Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

TruScient

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Beredningssats för implantat 0,66 mg
Avregistreringsdatum: 2015-01-15 (Tillhandahålls ej) (Vitt frystorkat pulver och klar, färglös spädningsvätska.)

Benmorfogenetiska proteiner

Djurslag:
 • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM05BC01
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2013–05–23

Innehåll

En injektionsflaska med frystorkat pulver innehåller: Dibotermin alfa (rhBMP-2)* 0,66 mg. Efter rekonstituering innehåller TruScient lösning 0,2 mg/ml dibotermin alfa (rhBMP-2)

*Dibotermin alfa (rekombinant human Bone Morphogenetic Protein-2; rhBMP-2) är ett humant protein som produceras i en rekombinant ovarial cellinje från kinesisk hamster (CHO).

Två matrixer av kollagen av bovin typ I.

Fullständig förteckning över hjälpämnen:

Frystorkat pulver: Sackaros, Glycin, Glutaminsyra, Natriumklorid, Polysorbat 80, Natriumhydroxid (för reglering av pH), Saltsyra (för reglering av pH)

Spädningsvätska: Vatten för injektionsvätskor

Matrix: Kollagen av bovin typ I

Egenskaper

Dibotermin alfa (rhBMP-2) är ett osteoinduktivt protein som ger upphov till bildning av ny benvävnad vid implanteringsstället. Dibotermin alfa binds till receptorer på ytan av mesenkymala celler och gör att cellerna differentieras till brosk- och benbildande celler. De differentierade cellerna bildar trabekulärt ben när matrixen bryts ned, samtidigt som kärlinväxt kan iakttas. Benbildningsprocessen går i riktning från implantatets utsida in mot mitten tills hela matrixen har ersatts av trabekulärt ben. Omvandlingen av det trabekulära benet sker på ett sätt som stämmer överens med de biomekaniska krafter som benet utsätts för. Förmågan hos TruScient att stödja omvandlingen kan ligga bakom den biologiska och biomekaniska integreringen av det nya ben som har inducerats av TruScient med det omgivande benet. Röntgen, biomekanisk och histologisk utvärdering av det inducerade benet indikerar att detta ben biologiskt och biomekaniskt fungerar på samma sätt som det egna benet.

Prekliniska studier har givit vid handen att den benbildning som initieras av TruScient är en självbegränsande process vid vilken det bildas en väldefinierad benvolym. Denna självbegränsning beror sannolikt på förlust av dibotermin alfa från implanteringsstället samt på närvaron av BMP-inhibitorer i de omgivande vävnaderna.

Kliniska farmakologiska studier visar att matrixen som sådan inte är osteoinduktiv och att den resorberas helt med tiden.

Effekt och säkerhet för det veterinärmedicinska läkemedlet vid behandling av diafysära frakturer uppskattades i en randomiserad, kontrollerad, multicenter, klinisk fältstudie utfört på hundar som randomiserades för att få behandling med det veterinärmedicinska läkemedlet plus standardbehandling (Standard Of Care, SOC) [n=84] eller enbart SOC [n=42]. Forskare var medvetna om behandlingsdelningen; personen som utvärderade tid till radiografisk förening av frakturer visste inte vilken behandling som hunden hade fått. Hundarna monitorerades i 18 veckor efter behandlingen.

Resultaten visade att TruScient var effektiv vid minskning av tiden till radiografisk förening av frakturer i kombination med SOC i jämförelse med enbart SOC oavsett typ frakturer (öppen eller sluten).

Sammandrag av kumulativ procent av förening av frakturer efter vecka och behandling

Veckor

Behandling

3

6

9

12

15

18

TruScient + SOC (n=84)

9,5

83,3

92,9

97,6

98,8

100,0

SOC (n=42)

0

50,0

83,3

88,1

90,5

95,2

SOC = standard of care


Där fanns en behandlingrelaterad minskning i tiden till radiografisk förening av frakturer, men där fanns inga skillnader över tiden mellan gruppen som behandlades med TruScient och kontrollgruppen med hänsyn till individuella kliniska parametrar, haltande och smärta, eller för en total score baserad på kliniska tecken på frakturläkning.

