Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Relmont vet

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Vaginalinlägg 1,38 g
(Ett T-format inlägg bestående av ett progesteronimpregnerat silikonelastomermembran format över ett inert nylonrör. Applikator kan köpas från apotek, varunummer 823783.)

Progesteroninlägg för reglering av brunstcykeln

Djurslag:
 • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QG03DA04
 • Vad är en produktresumé (SPC)?
Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Relmont vet 1,38 g vaginalinlägg för nötkreatur

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiv substans:

Varje inlägg innehåller progesteron 1,38 g.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Vaginalinlägg.

Ett T-format inlägg bestående av ett progesteronimpregnerat silikonelastomermembran format över ett inert nylonrör.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Nötkreatur (kor och kvigor).

4.2 Indikationer, specificera djurslag

Reglerning av brunstcykeln hos könsmogna kor och kvigor med normal äggstockscyklicitet, inklusive

 • synkronisering av brunst hos grupper av djur, inklusive program för artificiell insemination vid bestämd tidpunkt (fixed time artificial insemination, FTAI).

 • synkronisering av donator- och mottagardjur vid embryotransfer.

Bör användas i kombination med prostaglandin F2α eller analog.

Vid användning enligt anvisningarna inträffar vanligen brunst 48-96 timmar efter det att inlägget har avlägsnats, och majoriteten av djuren har synlig brunst inom 48-72 timmar.


För induktion och synkronisering av brunst i program för artificiell insemination vid bestämd tidpunkt:

 • hos kor och kvigor med cyklisk äggstocksaktivitet. Bör användas i kombination med prostaglandin F2α (PGF2α) eller analog.

 • hos kor och kvigor med eller utan cyklisk äggstocksaktivitet. Bör användas i kombination med gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) eller analog samt prostaglandin F2α eller analog.

 • hos nötkreatur utan cyklisk äggstocksaktivitet. Bör användas i kombination med prostaglandin F2α eller analog samt ekvint koriongonadotropin (eCG).

4.3 Kontraindikationer

Ska inte användas

 • hos kor eller kvigor som har avvikande eller outvecklade könsorgan eller genital infektion

 • hos dräktiga nötkreatur

 • inom de första 35 dagarna efter kalvning.

4.4 Särskilda varningar

Enbart progesteronbehandling enligt den rekommenderade doseringen är inte tillräckligt för att framkalla brunst och ägglossning hos alla alla hondjur med cyklisk äggstocksaktivitet. Progesteronbaserade synkroniseringsprogram är ett hjälpmedel i reproduktionsarbetet och bör inte ersätta adekvat utfodring eller allmän hälsovård. Val av program bör baseras på behovet i den enskilda besättningen och äggstocksstatus bör fastställas före insättande av progesteronbehandling.


Det fysiologiska tillståndet vid behandlingstidpunkten påverkar hur kor och kvigor svarar på progesteronbaserade synkroniseringsprogram.

Behandlingssvaren kan variera mellan besättningar och mellan kor inom samma besättning.

Andelen kor som visar brunst inom en viss tidsperiod är dock vanligtvis större än hos obehandlade kor och den efterföljande lutealfasen är av normal längd.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Djur som befinner sig i ett dåligt tillstånd, antingen på grund av sjukdom, otillräcklig näring eller andra faktorer, kan svara dåligt på behandlingen.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personlig skyddsutrustning såsom handskar ska användas vid hantering av det veterinärmedicinska läkemedlet under införandet och avlägsnandet av inlägget. Sätt in inlägget med hjälp av applikatorn.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Vaginalflytning förknippad med lokal irritation har observerats vid uttag av inlägget. Denna flytning upphör vanligtvis mellan tidpunkten för uttag och inseminering och har inte observerats påverka befruktningsfrekvensen efter behandling.

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Kan användas under laktation.

Säkerheten hos det veterinärmedicinska läkemedlet har inte fastställts och skall därför inte ges till dräktiga nötkreatur eller de första 35 dagarna efter kalvning. Laboratoriestudier på råtta och kanin har visat på toxiska effekter hos fostret efter intramuskulär eller subkutan administrering och vid upprepade, höga doser av progesteron.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9 Dos och administreringssätt

1,38 g progesteron (ett inlägg) per djur i 7–9 dagar (beroende på indikation).


Synkronisering av brunstcykel och synkronisering av donator- och mottagardjur inför embryotransfer

Ett inlägg sätts in i vagina på varje ko eller kviga som ska behandlas. Inlägget ska sitta kvar i vagina i 7 dagar, och 24 timmar innan inlägget avlägsnas ges en injektion med en luteolytisk dos av prostaglandin F2α eller analog. Djur som svarar på behandlingen kommer i allmänhet i brunst inom 1-3 dagar efter det att inlägget har avlägsnats. Kor ska insemineras inom 12 timmar efter de första tecknen på brunst.


Induktion och synkronisering av brunst för artificiell insemination vid bestämd tidpunkt (FTAI):

Följande FTAI-protokoll har allmänt rapporterats i vetenskaplig litteratur och bör användas:


Kor och kvigor med cyklisk äggstocksaktivitet:

 • Ett Relmont vet inlägg sätts in i vagina. Inlägget ska sitta kvar i 7 dagar.

