Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ACTIVYL för små hundar

Receptstatus
Intervet

Spot-on, lösning 150 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar, färglös till gul lösning.)

Medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QP53AX27
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
ACTIVYL för medelstora hundar spot-on, lösning 300 mg;
ACTIVYL för mycket små hundar spot-on, lösning 100 mg;
ACTIVYL för mycket stora hundar spot-on, lösning 900 mg;
ACTIVYL för små hundar spot-on, lösning 150 mg;
ACTIVYL för stora hundar spot-on, lösning 600 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-05-11.

Innehåll

Aktiv substans:

1 ml innehåller 195 mg indoxakarb. 1 endospipett innehåller:


Volym (ml)

Indoxakarb (mg)

Activyl för mycket små hundar (1,5 - 6,5 kg)

0,51

100

Activyl för små hundar (6,6 - 10 kg)

0,77

150

Activyl för medelstora hundar (10,1-20 kg)

1,54

300

Activyl för stora hundar (20,1- 40 kg)

3,08

600

Activyl för mycket stora hundar (40,1- 60 kg)

4,62

900

Hjälpämnen:

Isopropylalkohol 354 mg/ml, triacetin, etylacetoacetat.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Indoxakarb är ett ektoparasitmedel som tillhör gruppen oxadiaziner. Efter att ha bildat en metabolit är indoxakarb aktiv mot insekters vuxen-, larv- och äggstadier. Hos loppor har indoxakarb, utöver sin adulticida aktivitet, visats vara aktiv mot larvstadier i behandlade djurs omedelbara närhet.

Indoxakarb är en prodrug som kräver bioaktivering av insektsenzymer för att utöva sina farmakodynamiska effekter. Det tas främst upp av insekten genom förtäring men absorberas även i lägre grad genom insektens hud. I mittmagen hos känsliga insektsarter spjälkar insektsenzymer karbometoxigruppen från indoxakarb och konverterar det till sin biologiskt aktiva form. Den bioaktiverade metaboliten agerar som en spänningsberoende natriumkanalantagonist hos insekter genom att blockera natriumkanalerna som reglerar flödet av natriumjoner i insektens nervsystem. Detta leder snabbt till att insekten upphör att äta inom 0 till 4 timmar efter behandling, vilket åtföljs av att äggläggningen upphör samt förlamning och död, som inträffar inom 4-48 timmar.

Farmakokinetiska egenskaper

Efter en spot-on behandling kan indoxakarb finnas kvar på såväl huden som i pälsen 4 veckor efter behandlingen. Absorption via huden förekommer också men denna systemiska absorption är endast partiell och inte relevant för den kliniska effekten. Det indoxakarb som absorberas metaboliseras i levern till ett antal olika metaboliter. Exkretion sker huvudsakligen via faeces.

Miljöegenskaper

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar. Activyl får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Indikationer

För behandling och förebyggande behandling av loppangrepp (Ctenocephalides felis).

Effekt mot nya loppangrepp kvarstår i 4 veckor efter en applicering. Utvecklingsstadier av loppor i djurets omedelbara omgivning dör efter kontakt med Activyl-behandlade djur.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Använd inte till hundar som är yngre än 8 veckor då säkerheten har inte fastställts i dessa fall.

Använd inte till hundar som väger mindre än 1,5 kg då säkerheten har inte fastställts i dessa fall.

Säkerställ att dosen (pipetten) motsvarar vikten hos den behandlade hunden.

Produkten ska endast appliceras på hudytan och på oskadad hud. Applicera medlet på ett område där djuret inte kommer åt att slicka bort det. Säkerställ att djur inte putsar varandra direkt efter behandling. Håll behandlade djur åtskilda tills appliceringsstället torkat.

Produkten ska endast användas till utvärtes applicering. Administrera inte oralt eller via någon annan administreringsväg. Var försiktig så att inte medlet kommer i kontakt med hundens ögon.

Medlets effekt kvarstår efter schamponering, nedsänkning i vatten (simning, bad) och exponering för solljus. Behandlade djur ska dock inte tillåtas simma eller schamponeras inom 48 timmar efter behandling.

Alla hundar i samma hushåll bör behandlas med lämpligt loppbekämpningsmedel.

Ytterligare lämpliga åtgärder bör vidtas genom sanering av djurets omgivning.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Dräktighet: Använd inte under dräktighet.

Laktation: Använd inte under laktation.

Fertilitet: Använd inte på avelsdjur.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall kan en kort period av hypersalivering förekomma om djuret slickar på appliceringsstället omedelbart efter behandling. Detta är inte ett tecken på intoxikation och försvinner inom några minuter utan behandling. Korrekt applicering minimerar slickande på appliceringsstället.

I mycket sällsynta fall kan reaktioner på appliceringsstället förekomma, såsom övergående kliande, erytem, alopeci eller dermatit. Dessa symtom går vanligtvis över utan behandling.

