Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Marbocyl Vet.

Vetoquinol

Tablett 20 mg
(beige brun-fläckig rund, delbar i två halvor)

Antibiotikum av kinolontyp

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01MA93
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Marbocyl Vet. tablett 5 mg, 20 mg och 80 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: Marbocyl Vet. 5 mg 2012-04-02; Marbocyl Vet. 20 mg 2012-04-02; samt Marbocyl Vet. 80 mg 2012-04-02.

Innehåll

1 tablett innehåller: Marbofloxacin 5 mg, 20 mg respektive 80 mg. Samt laktosmonohydrat, povidon, krospovidon, svinleverpulver, jästpulver, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hydrerad ricinolja och magnesiumstearat

Egenskaper

Marbofloxacin är ett syntetiskt antibiotikum med baktericid effekt tillhörande gruppen fluorokinoloner, vilka utövar sin effekt genom att hämma DNA-gyras. Det är verksamt mot en lång rad grampositiva (i synnerhet Stafylokocker) och gramnegativa bakterier (E. coli, Salmonella spp, Citobacter freundii, Enterobacter cloacae, Morganella morganii, Proteus spp, Klebsiella spp, Shigella spp, Pasteurella sp, Haemophilus spp, Moraxella spp, Pseudomonas spp, Brucella canis) samt Mycoplasma spp.

Förvärvad resistens till fluorokinoloner är relaterade till kromosommutationer. En långtidsundersökning av den antimikrobiella känsligheten hos väsentliga patogener i Europa påvisade ingen ökning av förvärvad resistens under de senaste åren.

Efter oral administrering till hund och katt av den rekommenderade dosen på 2 mg per kg absorberas marbofloxacin snabbt och uppnår maximal plasmakoncentration på 1,4 μg/ml inom 2,5 timmar hos hund och 1,5 μg/ml inom 1,5 timmar hos katt. Biotillgängligheten är hög.

Marbofloxacin är endast svagt bundet till plasmaproteiner (mindre än 10 %). Det fördelas i hela organismen och i åtskilliga organ (lever, njurar, hud, lungor, urinblåsa och matsmältningskanalen) uppnås högre koncentrationer än i plasma.

Marbofloxacin elimineras långsamt (t½ β = 14 timmar hos hund och 10 timmar hos katt) och huvudsakligen i aktiv form via urin (2/3) och avföring (1/3).

Indikationer

Behandling av infektioner i hud och mjukdelar hos hund och katt orsakade av mikroorganismer känsliga för marbofloxacin.

Behandling av urinvägsinfektioner hos hund, orsakade mikroorganismer känsliga för marbofloxacin.

Marbocyl Vet. 5 mg tabletter är indicerat för både hund och katt. Marbocyl Vet. 20 mg och 80 mg tabletter är indicerat endast för hund.

Kontraindikationer

Skall inte administreras till växande hundar yngre än 8 - 18 månaders ålder, beroende på rasens storlek.
Skall inte användas tillsammans med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) till hundar med tidigare historia av krampanfall.

5 mg tabletter: Skall inte administreras till katter som är yngre än 6 månader.

Försiktighet

Skall inte användas på hundar och katter med känd överkänslighet mot kinoloner.
Skall inte administreras till hanhundar som användes i avel, eftersom någon dokumentation om fertilitet hos hanhundar inte är tillgänglig.

Dräktighet och laktation

Får ej administreras till dräktiga eller digivande djur.

Biverkningar

Lättare biverkningar såsom kräkningar, allergisk reaktion, ledsmärtor, mjuk avföring, ändrat törstmönster eller övergående hyperaktivitet kan någon gång uppträda. Dessa tecken försvinner spontant efter behandlingen.

Dosering

Rekommenderad dos är 2 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen till hund och katt. Tabletterna administreras direkt i djurets mun eller blandas i fodret.


Beräkning av dosering:

Katt och mindre hund: 5 mg (1 st. 5 mg-tablett) per 2,5 kg kroppsvikt.

Mellanstor hund: 20 mg (1 st. 20 mg-tablett) per 10 kg kroppsvikt.

Större hund: 80 mg (1 st. 80 mg-tablett) per 40 kg kroppsvikt.


Behandlingstid:

Hund:

  • Infektioner i hud och mjukdelar behandlas i minst 5 dagar. Beroende på sjukdomsförloppet kan behandlingen förlängas upp till 40 dagar.

  • Urinvägsinfektioner behandlas i minst 10 dagar. Beroende på sjukdomsförloppet kan behandlingen förlängas upp till 28 dagar.


Katt (endast 5 mg tabletter):

Vid infektioner i hud eller mjukdelar 3-5 dagar.

Interaktioner

Vid samtidig oral administration av katjoner (aluminium, kalcium, magnesium, järn), kan den biologiska tillgängligheten hos marbofloxacin reduceras.

Teofyllindosen skall minskas vid samtidig administrering.

Fluorokinoloner skall ej användas tillsammans med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) till hundar med tidigare historia av krampanfall.

Överdosering

Endast mycket höga doser (> 2000 mg/kg) kan ge akuta förgiftningssymptom i form av neurologiska rubbningar, vilka bör behandlas symptomatiskt.

Observera

Det finns ingen tillgänglig information om potentiella retinala skador.

Personer som är överkänsliga för fluorokinoliner skall undvika kontakt med läkemedlet.
Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare, i synnerhet om det gäller ett barn.


Andra försiktighetsåtgärder
Överanvändning av en typ av antibiotikum kan resultera i resistensutveckling i en bakteriestam. Det är viktigt att reservera behandling med fluorokinoloner till kliniska tillstånd som gett dåligt resultat eller förväntas ge dåligt resultat med andra antibiotika. Marbocyl Vet. bör endast användas efter känlighetstest.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 5 mg Beige brun-fläckiga runda tabletter, delbara i två halvor
10 tablett(er) blister, receptbelagd
Tablett 20 mg (beige brun-fläckig rund, delbar i två halvor)
10 tablett(er) blister, receptbelagd
Tablett 80 mg (beige brun-fläckig rund, delbar i två halvor)
12 tablett(er) blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av