FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Seresto vet. för katt och hund upp till 8 kg

Elanco Denmark

Halsband 1,25 g + 0,56 g
(grått, luktfritt halsband, 38 cm långt)

Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QP53AC55
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Seresto vet. för katt och hund upp till 8 kg 1,25 g + 0,56 g halsband

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiva substanser:

Ett halsband på 38 cm (12,5 g) innehåller 1,25 g imidakloprid och 0,56 g flumetrin som aktiva substanser.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Halsband

Grått, luktfritt halsband.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Katt, hund (upp till 8 kg)

4.2 Indikationer, med djurslag specificerade

Katt:

För behandling och förebyggande av loppangrepp (Ctenocephalides felis) under 7 till 8 månader.

Skyddar djurets närmaste omgivning mot utveckling av lopplarver under 10 veckor.

Seresto vet. kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk dermatit orsakad av loppor.


Produkten har ständig acaricid (dödande) effekt (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) och avvisande (förhindrar blodsugning) effekt mot fästingangrepp (Ixodes ricinus) under 8 månader. Den är effektiv mot larv- nymf- och adulta fästingar.

Fästingar som sitter på katten när behandlingen påbörjas dör inte alltid inom 48 timmar efter applicering av halsbandet utan kan sitta kvar synliga. Det rekommenderas därför att fästingar som redan finns på katten vid applicering avlägsnas. Förhindrande av angrepp av nya fästingar börjar inom två dagar efter applicering av halsbandet.


Hund:

För behandling och förebyggande av loppangrepp (Ctenocephalides felis, C. canis) under 7 till 8 månader.

Skyddar djurets närmaste omgivning mot utveckling av lopplarver under 8 månader.

Seresto vet. kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk dermatit orsakad av loppor.


Produkten har ständig acaricid (dödande) effekt mot fästingangrepp (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) och avvisande (förhindrar blodsugning) effekt mot fästingangrepp (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) under 8 månader. Den är effektiv mot larv- nymf- och adulta fästingar.

Fästingar som sitter på hunden när behandling påbörjas dör inte alltid inom 48 timmar efter applicering av halsbandet utan kan sitta kvar synliga. Det rekommenderas därför att fästingar som redan finns på hunden vid applicering avlägsnas. Förhindrande av angrepp av nya fästingar börjar inom två dagar efter applicering av halsbandet.


Produkten ger ett indirekt skydd mot överföring av patogenerna Babesia canis vogeli och Ehrlichia canis från fästingarten Rhipicephalus sanguineus. Under 7 månader minskar därmed risken för babesios och erlichios hos hund.


Minskar infektionsrisken av Leishmania infantum via överföring från sandmyggor i upp till 8 månader.


För behandling av angrepp av pälsätande lus (Trichodectes canis).

4.3 Kontraindikationer

Behandla inte kattungar yngre än 10 veckor.

Behandla inte hundvalpar yngre än 7 veckor.

Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna, eller mot något av hjälpämnena.

4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag

Fästingar kommer i regel att dö och faller av värddjuret inom 24 till 48 timmar efter angrepp utan att ha sugit blod. Förekomst av enstaka fästingar efter behandling kan inte uteslutas. På grund av detta kan överföring av infektiösa sjukdomar inte helt uteslutas om förhållandena är ofördelaktiga.


Även om en signifikant minskning i förekomst av Leishmania infantum har visats i hundar, har produkten visat på variabel repellerande (förhindrar blodsugning) verkan och insekticid effekt mot sandmyggan Phlebotomus perniciosus. Som ett resultat kan bett från sandmyggor uppkomma och överföring av Leishmania infantum kan inte helt uteslutas. Halsbandet ska appliceras precis innan början av sandmyggornas aktiva period som vektorer motsvarande överföringssäsongen av Leishmania infantum och det ska bäras under hela riskperioden.


För bästa resultat bör halsbandet appliceras innan lopp- eller fästingsäsongen börjar.


