Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Atopica vet.

Receptstatus
Elanco

Oral lösning 100 mg/ml
(klar, gul till brunaktig vätska)

Immunsuppressivum till behandling av atopisk dermatitis

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QL04AD01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-02-12.

Innehåll

1 ml innehåller:

Aktiv substans: ciklosporin 100 mg

Hjälpämnen: all-rac-α-tokoferol (E-307) 1,05 mg, etanol, vattenfri (E-1510) 94,70 mg, propylenglykol (E-1520) 94,70 mg, majsolja (mono-di-triglycerider), makrogolglycerolhydroxistearat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Ciklosporin (som också kan betecknas ciclosporin, cyklosporin, cyklosporin A, CsA) är ett selektivt immunosuppressivt medel. Det är en cyklisk polypeptid som består av 11 aminosyror, har en molekylvikt på 1203 dalton och verkar specifikt och reversibelt på T-lymfocyter.


Ciklosporin har antiinflammatorisk och klådstillande effekt vid behandling av allergisk och atopisk dermatit. Det har visats att ciklosporin företrädesvis hämmar aktiveringen av T-lymfocyter vid antigenstimulering genom att minska produktionen av IL-2 och andra T-cellsderiverade cytokiner. Ciklosporin har också förmåga att hämma den antigena funktionen hos hudens immunsystem. Dessutom blockerar det nybildning och aktivering av eosinofiler, keratinocyternas cytokinproduktion, funktionerna hos de Langerhanska cellerna, degranulering av mastcellerna och följaktligen frisättningen av histamin och proinflammatoriska cytokiner.


Ciklosporin hämmar inte hematopoesen och har ingen effekt på fagocytfunktionen.


Farmakokinetiska egenskaper

Katt

Absorption
Ciklosporins biotillgänglighet när medlet ges till katter som varit fastande i 24 timmar (antingen direkt i munnen eller uppblandat med en mindre mängd foder) eller direkt efter utfodring var 29 % respektive 23 %. Maximal plasmakoncentration uppnås i allmänhet inom 1-2 timmar när medlet ges till fastande katter eller uppblandat med foder. Absorptionen kan fördröjas med flera timmar när medlet ges efter utfodring. Trots att läkemedlets farmakokinetik skiljer sig åt om det ges uppblandat med foder eller direkt i munnen till utfodrade katter har det visats att samma kliniska svar erhålls.


Distribution
Distributionsvolymen vid steady state är cirka 3,3 l/kg. Ciklosporin distribueras i hög grad till alla vävnader, inklusive huden.


Metabolism
Ciklosporin metaboliseras huvudsakligen i levern av cytokrom P450 (CYP 3A4), men även i tarmen. Metabolismen sker företrädesvis genom hydroxylering och demetylering och ger upphov till metaboliter med liten eller ingen aktivitet.


Eliminering
Eliminering sker huvudsakligen via feces. En liten del av den administrerade dosen utsöndras i urinen som inaktiva metaboliter.


En viss bioackumulering som är relaterad till läkemedlets långa halveringstid (cirka 24 timmar) iakttas vid upprepad dosering. Steady state uppnås inom 7 dagar och bioackumuleringsfaktorn är 1,0-1,72 (typiskt 1-2).


Stora interindividuella variationer av plasmanivåerna föreligger hos katt. Vid rekommenderad dos kan det kliniska svaret inte förutses av plasmanivåerna av ciklosporin, varför övervakning av nivåerna i blodet inte rekommenderas.


Hund

Absorption

Ciklosporins biotillgänglighet är cirka 35 %. Maximal plasmakoncentration uppnås inom 1-2 timmar. Biotillgängligheten är bättre och blir mindre beroende av individuella variationer, om ciklosporin administreras vid fasta istället för vid utfodring.


Distribution

Distributionsvolymen är cirka 7,8 l/kg. Ciklosporin distribueras i hög grad till alla vävnader. Efter upprepad daglig administrering till hund är ciklosporinkoncentrationen i huden åtskilliga gånger högre än i blodet.


Metabolism

Ciklosporin metaboliseras huvudsakligen i levern av cytokrom P450 (CYP 3A4), men även i tarmen. Metabolismen sker företrädesvis genom hydroxylering och demetylering och ger upphov till metaboliter med liten eller ingen aktivitet. Under det första dygnet utgör oförändrat ciklosporin cirka 25 % av den cirkulerande blodkoncentrationen.