BMP-2 antikroppsrespons mot TruScient uppskattades hos 133 hundar som undergick en opereration för diafysära frakturer stabiliserade med hjälp av intern fixation. 6,9 % av hundarna som fick TruScient utvecklade BMP-2 antikroppar jämfört med 4,3 % i kontrollgruppen. Antikroppstitrar korrelerade inte med några skadliga kliniska tecken inklusive immunförmedlade skadehändelser såsom allergiska reaktioner.

TruScient är aktivt vid implanteringsstället. Vid djurstudier (råttor) där man använde radioaktivt märkt dibotermin alfa var den genomsnittliga tiden den absorberbara kollagena matrixen låg kvar vid implanteringsstället 4–8 dagar. Toppnivåerna för cirkulerande dibotermin alfa (0,1 % av den implanterade dosen) observerades inom 6 timmar efter implanteringen. När ämnet injicerades intravenöst var dibotermin alfas halveringstid 16 minuter hos råttor. Man kan därför sluta sig till att dibotermin alfa långsamt frigörs från matrixen vid implanteringsstället och snabbt elimineras när det tas upp i den systemiska cirkulationen.

Indikationer

Behandling av diafysära frakturer hos hundar som ett tillägg till standardbehandling i form av öppen reposition.

Kontraindikationer

Skall inte användas för hundar med överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

Skall inte användas hos hundar med immaturt skelett, en aktiv infektion i operationsområdet, patologiska frakturer eller aktiv malignitet.

Försiktighet

Detta veterinärmedicinska läkemedel ska användas av en lämpligt utbildad veterinär.

Underlåtenhet att följa berednings- och användningsinstruktionerna för TruScient kan äventyra produktens säkerhet och effektivitet.

För att undvika kraftig postoperativ svullnad använd endast den mängd av färdigberedd TruScient matrix som är nödvändig för att täcka åtkomliga frakturlinjer och defekter (mindre än en upp till högst två färdigberedda matrixer).

TruScient kan orsaka initial resorption av omgivande trabekulärt ben. Då det ännu inte finns tillräckliga kliniska data bör produkten inte appliceras direkt på trabekulära ben vid tillfällen då övergående benresorption kan medföra risk för benskörhet och således öka risken för misslyckad implantering.

TruScient ger inte mekanisk stabilitet och bör inte användas för att fylla utrymmen där det finns kompressionskrafter. Behandlingen av både frakturer på långa rörben och mjukdelar skall baseras på standardförfaranden, inkluderande infektionskontroll.

Både rhBMP-2 och bovint typ I-kollagen kan framkalla immunsvar hos hundar. Trots att det inte finns ett klart samband i de kliniska studierna eller säkerhetsstudierna som pekar på att de kliniska resultaten påverkas eller att biverkningar uppstår, kan man inte utesluta risken för antikroppssbildning eller överkänslighetsreaktioner. Risken för immunreaktioner mot produkten bör tas i beaktande i de fall där man misstänker att man kan få oönskade immunologiska biverkningar.

Säkerhet inklusive eventuell immunrespons och effekt av upprepade administreringar har inte fastställts hos hundar.

Inga studier har utförts hos hundar med kända autoimmuna sjukdomar.

Inga studier har utförts hos hundar med metaboliska bensjukdomar.

Dräktighet och laktation

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under avel, dräktighet och laktation. BMP-2 spelar en viktig roll under fosterutveckling. Effekten som anti-BMP-2 antikroppsutveckling kan ha på fosterutveckling har inte evaluerats. Förekomsten av antikroppstitrar hos behandlade hundar under fältförhållande är låg och valpar kommer att ha ingen eller mycket liten exponering för anti-BMP-2 antikroppar på grund av möjligheten för begränsad överföring via placenta hos hundar.

