvakning. Oavsiktlig perivaskulär administrering orsakar i sällsynta fall lokal vävnadsreaktion. Upprepad anestesi med propofol på katter kan ge upphov till oxidationsskador och produktion av Heinz-kroppar. Uppvakningen kan också bli förlängd. En begränsning av upprepad anestesi till intervall på mer än 48 timmar minskar sannolikheten för detta.

Dosering

Det veterinärmedicinska läkemedlet är en steril produkt för intravenös administrering.


Allmänna hanteringsprocedurer


Före användning bör läkemedlet besiktigas visuellt avseende partiklar och missfärgning, och kasseras om sådana förekommer.


Skaka injektionsflaskan försiktigt men grundligt innan den öppnas. Se avsnitt Försiktighet och Hållbarhet.


Dosering för induktion med PropoVet Multidose


Induktionsdosen beräknas per kroppsvikt och kan administreras tills effekt uppnås under en period på 10–40 sekunder. Se avsnitt Försiktighet. Användningen av preanestetiska läkemedel kan markant minska behovet av propofol. I likhet med andra sederande hypnotiska medel påverkar mängden premedicinering med opioid, α–2-agonist och/eller benzodiazepin patientens svar på en induktionsdos av läkemedlet.


När djur har premedicinerats med en α–2-agonist som t.ex. medetomidin, bör dosen propofol (liksom för andra intravenösa anestetika) minskas med upp till 85 % (t.ex. från 6,5 mg/kg för icke premedicinerade hundar till 1,0 mg/kg för hundar som har premedicinerats med en α–2-agonist).


Den genomsnittliga induktionsdosen för hundar och katter, antingen icke premedicinerade eller premedicinerade med en icke-α–2-agonist, t.ex. acepromazin, ges i följande tabell.


Dessa doser är endast avsedda som vägledning. Den faktiska dosen bör baseras på svaret hos det enskilda djuret. Se avsnitt Kontraindikationer.Dos i mg/kg kroppsvikt

Dosvolym i ml/kg kroppsvikt

HUNDAR

Icke premedicinerade

6,5 mg/kg

0,65 ml/kg

Premedicinerade

– med en icke α–2-agonist

4,0 mg/kg

0,40 ml/kg

– med en α–2-agonist

1,0 mg/kg

0,10 ml/kg

KATTER

Icke premedicinerade

8,0 mg/kg

0,80 ml/kg

Premedicinerade

– med en icke α–2-agonist

6,0 mg/kg

0,60 ml/kg

– med en α–2-agonist

1,2 mg/kg

0,12 ml/kg

Dosering för underhåll med PropoVet Multidose


När anestesin underhålls med intermittenta injektioner varierar dosfrekvensen mellan olika djur. Administrera gradvis ökande doser av läkemedlet tills effekt uppnås genom att ge små doser på runt 0,1 ml/kg kroppsvikt (1,0 mg/kg kroppsvikt) av induktionsdosen när anestesin blir alltför ytlig. Dessa doser kan upprepas så ofta det behövs men tillåt 20–30 sekunder för bedömning av effekten innan fler doser ges. Erfarenheten har visat att doser på cirka 1,25–2,5 mg (0,125–0,25 ml) per kg kroppsvikt underhåller anestesin under perioder på upp till 5 minuter.


Kontinuerlig och långvarig exponering (längre än 30 minuter) kan leda till långsammare uppvakning, särskilt hos katter. Se avsnitt Kontraindikationer och Överdosering.


Underhåll med inhalerade medel


När inhalationsmedel används för att underhålla generell anestesi, indikerar erfarenheten att det kan vara nödvändigt att använda en högre initial koncentration av det inhalerade anestetikumet än vad som brukar behövas efter induktion med barbiturater som t.ex. tiopental.

Interaktioner

Propofol har använts efter premedicinering med läkemedel som allmänt används för premedicinering, (t.ex. atropin, acepromazin, diazepam, α–2-adrenerg receptor-medel), före underhåll med inhalationsmedel, (t.ex. halotan, lustgas, sevofluran och isofluran), och före administrering av analgetika, (t.ex. petidin och buprenorfin). Ingen farmakologisk inkompatibilitet har uppkommit.


Samtidig användning av sedativa eller analgetika reducerar sannolikt den dos PropoVet Multidose som krävs för att framkalla och underhålla anestesi.

Överdosering

Oavsiktlig överdosering ger sannolikt upphov till kardiell och respiratorisk depression. Överdos orsakar sannolikt apné. I fall av respiratorisk depression ska läkemedelsadministreringen stoppas, öppna luftvägar etableras och assisterad eller kontrollerad ventilation med ren syrgas sättas in. Kardiovaskulär depression bör behandlas med plasmavolymökare, blodtryckshöjande medel, antiarytmika eller andra metoder som bedöms vara lämpliga för den observerade avvikelsen.


Propofol

En singeldos om 19,5 mg/kg (1,95 ml/kg) till hundar och bolusdoser och intermittenta doser om totalt 24 mg/kg (2,4 ml/kg) till katter orsakade ingen skada. Bolusdoser och intermittenta doser om totalt 38,6 mg/kg (3,9 ml/kg) framkallade parestesier hos en av fyra katter och förlängd uppvakningstid hos de alla fyra katterna som behandlades.


Bensylalkohol (konserveringsmedel)

Bensylalkoholtoxicitet kan leda till förlängd uppvakningstid och hyperkinesi hos katter, och neurologiska tecken som tremor hos hundar, och dödsfall hos båda arterna. Det finns inget särskilt motgift; stödjande behandling bör ges.


Hos hundar kan dödliga doser av bensylalkohol bli följden av administrering av den maximala totala dosen propofol 24 mg/kg (2,4 ml/kg), varje timme i 9 timmar, baserat på farmakokinetisk modellering och litteraturrapporter. Hos katter kan dödliga doser av bensylalkohol uppkomma inom 6,5 timmars administrering, baserat på litteraturrapporter, direkt beräkning och underhållsdosfrekvenser.

Observera

Detta läkemedel är en stabil emulsion. Kassera injektionsflaskan om fasseparation observeras. Skaka injektionsflaskan försiktigt men grundligt innan någon dos dras upp.


Om läkemedlet injiceras mycket långsamt kan ett otillräckligt anestesidjup uppkomma.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar

Produkten är en flerdosinjektionsflaska.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar. Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, emulsion 10 mg/ml En vit emulsion utan tecken på fasseparation.
5 x 20 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av