Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kesium vet

Ceva Animal Health

Tuggtablett 400 mg/100 mg
(Tuggtablett. Oval beige tablett med brytskåra, delbar i två delar.)

Amoxicillin/klavulansyra

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QJ01CR02
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Kesium vet (Tuggtablett 400 mg/100 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Alternativt läkemedel med samma aktiva substanser: Amoxicillin, klavulansyra [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2018-11-16
Prognos för slutdatum: 2020-07-01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Kesium vet tuggtablett 40 mg/10 mg och 400 mg/100 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-03-06.

Innehåll

Aktiva substanser:

En tablett innehåller:

Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 40 mg

Klavulansyra (som kaliumklavulanat) 10 mg


Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 50 mg

Klavulansyra (som kaliumklavulanat) 12,5 mg


Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 400 mg

Klavulansyra (som kaliumklavulanat) 100 mg


Hjälpämnen:

Grisleverpulver

Jäst

Krospovidon (typ A)

Povidon K 25

Hypromellos

Mikrokristallin cellulosa

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Magnesiumstearat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Amoxicillin är ett betalaktamantibiotikum och dess struktur innehåller en betalaktamring och en tiazolidinring, vilka är gemensamma för alla penicilliner. Amoxicillin är aktivt mot känsliga grampositiva och gramnegativa bakterier. Betalaktamantibiotika förhindrar bakteriens cellväggsuppbyggnad genom att påverka det sista steget i peptidoglykansyntesen. De hämmar aktiviteten av transpeptidasenzymer, vilka katalyserar korsbindningen av de glykopeptidpolymerenheter som bildar cellväggen. De uppvisar en baktericid effekt men orsakar lysis endast av växande celler.

Klavulansyra är en av de naturligt förekommande metaboliterna av streptomyceten Streptomyces clavuligerus. Den har en strukturell likhet med penicillinkärnan, inklusive en betalaktamring. Klavulansyra är en betalaktamashämmare, vilken verkar initialt kompetitivt men slutgiltigt irreversibelt. Klavulansyran penetrerar bakteriens cellvägg och binder både till extracellulära och intracellulära betalaktamaser. Amoxicillin är känsligt för nedbrytning av betalaktamas. En kombination med en effektiv betalaktamashämmare (klavulansyra) utökar därför spektrat så att det även omfattar betalaktamasproducerande bakterier.

In vitro är potentierat amoxicillin verksamt mot ett brett spektrum av kliniskt betydelsefulla aeroba och anaeroba bakterier såsom:


Grampositiva: Stafylococcus spp. (inklusive betalaktamasproducerande stammar), Streptococcus spp.


Gramnegativa: Escherichia coli (inklusive de flesta betalaktamasproducerande stammarna), Pasteurellae spp, Proteus spp.

Resistens är påvisad bland Enterobacter spp, Pseudomonas aeruginosa och meticillinresistenta Staphylococcus aureus.

En tendens till resistens för E. coli har rapporterats.


Farmakokinetiska egenskaper

Amoxicillin absorberas snabbt efter oral administrering till hund. Amoxicillin (pKa 2,8) har en relativt liten distributionsvolym, en låg grad av plasmaproteinbindning (34 % hos hund) och en kort terminal halveringstid, beroende på en aktiv tubulär utsöndring via njurarna. Efter absorption återfinns de högsta koncentrationerna i njurarna (urinen) och i gallan och även i lever, lungor, hjärta och mjälte. Distributionen av amoxicillin till cerebrospinalvätskan är låg såvida inte meningerna är inflammerade.

Klavulansyra (pKa 2,7) absorberas också väl efter oral administration. Penetrationen till cerebrospinalvätskan är liten. Plasmaproteinbindningen är ungefär 25 % och halveringstiden är kort. Klavulansyra elimineras huvudsakligen genom renal utsöndring (oförändrad i urin).


Efter en oral administration av 13 mg/kg amoxicillin och 3,15 mg/kg klavulansyra till katt, har följande parametrar observerats:

-maximal plasmakoncentration (C max) för amoxicillin (9,3 µg/ml) observerades 2 timmar efter administrering.

-maximal plasmakoncentration (C max) för klavulansyra (4,1 µg/ml) observerades 50 minuter efter administrering.


Efter en oral administration av 17 mg/kg amoxicillin och 4,3 mg/kg klavulansyra till hund, har följande parametrar observerats:

-maximal plasmakoncentration (C max) för amoxicillin (8,6 µg/ml) observerades 1,5 timmar efter administrering.

-maximal plasmakoncentration (C max) för klavulansyra (4,9 µg/ml) observerades 54 minuter efter administrering

Indikationer

Behandling av följande infektioner orsakade av betalaktamasproducerande bakteriestammar som är känsliga för amoxicillin i kombination med klavulansyra, för vilka klinisk erfarenhet och/eller känslighetstest indikerar känslighet mot det veterinärmedicinska läkemedlet

• Hudinfektioner (inkluderande ytlig och djup pyodermi) orsakade av Stafylococcus spp.

• Urinvägsinfektioner orsakade av Stafylococcus spp, Streptococcus spp, Escherichia coli eller Proteus mirabilis.

• Luftvägsinfektioner orsakade av Stafylococcus spp, Streptococcus spp eller Pasturella spp.

• Tarminfektioner orsakade av Escherichia coli.

• Munhåleinfektioner (mukösa membran) orsakade av Pasturella spp, Streptococcus spp eller Escherichia coli.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot penicillin eller andra substanser i betalaktamgruppen eller något hjälpämne.

Skall inte användas på djur med kraftigt nedsatt njurfunktion förenad med anuri och oliguri.

