Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Loxicom

Receptstatus
N-vet

Tuggtablett 2,5 mg
(Ljusbruna ovala bikonvexa tabletter med skåra på ena sidan och slät på andra. Tabletten kan delas i två lika stora delar.)

Antiinflammatoriska och antireumatiska produkter, icke steroida (oxicamer)

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AC06
  • Vad är en FASS VET-text?

Texten nedan gäller för:
Loxicom tuggtablett 1 mg och 2,5 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-08-22.

Innehåll

Varje tuggtablett innehåller: Meloxikam 1 mg. Meloxikam 2,5 mg. Natriumstärkelseglykolat, typ A, spraytorkad svinlever, laktosmonohydrat, povidon K30, sackaros, mikrokristallin cellulosa och guar gummi, mikrokristallin cellulosa, avfettat vetegroddsmjöl, jästextrakt (torkat), magnesiumstearat.

Egenskaper

Meloxikam är en icke-steroid antiinflammatorisk substans (NSAID) tillhörande oxicam klassen vilken verkar genom att inhibera prostaglandinsyntesen, och därigenom utverka antiinflammatorisk, analgetisk, antiexsudativ och antipyretisk effekt. Den reducerar leukocytinfiltrationen i inflammerad vävnad. I viss utsträckning inhiberar den även collageninducerad trombocytaggregation. In vitro- och In vivo-studier har visat att meloxikam inhiberar cyclooxygenas-2 (COX-2) i högre utsträckning är cylooxygenas 1 (COX-1).


Absorbtion

Meloxikam absorberas fullständigt efter oral administrering och maximal plasmakoncentration når efter cirka 7,5 timme. När det veterinärmedicinska läkemedlet används enligt rekommenderad doseringsanvisning, nås steady state koncentration i plasma under den andra behandlingsdagen.


Distribution

Det föreligger ett lineärt samband mellan administrerad dos och plasmakoncentration i det terapeutiska dosspannet. Ungefär 97% av meloxikam binds till plasmaproteiner. Distributionsvolymen är 0,3 L/kg.


Metabolism

Meloxikam återfinns företrädesvis i plasma och är även en stor biliär exkretionsprodukt medan urinen endast innehåller spår av modersubstansen. Meloxikam metaboliseras till en alkohol, ett syraderivat och ett flertal polära metaboliter. Alla större metaboliter har visats vara farmakologiskt inaktiva.


Elimination

Meloxikam elimineras med en halveringstid av 24 timmar. Cirka 75% av administrerad dos elimineras via feces och återstående del via urinen.

Indikationer

För lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hund.

Kontraindikationer

Ska inte användas till dräktiga eller lakterande djur.

Ska ej ges till djur som lider av gastrointestinala störningar såsom irritation eller blödningar, nedsatt funktion av lever, hjärta eller njurar eller blödningstillstånd.

Ska ej användas till hundar yngre är 6 veckor eller under 4 kg kroppsvikt.

Ska inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

I händelse av biverkningar ska behandlingen avbrytas och veterinär konsulteras.

Undvik all behandling av dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur, eftersom det föreligger en potentiell risk för njurtoxicitet.

Detta veterinärmedicinska läkemedel till hund ska ej användas till katt eftersom det inte lämpar sig för detta djurslag. Till katt bör en oral suspension innehållande meloxikam godkänd för detta djurslag användas.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ska undvika kontakt med läkemedlet.

Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Dräktighet och laktation

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation (se avsnitt Kontraindikationer).

Biverkningar

Typiska biverkningar för NSAID som förlorad matlust, kräkningar, diarré, blod i avföring, apati och nedsatt njurfunktion har rapporterats emellanåt. I mycket sällsynta fall har blodig diarré, blodiga kräkningar, magsår och förhöjda leverenzymer rapporterats.

Denna typ av biverkningar uppträder vanligen under första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när när behandlingen upphör. I sällsynta fall kan de vara allvarliga och även fatala.

Dosering

För oral behandling.

Initial behandling utgörs av en engångsdos om 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oral underhållsdos (med 24 timmars intervall) om 0,1 mg/kg kroppsvikt. Alternativt kan behandling inledas med en lösning för injektion innehållande 5 mg meloxikam/ml.


Varje tuggtablett innehåller 1 mg eller 2,5 mg meloxikam, vilket motsvarar en daglig underhållsdos för en 10 kg hund respektive en 25 kg hund. Varje tablett kan delas för mer exakt dosering enligt djurets kroppsvikt. Tabletterna, vilka kan ges tillsammans med eller utan mat, är smaksatta och äts frivilligt av de flesta hundar.


Schema för dosering:

Hundens vikt kg

Antal tabletter per dag (underhållsdos)

Antal dagar förpackningen räcker

inklusive startdos (=dubbel underhållsdos)

 

1 mg

2,5 mg

10-pack

20-pack

100-pack

4-7

½

 

19

39

199

7-10

1

 

9

19

99

10-15

 

5

12

65

15-20

2

 

4

9

49

20-25

 

1

9

19

99

25-35

 

5

12

65

35-50

 

2

4

9

49


Användning av oral suspension innehållande meloxikam till hund, kan övervägas för en ännu mer noggrann dosering. Till hundar som väger mindre än 4 kg rekommenderas oral suspension innehållande meloxikam.

Klinisk respons ses vanligen inom 3-4 dagar. Behandling bör avbrytas efter 10 dagar om inga tecken på klinisk förbättring ses.

För säkerställande av korrekt dosering bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt för att undvika över- eller underdosering.

Interaktioner

Andra NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglukosidantibiotika och substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurrera om bindning vilket kan leda till toxiska effekter.

Detta veterinärmedicinska läkemedel får ej ges tillsammans med andra NSAID eller glukokortikosteroider. Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan medföra ytterligare eller ökad risk för biverkningar och därför bör en behandlingsfri period med dylika medel iakttas under minst 24 timmar innan behandling kan påbörjas. Vid fastställande av denna behandlingsfria period bör hänsyn tas till farmakologiska egenskaper hos det veterinärläkemedel som tidigare använts.

Överdosering

I händelse av överdosering bör symptomatisk behandling insättas.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 18 månader. Eventuella delade tabletter kan förvaras i blisterförpackningen och användas inom 24 timmar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 1 mg Ljusbruna ovala bikonvexa tabletter med brytskåra.
10 tablett(er) blister, receptbelagd
20 tablett(er) blister, receptbelagd
100 tablett(er) blister, receptbelagd
Tuggtablett 2,5 mg Ljusbruna ovala bikonvexa tabletter med skåra på ena sidan och slät på andra. Tabletten kan delas i två lika stora delar.
10 tablett(er) blister, receptbelagd
20 tablett(er) blister, receptbelagd
100 tablett(er) blister, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av