Som med alla långtidsverkande topikala produkter kan säsongsbetonad fällning av pälsen leda till en övergående minskad reduktion av effekt på grund av förlust av aktiva substanser bundna i pälsen. Ny distribution från halsbandet sker omgående så att full effekt återetableras utan ytterligare behandling eller byte av halsband.

För optimal kontroll av loppor i svårt angripna hushåll kan det vara nödvändigt att behandla omgivningen med en lämplig insekticid.


Produkten är resistent mot vatten; den förblir verksam även om djuret blir vått. Djuret bör dock inte utsättas för stora mängder vatten eller frekvent schamponering då verkningstiden kan nedsättas. Studier har visat att månatlig schamponering eller bad minskar inte signifikant verkningstiden på 8 månader mot fästingar efter omfördelning av aktiva substanser i pälsen medan produktens effekt mot loppor gradvis minskar från 5:e månaden. Påverkan av schamponering eller nedsänkning i vatten gällande överföring av leishmanios hos hund har inte undersökts.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Ej relevant.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

Förvara påsen med halsbandet i ytterförpackningen tills det används.

Som för alla veterinärmedicinska produkter, låt inte små barn leka med halsbandet eller stoppa det i munnen. Husdjur som använder halsbandet bör inte tillåtas att sova i samma säng som sin ägare, speciellt inte barn. Imidakloprid och flumethrin friges kontinuerligt från halsbandet till huden och pälsen medan halsbandet bärs.

Produkten kan orsaka överkänslighetsreaktioner hos vissa personer.

Personer med känd överkänslighet (allergi) för innehållet i halsbandet skall undvika kontakt med läkemedlet.

Produkten kan i mycket sällsynta fall orsaka hud-, ögon- och andningsirritation hos vissa personer. Vid ögonirritation, spola ögonen ordentligt med kallt vatten. Vid hudirritation, tvätta huden med tvål och kallt vatten. Om symptomen kvarstår rekommenderas att du kontaktar läkare och visar bipacksedeln eller etiketten till läkaren.

Kassera omedelbart restmaterial eller avklippta delar av halsbandet (se avsnitt 4.9).

Tvätta händerna med kallt vatten efter att halsbandet har satts på.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

I sällsynta fall kan beteendestörningar, inklusive att djuret gömmer sig, vokalisering, hyperaktivitet, överdriven slickande och/eller grooming eller kliande vid applikationsstället, observeras hos djur som inte är vana att bära halsband under de första dagarna efter att halsbandet har satts på. I mycket sällsynta fall rapporterades aggression efter applikation av halsbandet. Se efter att halsbandet sitter korrekt.

Symtom vid applikationsstället såsom pruritus, erytem och håravfall kan förekomma. Dessa symtom har rapporterats som sällsynta hos hund och som mindre vanliga hos katt och vanligtvis går de tillbaka inom 1 till 2 veckor. I enstaka fall kan det rekommenderas att temporärt ta bort halsbandet tills symtomen försvinner.

I mycket sällsynta fall hos hund och i sällsynta fall hos katt kan symtom såsom dermatit, inflammation, eksem, lesioner eller blödning uppträda vid applikationsstället och vid dessa tillfällen är det rekommenderat att ta av halsbandet.

I sällsynta fall hos hund kan neurologiska symtom som ataxi, kramper och tremor uppkomma. Vid dessa tillfällen är det rekommenderat att ta av halsbandet.

I sällsynta fall hos hund och katt kan även lindriga och övergående reaktioner såsom depression, förändrade matvanor, salivation, kräkningar och diarré förekomma initialt. Som med andra topikala produkter kan allergisk kontaktdermatit förekomma hos överkänsliga djur.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Laboratoriestudier med antingen flumetrin eller imidakloprid på råtta och kanin har inte givit någon påverkan på fertilitet eller reproduktion och visade inga teratogena eller fetotoxiska effekter.