Skall inte användas på ökenråttor, marsvin, hamstrar, kaniner eller chinchillor

Skall inte ges till hästar eller idisslare.

Skall inte användas när resistens mot läkemedlet kan förväntas.

Försiktighet

Användning av läkemedlet bör baseras på känslighetstest och följa allmänna och lokala riktlinjer för behandling med bredspektrumantibiotika.

Använd inte det veterinärmedicinska läkemedlet mot bakterier som är känsliga för enbart amoxicillin eller mot penicilliner med smalt spektrum. Det rekommenderas att ett känslighetstest utförs innan behandlingen påbörjas. Behandlingen bör endast fortsätta om känslighet påvisas för kombinationen.

Användning av det veterinärmedicinska läkemedlet på ett sätt som inte överensstämmer med informationen i Produktresumen kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot kombinationen amoxicillin/klavulansyra samt minska effekten av behandling med betalaktamantibiotika.

Hos djur med lever- och njurinsufficiens bör doseringen noggrant utvärderas och användningen av det veterinärmedicinska läkemedlet baseras på veterinär risk/nyttabedömning. Försiktighet bör iakttas vid användning till små växtätande djur andra än de som anges i 4.3.

Risken för allergiska korsreaktioner med andra penicilliner och cefalosporiner bör tas i beaktande.

Tuggtabletterna är smaksatta. Förvaras utom syn- och räckhåll för djur för att undvika oavsiktligt intag.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på råtta och mus har inte givit belägg för teratogena, fetotoxiska eller modertoxiska effekter.

Används till dräktiga och lakterande djur först efter risk-/nytta-bedömning av ansvarig veterinär.

Biverkningar

Milda gastrointestinala symtom (diarré och kräkning) har rapporterats i väldigt sällsynta fall (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade) efter administrering av produkten

Behandlingen kan avbrytas beroende på allvarlighetsgraden av de uppkomna biverkningarna samt efter veterinär risk/nyttabedömning.

Allergiska reaktioner (hudreaktioner, anafylaxi) har rapporterats i väldigt sällsynta fall (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade). I dessa fall skall behandlingen avbrytas och symtomatisk behandling ges.

Dosering

Administrering sker peroralt. Doseringen är 10 mg amoxicillin och 2,5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen till hund och katt, vilket motsvarar:  


Katt och hund

1 tablett per 4 kg kroppsvikt var 12:e timme till katt och hund, se nedan stående tabell:

Kroppsvikt (kg)

Antal 40 mg/ 10 mg tabletter 2 gånger dagligen

>1 - 2

1/2

>2 - 4

1

>4 - 6

1 1/2

>6 - 8

2


1 tablett per 5 kg kroppsvikt var 12:e timme till katt och hund, se nedan stående tabell:

Kroppsvikt (kg)

Antal 50 mg/ 12,5 mg tabletter 2 gånger dagligen

>1,3 – 2,5

1/2

>2,6 – 5,0

1

>5,1 – 7,5

1 1/2

>7,6 – 10

2


1 tablett per 40 kg kroppsvikt var 12:e timme till hund, se nedan stående tabell:


Kroppsvikt (kg)

Antal 400 mg/ 100 mg tabletter 2 gånger dagligen

>15 – 20

1/2

>20 - 25

Använd Kesium vet. 200 mg/50 mg

>25 - 40

1

>40 - 60

1 1/2

>60 - 80

2

I svårbehandlade fall kan, efter behandlande veterinärs övervägande, dosen fördubblas till 20 mg amoxicillin och 5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

Tuggtabletten är smaksatt och accepteras av de flesta katter och hundar. Tuggtabletten kan ges direkt till djuren via munnen eller blandas i en liten mängd foder.

Behandlingstid:

Majoriteten av rutinfall svarar på 5-7 dagars behandling. I kroniska fall kan en längre behandlingstid krävas. Beslut om en längre behandlingstid fattas efter övervägande av veterinär och skall vara tillräckligt lång för fullständig läkning av den bakteriella infektionen.

För att undvika underdosering och fastställa korrekt dosering skall djurets kroppsvikt fastställas så noggrant som möjligt.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Kloramfenikol, makrolider, sulfonamider och tetracykliner kan hämma den antibakteriella effekten av penicilliner beroende på en snabbt insättande bakteriostatisk effekt.

Penicillin kan öka effekten av aminoglykosider.

Överdosering

Vid överdos kan symtom som diarré, allergiska reaktioner, centralnervösa exitationer eller kramper uppkomma. Vid behov ges symtomatisk behandling.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, intag eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga.

Undvik kontakt med produkten om ni vet att ni är överkänsliga, eller blivit avrådda från att hantera sådant preparat.

Produkten skall hanteras med stor försiktighet enligt gällande säkerhetsföreskrifter för att undvika exponering.

Om symptom såsom hudutslag uppträder skall läkare kontaktas och bipacksedeln framvisas. Svullnader i ansikte, läppar eller ögon eller svårigheter att andas är allvarliga symptom och kräver omedelbar medicinsk behandling.

Tvätta alltid händerna efter hantering av läkemedlet.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning:

Kesium vet 40 mg/10mg: 2 år.

Kesium vet 50 mg/12,5mg:21 månader.

Kesium vet 400 mg/100mg: 3 år.

Kvarvarande delade tabletter kasseras efter 12 timmar

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC

Förvara delade tabletter i blister.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 40 mg/10 mg Tuggtablett. Oval beige tablett med brytskåra, delbar i två delar.
10 tablett(er) blister, receptbelagd
Tuggtablett 400 mg/100 mg Tuggtablett. Oval beige tablett med brytskåra, delbar i två delar.
6 tablett(er) blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av