Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fleatix vet

Omnidea

Spot-on, lösning 268 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar, bärnstensfärgad lösning)

Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QP53AX15
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
Fleatix vet spot-on, lösning 67 mg, 134 mg, 268 mg och 402 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-04-25.

Innehåll

Varje endospipett innehåller:

Endospipett

Aktiv substans Fipronil

Hjälpämne

Butylhydroxianisol

(E320)

Hjälpämne

Butylhydroxitoluen

(E321)

Fleatix vet 67 mg

67 mg

0,134 mg

0,067 mg

Fleatix vet 134 mg

134 mg

0,268 mg

0,134 mg

Fleatix vet 268 mg

268 mg

0,536 mg

0,268 mg

Fleatix vet 402 mg

402 mg

0,804 mg

0,402 mg


Butylhydroxianisol (E 320)

Butylhydroxitoluen (E 321)

Benzylalkohol (E1519)

Dietylenglykolmonoetyleter

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Fipronil är en insekticid och akaricid som tillhör fenylpyrozolfamiljen. Den verkar genom att inhibera GABA-komplexet genom bindning till kloridkanalen och därigenom blockera den pre- och postsynaptiska överföringen av kloridjoner över membran. Detta resulterar i okontrollerad aktivitet i det centrala nervsystemet, vilket leder till döden för insekter och kvalsterdjur.

Fipronil har insekticid effekt vid angrepp av loppor (Ctenocephalides spp.)

och akaricid effekt mot fästingar (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp inklusive Ixodes ricinus) hos hund. Loppor dödas inom 48 timmar. Fästingar avdödas oftast inom 48 timmar efter kontakt med fipronil, men om fästingar av vissa arter (Dermacentor spp) finns närvarande då läkemedlet appliceras, kommer inte alla fästingar att avdödas inom 48 timmar.Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Absorptionen av fipronil genom huden är svag.

Distribution

Det veterinärmedicinska läkemedlet fördelar sig själv inom 24–48 timmar över hela huden på djuret efter topikal applicering.

Biotransformation

Absorberad fipronil metaboliseras huvudsakligen till sulfonderivat, som också har insekticida och akaricida egenskaper.

Elimination

Koncentrationen av fipronil i pälsen minskar över tid.


Indikationer

Behandling av loppangrepp (Ctenocephalides spp.) och fästingangrepp (Rhipicephalus sanguineus och Ixodes ricinus).

Läkemedlet har en insekticid effekt i upp till 2 månader mot loppor.

Läkemedlet har en ihållande akaricid effekt i upp 1 månad mot fästingar (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus och Dermacentor reticulatus). För Ixodes ricinus och Rhipicephalus sanguineus dödas normalt fästingarna inom 48 timmar efter den första appliceringen av produkten. För etablerade angrepp av Dermacentor reticulatus har inte en omedelbar akaricid effekt vistas, men fästingar dödas normalt inom en vecka efter den första appliceringen av produkten.

Läkemedlet kan användas som en del i behandlingsstrategin för loppallergi dermatit, när detta har diagnostiserats av en veterinär.

Kontraindikationer

Används inte till på valpar som är yngre än 2 månader och/eller väger mindre än 2 kg.

Används inte till sjuka djur (systemiska sjukdomar, feber etc.) eller djur under konvalescens.

Använd inte på kaniner eftersom biverkningar inklusive dödsfall har rapporterats

Detta veterinärmedicinska läkemedel har utvecklats specifikt för hundar. Skall inte användas på katter eftersom detta kan leda till överdosering.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Djuren ska vägas noggrant före behandlingen för att säkerställa att rätt storlek av pipett appliceras.

Undvik kontakt med djurets ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med riktligt med vatten.

Läkemedlet skall inte appliceras på sår eller skadad hud.

Det är viktigt att applicering sker på en yta där djuret inte slickar bort lösningen, eller att djur inte slickar bort lösningen från varandra.


Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier av fipronil har inte visat att det ger upphov till missbildningar eller har embryotoxiska effekter. Inga studier av användning av detta veterinärmedicinska läkemedel på dräktiga eller lakterande tikar har utförts. Användning under dräktighet och laktation skall därför endast ske efter nytta/riskbedömning av behandlande veterinär.

Biverkningar

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).


Om djuret slickar sig kan en kort period av hypersalivering observeras, framför allt beroende på bärarsubstansens egenskaper.

Bland de mycket sällsynta biverkningarna finns övergående hudreaktioner på appliceringsstället (fjällning, lokalt pälsavfall, klåda och erytem) och generell klåda eller pälsavfall har rapporterats efter användning.

I sällsynta fall har hypersalivering, reversibla neurologiska symtom (hyperestesi, depression, nervositet) och kräkningar observerats efter användningen.

Dosering

Administreringssätt och dosering:

Enbart för utvärtes bruk.

Administreras genom topikal administration på huden baserat på kroppsvikt enligt följande:

1 pipett innehållande 0.67 ml per hund som väger över 2 kg och upp till 10 kg.

1 pipett innehållande 1.34 ml per hund som väger över 10 kg och upp till 20 kg.

