FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clindaseptin

Vetoquinol

Oral lösning 25 mg/ml
(klar, färglös)

Antibiotikum i linkomycingruppen

Djurslag:
 • Hund
 • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01FF01
 • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-02-02.

Innehåll

1 ml innehåller:


Aktiv substans:

Klindamycin 25 mg (motsvarande klindamycinhydroklorid 27,15 mg)


Hjälpämnen:

Etanol 96 % 90,56 mg, sorbitol, flytande (icke-kristalliserande) E420, dinatriumedetat, propylenglykol E1520, natriumsackarin E954, citronsyramonohydrat E330, renat vatten.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Klindamycin är primärt ett bakteriestatiskt antibiotika i linkomycingruppen. Klindamycin är en klorerad analog till linkomycin. Den verkar genom att inhibera den bakteriella proteinsyntesen. Reversibel koppling till 50 S-subenheten av den bakteriella ribosomen hämmar översättningen av tRNA-bundna aminosyror. Därigenom förhindras förlängning av peptidkedjan. Som en följd av detta är verkningsmekanismen för klindamycin i huvudsak bakteriostatisk.

Korsresistens föreligger mellan klindamycin och linkomycin, det är också är vanligt till erytromycin och andra makrolider. Förvärvad resistens kan förekomma genom metylering av det ribosomala bindningsstället via mutering av kromosomer hos grampositiva organismer eller genom plasmidmedierade mekanismer hos gramnegativa organismer.


Klindamycin har aktiv effekt in vitro mot följande mikroorganismer (se MIC-data nedan):

 • Aeroba grampositiva bakterier, däribland: Staphylococcus aureus och Staphylococcus pseudintermedius (stammar som producerar penicillinas och icke-penicillinas), Streptococcus spp. (förutom Streptococcus faecalis).

 • Gramnegativa anaeroba bakterier, däribland: Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum.

 • Klostridier: De flesta Clostridium perfringens påverkas.

MIC-data

Veterinära CLSI brytpunkter för klindamycin finns för hundar för Staphylococcus spp. i hud- och mjukdelsinfektioner: S≤0,5 μg/ml; I = 1-2 μg/ml; R ≥ 4µg/ml (CLSI juli 2013).


Incidensen av resistens för linkosamider hos Staphylococcus spp. verkar vara vidsträckt inom Europa. Nya studier (2010) rapporterar en incidens på mellan 25 till 40 %.


Farmakokinetiska egenskaper

Klindamycin absorberas näst intill fullständigt efter oral administrering.
Maximal serumkoncentration på 8 µg /ml (utan påverkan av bolus) erhölls 1 timme efter en oral dos på 11 mg per kg.


Klindamycin har en bred distribution och kan koncentreras i vissa vävnader. Halveringstiden för klindamycin är ungefär 4 timmar. Av den tillförda dosen utsöndras ca 70 % via faeces och ca 30 % via urinen.

Indikationer

Katt:
För behandling av infekterade sår och abscesser, orsakade av klindamycin-känsliga arter av Staphylococcus spp och Streptococcus spp.


Hund:

 • För behandling av infekterade sår, abscesser, infektioner i munhåla, och tandinfektioner orsakade av eller associerade med klindamycin-känsliga arter av Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bacteroides spp, Clostridium perfringens, Fusobacterium necrophorum.

 • Tilläggsbehandling av kirurgisk eller mekanisk periodontal terapi vid behandling av infektioner i gingival och periodontal vävnad

 • För behandling av osteomyelit orsakad av Staphylococcus aureus

Kontraindikationer

Använd inte till kaniner, hamstrar, marsvin, chinchillor, hästar eller idisslare eftersom intag av klindamycin hos dessa arter kan orsaka allvarliga gastrointestinala störningar, som i vissa fall kan vara livshotande.
Använd inte vid överkänslighet mot klindamycin, linkomycin, eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Felaktig användning av läkemedlet kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot klindamycin. Om möjligt bör klindamycin endast användas efter resistensbestämning. Officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel bör beaktas när läkemedlet används.
Klindamycin visar parallell-resistens med linkomycin och co-resistens med erytromycin. Partiell korsresistens har visats med erytromycin och andra makrolidantibiotika.
Vid administrering av höga doser klindamycin eller under långvarig behandling på en månad eller längre bör lever- och njurfunktion och blodstatus kontrolleras regelbundet.
Hos hundar och katter med njurproblem och/eller leverproblem, åtföljda av svåra metaboliska avvikelser, bör dosen som ska administreras noggrant bestämmas och deras tillstånd bör övervakas genom att utföra serumtester under behandlingen.

