FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clavucill

Pharmacuum

Tablett 40 mg/10 mg

Djurslag:
 • Hund
 • Katt
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QJ01CR02
 • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-10-31.

Innehåll

Varje tablett (180 mg) innehåller:


 • Aktiva substanser: Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 40 mg/tablett Klavulansyra (som kaliumsalt) 10 mg/tablett

 • Hjälpämnen: Erytrosin (E127) 0,05 mg

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Amoxicillin är ett beta-laktam-antibiotika och interfererar som sådant med cellväggens peptidoglykansyntes; det har bakteriedödande verkan på växande bakterier. Det kan anses vara ett bredspektrigt penicillin; det är aktivt in vitro mot många aerobiska och anaerobiska Gram+ och Gram- bakterier, Men det inaktiveras hos bakterier som producerar beta-laktamer. Mottagliga bakteriearter: Staphylococcus intermedius, Staphylococcus aureus, ß-haemolytic streptococci, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Enterobacter spp., Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp. and Prevotella spp. Klavulansyra ger en kraftig hämning av många ß-laktamer som produceras av Gram-positiva och Gram-negativa bakterier med plasmid eller kromosomursprung. Hämningen skapas

av den strukturella likheten med beta-laktamer och uppträder genom bildandet av att stabilt molekylenzymkomplex. Under processen förstörs klavulansyran vilket leder till att amoxicillinet skyddas mot inaktivering av de aktuella enzymerna. Härigenom återställs penicillinets bakteriedödande förmåga vad gäller bakteriestammar som är resistenta på grund av penicillinasproduktion.

Förvärvad resistens kan vara hög för E. coli. Resistens utvecklas genom produktion av hämningsresistenta beta-laktamer eller överproduktion av beta-laktamase.

Hos vissa stammar av Staphylococcus aureus (methicillin-resistent S. aureus, MRSA), och Staphylococcus pseudintermedius, orsakas resistens mot samtliga beta-laktamer av en förändring av målproteinerna i cellväggen (Penicillin-bindande proteiner). Det här associeras ofta med resistens mot ett flertal andra antimikrobiska sammansättningar.

Pseudomonas aeruginosa och Enterobacter spp. kan anses vara inneboende resistenta mot sammansättningen.


Farmakokinetiska egenskaper

Amoxicillin tas väl upp av kroppen efter oralt intag. Den genomsnittliga biologiska tillgängligheten för tabletterna är omkring 53 % hos hundar och 69 % hos katter. Efter absorption finns de högsta koncentrationerna i njurarna (urin) och gallan, sedan i levern, lungorna, hjärtat och mjälten. Spridningen av amoxicillin till ryggmärgsvätskan är begränsad såvida inte hjänhinnorna är inflammerade.

Även klavulansyran tas väl upp av kroppen after oralt intag. Den genomsnittliga biologiska tillgängligheten för tabletterna är omkring 43 % hos hundar och 69 % hos katter. Spridningen till ryggmärgsvätskan är begränsad såvida inte hjänhinnorna är inflammerade. Klavulansyran avsöndras mestadels via levern (oförändrad i urinen).

De huvudsakliga farmakokinetiska parametrarna kan efter en enstaka dosering med Amoxiclav-VMDtabletter med dosen 20 mg amoxicillin/5 mg klavulansyra per kilo kroppsvikt sammanfattas i följande sammanställning:

Katt:


Parameter

Parametermedelvärde


Amoxicillin

Klavulansyra

Cmax (µg/mL)

12,1

8,09

Tmax (T)

1,87

0,97

t1/2 (T)

1,31

0,84

AUC(µg.h/ml)

41,9

11,8

Hund:

Parameter

Parametermedelvärde


Amoxicillin

Klavulansyra

Cmax (µg/mL)

12,49

4,23

Tmax (T)

1,18

0,97

t1/2 (T)

1,57

0,63

AUC (µg.h/ml)

31,1

5,54

Indikationer

Hundar:

Behandling av infektioner som orsakats av mikroorganismer som är känsliga för kombinationen amoxicillin/klavulansyra, särskilt vad gäller:

 • dermatit (ytlig och djup pyodermi) som orsakats av Staphylococcus (pseud)intermedius.

 • urinvägsinfektioner orsakade av E. coli.

 • luftvägsinfektioner orsakade av Streptococcus spp. - enterit orsakad av E. coli.

Katter: 

Behandling av infektioner som orsakats av mikroorganismer som är känsliga för kombinationen amoxicillin/klavulansyra, särskilt vad gäller:

 • dermatit (ytlig och djup pyodermi) som orsakats av Staphylococcus (pseud)intermedius.

