Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vectra 3D för hund, 4-10 kg

Receptstatus
Ceva Animal Health

Spot-on, lösning
(Svagt gul lösning)

Permetrin, kombinationer

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QP53AC54
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
Vectra 3D för hund, 1,5-4 kg spot-on, lösning ;

Vectra 3D för hund, 4-10 kg spot-on, lösning ;

Vectra 3D för hund, 10-25 kg spot-on, lösning ;

Vectra 3D för hund, 25-40 kg spot-on, lösning ;

Vectra 3D för hund, >40 kg spot-on, lösning

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu .

Innehåll

Aktiv(a) substans(er):

Varje ml innehåller 54 mg dinotefuran, 4,84 mg pyriproxyfen och 397 mg permetrin


Varje spot-on applikator ger:

Hundens vikt (kg)

Färg på

applikatorns kapsyl

Volym

(ml)

Dinotefuran (mg)

Pyriproxyfen (mg)

Permetrin (mg)

För hund 1,5–4 kg

Gul

0,8

44

3,9

317

För hund > 4–10 kg

Grönblå

1,6

87

7,7

635

För hund > 10–25 kg

Blå

3,6

196

17,4

1429

För hund > 25–40 kg

Lila

4,7

256

22,7

1865

För hund > 40 kg

Röd

8,0

436

38,7

3175

Hjälpämnen:

N-oktyl-2-pyrrolidon

N-metylpyrrolidon

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Dinotefuran är en insekticid. Dess struktur kan härledas från neurotransmittorn acetylkolin och den verkar på nikotinerga acetylkolinreceptorer i insektens nervsynaps. Vid bindning till receptorn uppstår, genom agonistisk verkan, upprepade excitatoriska impulser, vilka leder till avdödning av insekten. Insekter behöver inte inta dinotefuran, avdödning sker vid direktkontakt. Dinotefuran har låg affinitet till däggdjurs acetylkolinreceptorer.

Pyriproxifen är en ljusstabil så kallad ”insect growth regulator” (IGR). Den verkar via direktkontakt genom att imitera det juvenila hormonet som reglerar insektens utveckling från ett levnadsstadium till nästa. Pyriproxifen blockerar loppans livscykel genom att både inducera prematur oviposition och att hämma inlagring av äggula i loppägg, vilket leder till produktion av infertila ägg. Pyriproxifen blockerar även utveckling av juvenila stadier (larver och tidiga (pharate) puppor) till färdigkläckta adulta insekter. Detta förhindrar spridning från det behandlade djuret till omgivningen.

Permetrin är en syntetisk pyretroid. Pyretroider verkar som neurotoxin på spänningskänsliga natriumjonkanaler genom att bromsa deras aktiverings- och inaktiveringsegenskaper. Detta resulterar i hyperexcitabilitet och avdödning av parasiten. Permetrin har acaricid och insekticid effekt. Det har även repellerande egenskaper.

En synergistisk effekt observerades in vitro när dinotefuran administrerades tillsammans med permetrin, vilket ledde till ett snabbare insättande av den insekticida aktiviteten in vivo. Den första behandlingsdagen med läkemedlet resulterade i adekvat loppadulticid aktivitet inom 12 timmar efter applikation.

Den förväntade kliniska fördelen med kombinationen av dinotefuran och permetrin demonstrerades på hundar i en laboratoriestudie som visade en förlängning av effektdurationen mot C. canis loppor till 4 veckor.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter lokal applicering absorberas dinotefuran och pyriproxyfen delvis genom hundens hud vilket leder till systemisk exponering. För permetrin kvarstår plasmanivåerna under ”limit of quantificaton”.

De tre aktiva substanserna distribueras snabbt över djurets kroppsyta inom det första dygnet och maximal koncentration uppnås 3 dagar efter applicering. De tre aktiva substanserna kan fortfarande mätas, i olika delar av pälsen, en månad efter behandling.


Miljöegenskaper

Läkemedlet får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer. Förorena inte dammar, vattendrag eller dike med läkemedlet eller med förbrukade applikatorer.

Indikationer

Loppor:

Behandling och förebyggande av loppangrepp (Ctenocephalides felis och Ctenocephalides

canis). Behandlingen förebygger angrepp av loppor i en månad. Förökningen av loppor förebyggs i två månader efter applicering genom att hindra äggkläckning (ovicid aktivitet) samt genom att hindra att vuxna loppor utvecklas ur ägg som lagts av vuxna loppor (larvicid aktivitet).

Fästingar:

Den veterinärmedicinska produkten har kvarstående acaricid och repellerande effekt mot angrepp av fästingar (Rhipicephalus sanguineus och Ixodes ricinus i en månad och Dermacentor reticulates i upp till tre veckor).

Om fästingar finns på djuret när läkemedlet appliceras, kommer eventuellt inte dessa fästingar att avdödas under de första 48 timmarna, men de kommer att avdödas inom en vecka. För att ta bort fästingar rekommenderas att använda lämplig fästingborttagare.