Eliminering

Eliminering sker huvudsakligen via feces. Endast 10 % utsöndras i urinen, till största delen som metaboliter. Ingen signifikant ackumulering observerades i blodet hos hundar som behandlats i ett år.

Indikationer

Symtomatisk behandling av kronisk allergisk dermatit hos katt.

Behandling av kroniska symtom på atopisk dermatit hos hund.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Använd inte hos djur med anamnes på maligna sjukdomar eller progredierande maligna sjukdomar.
Vaccinering med levande vaccin skall inte ges under behandlingen eller under en period av två veckor före eller efter behandling (se även avsnitt Försiktighet och Interaktioner).

Använd inte hos katter med FeLV- eller FIV-infektion.

Använd inte hos hundar som är yngre än 6 månader eller väger mindre än 2 kg.

Försiktighet

Kliniska tecken på atopisk eller allergisk dermatit, såsom pruritus och hudinflammation är inte specifika för denna sjukdom. Andra orsaker till dermatit, såsom ektoparasitinfestationer, andra allergier som orsakar dermatologiska symtom (t.ex allergisk dermatit orsakad av loppor eller födoämnesallergi) eller bakterie- och svampinfektioner bör uteslutas innan behandling påbörjas. Det är god praxis att behandla loppinfestationer före och under behandling av atopisk eller allergisk dermatit.


En fullständig klinisk undersökning bör göras innan behandling påbörjas.


Det rekommenderas att man tillser att djuret är fritt från eventuella infektioner, inklusive bakterie- och svampinfektioner, innan läkemedlet administreras. Infektioner som uppträder under behandlingen behöver dock inte nödvändigtvis leda till att behandlingen sätts ut, såvida inte infektionen är svårartad.


Ciklosporin inducerar inte tumörer men hämmar T-lymfocyter, varför behandling med ciklosporin kan medföra en ökad incidens av kliniskt märkbara maligniteter till följd av det nedsatta immunsvaret mot tumörer. Den potentiellt ökade risken för tumörprogression måste vägas mot den kliniska nyttan. Om lymfadenopati iakttas hos katter och hundar som behandlas med ciklosporin rekommenderas ytterligare kliniska utredningar och utsättande av behandlingen vid behov.


Ciklosporin har konstaterats påverka cirkulerande nivåer av insulin hos försöksdjur och ge upphov till hyperglykemi. Vid tecken som tyder på diabetes mellitus måste behandlingens påverkan på blodsockernivåerna följas upp. Om man efter behandling med produkten ser tecken på diabetes mellitus, så som polyuri eller polydipsi, bör man minska dosen eller sätta ut behandlingen och uppsöka veterinär. Användning av ciklosporin rekommenderas inte till katter och hundar med diabetes.


Följ kreatininvärdena noga vid grav njurinsufficiens.


Vid vaccinationer måste särskild uppmärksamhet iakttas. Behandling med läkemedlet kan leda till nedsatt immunsvar på vaccin. Vaccinering med inaktiverat vaccin rekommenderas inte under behandlingen eller inom en period på två veckor före eller efter administrering av läkemedlet. För levande vacciner se också avsnitt Kontraindikationer.


Samtidig användning av andra immunsuppressiva läkemedel rekommenderas inte.


Katt

Allergisk dermatit hos katt kan manifestera sig på olika sätt, bl.a. som eosinofila plack, exkoriationer på huvud och hals, symmetrisk alopeci och/eller miliär dermatit.

Kattens immunstatus avseende FeLV- och FIV-infektioner skall bedömas före behandling.


Katter som är seronegativa för T. gondii riskerar att utveckla klinisk toxoplasmos om de smittas under behandling. I sällsynta fall kan detta leda till döden. Potentiell exponering av seronegativa katter eller katter som misstänks vara seronegativa för toxoplasma skall därför minimeras (t.ex. genom att hålla dem inomhus, inte ge dem rått kött och se till att de inte letar föda utomhus). I en kontrollerad laboratoriestudie visades att ciklosporin inte ökar utsöndringen av T. gondii-oocyter. I fall av klinisk toxoplasmos eller annan allvarlig systemisk sjukdom skall behandlingen med ciklosporin sättas ut och lämplig behandling påbörjas.


Kliniska studier på katt har visat att aptitnedsättning och viktförlust kan uppträda under behandling med ciklosporin. Övervakning av kroppsvikt rekommenderas. Kraftig viktminskning kan leda till hepatisk lipidos. Om ihållande tilltagande viktminskning uppträder under behandlingen bör denna sättas ut till dess orsaken har identifierats.


