Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Dinalgen vet

Receptstatus
VM Pharma

Injektionsvätska, lösning 60 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2018-06-30 (Tillhandahålls ej) (klar, färglös)

Analgetikum med antiinflammatorisk och antipyretisk effekt

Djurslag:
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AE03
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2013-12-19.

Innehåll

Varje ml av läkemedlet innehåller:

Aktiv substans: Ketoprofen 60 mg. Hjälpämnen: Bensylalkohol (E1519) 10 mg, L-arginin, citronsyra, vattenfri (för pH-reglering), vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Ketoprofen, 2-(fenyl 3-bensoyl) propionsyra är ett antiinflammatoriskt läkemedel av icke-steroid typ som tillhör arylpropionsyragruppen. Ketoprofen hämmar biosyntesen av prostaglandiner (PGE2 och PGF2α) utan att påverka förhållandet mellan PGE2/PGF2α och tromboxaner. Den här verkningsmekanismen resulterar i medlets antiinflammatoriska, antipyretiska och analgetiska effekter. Dessa egenskaper beror även på preparatets hämmande effekt på bradykinin och superoxidanjoner jämte dess stabiliserande effekt på lysosomala membraner.

Den antiinflammatoriska effekten förstärks av omvandlingen av (R)-enantiomer till (S)-enantiomer. Det är känt att (S)-enantiomer stödjer den antiinflammatoriska effekten av ketoprofen.

Efter intramuskulär administrering absorberas ketoprofen snabbt, då det har en hög biotillgänglighet och binds i stor utsträckning (> 90 %) till plasmaproteiner. Utsöndringen från plasma sker snabbt, dock är den mer utdragen i inflammatoriska exsudat. Ketoprofen metaboliseras i levern och utsöndras till största delen via urinen och, i mindre utsträckning, via faeces.

Efter intramuskulär injektion av en engångsdos av 3 mg ketoprofen/kg kroppsvikt till svin absorberas den aktiva substansen snabbt och uppnår genomsnittligt Cmax i plasma (13 μg/ml) mellan 0,5 och 1 timme (Tmax) efter påbörjad behandling. Biotillgängligheten är hög, cirka 96 %. Den genomsnittliga distributionsvolymen är låg (Vd = 0.2 1/kg), och den genomsnittliga halveringstiden för elimination är kort (T1/2 = 2 timmar).

Indikationer

Svin: Reduktion av feber vid fall av luftvägssjukdom och Postpartum Dysglactia Syndrom/mastit, metrit, agalakti (MMA-syndrom) hos suggor, i kombination med lämplig antimikrobiell behandling.

Kontraindikationer

Skall inte användas till djur med risk för gastrointestinal ulceration eller blödning för att undvika försämring av tillståndet. Skall inte användas till djur som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom. Skall inte användas till dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur på grund av risken för ökad njurtoxicitet. Skall inte användas om det finns överkänslighet mot ketoprofen, acetylsalicylsyra eller mot något av hjälpämnena. Skall inte användas vid tecken på bloddyskrasi eller koagulationsrubbningar. Skall inte ges med andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel inom ett 24 timmarintervall. Se även avsnitt Dräktighet och laktation.

Försiktighet

Rekommenderade doser och behandlingstider ska inte överskridas. Vid administrering till svin under sex veckors ålder eller till åldriga djur ska dosen noggrant justeras och noggrann klinisk uppföljning utföras. Eftersom gastrisk ulceration är en vanlig åkomma vid PMWS (Post-weaning Multisystemic Wasting Syndrome), rekommenderas inte användning av ketoprofen hos svin drabbade av denna åkomma, för att inte försämra deras tillstånd. Undvik användning till dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur på grund av risken för ökad njurtoxicitet.

Dräktighet och laktation

Ketoprofens säkerhet har undersökts hos dräktiga försöksdjur (råttor, möss, kaniner) och nötkreatur. Inga negativa effekter noterades. Eftersom ketoprofens säkerhet inte fastställts för dräktiga suggor bör produkten i dessa fall endast användas utifrån nytta/riskbedömning utförd av ansvarig veterinär.

Biverkningar

Intramuskulär injektion kan orsaka tillfällig irritation vid injektionsstället. Administrering av ketoprofen till svin vid rekommenderad terapeutisk dos kan orsaka ytliga sår och/eller ytlig ulceration av magtarmkanalen. Om biverkningar uppkommer ska behandlingen avbrytas och veterinär kontaktas för rådgivning.

Dosering

Intramuskulär administrering.

Dosen är 3 mg ketoprofen/kg kroppsvikt, vilket motsvarar 1 ml/20 kg kroppsvikt av läkemedlet, ges som djup intramuskulär engångsdos. Beroende på observerat gensvar och beroende på nytta-riskanalysen utförd av ansvarig veterinär kan behandlingen upprepas i 24-timmarsintervall med maximalt tre behandlingar. Injektionerna ska ges i olika områden.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 3 dygn.

Interaktioner

Samtidig administrering av diuretika eller potentiellt nefrotoxiska läkemedel ska undvikas då dessa kan öka risken för störd njurfunktion. Detta sker sekundärt till minskat blodflöde, orsakat av hämning av renala prostaglandiner.

Läkemedlet ska inte administreras tillsammans med andra NSAID eller glukokortikosteroider då gastrointestinal ulceration kan förvärras.

Samtidigt behandling med andra antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökade biverkningar och därför ska en period fri från behandling med sådana preparat på minst 24 timmar iakttas innan behandling med Dinalgen vet påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd bör dock även ta hänsyn till de farmakologiska egenskaperna hos produkterna som använts tidigare.

Antikoagulantia, särskilt kumarinderivat såsom warfarin, ska inte användas i kombination med ketoprofen.

Ketoprofen binds i hög grad till plasmaproteiner och kan konkurrera med andra läkemedel med hög bindningsgrad, vilket kan leda till toxiska effekter.

Överdosering

Överdosering med NSAID kan leda till gastrointestinal ulceration, proteinförlust samt nedsatt lever- och njurfunktion. I toleransstudier utförda på svin med läkemedlet uppvisade upp till 25 % av djuren som behandlats med tre gånger den rekommenderade maximala dosen (9 mg/kg) under tre dagar eller med den rekommenderade dosen (3 mg/kg) under tre gånger den rekommenderade behandlingstiden (9 dagar) erosiva och/eller ulcerösa lesioner i både icke glandulära (pars oesophagica) och glandulära delar av magsäcken. Tidiga tecken på toxicitet inkluderar aptitförlust och blek faeces eller diarré. Vid tecken på överdosering ska symtomatisk behandling inledas. Förekomsten av ulceration är beroende av dosen upp till en viss gräns.

Observera

Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor.

Vid oavsiktlig kontakt med hud, ögon eller slemhinnor, skölj omedelbart och noggrant med rikligt med rent, rinnande vatten. Uppsök läkare om irritation kvarstår.

Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Tvätta händerna efter användning.

Överkänslighetsreaktioner (hudutslag, urticaria) kan uppkomma. Personer med känd överkänslighet mot den aktiva substansen ska undvika kontakt med läkemedlet.

Hållbarhet

Hållbarhet av det veterinärmedicinska läkemedlet i oöppnad förpackning: 5 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 60 mg/ml (klar, färglös)
100 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av