1 pipett innehållande 2.68 ml per hund som väger över 20 kg och upp till 40 kg.

1 pipett innehållande 4.02 ml per hund som väger över 40 kg och upp till 60 kg.

En lämplig kombination av pipetter bör användas för hunder som väger mer än 60 kg.


Administreringssätt:


Ta loss en blisterförpackning från blisterkartan. Håll pipetten upprätt. Knacka försiktigt på pipetten så att all vätska rinner ner i huvudbehållaren i pipetten. Bryt av spetsen på pipetten längs markeringen för att öppna pipetten.


För isär pälsen mellan skulderbladen så att huden blir synlig. Placera pipettens spets mot huden och tryck på pipetten försiktigt för att tömma den helt och hållet på två ställen längs hundens rygg, företrädesvis på huvudbasen och mellan skulderbladen. Töm ungefär hälften av volymen på varje ställe. Tryck på pipetten flera gånger för att säkerställa en hela dosen appliceras.


Det är viktigt att applicering sker på en yta där djuret inte slickar bort lösningen, eller att djur inte slickar bort lösningen från varandra.


Undvik att väta ner pälsen för mycket med produkten eftersom det gör pälsen klibbig på behandlingsstället.

Om detta skulle hända kommer det dock att försvinna inom 24 timmar efter appliceringen. Vita beläggningar kan ses vid applikationsstället i upp till 48 timmar efter applicering.


Behandlingsschema:


För optimal kontroll av lopp och/eller fästing angrepp, skall behandlingsrekommendationer baseras på det lokala epidemiologiska läget.


Då det saknas säkerhetsstudier, bör behandling ske med minst 4 veckors mellanrum.

Karenstider

Ej relevant

Interaktioner

Inga kända

Överdosering

Inga oönskade effekter observerades i säkerhetsstudier på 2 månaders valpar, växande hundar och hundar som vägde ungefär 2 kg behandlade med fem gånger den terapeutiska dosen 1 gång i månaden 3 månader i följd. Risken för biverkningar kan öka vid överdosering.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Undvik att bada eller schamponera djuret ofta då inga tillgängliga data finns på hur det påverkar effektiviteten av produkten.

Läkemedlet förhindrar inte fästingar från att sätta sig på djuret. Om djuret behandlats innan den exponeras för fästingar, kommer fästingar att avdödas inom 24- 48 timmmar efter att den satt sig. Detts sker oftast innan fästingen når maximal storlek, vilket minimerar men utesluter inte risk för smitta. Då fästingen dött, ramlar den ofta av djuret, fästingar som inte lossnar kan avlägsnas med ett lätt ryck.

Loppor finns ofta i djurens korgar, sovplatser och normala viloplatser t.ex. i mattor och stoppade möbler. Vid kraftigt loppangrepp och i början av behandlingen bör därför dessa behandlas med lämplig insekticid och dammsugas regelbundet.

Vid behandling av loppallergidermatiter, rekommenderas behandling en gång i månaden av det allergiska djuret och övriga katter och hundar i hushållet.

För optimal kontroll av problem med loppor i hushåll med flera djur skall alla hundar och katter behandlas med en godkänd insekticid.Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Detta veterinärmedicinska läkemedel kan orsaka irritation i slemhinnor och ögon. Undvik därför att låta produkten komma i kontakt med munnen och ögonen.

Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med riktligt med vatten. Om ögonirritationen kvarstår, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Ät, drick eller rök inte under appliceringen.

Undvik kontakt med huden. Om läkemedlet kommer i kontakt med huden, tvätta med tvål och vatten. Tvätta händerna efter användning.

Om djuret, eller den person som hanterar läkemedlet, har en känd överkänslighet mot fipronil eller mot något hjälpämne skall kontakt med läkemedlet undvikas.

Hantera inte behandlade djur förrän appliceringsstället är torrt och låt inte barn leka med behandlade djur förrän appliceringsstället är torrt.

Av detta skäl rekommenderas att djur inte behandlas dagtid utan tidigt på kvällen. Nyligen behandlade djuren skall därför inte heller sova tillsammans med sina ägare, i synnerhet inte tillsammans med barn.


Övriga försiktighetsåtgärder

Fipronil kan vara skadligt för vattenlevande organismer. Hundar bör inte bada i vattendrag under 2 dagar efter appliceringen.

Läkemedlet kan påverka målade, lackade eller andra hushållsytor och möbler.

Läkemedlet är lättantändlig. Undvik hetta, gnistor, öppen låga eller andra källor till antändning.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras torrt.

Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Spot-on, lösning 67 mg Klar, bärnstensfärgad lösning
4 dos(er) endosbehållare, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
Spot-on, lösning 134 mg Klar, bärnstensfärgad lösning
4 dos(er) endosbehållare, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
Spot-on, lösning 268 mg Klar, bärnstensfärgad lösning
4 dos(er) endosbehållare, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
Spot-on, lösning 402 mg Klar, bärnstensfärgad lösning
4 dos(er) endosbehållare, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av