Effekten och säkerheten med ciklosporin har inte bedömts hos katter som är yngre än 6 månader eller väger mindre än 2,3 kg.

Dräktighet och laktation

Läkemedlets säkerhet har inte studerats hos avelshannar eller hos dräktiga eller lakterande honkatter och tikar. Eftersom sådana studier saknas rekommenderas att läkemedlet används till avelsdjur endast då veterinärs nytta/riskbedömning är positiv.
Laboratoriestudier på försöksdjur med doser som medför maternell toxicitet (30 mg/kg kroppsvikt hos råtta och 100 mg/kg kroppsvikt hos kanin) påvisade embryo- och fetotoxiska effekter av ciklosporin, vilket visade sig i form av ökad pre- och postnatal mortalitet och minskad fostervikt i samband med försenad skelettutveckling. I det vältolererade dosområdet (upp till 17 mg/kg kroppsvikt hos råtta och upp till 30 mg/kg kroppsvikt hos kanin) saknade ciklosporin embryoletala eller teratogena effekter. Ciklosporin passerar placentabarriären och utsöndras i mjölk hos försöksdjur. Behandling av lakterande honkatter och tikar rekommenderas därför inte.

Biverkningar

Avseende maligniteter, se avsnitten 4.3 ”Kontraindikationer” och 4.5 ”Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning”.


Katt

I två kliniska studier på 98 katter som behandlades med ciklosporin observerades följande biverkningar:
Mycket vanliga: gastrointestinala störningar, såsom kräkningar och diarré. Dessa biverkningar är vanligtvis lindriga och av övergående art och kräver inte utsättande av behandlingen.


Vanliga: letargi, anorexi, ökad salivavsöndring, viktförlust och lymfopeni. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis spontant efter utsättande av behandlingen eller minskning av administreringsfrekvensen.

Enstaka djur kan drabbas av svåra biverkningar.


Hund

Förekomst av biverkningar är mindre vanligt. De vanligaste biverkningarna är störningar i mag-tarmkanalen, såsom ökad salivavsöndring, kräkningar, slemliknande eller lös avföring och diarré. Dessa är lindriga och av övergående art och kräver i allmänhet inte att behandlingen avbryts.

Andra biverkningar kan i enstaka fall observeras: slöhet eller hyperaktivitet, anorexi, lindrig till måttlig gingival hyperplasi, hudreaktioner såsom vårtliknande sår eller förändringar i pälsen, röda och svullna öronlappar, muskelsvaghet eller muskelkramper. Dessa effekter försvinner vanligtvis spontant efter att behandlingen avslutats.


I mycket sällsynta fall har diabetes mellitus observerats, främst hos West Highland White Terriers.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Dosering

Oral användning.


Innan behandling påbörjas skall en utvärdering av alla tänkbara behandlingsalternativ göras.


Katt

Den rekommenderade dosen av ciklosporin är 7 mg/kg kroppsvikt (0,07 ml oral lösning per kg) som initialt skall ges dagligen. Läkemedlet ska administreras enligt följande tabell:

Kroppsvikt

(kg)

Dos

(ml)

2

0,14

3

0,21

4

0,28

5

0,35

6

0,42

7

0,49

8

0,56

9

0,63

10

0,70

Doseringsfrekvensen skall därefter minskas beroende på svaret.


Läkemedlet skall initialt ges dagligen tills tillfredsställande klinisk förbättring ses (efter bedömning av klådans intensitet och lesionernas svårighetsgrad – exkoriationer, miliär dermatit, eosinofila plack och/eller självinducerad alopeci). Detta sker i allmänhet inom 4-8 veckor.


Så snart de kliniska symtomen på allergisk dermatit är under tillfredsställande kontroll kan läkemedlet ges varannan dag. I vissa fall, då de kliniska symtomen kontrolleras med dosering varannan dag, kan veterinären besluta att ge läkemedlet var tredje eller var fjärde dag. Lägsta effektiva administrerings-frekvens som ger förbättring skall tillämpas.


Kattens tillstånd skall utvärderas regelbundet och alternativa behandlingar övervägas. Behandlingstidens längd skall anpassas efter det kliniska svaret. Behandlingen kan avbrytas när de kliniska symtomen är under kontroll. Om kliniska symtom uppträder på nytt skall behandlingen återupptas med daglig dosering och i vissa fall kan upprepade behandlingsomgångar krävas.