 • 24 timmar innan inlägget avlägsnas ges en injektion med en luteolytisk dos av prostaglandin F2α eller analog.

 • FTAI utförs 56 timmar efter avlägsnandet av inlägget.


Kor och kvigor med eller utan cyklisk äggstocksaktivitet:

 • Ett Relmont vet inlägg sätts in i vagina. Inlägget ska sitta kvar i 7- 8 dagar.

 • En injektion med en dos av GnRH eller analog ges vid administrering av Relmont vet.

 • 24 timmar innan inlägget avlägsnas ges en injektion med en luteolytisk dos av prostaglandin F2α eller analog.

 • FTAI utförs 56 timmar efter avlägsnandet av inlägget, eller

 • 36 timmar efter avlägsnandet av Relmont vet ges en injektion med GnRH eller analog och FTAI utförs 16–20 timmar senare.


Kor utan cyklisk äggstocksaktivitet:

Följande FTAI-protokoll bör användas:

 • Ett Relmont vet inlägg sätts in i vagina. Inlägget ska sitta kvar i 9 dagar.

 • 24 timmar innan inlägget avlägsnas ges en injektion med en luteolytisk dos av prostaglandin F2α eller analog.

 • En injektion med eCG ges vid avlägsnandet av Relmont vet.

 • FTAI utförs 56 timmar efter avlägsnandet av inlägget, eller inseminering utförs inom 12 timmar efter de första tecknen på brunst.


Administrering

En applikator ska användas vid administreringen, enligt instruktionerna nedan:


 1. Se till att applikatorn är ren och att den har doppats i en icke-irriterande antiseptisk lösning före användningen.

 2. Använd sterila engångshandskar av plast, vik ihop vingarna på inlägget och för in det i applikatorn. Vingarna ska sticka ut en aning från änden på applikatorn. Onödig eller förlängd hantering av produkten bör undvikas, för att minimera överföring av den aktiva substansen till behandlarens handskar.

 3. Stryk på en liten mängd obstetriskt glidmedel på änden av den laddade applikatorn.

 4. Lyft svansen och rengör vulva och perineum.

 5. För försiktigt in applikatorn i vagina, först i vertikal riktning och därefter horisontalt tills ett motstånd kan kännas.

 6. Se till att dragsnöret ligger fritt, tryck ner handtaget på applikatorn och låt cylindern röra sig tillbaka mot handtaget. Då frigörs vingarna och inlägget hålls på plats i främre delen av vagina.

 7. När inlägget ligger i rätt läge, dra ut applikatorn och låt dragsnöret hänga ut ur vulva.

 8. Rengör och desinficera applikatorn före användning på nästa djur.


Avlägsnande

Ta ut inlägget genom att försiktigt dra i dragsnöret. Ibland syns inte snöret utvändigt på djuret. Ta i så fall på en handske och lokalisera det med ett finger längre in i vagina. Våld ska inte behöva tillgripas för att ta ut inlägget. Om motstånd känns, sätt på en handske och försök ta ut inlägget med handen.


Om det uppstår andra svårigheter med att ta ut inlägget än dem som nämns ovan måste veterinär kontaktas.


Inlägget är endast avsett för engångsbruk.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Ej relevant.

4.11 Karenstid(er)

Kött och slaktbiprodukter: noll dagar.

Mjölk: noll dagar.

Mjölken kan användas till humankonsumtion under behandlingen.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp:Progesteron för brunstreglering. ATCvet-kod: QG03DA04.

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Vaginalinlägget frigör i en kontrollerad hastighet progesteron, som går ut i blodbanan via vaginalslemhinnan. Detta undertrycker frigörandet av GRH och till följd därav luteiniserande hormon från främre delen av hypofysen. Därmed hämmas folliklernas mognad och brunstcykeln kontrolleras. Efter avlägsnande av inlägget faller de cirkulerande progesteronnivåerna i blodet kraftigt inom 6 timmar, vilket orsakar follikelmognad, brunstbeteende och ägglossning.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Vid engångsadministrering av inlägget kännetecknades progesterons farmakokinetiska profil av en maximal koncentration (Cmax) i plasma om cirka 4,33 ng/ml, som uppnåddes 1,19 timmar efter doseringen (Tmax), och yta under kurvan (AUC) om 19,47 ng/ml/timme. De maximala koncentrationerna åtföljdes av en nedgång i systemisk exponering, med apparent elimineringshalveringstid (t1/2) om 0,298 timmar. Efter avlägsnande av inlägget faller de cirkulerande progesteronnivåerna i blodet kraftigt inom 6 timmar.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Silikonelastomer

Nylonrör

Dragsnöre av polyester

6.2 Inkompatibiliteter

Inga kända.

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Inläggen är förpackade i värmeförseglade polyetylenpåsar med låg densitet, 10 enheter i varje påse. Påsarna är återförslutningsbara (blixtlåsstängning).

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsingfors

Finland

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

45579

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2012-02-17

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2014–03–14

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE, OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av