Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fleatix vet

Omnidea

Spot-on, lösning 50 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar, bärnstensfärgad lösning)

Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk

Djurslag:
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP53AX15
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-04-25.

Innehåll

Varje pipett à 0,5 ml innehåller


Aktiv substans:

Fipronil 50 mg


Hjälpämnen

Butylhydroxianisol (E 320) 0,1 mg

Butylhydroxitoluen (E 321) 0,05 mg


Butylhydroxianisol (E 320)

Butylhydroxitoluen (E 321)

Benzylalkohol (E1519)

Dietylenglykolmonoetyleter

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Fipronil är en insekticid och akaricid som tillhör fenylpyrozolfamiljen. Den verkar genom att inhibera GABA-komplexet genom bindning till kloridkanalen och därigenom blockera den pre- och postsynaptiska överföringen av kloridjoner över membran. Detta resulterar i okontrollerad aktivitet i det centrala nervsystemet, vilket leder till döden för insekter och kvalsterdjur.

Fipronil har insekticid effekt vid angrepp av loppor (Ctenocephalides spp.) och akaricid effekt mot fästingar hos katt. Loppor dödas inom 48 timmar. Fästingar avdödas oftast inom 48 timmar efter kontakt med fipronil, men om fästingar av vissa arter (Ixodes ricinus , Dermacentor reticulatus eller Rhipicephalus sanguineus) finns närvarande då produkten appliceras, kommer inte alla fästingar att avdödas inom 48 timmar.


Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Absorptionen av fipronil genom huden är negligerbar.


Distribution

Det veterinärmedicinska läkemedlet fördelar sig själv inom 24–48 timmar över hela huden på djuret efter topikal applicering.


Biotransformation

Absorberad fipronil metaboliseras huvudsakligen till sulfonderivat, som också har insekticida och akaricida egenskaper.


Elimination

Koncentrationen av fipronil i pälsen minskar över tid.

Indikationer

Behandling av loppangrepp (Ctenocephalides spp)..).

Läkemedlet har en ihållande insekticid effekt i upp till 5 veckor mot loppor (Ctenocephalides spp)..).


Läkemedlet  har inte visat en direkt akaricid effekt mot fästingar men har visat ihållande akaricid effekt i upp till 2 veckor mot Ixodes ricinus och 1 vecka mot Dermacentor reticulatus och Rhipicephalus sanguineus. Om fästingar av dessa arter finns närvarande när produkten appliceras, kommer inte alla fästingar nödvändigtvis vara döda inom 48 timmar, men de bör vara döda inom 1 vecka.

Läkemedlet kan användas som en del i behandlingsstrategin för loppallergi dermatit, när detta har diagnostiserats av en veterinär.


Kontraindikationer

I brist på data, bör läkemedlet inte användas på kattungar som är yngre än 2 månader och/eller väger mindre än 1 kg.

Används ej till sjuka djur (systemiska sjukdomar, feber etc.) eller djur under konvalescens.

Använd inte på kaniner eftersom biverkningar inklusive dödsfall har rapporterats.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Undvik kontakt med djurets ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med riktligt med vatten.

Läkemedlet skall inte appliceras på sår eller skadad hud.

Det är viktigt att applicering sker på en yta där djuret inte slickar bort lösningen, eller att djur inte slickar bort lösningen från varandra.


Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier av fipronil har inte visat att det ger upphov till missbildningar eller har embryotoxiska effekter. Inga studier av användning av detta veterinärmedicinska läkemedel på dräktiga eller lakterande katter har utförts. Användning under dräktighet och laktation skall därför endast ske efter nytta/riskbedömning av behandlande veterinär.

Biverkningar

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).Om djuret slickar sig kan en kort period av hypersalivering observeras, framför allt beroende på bärarsubstansens egenskaper.

Bland de mycket sällsynta biverkningarna finns övergående hudreaktioner på appliceringsstället (fjällning, lokalt pälsavfall, klåda och erytem) och generell klåda eller pälsavfall har rapporterats efter användning.

I sällsynta fall har hypersalivering, reversibla neurologiska symtom (hyperestesi, depression, nervositet) och kräkningar observerats efter användningen.

Dosering

Administreringssätt och dosering:

Enbart för utvärtes bruk.