Läkemedlet kan antingen ges uppblandat i fodret eller direkt i munnen. Om det ges i samband med utfodring skall lösningen blandas med en mindre mängd foder, helst efter en tillräckligt lång fasteperiod för att garantera att katten intar hela dosen. Om katten vägrar äta det med läkemedel uppblandade fodret skall läkemedlet ges genom att sprutan förs in i kattens mun och hela dosen ges på en gång. Om katten bara äter en del av det med läkemedel uppblandade fodret skall administrering med spruta återupptas först följande dag.


Effekt och tolerans för detta läkemedel har påvisats i kliniska studier med en längd av 4,5 månader.


Hund

Den rekommenderade genomsnittliga dagliga dosen ciklosporin är 5 mg/kg kroppsvikt (0,05 ml oral lösning per kg). Läkemedlet ska administreras enligt följande tabell:


Kroppsvikt

(kg)

Dos

(ml)

Kroppsvikt

(kg)

Dos

(ml)

Kroppsvikt

(kg)

Dos

(ml)21

1,05

41

2,05

2

0,10

22

1,10

42

2,10

3

0,15

23

1,15

43

2,15

4

0,20

24

1,20

44

2,20

5

0,25

25

1,25

45

2,25

6

0,30

26

1,30

46

2,30

7

0,35

27

1,35

47

2,35

8

0,40

28

1,40

48

2,40

9

0,45

29

1,45

49

2,45

10

0,50

30

1,50

50

2,50

11

0,55

31

1,55

51

2,55

12

0,60

32

1,60

52

2,60

13

0,65

33

1,65

53

2,65

14

0,70

34

1,70

54

2,70

15

0,75

35

1,75

55

2,75

16

0,80

36

1,80

56

2,80

17

0,85

37

1,85

57

2,85

18

0,90

38

1,90

58

2,90

19

0,95

39

1,95

59

2,95

20

1,00

40

2,00

60

3,00

Läkemedlet ska till en början ges dagligen tills tillfredsställande förbättring ses. Detta sker i allmänhet inom 4 veckor. Om ingen effekt erhålls inom de första 8 veckorna bör behandlingen avbrytas.


Så snart de kliniska symtomen på atopisk dermatit är under tillfredsställande kontroll kan läkemedlet ges varannan dag som underhållsdos. Veterinären skall med jämna mellanrum göra en klinisk bedömning och anpassa administreringsfrekvensen till det erhållna kliniska svaret.


I vissa fall, då de kliniska symtomen kontrolleras med dosering varannan dag, kan veterinären besluta att ge läkemedlet var tredje till var fjärde dag.

Kompletterande behandling (t.ex. medicinskt schampo, fettsyror) kan övervägas innan doseringsintervallet minskas.


Behandlingen kan avbrytas när de kliniska symtomen är under kontroll. Om kliniska symtom uppträder på nytt skall behandlingen återupptas med daglig dosering och i vissa fall kan upprepade behandlingsomgångar krävas.


Läkemedlet skall ges minst 2 timmar före eller efter utfodring. Läkemedlet ges genom att sprutan förs in i hundens mun och hela dosen ges på en gång.


Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Flera substanser är kända för att kompetitivt hämma eller inducera de enzymer som deltar i ciklosporins metabolism, särskilt cytokrom P450 (CYP 3A4). I vissa kliniskt motiverade fall kan dosen av läkemedlet behöva justeras. Det är känt att azolföreningar (t.ex. ketokonazol) ökar blodkoncentrationen av ciklosporin hos katt och hund, vilket anses vara kliniskt relevant. Det är känt att ketokonazol i doser på 5–10 mg/kg ger en upp till femfaldig ökning av ciklosporins blodkoncentration hos hund. Vid samtidig användning av ketokonazol och ciklosporin bör veterinären, som en praktisk åtgärd, överväga att fördubbla behandlingsintervallet om hunden står på en behandlingsregim med daglig dosering. Makrolider, såsom erytromycin, kan öka plasmanivåerna av ciklosporin upp till två gånger.
Vissa cytokrom P450-inducerare, antiepileptika och antibiotika (t.ex. trimetoprim/sulfadimidin) kan sänka plasmakoncentrationen av ciklosporin.


Ciklosporin är substrat och hämmare för MDR1 P-glykoproteintransportören. Därför kan samtidig administrering av ciklosporin och P-glykoproteinsubstrat, såsom makrocykliska laktoner minska utflödet av sådana läkemedel från blod–hjärnbarriärens celler, vilket eventuellt kan ge upphov till tecken på CNS-toxicitet. I kliniska studier på katter som behandlades med ciklosporin och selamektin eller milbemycin tycktes det inte finnas något samband mellan samtidig användning av dessa läkemedel och neurotoxicitet.