Sandmyggor, myggor och stickflugor:

Behandling ger kvarstående repellerande (anti-blodsugande) effekt. Stick från sandmyggor (Phlebotomus perniciosus), stickmyggor (Culex pipiens, Aedes aegypti) och stickflugor (Stomoxys calcitrans) förhindras i en månad efter applicering. Behandling ger också kvarstående insekticid aktivitet i en månad mot stickmyggor (Aedes aegypti) och stickflugor (Stomoxys calcitrans).

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av hjälpämnena.

Använd inte till katt. På grund av katters unika fysiologi och oförmåga att metabolisera permetrin, får denna veterinärmedicinska produkt inte användas till katter. Om den appliceras på en katt eller intas av en katt som aktivt slickar på en nyligen behandlad hund, kan denna veterinärmedicinska produkt ge allvarligt skadliga effekter.

Försiktighet

Detta läkemedel kan ge fatala konvulsioner på katter på grund av den unika fysiologin hos detta djurslag som inte kan metabolisera vissa ämnen, inkluderat permetrin. Ifall av oavsiktlig exponering, om oönskade effekter uppkommer, tvätta katten med schampo eller tvål. För att förhindra att katter oavsiktligt exponeras för läkemedlet, håll katter borta från behandlade hundar tills applikationsstället är torrt. Det är viktigt att se till att katter inte slickar på applikationsstället på en hund som har blivit behandlad med läkemedlet.

Säkerheten hos detta läkemedel har inte undersökts på hundar yngre än 7 veckor eller med en vikt mindre än 1,5 kg.

Undvik kontakt mellan läkemedlet och hundens ögon. Spola omedelbart med vatten vid kontakt med ögon.

Man kan inte utesluta att enstaka fästingar biter sig fast efter behandling. Därför kan inte överföring av fästingburen infektion helt och hållet uteslutas vid gynnsamma förhållande.

Läkemedlets effekt bibehålls när behandlade djur kommer i kontakt med vatten (simmar, badar). Regelbunden kontakt med vatten en gång i veckan under en månad och som startar 48 timmar efter behandling, såväl som schamponering 2 veckor efter behandling påverkar inte produktens effekt. Vid frekvent schamponering eller bad inom 48 timmar efter behandling, kan däremot effektens duration reduceras.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation hos tik. Användning av läkemedlet till dräktiga och lakterande tikar eller till hundar tänkta att användas i avel ska göras först efter risk-nyttabedömning utförd av veterinären.

Laboratoriestudier utförda med var och en av substanserna dinotefuran, pyriproxyfen och permetrin på råtta och kanin har inte givit belägg för teratogena, fetotoxiska eller modertoxiska effekter.

Dinotefuran har visats passera blod-mjölkbarriären och utsöndras i mjölk.

N-metylpyrrolidon, ett hjälpämne i läkemedlet, har på laboratoriedjur visat teratogena effekter.

Biverkningar

Övergående erytem, pruritus eller andra tecken på obehag vid applikationsstället har rapporterats (sällsynt) och går vanligen över spontant inom 24 timmar efter administrering av läkemedlet.

Beteendeförändringar såsom ökad aktivitet (hyperaktivitet), vokalisering eller ångest/oro, systemiska tecken såsom trötthet eller aptitlöshet samt neurologiska tecken såsom muskelskakningar har rapporterats i sällsynta fall.

Tecken på ataxi såsom vinglig gång har rapporterats i mycket sällsynta fall.

Gastrointestinala symtom såsom kräkning eller diarré har också rapporterats (mycket sällsynt). Övergående kosmetiska effekter (vått, taggigt utseende på pälsen, utfällningar) på applikationsstället har rapporterats (mycket sällsynt), dock är dessa effekter vanligen inte märkbara efter 48 timmar.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Dos:

Rekommenderad minimi dos är för dinotefuran 6,4 mg/kg kroppsvikt, pyriproxyfen 0,6 mg/kg kroppsvikt och permetrin 46,6 mg/kg kroppsvikt, vilket motsvarar 0,12 ml/kg kroppsvikt av läkemedlet.

Tabellen nedan visar vilket storlek på applikator som skall användas i förhållande till hundens vikt.

Hundens vikt (kg)

Färg på

applikatorns kapsyl

Volym

(ml)

Applikator som skall användas

För hund 1.5–4 kg

Gul

0,8

1 pipett

Vectra 3D för hund 1.5–4 kg

För hund > 4–10 kg

Grönblå

1,6

Vectra 3D för hund > 4–10 kg

För hund > 10–25 kg

Blå

3,6

Vectra 3D för hund > 10–25 kg

För hund > 25–40 kg

Lila

4,7

Vectra 3D för hund > 25–40 kg

För hund > 40 kg

Röd

8,0

Vectra 3D för hund > 40 kg

Administreringssätt och administreringsväg

Spot-on.

Läkemedlet får endast appliceras på intakt (oskadad) hud på hund.


Instruktioner:

Ta ut applikatorn ur förpackningen.