Läkemedlets säkerhet under dräktighet och laktation har dock inte fastställts i måldjur. I frånvaro av tillgänglig data rekommenderas därför inte användning av produkten till dräktiga och lakterande tikar eller honkatter.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9 Dosering och administreringssätt

Kutan användning. Ett halsband per djur som fästs runt halsen.

Katter och små hundar upp till 8 kg kroppsvikt ska använda ett 38 cm långt halsband.

Hundar över 8 kg ska använda ett halsband för hund över 8 kg med längd 70 cm.


Endast för utvärtes bruk.


Ta ut halsbandet ur skyddspåsen omedelbart före användning. Rulla upp halsbandet och se efter att det inte finns några rester kvar från plasthållarna inuti halsbandet. Justera halsbandet runt djurets hals utan att dra åt för hårt (som riktlinje ska det gå att få in 2 fingrar mellan halsbandet och halsen). Trä överflödigt halsband genom öglan och klipp bort det som sticker ut mer än 2 cm.


Halsband administrering


Halsbandet ska användas hela tiden under den 8 månader långa skyddsperioden och bör avlägsnas efter behandlingsperioden. Kontrollera regelbundet och justera om nödvändigt, särskilt när kattungar/hundvalpar växer fort.


Detta halsband har en säkerhetsförslutningsmekanism. I det mycket sällsynta fall att en katt eller det extremt sällsynta fall att en hundfastnar, är djurets egen styrka vanligtvis tillräcklig för att vidga halsbandet så att det snabbt går att komma loss.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Utifrån halsbandets egenskaper är det osannolikt att överdosering sker och tecken på överdosering förväntas inte.


Överdosering med 5 halsband runt halsen undersöktes på vuxna katter och hundar under en 8 månaders period och på 10 veckor gamla kattungar och 7 veckor gamla hundvalpar under en 6 månaders period utan att några andra biverkningar observerades förutom de redan beskrivna i avsnitt 4.6.

Om djuret av osannolik händelse råkar äta upp halsbandet kan milda gastrointestinala symtom (t.ex. lös avföring) förekomma.

4.11 Karenstid(er)

Ej relevant.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel, pyretriner och pyretroider, Flumetrin, kombinationer

ATCvet-kod: QP53AC55

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Imidakloprid är ett ektoparasitmedel tillhörande gruppen klornikotinylföreningar. Kemiskt klassificeras det som en klornikotinylnitroguanidin. Imidakloprid är verksamt mot loppans larvstadier, vuxna loppor och löss. Effekt mot loppor (Ctenocephalides felis och Ctenocephalides canis) startar inom 48 timmar efter applicering av halsbandet. Utöver de indikationer som listas i avsnitt 4.2 har aktivitet mot Pulex irritans loppor demonstrerats.


Imidakloprid har en hög affinitet till de nikotinerga acetylkolinreceptorerna i den postsynaptiska regionen av centrala nervsystem (CNS) hos loppan. Den påföljande hämningen av kolinerg transmission hos insekten resulterar i paralys och död. På grund av den svaga affiniteten till däggdjurens nikotinerga receptorer och den förväntat svaga penetrationsförmågan genom blod/hjärnbarriären hos däggdjur, har den praktiskt taget ingen effekt på däggdjurets CNS. Imidakloprid har minimal farmakologisk effekt hos däggdjur.


Flumetrin är ett ektoparasitmedel tillhörande den syntetiska pyretroidgruppen. Enligt nuvarande kunskap påverkar syntetiska pyretroider natriumkanaler i nervcellmembranen, vilket resulterar i fördröjd repolarisering av nerven och slutligen dödande av parasiten. Påverkan på receptorer med en viss kiral struktur har noterats i studier av struktur-aktivitet förhållande för ett antal pyretoider, vilket orsakar en selektiv aktivitet på ektoparasiter. Ingen anti-kolinesteras aktivitet observerades med dessa föreningar. Flumetrin är ansvarig för produktens acaricida verkan och förhindar dessutom produktion av fertila ägg genom sin letala effekt på honfästingar. En in-vitro studie har visat att 5-10 % av Rhipicephalus sanguineus-fästingar som exponerats för subletala doser på 4 mg flumetrin/liter lade ägg med modifierat utseende (skrumpna, matta och torra) vilket indikerar på en steriliserande effekt.