 • urinvägsinfektioner orsakade av E. coli.

 • luftvägsinfektioner orsakade av Streptococcus spp. - enterit orsakad av E. coli.

Kontraindikationer

-Använd inte till djur med känd överkänslighet mot penicillin, andra substanser i ß-lactam-gruppen eller mot något av hjälpämnena.


 • Använd inte vid svår njurdysfunktion med tillhörande anuri och oliguri.

 • Använd inte vid behandling av kanin, marsvin, hamster, chinchilla eller ökenråtta.

Försiktighet

 • Använd inte vid känd resistens mot sammansättningen. 

 • Officiella nationella och regionala regelverk angående användandet av bredspektrumantibiotika måste följas.

 • Använd inte vid behandling av bakterier känsliga för smalspektrumpenicilliner eller amoxicillin som ensam substans.

 • När det är möjligt bör produkten endast användas baserat på känslighetstester. Annan användning av produkten än vad som anges i produktresumén kan öka förekomsten av bakterier resistenta mot amoxicillin och klavulansyra. Det kan också minska behandlingseffekterna av betalaktamantibiotika, på grund av risken för korsresistens.

 • Hos djur med lever- och njursvikt bör doseringen övervägas synnerligen noggrant.


Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på råttor och möss har inte påvisat några teratogena eller fetotoxiska effekter. Inga studier har utförts på dräktiga eller lakterande hundar och katter. Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/risk-bedömning.


Biverkningar


 • Störningar i mag- och tarmfunktionen (diarré, kräkningar) kan förekomma i mindre vanliga fall efter administrering av produkten. Behandlingen kan avbrytas beroende på biverkningarnas allvarlighetsgrad och veterinärs nytta/riskbedömning.

 • Dosoberoende överkänslighetsreaktioner kan i mycket sällsynta fall uppkomma på huden eller som allergichock. Om det inträffar måste behandlingen avbrytas omgående och symtomatisk behandling ska sättas in.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

 • mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

 • vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

 • mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

 • sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

 • mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Dosering: Rekommenderad dos är 10 mg amoxicillin/2,5 mg klavulansyra per kilo kroppsvikt två gånger dagligen oralt till hund och katt, dvs 1 tablett per 4 kg kroppsvikt, var tolfte timme.


Kroppsvikt (kg)

Antal tabletter (två gånger dagligen)

(1,0 – 2,0)

½

(2,1 – 4,0)

1

(4,1 – 6,0)

1 ½

(6,1 – 8,0)

2

> 8

Använd 200 mg/50 mg eller 400 mg/100 mg tabletter

Vid komplicerade infektioner, särskilt i andningsvägarna erhålls bättre verkan med en dubbel dos på upp till 20 mg amoxicillin/5 mg klavulansyra per kilo kroppsvikt två gånger dagligen.

Behandlingstid: 

I flertalet fall är en behandlingstid på 5 -7 dagar tillräcklig. För kroniska och återkommande infektioner kan längre behandlingsperioder behövas. Behandlingstidens längd ska anges av veterinären och den ska vara tillräckligt lång för att säkerställa fullständig bakteriologisk behandling.

För att säkerställa rätt dosering bör kroppsvikten bestämmas så exakt som möjligt, för att undvika underdosering.

Karenstider

Ej relevant.


Interaktioner

Kloramfenikol, makrolider, sulfonamider och tetracykliner kan hämma penicilliners antibakteriella verkan.

Risken för allergiska korsreaktioner med andra penicilliner måste tas i beaktande.

Penicilliner kan förstärka effekten av aminoglykosider.


Överdosering

Lättare mag-tarmbesvär (diarré, kräkningar) kan uppstå oftare om produkten överdoseras.


Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) efter injektion, inandning, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och tvärtom.

Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga.


 • Personer med känd överkänslighet mot penicilliner bör undvika kontakt med den veterinärmedicinska produkten.

 • Produkten skall hanteras med stor försiktighet och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter för att undvika exponering.

 • Om du utvecklar symptom, till exempel hudutslag, skall läkare omedelbart kontaktas. Visa bipacksedeln eller produktens etikett för läkaren. Svullnader i ansikte, läppar eller ögon, eller svårigheter att andas, är allvarliga symptom och kräver omedelbar medicinsk behandling. - Tvätta händerna efter användning.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år

Delade tabletter som inte har förbrukats inom 24 timmar skall kasseras.


Förvaring

Förvaras vid högst 25 C.

Delade tabletter ska förvaras i blisterförpackningen.


Förpackningsinformation

Tablett 40 mg/10 mg
10 tablett(er) blister, receptbelagd
100 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av