Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Inflacam

Receptstatus
Virbac

Oral suspension 1,5 mg/ml
(gul)

Antiinflammatoriskt och antireumatiskt medel

Djurslag:
 • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AC06
 • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-11-26

Innehåll

En ml av Inflacam 1,5 mg/ml oral suspension innehåller:


Aktiv substans:
Meloxikam 1,5 mg


Hjälpämne:

 • Natriumbensoat 5 mg

 • Sackarinnatrium

 • Natriumkarboxymetylcellulosa

 • Kolloidal kiseldioxid

 • Citronsyramonohydrat

 • Sorbitollösning

 • Dinatriumvätefosfat, dodekahydrat

 • Honungssmak

 • Renat vatten

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Meloxikam är en icke-steroid anti-inflammatorisk substans (NSAID) ur oxikamgruppen som verkar genom hämning av prostaglandinsyntesen och utövar därigenom anti-inflammatoriska, analgetiska, antiexsudativa och antipyretiska effekter. Den reducerar leukocyt infiltration i inflammerad vävnad och i mindre utsträckning hämmas även kollagen-inducerad trombocytaggregation. In vitro och in vivo studier har visat att meloxikam hämmar cyclooxygenas-2 (COX-2) i en högre grad än cyclooxygenas-1 (COX-1).


Farmakokinetiska egenskaper

Absorption
Meloxikam absorberas fullständigt efter oral administration och maximal plasmakoncentration erhålls efter cirka 7,5 timmar. När produkten används enligt rekommenderad doseringsregim, nås steady state koncentrationer av meloxikam i plasma på den andra dagen av behandlingen.


Distribution
Ett linjärt förhållande mellan den administrerade dosen och plasmakoncentrationen har observerats i det terapeutiska dosintervallet. Cirka 97 % av meloxikam är bundet till plasmaproteiner.
Distributionsvolymen är 0,3 l/kg.


Metabolism
Meloxikam återfinns framförallt i plasma och en större del utsöndras via gallan medan urinen endast innehåller spår av den ursprungliga substansen. Meloxikam metaboliseras till en alkohol, ett syrederivat och ett flertal polära metaboliter. Alla huvudmetaboliter har visat sig vara farmakologiskt inaktiva.


Elimination
Meloxikam elimineras med en halveringstid på 24 timmar. Ungefär 75 % av den administrerade dosen elimineras via faeces och resterande via urin.

Indikationer

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar.

Kontraindikationer

Skall inte användas till dräktiga eller lakterande djur.
Skall inte användas till hundar som lider av gastrointestinala störningar, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.
Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.
Skall inte användas till hundar yngre än 6 veckor.

Försiktighet

Undvik användande på dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur eftersom det finns en möjlig risk för njurtoxicitet.

Detta läkemedel är till hund och skall inte användas till katt, då det inte är lämpligt till denna djurart.

Till katt bör användas Inflacam 0,5 mg/ml oral suspension för katt.

Dräktighet och laktation

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Typiska NSAID biverkningar såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, letargi och njursvikt har rapporterats vid enstaka tillfällen. I mycket sällsynta fall kan hemorragiska diarré, hematemes, gastrointestinala ulceration och förhöjda leverenzymer uppträda.
Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner efter att behandlingen utsätts, men kan i mycket ovanliga fall vara allvarliga eller livshotande.


Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

 • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

 • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

 • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

 • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

 • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Inledande behandling är en engångsdos av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oral administrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt.


För längre tids behandling kan Inflacamdosen justeras till den enskilde lägsta effektiva dos när klinisk effekt setts (efter ≥ 4 dagar), eftersom graden av smärta och inflammation vid kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett kan variera över tiden.


Dosering bör ske med stor noggrannhet.
Skakas väl före användning. Administreras oralt, antingen blandat med föda eller direkt i munnen.
Suspensionen kan ges genom att använda Inflacam doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen. Doseringssprutan sätts ovanpå flaskan och har kg-kroppsviktmarkeringar motsvarande underhållsdosering (dvs. 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt). Vid initiering av behandling ges den första dagen dubbel underhållsdos.


Effekt ses normalt inom 3 - 4 dagar. Om ingen klinisk förbättring ses, bör behandlingen ej pågå mer än 10 dagar.


Undvik kontamination under användande.

Interaktioner

Andra NSAIDs, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosid antibiotika och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Inflacam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider.


Tidigare behandling med anti-inflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av farmakokinetiken för de veterinärmedicinska läkemedel som använts tidigare.

Överdosering

I fall av överdosering ska symtomatisk behandling initieras.

Observera

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.
Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 6 månader

Förpackningsinformation

Oral suspension 1,5 mg/ml (gul)
15 milliliter flaska, receptbelagd
42 milliliter flaska, receptbelagd
100 milliliter flaska, receptbelagd
200 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av