Appliceringen av läkemedlet kan ge upphov till ett lokalt, övergående, oljigt utseende av pälsen eller göra så att pälsen ser tovig ut vid appliceringsstället. En torr, vit rest kan även observeras. Detta är normalt och försvinner oftast inom ett par dagar efter administrering. Dessa förändringar påverkar inte säkerheten eller effekten hos läkemedlet.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Dosering

Doseringsschema:

Hundens vikt (kg)

Pipettstorlek som ska användas

Volym (ml)

Indoxakarb

(mg/kg)

1,5 - 6,5

Mycket små hundar

0,51

Minimum 15

6,6 - 10

Små hundar

0,77

15-23

10,1 - 20

Medelstora hundar

1,54

15-30

20,1 - 40

Stora hundar

3,08

15-30

40,1 - 60

Mycket stora hundar

4,62

15-23

> 60

Lämplig kombination av pipetter bör användas

Den rekommenderade dosen är 15 mg indoxakarb/kg kroppsvikt, motsvarande 0,077 ml/kg kroppsvikt. Nedanstående tabell illustrerar storleken på pipetten som ska användas i enlighet med hundens vikt.


Administreringsmetod:

Spot-on användning. Endast för applicering på hundens hud.

Öppna en dospåse och ta ut pipetten.

Steg 1: Hunden ska stå upp för att underlätta appliceringen. Håll pipetten upprätt, riktad bort från ditt ansikte. Knipsa av toppen på pipetten genom att böja den bakåt.

Steg 2: Dela pälsen tills huden blir synlig. Placera pipettspetsen mot huden mellan skulderbladen på hunden. Kläm med ett stadigt tryck om pipetten så att hela innehållet töms direkt på huden.

Steg 1 Steg 2 hund

På större hundar ska hela pipettens (alternativt pipetternas) innehåll fördelas jämnt på 2-4 appliceringsställen längs rygglinjen, från skulderbladen till svansroten.

Applicera inte en för stor mängd av medlet på ett och samma ställe för att motverka att lösningen rinner av längs sidan på djuret.

hund hund hund

Behandlingsschema:

Efter en behandling skyddar läkemedlet mot ytterligare loppangrepp under 4 veckor.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Inga kända. I kliniska studier har Activyl administrerats samtidigt som deltametrin-halsband; impregnerade med upp till 4 % deltametrin, utan tecken på biverkningar.

Överdosering

Inga biverkningar observerades hos hundar från 8 veckors ålder vid administrering med 5 gånger den rekommenderade dosen vid 8 tillfällen med 4 veckors intervall eller vid administrering med 5 gånger den rekommenderade dosen vid 6 tillfällen med 2 veckors intervall.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Förvara pipetterna i originalförpackningen tills de ska användas.

Ät, drick eller rök inte under tiden som läkemedlet hanteras.

Dospåsen är barnskyddad. Förvara pipetten i dospåsen tills produkten ska användas så att barn inte kommer i direktkontakt med medlet. Använda pipetter ska kasseras omedelbart.

Personer som är överkänsliga för indoxakarb ska undvika kontakt med läkemedlet.

Lokala och/eller systemiska reaktioner har setts hos ett fåtal personer efter exponering av läkemedlet För att undvika biverkningar:

  • administrera läkemedlet på en välventilerad plats;

  • hantera inte behandlade djur förrän applikationsområdet är torrt;

  • under behandlingsdagen ska inte barn hantera behandlade djur och djuren ska inte tillåtas sova
    hos sina ägare, speciellt barn;

  • tvätta händerna omedelbart efter användning och tvätta omedelbart bort allt läkemedel som kommit i direktkontakt med huden med tvål och vatten;

  • undvik kontakt med ögonen eftersom detta läkemedel kan orsaka måttlig ögonirritation. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj sakta och försiktigt med vatten.

Om symtom uppstår, uppsök läkare och visa denna information.

Denna produkt är mycket brandfarlig. Förvara den åtskilt från värme, gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 4 år

Förvaring

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvara pipetterna i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förpackningsinformation


ACTIVYL FÖR MEDELSTORA HUNDAR
Spot-on, lösning 300 mg Klar, färglös till gul lösning.
0 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

ACTIVYL FÖR MYCKET SMÅ HUNDAR
Spot-on, lösning 100 mg Klar, färglös till gul lösning.
0 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

ACTIVYL FÖR MYCKET STORA HUNDAR
Spot-on, lösning 900 mg Klar, färglös till gul lösning.
0 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

ACTIVYL FÖR SMÅ HUNDAR
Spot-on, lösning 150 mg Klar, färglös till gul lösning.
0 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

ACTIVYL FÖR STORA HUNDAR
Spot-on, lösning 600 mg Klar, färglös till gul lösning.
0 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
 endosbehållare, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av