Användning av läkemedlet hos nyfödda rekommenderas inte.

Dräktighet och laktation

I studier med höga doser på råtta visar klindamycin inga teratogena effekter eller någon signifikant effekt på reproduktionsförmågan hos honor eller hanar. Men säkerheten för läkemedlet hos dräktiga tikar och honkatter eller hos avelshanar (hundar och katter) är inte fastställd.
Använd endast i enlighet med veterinärs nytta/riskbedömning.
Klindamycin kan passera över i mjölken hos digivande honor. Som en följd kan behandling av digivande honor orsaka diarré hos kattungar och hundvalpar.

Biverkningar

Letargi, kräkningar och diarré har observerats i mycket sällsynta fall.
Överväxt av motståndskraftiga organismer såsom Clostridia och svamp kan förekomma. Om sekundärinfektion uppstår bör behandlingen avbrytas och lämpliga åtgärder baserade på kliniska observationer bör vidtas.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

 • mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

 • vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

 • mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

 • sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

 • mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Endast för oral administrering.

För att säkerställa korrekt dosering, bör kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt.


Rekommenderad dos:
Katt:

 • Infekterade sår och abscesser: 11 mg klindamycin per kg kroppsvikt var 24:e timme eller 5,5 mg/kg var 12:e timme i 7 till 10 dagar.
  Behandlingen bör avbrytas om ingen terapeutisk effekt kan observeras efter 4 dagar.

Hund:

 • Infekterade sår och abscesser, infektioner i munhåla, och tandinfektioner: 11 mg klindamycin per kg kroppsvikt var 24:e timme eller 5,5 mg/kg var 12:e timme i 7 till 10 dagar.
  Behandlingen bör avbrytas om ingen terapeutisk effekt kan observeras efter 4 dagar.

 • Behandling av infektion i benvävnad (osteomyelit): 11 mg klindamycin per kg kroppsvikt var 12:e timme i minst 28 dagar.
  Behandlingen bör avbrytas om ingen terapeutisk effekt kan observeras inom de 14 första dagarna.

Dos

Volym som skall administreras per kg kropps­vikt

5,5 mg/kg

Motsvarande ungefär 0,25 ml per kg

11 mg/kg

Motsvarande ungefär 0,5 ml per kg

En 3 ml graderad spruta tillhandahålls för att underlätta administrationen av det veterinärmedicinska läkemedlet.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

 • Alumininumsalter och -hydroxider, kaolin och aluminium-magnesium-silikatkomplex kan minska linkosamiders absorption i mag-tarmkanalen. Dessa antacida skall ges minst 2 timmar före administrering av klindamycin.

 • Ciklosporin: klindamycin kan minska nivåerna av det immunosuppressiva läkemedlet ciklosporin, vars effekt därmed kan minska.

 • Muskelrelaxerande läkemedel: Klindamycin har muskelrelaxerande egenskaper och ska därför användas med försiktighet tillsammans med andra muskelrelaxerande läkemedel (curare). Klindamycin kan öka neuromuskulär blockad.

 • Använd inte Klindamycin tillsammans med kloramfenikol eller makrolider, eftersom de båda binder till ribosomernas 50S-subenhet och antagonistiska effekter kan uppkomma.

 • Vid samtidig användning av klindamycin och aminoglykosider (t.ex. gentamicin), kan risken för negativa interaktioner (akut njursvikt) ej uteslutas. 

Överdosering

Doser på 300 mg/kg har tolererats av hundar utan att ge bieffekter. Kräkningar, aptitlöshet, diarré, leukocytos och förhöjda leverenzymer (ASAT, ALAT) har ibland observerats. I händelse av dessa biverkningar ska behandlingen omgående avbrytas och symtomatisk behandling ges.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter administrering.
Personer med känd överkänslighet mot linkosamider (linkomycin och klindamycin) bör undvika kontakt med läkemedlet.
Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.


Andra försiktighetsåtgärder:
Inga.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Oral lösning 25 mg/ml (klar, färglös)
22 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av