Utöver de fästingarter som listas i avsnitt 4.2, har aktivitet hos katt demonstrerats mot Ixodes hexagonus och den icke-europeiska fästingarten Amblyomma americanum och hos hund även mot I. hexagonus I. scapularis och den icke-europeiska fästingarten Dermacentor variabilis samt den australiensiska paralyseringsfästingen I. holocyclus.


Produkten har en repellerande (förhindrar blodsugning) verkan mot specificerade fästingar vilket hindrar avvisade parasiter att suga blod och hjälper därmed till att indirekt minska risken för överföring av vektorburen sjukdom.


Hos katt har indirekt skydd mot överföring av Cytauxzoon felis (överförd via Amblyomma americanum fästingar) har visats en månad efter behandling hos ett lågt antal djur i en laboratoriestudie. Under studiens förhållanden minskades därmed risken för sjukdomar orsakade av denna patogen.

Hos hund har, utöver de patogener som listas i avsnitt 4.2, indirekt skydd mot överföring av Babesia canis canis (via Dermacentor reticulatus fästingar) visats i en laboratoriestudie vid dag 28 efter behandling och indirekt skydd mot överföring av Anaplasma phagocytophilum (via Ixodes ricinus fästingar) har visats 2 månader efter behandling i en laboratoriestudie. Under studiernas förhållanden minskades därmed risken för sjukdomar orsakade av dessa patogener.


Data från effektstudier på sandmyggor (Phlebotomus perniciosus) visade en varierande repellerande (förhindrar blodsugning) verkan hos sandmygga från 65 till 89 % under 7-8 månader efter den första appliceringen av halsbandet. Data från tre kliniska fältstudier utförda i endemiska områden indikerar en signifikant riskreduktion i överföring av Leishmania infantum via sandmyggor hos behandlade hundar jämfört med obehandlade hundar. Beroende på infektionstrycket från sandmyggor, är effekten av riskreduktion med leishmanios mellan 88,3 till 100%.

Halsbanden kunde förbättra Sarcoptes scabiei-angrepp hos redan angripna hundar och gav fullständig bot efter tre månader.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

De båda aktiva innehållsämnena frisätts sakta och kontinuerligt i låga koncentrationer från halsbandets polymer-matrissystem till djuret. De båda aktiva innehållsämnena är närvarande i kattens eller hundens päls i acaricida/insekticida koncentrationer under hela den effektiva perioden. De aktiva substanserna sprids från stället med direktkontakt över hela hudytan. Studier på överdos hos måldjur och serum-kinetikstudier har visat att imidakloprid når systemisk cirkulation kortvarigt medan flumetrin var mestadels inte mätbar. Oral absorption av de båda aktiva substanserna är inte relevant för den kliniska effekten.


5.3 Miljöegenskaper


Se avsnitt 6.6.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Titandioxid (E 171)

Järnoxidsvart (E 172)

Dibutyl adipat

Propylenglykoldikaprylokaprat

Epoxiderad sojabönsolja

Stearinsyra

Polyvinylklorid

6.2 Viktiga inkompatibiliteter 

Inga kända.

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 5 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Box innehållande ett eller två 38 cm polyvinylklorid-baserade halsband, individuellt förpackade i en PETP/PE-påse.

Kartongförpackning innehållande tolv 38 cm polyvinylklorid-baserade halsband, individuellt förpackade i en PETP / PE-påse.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Denna produkt får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Tyskland

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

44993

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2012-09-13

Förnyat godkännande: 2016-07-27

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-03-11

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE, OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Hitta direkt i texten
Av