Ciklosporin kan öka nefrotoxiciteten hos aminoglykosidantibiotika och trimetoprim. Samtidig användning av ciklosporin och dessa substanser rekommenderas inte.


Hos hundar förväntas inga toxikologiska interaktioner mellan ciklosporin och prednisolon (vid antiinflammatoriska doser).


Vid vaccinationer måste särskild uppmärksamhet iakttas (se avsnitten Kontraindikationer och Försiktighet). För samtidig användning av immunosuppressiva läkemedel, se avsnitt Försiktighet.

Överdosering

Det finns ingen specifik antidot och vid tecken på överdos ska djuret behandlas symtomatiskt.


Katt

Följande biverkningar noterades vid upprepad administrering i 56 dagar av 24 mg/kg (mer än 3 gånger den rekommenderade dosen) eller i 6 månader av upp till 40 mg/kg (mer än 5 gånger den rekommenderade dosen): lös/mjuk avföring, kräkningar, lätt till måttlig ökning av absoluta lymfocyter, fibrinogen, aktiverad partiell tromboplastintid (APTT), lätt ökning av blodsockernivån och reversibel gingivahypertrofi. Frekvensen och svårighetsgraden av dessa symtom var i allmänhet dos- och tidsberoende. Vid 3 gånger den rekommenderade dosen dagligen i nästan 6 månader kan EKG-förändringar (retledningsstörningar) uppträda i mycket sällsynta fall. Dessa är övergående och åtföljs inte av några kliniska symtom. Anorexi, liggande ställning, förlust av hudens elasticitet, föga eller ingen avföring och tunna och slutna ögonlock kan ses i sporadiska fall vid 5 gånger den rekommenderade dosen.


Hund

Hos hund har inga biverkningar, förutom sådana som noterats vid rekommenderad behandling, observerats efter administrering av en enstaka oral dos upp till 6 gånger rekommenderad dos.


Utöver vad som sågs vid rekommenderad dosering har följande biverkningar noterats vid överdosering i 3 månader eller mer, med 4 gånger den genomsnittliga rekommenderade dosen: hyperkeratos, i synnerhet på öronlappar och trampdynor, viktnedgång eller minskad viktuppgång, hypertrikos, ökning av erytrocyternas sänkningsreaktion (ESR), minskat antal eosinofiler i blodet. Frekvensen och svårighetsgraden av dessa symtom är dosberoende.

Symtomen är reversibla inom 2 månader efter avslutad behandling.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Andra åtgärder och/eller behandlingar för kontroll av måttlig till svår klåda ska övervägas när behandling med ciklosporin påbörjas.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Oavsiktligt intag av detta läkemedel kan leda till illamående och/eller kräkningar. För att undvika oavsiktligt intag ska läkemedlet användas och förvaras utom räckhåll för barn. Lämna inga fyllda sprutor obevakade i närheten av barn. Överbliven läkemedelsuppblandad kattmat ska omedelbart kasseras och skålen rengöras noga. I händelse av oavsiktligt intag, särskilt av barn, uppsök läkare omedelbart och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.


Ciklosporin kan utlösa överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner). Personer med känd överkänslighet mot ciklosporin skall undvika kontakt med läkemedlet.


Irritation i ögonen är osannolikt. Som en försiktighetsåtgärd, undvik kontakt med ögonen. Vid stänk i ögat, skölj noga med rent vatten. Tvätta händerna och hud som exponerats efter användning.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning (innehållande 5 ml eller 17 ml oral lösning): 70 dagar.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning (innehållande 50 ml oral lösning): 84 dagar.

Förvaring

Förvaras vid 15-30°C men helst inte vid under 20°C i mer än en månad. Bör inte förvaras i kylskåp. Förvara flaskan i ytterkartongen.


Läkemedlet innehåller naturliga oljor som kan anta fast form vid lägre temperaturer. En gelliknande struktur kan erhållas vid temperaturer under 20°C som dock är reversibel vid temperaturer upp till 30°C. Mindre flagor eller en lätt fällning kan fortfarande iakttas. Detta påverkar dock inte doseringen eller läkemedlets effekt och säkerhet.

Förpackningsinformation

Oral lösning 100 mg/ml (klar, gul till brunaktig vätska)
5 milliliter flaska, receptbelagd
17 milliliter flaska, receptbelagd
50 milliliter flaska, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av