Detta läkemedel skall endast användas hos avelshundar eller under dräktighet och laktation i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Biverkningar har rapporterats vid laboratoriestudier hos hundar:

 • heterotopisk ossifikation omgivande vävnader

 • kraftig benformation på applikationsstället och ektopisk benformation

 • stora ben- och vätskefyllda cystor som omvandlas till normalt ben över tiden

 • ökad svullnad på applikationsstället har konstaterats 2-3 veckor efter operationen. Dessa svullnader förekommer till följd av lokal proliferation av mesenkymal vävnad som mognar till nytt ben och är i överensstämmelse med den farmakologiska aktiviteten hos rhBMP-2.

Följande biverkningar har observerats i en fältstudie hos hundar:


Mycket vanliga (hos fler än 1 av 10 djur)

Milda eller medelsvåra

 • Hälta

 • Solid svullnad inom inom de första tre veckorna efter operationen som gradvis avtar inom några månader

 • Mild svullnad som avtar inom tre veckor


Vanliga (hos fler än 1 men hos färre än 10 av 100 djur)

Milda eller medelsvåra

 • Serom, överdrivet slickande av implantationsstället, ledstelhet, lokal svullnad, hudsår, sekret från implantationsstället, öppning av implantationsstället

 • Mild svullnad som vanligen avtar senast under vecka 6 efter operationen


Mindre vanliga (hos fler än 1 men hos färre än 10 av 1000 djur)

Milda eller medelsvåra

 • Kraftig kallus-bildning med ihållande (>10 veckor) medelsvår svullnad av mjukvävnad och överdrivet slickande av implantationsstället.

Svåra

 • Hälta


Observerade kliniska tecken var registrerade som biverkningar för TruScient när deras intensitet och/eller duration överskred den som uppskattades som normal frakturläkning efter standardbehandling (Standard of Care, SOC).

Dosering

Man ska läsa igenom anvisningarna för beredning och användning nedan varje gång man använder det veterinärmedicinska läkemedlet. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan äventyra produktens säkerhet och effektivitet.

TruScient är endast avsett för engångsbruk. Det ska inte resteriliseras.

Bered matrixerna minst 15 minuter före användning och använd inom 2 timmar från vätning av matrixen.

Oanvänt veterinärmedicinskt läkemedel ska kasseras.

Rekommenderad dos är högst två matrixer (2,5 x 5 cm) per hund.

Dibotermin alfa (rhBMP-2) rekonstitueras till en lösning på 0,2 mg/ml och distribueras jämnt över båda matrixer.

Var noga med att använda korrekta volymer vid rekonstituering och applicering av dibotermin alfa (rhBMP-2) lösningen på matrixen.

För att försäkra sig om korrekt dosering ska man kontrollera att det inte finns några luftbubblor i överföringsvolymerna.


Anvisningar för beredning och användning
Använd aseptisk teknik och följ anvisningarna nedan för att rekonstituera dibotermin alfa (rhBMP-2) för applicering på matrixerna.


A. Rekonstituera dibotermin alfa (rhBMP-2) i ett icke-sterilt område:

1. Desinficera proppen på flaskan med frystorkat pulver och flaskan med spädningsvätska med alkohol.

2. Använd 6 ml spruta med nål och dra upp 3,2 ml spädningsvätska (det finns mer spädningsvätska i flaskan än det behövs). Använd inte mer än 3,2 ml.

3. Spruta långsamt in 3,2 ml spädningsvätska i injektionsflaskan som innehåller frystorkat pulver för att få rhBMP-2-lösning på 0,2 mg/ml.

4. Snurra injektionsflaskan försiktigt för att underlätta rekonstituering. Skaka inte. Släng spruta och nål efter användning.


B. Bered TruScient matrixer i det sterila området:

5. Använd aseptisk teknik och överför de två 3 ml sprutorna med nål och innerförpackning till matrixerna i det sterila området.

