Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

RevitaCAM

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Munhålespray 5 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2016-05-26 (Tillhandahålls ej) (Gul kolloidal dispersion)

Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroider (oxikamer)

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AC06
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2013–04–05

Innehåll

Varje ml innehåller:Aktiv substans: Meloxikam 5 mg

Fullständig förteckning över hjälpämnen: 150 mg etylalkohol, polykarbofil, borsyra, kaliumklorid, saltsyra, natriumhydroxid, renat vatten

Egenskaper

Meloxikam hör till gruppent icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) i oxikamklassen som verkar genom att hämma prostaglandinsyntesen och därigenom utöva antiinflammatoriska, analgetiska, antiexudativa och antipyretiska effekter. Det minskar leukocytinfiltrationen i inflammerad vävnad. I mindre grad hämmar det också kollageninducerad trombocytaggregation. Studier in vitro och in vivo har visat att meloxikam hämmar cyklooxygenas-2 (COX-2) i större utsträckning än cyklooxygenas-1 (COX-1).

Absorption

Meloxikam absorberas helt efter oromukosal administrering och maximala plasmakoncentrationer erhålls efter cirka 4,5 timmar. När produkten används enligt den rekommenderade dosregimen uppnås steady-state-koncentrationer av meloxikam i plasma på den andra behandlingsdagen.

Distribution

Förhållandet mellan den administrerade dosen och plasmakoncentrationen som observeras inom det terapeutiska dosintervallet är lineärt. Cirka 97 % av meloxikam binds till plasmaproteiner. Distributionsvolymen är 0,3 l/kg.

Metabolism

Meloxikam återfinns huvudsakligen i plasma och är även en större gall­utsöndringsprodukt medan urinen innehåller endast spår av modersammansättningen. Meloxikam metaboliseras till en alkohol, ett syraderivat och till flera polära metaboliter. Alla större metaboliter har visats vara farmakologiskt inaktiva.

Elimination

Meloxikam utsöndras med en halveringstid om 24 timmar. Cirka 75 % av den administrerade dosen elimineras via feces och återstoden via urinen.

Indikationer

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska muskuloskeletala sjukdomar hos hundar.

Kontraindikationer

Skall inte användas till dräktiga eller lakterande djur.

Skall inte användas till djur med gastrointestinala sjukdomar såsom irritation och hemorragi, nedsatt lever-, hjärt- eller njurfunktion och hemorragiska sjukdomar.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

Skall inte användas till hundar under 6 veckors ålder.

Produkten är avsedd för hundar och skall inte användas till katter eftersom det inte är lämpligt för detta djurslag.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Undvik användning till dehydrerat, hypovolemiskt eller hypotensivt djur eftersom eventuell risk för förhöjd renal toxicitet föreligger.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter administrering av produkten.

Personer som är överkänsliga för icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) skall undvika kontakt med läkemedlet.

Undvik direkt kontakt mellan produkten och huden. Vid oavsiktlig exponering, tvätta omedelbart händerna med tvål och vatten.

Dräktighet och laktation

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Typiska biverkningar av NSAID-preparat såsom nedsatt aptit, kräkning, diarre, fekalt ockult blod, apati och njursvikt har rapporterats i enskilda fall. Dessa biverkningar inträffar i allmänhet under den första behandlingsveckan och är i de flesta fall tillfälliga. De försvinner när behandlingen utsätts men kan vara allvarliga eller fatala i mycket sällsynta fall.

Hos vissa hundar kan nysning, hosta/kväljningar eller dreglande observeras omedelbart efter administrering av behandlingen.

Dosering

Förvara flaskan upprättstående.

Skaka försiktigt före användning.

Flöda pumpen genom att trycka ned den minst 10 gånger före den första användningen eller tills en fin dimma uppkommer. Om RevitaCAM inte används på två dagar eller mer skall pumpen flödas på nytt med en eller flera sprayningar tills en fin dimma uppkommer.

När läkemedlet har administrerats skall spetsen på pumpen genast rengöras med en fuktad pappershandduk eller -servett.

Om pumpen inte fungerar skall munstycket torkas av varefter pumpen flödas på nytt enligt ovanstående beskrivning.

Startdosen är en engångsdos om 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt den första dagen. Behandlingen skall fortsätta en gång dagligen genom att läkemedlet sprayas på munslemhinnan (med 24 timmars intervall) med en underhållsdos om 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt (se doseringstabell).

Vid administrering av RevitaCAM skall hundens överläpp försiktigt dras ut så att tandköttet exponeras. Munnen bör inte öppnas mer än vad som behövs för att underlätta applicering. Sprayningen skall riktas mot den bakre delen och mot slemhinnan på tandköttet och/eller kindens insida. Pumpen skall tryckas ned helt och man skall se till att ingen spray kommer ut genom munnen. Pumpen måste få återfyllas helt innan påföljande sprayningar administreras.

RevitaCAM finns i flaskor om 6 ml, 11 ml och 33 ml av glas med pump som matar ut 50 µl, 100 µl respektive 215 µl. Det är viktigt att välja en flaska av rätt storlek med avseende på hundens kroppsvikt.Kroppsvikt (kg)

Appliceringar/behandling

Pump- storlek (µL)

Dos- volym (µL)

Total dos av meloxikam (mg)*

Underhållsdos av tillfört meloxikam

(mg/kg)*

2,1 - 3,5

1

50

50

0,25

0,1 - 0,12

3,6 - 5,0

2

50

100

0,50

0,1 - 0,14

5,1 - 7,5

3

50

150

0,75

0,1 - 0,15

7,6 - 10,0

2

100

200

1,00

0,1 - 0,13

10,1 - 15,0

3

100

300

1,50

0,1 - 0,15

15,1 - 25,0

2

215

430

2,15

0,1 - 0,14

25,1 - 35,0

3

215

645

3,23

0,1 - 0,13

35,1 - 45,0

4

215

860

4,30

0,1 - 0,12

45,1 - 55,0

5

215

1075

5,38

0,1 - 0,12

55,1 - 70,0

6

215

1290

6,45

0,1 - 0,12

* Om startdosen är en engångsdos om 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt skall ovan nämnda underhållsdoser fördubblas.


Vid mer långvarig behandling och när ett kliniskt svar väl har observerats (efter ≥ 4 dygn), kan dosen läkemedel justeras till lägsta, effektiva, individuella dos under beaktande av att graden av smärta och inflammation förknippad med kroniska muskuloskeletala sjukdomar kan variera med tiden.


Ett kliniskt svar ses vanligen inom 3-4 dagar. Behandlingen skall utsättas efter senast 10 dagar om ingen klinisk förbättring är uppenbar.

Interaktioner

Övriga NSAID-preparat, diuretika, antikoagulanter, aminoglykosidantibiotika och substanser med hög proteinbindning konkurrerar eventuellt om bindning och kan därför leda till toxiska effekter. RevitaCAM får inte administreras i kombination med andra NSAID-preparat eller glukokortikosteroider.

Förbehandling med inflammationshämmande substanser kan ge upphov till ytterligare eller förvärrade biverkningar och därför skall en period utan behandling med sådana veterinärmedicinska läkemedel observeras i minst 24 timmar innan behandlingen inleds. Under den behandlingsfria perioden skall de tidigare använda produkternas farmakologiska egenskaper beaktas.

Överdosering

I fall av överdosering skall symptomatisk behandling inledas.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader

Förpackningsinformation

Munhålespray 5 mg/ml Gul kolloidal dispersion
6 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
11 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
33 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av