Administreras genom topikal administrering på huden. 1 pipett innehållande 0.5 ml per katt.


Administreringssätt:


Ta loss en blisterförpackning från blisterkartan. Håll pipetten upprätt. Knacka försiktigt på pipetten så att all vätska rinner ner i huvudbehållaren i pipetten. Bryt av spetsen på pipetten längs markeringen för att öppna pipetten.


För isär pälsen mellan skulderbladen så att huden blir synlig. Placera pipettens spets mot huden och tryck på pipetten försiktigt för att tömma den helt och hållet på två ställen längs kattens rygg, företrädesvis på huvudbasen och ytterligare 2-3 cm bakåt. Töm ungefär hälften av volymen på varje ställe. Tryck på pipetten flera gånger för att säkerställa en hela dosen appliceras.


Det är viktigt att applicering sker på en yta där djuret inte slickar bort lösningen, eller att djur inte slickar bort lösningen från varandra.


Undvik att väta ner pälsen för mycket med läkemedlet eftersom det gör pälsen klibbig på behandlingsstället.

Om detta skulle hända kommer det dock att försvinna inom 24 timmar efter appliceringen. Vita

beläggningar kan ses vid applikationsstället i upp till 48 timmar efter applicering.


Behandlingsschema:


För optimal kontroll av lopp och/eller fästingangrepp, skall behandlingsrekommendationer baseras på det lokala epidemiologiska läget.


Då det saknas säkerhetsstudier, bör behandling ske med minst 4 veckors mellanrum.

Karenstider

Ej relevant

Interaktioner

Inga kända

Överdosering

Inga oönskade effekter observerades i säkerhetsstudier på katter över 2 månader som väger över 1 kg behandlade med fem gånger den terapeutiska dosen 3 månader i följd. Risken för biverkningar kan öka vid överdosering.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Loppor finns ofta i djurens korgar, sovplatser och normala viloplatser t.ex. i mattor och stoppade möbler. Vid kraftigt loppangrepp och i början av behandlingen bör därför dessa behandlas med lämplig insekticid och dammsugas regelbundet.

Läkemedlet förhindrar inte fästingar från att sätta sig på djuret. Om djuret behandlats innan det exponeras för fästingar, kommer fästingar att avdödas inom 24- 48 timmmar efter att de satt sig. Detta sker oftast innan fästingen når maximal storlek, vilket minimerar men utesluter inte risk för smitta.


Då fästingen dött, ramlar den ofta av djuret, fästingar som inte lossnar kan avlägsnas med ett lätt ryck.

Undvik att bada eller schamponera djuret ofta då inga tillgängliga data finns på hur det påverkar effektiviteten av läkemedlet.

För optimal kontroll av problem med loppor i hushåll med flera djur skall alla hundar och katter behandlas med en godkänd insekticid.

Vid behandling av loppallergidermatiter, rekommenderas behandling en gång i månaden av det allergiska djuret och övriga katter och hundar i hushållet.Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Detta veterinärmedicinska läkemedel kan orsaka irritation i slemhinnor och ögon. Undvik därför att låta läkemedlet komma i kontakt med munnen och ögonen.

Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med riktligt med vatten. Om ögonirritationen kvarstår, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Ät, drick eller rök inte under appliceringen.

Undvik kontakt med huden. Om läkemedlet kommer i kontakt med huden, tvätta med tvål och vatten. Tvätta händerna efter användning.

Om djuret, eller den person som hanterar läkemedlet, har en känd överkänslighet mot fipronil eller mot något hjälpämne skall kontakt med läkemedlet undvikas.

Hantera inte behandlade djur förrän appliceringsstället är torrt och låt inte barn leka med behandlade djur förrän appliceringsstället är torrt.

Av detta skäl rekommenderas att djur inte behandlas dagtid utan tidigt på kvällen. Nyligen behandlade djuren skall därför inte heller sova tillsammans med sina ägare, i synnerhet inte tillsammans med barn.


Övriga försiktighetsåtgärder

Läkemedlet kan påverka målade, lackade eller andra hushållsytor och möbler.

Läkemedlet är lättantändlig. Undvik hetta, gnistor, öppen låga eller andra källor till antändning.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras torrt.

Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Spot-on, lösning 50 mg Klar, bärnstensfärgad lösning
4 dos(er) endosbehållare, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av