Steg 1: Håll applikatorn upprätt, placera fingrarna nedanför den större skivan som på bilden nedan.

Håll applikatorn upprätt

Steg 2: Pressa ner den mindre skivan med den andra handen, tills de 2 skivorna ligger an jämnt mot varandra. Förseglingen kommer då att punkteras.

Pressa ner skivan

Steg 3: Hunden skall stå upp eller i en position så att appliceringen blir enkel. Dela på pälsen tills huden blir synlig. Applicera läkemedlet (enligt instruktionerna i steg 4 nedan) sakta, med applikatorspetsen i kontakt med huden.

Dela på pälsen


Steg 4:

Följ appliceringsinstruktionerna enligt 4a eller 4b.


4a: Kläm försiktigt ihop applikatorn och applicera läkemedlet på huden längs hundens rygg.

Börja mellan skulderbladen, med det antal applikationsställen och i den ordning enligt bilderna nedan tills applikatorn är tömd. Undvik ytlig applicering i hundens päls. Antalet applikationsställen kommer att variera beroende på hundens vikt.


Hundar med vikt från 1.5 till 4 kg:

Liten hund

Hundar med vikt över 4 kg och upp till 10 kg:

Mellanstor hund

Hundar med vikt över 10 kg och upp till 40 kg:

Stor hund

Hundar med vikt över 40 kg:


ELLER


4b: Oavsett hundens vikt, använd spetsen på applikatorn, dela på pälsen vid svansroten och börja applicera läkemedlet direkt på huden utefter en kontinuerlig linje längs hundens rygg från svansroten till skulderbladen, enligt bilden nedan, tills applikatorn är tömd.

Applicering längs ryggen


Behandlingsschema:

Efter applicering kommer läkemedlet att förhindra angrepp under en månad. Behandlingen kan upprepas en gång i månaden.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Frånsett erytem och kosmetiska pälsförändringar vid applikationsstället, sågs inga biverkningar på friska, 7 veckor gamla valpar, lokalt behandlade 7 gånger med 2 veckors intervall och med upp till 5 gånger den högsta rekommenderade dosen.

Efter oavsiktligt intag av den högsta rekommenderade dosen, kan kräkning, salivering och diarré förekomma, dessa symtom bör dock gå tillbaka utan behandling.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Alla hundar i hushållet måste behandlas. Katter i hushållet får endast behandlas med en veterinärmedicinsk produkt godkänd för användning på djurslaget katt.

Loppor kan överföras till hundens korg, sovdyna och regelbundna viloplatser såsom mattor och mjukt möblemang. I fall med massivt loppangrepp och i början av åtgärdsprogram, bör dessa ytor behandlas med lämplig insekticid och dammsugas regelbundet.

Kontakta veterinär i fall med misstanke om dermatit (klåda och hudirritation).


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ät, drick eller rök inte när läkemedlet hanteras.

Personer som är överkänsliga för något av innehållsämnena ska undvika kontakt med läkemedlet.

Detta läkemedel är irriterande för hud och ögon.

För att undvika biverkningar:

  • Tvätta händerna grundligt och omedelbart efter användning.

  • Undvik kontakt med hud.

  • Vid oavsiktligt spill på huden, tvätta omedelbart med tvål och vatten.

  • Vid oavsiktligt stänk av produkten i ögon, spola ögonen grundligt med vatten.

  • Barn får inte hantera behandlade hundar i åtminstone fyra timmar efter administrering av läkemedlet. Därför rekommenderas att behandla hunden på kvällen, eller innan rastning.

  • Hunden bör inte tillåtas att sova tillsammans med barn eller sin ägare under den första behandlingsdygnet.

  • Förbrukade applikatorer skall kasseras omedelbart och inte lämnas åtkomliga för barn.

Om irritation på hud eller i ögon kvarstår eller om produkten oavsiktligt sväljs ner, uppsök omedelbart läkare och visa upp bipacksedeln eller etiketten.

Vänta tills applikationsstället torkat innan hunden tillåts komma i kontakt med textilier eller möblemang.


Övriga försiktighetsåtgärder

Behandlade hundar får inte tillåtas att komma i kontakt med ytvatten i 48 timmar efter behandling för att undvika oönskade effekter på vattenlevande organismer.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

VECTRA 3D FÖR HUND, 1,5-4 KG
Spot-on, lösning Svagt gul lösning
3 styck endosbehållare, receptbelagd

VECTRA 3D FÖR HUND, 4-10 KG
Spot-on, lösning Svagt gul lösning
3 styck endosbehållare, receptbelagd

VECTRA 3D FÖR HUND, 10-25 KG
Spot-on, lösning Svagt gul lösning
3 styck endosbehållare, receptbelagd

VECTRA 3D FÖR HUND, 25-40 KG
Spot-on, lösning Svagt gul lösning
3 styck endosbehållare, receptbelagd

VECTRA 3D FÖR HUND, >40 KG
Spot-on, lösning Svagt gul lösning
3 styck endosbehållare, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av