6. Öppna matrixens innerförpackning och lämna matrixen på brickan.

7. Använd aseptisk överföringsteknikteknik och dra upp 1,4 ml av den rekonstituerade dibotermin alfa (rhBMP-2) lösningen ur injektionsflaskan i var och en av 3 ml sprutorna med nål i det icke-sterila området.

8. Lämna matrixen på brickan och fördela ENHETLIGT 1,4 ml dibotermin alfa (rhBMP-2) lösningen över varje matrix genom att följa mönstret i figuren nedan.

9. Låt färdigberedd matrix stå MINST 15 minuter innan den används. Produkten måste användas inom 2 timmar efter vätningen av matrixen.

10. När man hanterar matrixerna bör man undvika vätskeförluster så långt det är möjligt. Krama inte.

11. Om bara en del av matrixen behövs, bered först hela förpackningen (enligt steg 1–9 ovan), klipp eller vik den till önskad storlek före implantering.


C. Implantering

12. Se till att frakturen är reponerad, fixerad och sörj för hemostas innan matrixen implanteras. Torka frakturstället så bra som möjligt.

13. Klipp eller vik matrixen efter behov före implanteringen. Den volym matrix som implanteras beror på frakturens anatomi och möjligheten att stänga såret utan att matrixen komprimeras för hårt. Använd endast den mängd av färdigberedd TruScient matrix som är nödvändig för att täcka åtkomliga frakturlinjer och defekter (mindre än en och högst två färdigberedda matrixer).

14. Använd pincett för hantering av matrixen under implanteringen för att minimera vätskeförluster.

15. Placera matrixen så att frakturområdet överbryggas och det uppstår en god kontakt med de mest betydande proximala och distala fragmenten. Matrixen kan placeras runt benet eller på kanterna av en benplatta beroende på vad som krävs med hänsyn till frakturens utseende. Benplattor ska inte täckas med matrixen för att underlätta eventuell borttagning av benplatta efter frakturläkning. Vaskularitet på området ska upprätthållas.

16. TruScient ger inte mekanisk stabilitet och skall inte användas för att fylla utrymmen som utsätts för kompressionskrafter.


D. Efter placering

17. Vät inte såret efter att matrixen har placerats över frakturen. Vätning spolar bort dibotermin alfa (rhBMP-2) lösningen.

18. Om det krävs kirurgiskt dränage bör dränageröret placeras helst ett skikt över implaneringsstället eller på avstånd från matrixen.

19. Efter placeringen se till att matrixen täcks helt av mjukvävnad.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. Eftersom dibotermin alfa (rhBMP-2) är ett protein och inte har återfunnits i den allmänna cirkulationen, är det osannolikt att en farmakokinetisk interaktion mellan läkemedel uppstår.

TruScient ska inte blandas med andra läkemedel.

Överdosering

Användning av TruScient i koncentrationer eller mängder som är större än de rekommenderade kan orsaka kraftig benbildning och ökad produktion av vätskefyllda hålrum i det inducerade benet. Stora ben- och vätskefyllda cystor omvandlas till normalt ben över tiden. Biomekaniska data tyder på att dessa hålrum hade liten betydelse för de biomekaniska egenskaperna av det inducerade benet eller dess integration i angränsande kortex.

Om hundar får större koncentrationer eller mängder än de rekommenderade, ska biverkningarna vid behov behandlas symtomatiskt.

Observera

Vid oavsiktligt spill på huden eller i ögonen, skölj genast med vatten.

Hållbarhet

Hållbarhet i injektionsflaskan efter beredning enligt anvisning: 3 timmar

Oanvänt veterinärmedicinskt läkemedel ska kasseras.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC.

Förvaras i skydd mot kyla.

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Beredningssats för implantat 0,66 mg Vitt frystorkat pulver och klar, färglös spädningsvätska.
1 styck kombinationsförpackning, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av