Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clavaseptin

Vetoquinol

Tablett 200 mg/50 mg
(Beige skårad tablett)

Amoxicillin och klavulansyra

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QJ01CR02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Clavaseptin tablett 200 mg/50 mg, 40 mg/10 mg och 400 mg/100 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-10-31.

Innehåll

Varje tablett Clavaseptin 40mg/10 mg för hund och katt innehåller :


Aktiva substanser:

Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 40 mg

Klavulansyra (som kaliumsalt) 10 mg


Hjälpämnen:

Brun järnoxid (E172) 0,095 mg


Varje tablett Clavaseptin 200 mg/50 mg tabletter för hund innehåller :


Aktiva substanser:

Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 200 mg

Klavulansyra (som kaliumsalt) 50 mg


Hjälpämnen:

Brun järnoxid (E172) 0,475 mg


Varje tablett Clavaseptin 400 mg/100 mg tabletter för hund innehåller :


Aktiva substanser

Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 400 mg

Klavulansyra (som kaliumsalt) 100 mg


Hjälpämnen:

Brun järnoxid (E172) 0,950 mg


Samtliga tabletter innehåller även: Krospovidon, povidon K25, silikondioxid, mikrokristallin cellulosa , leverarom, jästarom, magnesiumstearat och hypromellos.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Amoxicillin är en aminobensylpenicillin tillhörande betalaktamaspenicillinfamiljen. Amoxicillin förhindrar bildningen av bakteriens cellvägg genom att hindra det slutliga steget i syntesen av peptidoglykaner.
Klavulansyra är en irreversibel hämmare av intra- och extracellulära betalaktamaser, vilket skyddar amoxicillin från inaktivering genom inverkan av flertalet betalaktamaser.
Amoxicillin/klavulansyra har ett brett aktivitetsspektrum, vilket innefattar betalaktamasproducerande stammar av både grampositiva och gramnegativa aerober, fakultativa anaerober och obligata anaerober.

Amoxicillin/klavulansyra brytpunkter (NCCLS/2002):

Stafylokocker:

känslig: MIC ≤ 4/2 µg/ml, resistent: MIC ≥ 8/4 µg/ml

Andra organismer:

känslig: MIC ≤8/4 µg/ml, resistent: MIC ≥32/16 µg/ml

Vid paradontala infektioner hos hundar i Europa (isolat av år 2002 från Frankrike, Tyskland och Belgien) visade amoxicillin/klavulansyra kombination i förhållandet 2/1 följande uppgifter om känslighet:

Pasteurellaceae:

MIC90: 0.4/0.2 µg/ml,

Streptokocker spp.:

MIC90: 0.4/0.2 µg/ml,

Escherichiacoli:

MIC90: 5.3/2.6 µg/ml,

Vid hudinfektioner inklusive sår och bölder hos katter i Europa (isolat av år 2002 från Frankrike, Tyskland och Belgien) visade amoxicillin/klavulansyra kombination i förhållandet 2/1 följande uppgifter om känslighet:

Pasteurellaceae:

MIC90: 0.66/0.3 µg/ml,

Staphylococcaceae:

MIC90: 0.4/0.2 µg/ml,

Staphylococcaceae:

MIC90: 0.4/0.2 µg/ml,

Escherichiacoli:

MIC90: 7.0/3.5 µg/ml,

Endast 1,5 % av alla isolerade stammar var resistenta.

Resistens mot betalaktamantibiotika orsakas huvudsakligen av betalaktamaser som hydrolyserar antibiotika som amoxicillin.

Mönster för känslighet och resistens kan variera beroende på geografiskt område och bakteriestam, och kan även förändras över tid.


Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral tillförsel vid rekommenderad dos till hund och katt är absorptionen amoxicillin och klavulansyra snabb. Hos hund erhölls den maximala plasmakoncentrationer (8,5 µg/ml) av amoxicillin efter 1,4 timmar och den maximala koncentrationen (0,9 µg/ml) uppnåddes efter 0,9 timmar.
Halveringstiden är 1 timme för båda substanserna hos hund.
Hos katter uppnåddes den maximala amoxicillinkoncentrationen (6,6 µg/ml) efter 1,8 timmar och den maximala klavulansyrakoncentrationen (3,7 µg/ml) efter 0,75 timmar. Halveringstiden är 1 – 2 timmar för båda substanserna hos katt.
Utsöndringen sker också snabbt. 12 % av amoxicillin och 17 % av klavulansyra utsöndras i urinen, medan resten utsöndras som inaktiva metaboliter.
Efter upprepad tillförsel av den rekommenderade dosen hos hund och katt föreligger ingen ackumulation av amoxicillin eller klavulansyra och steady-state nås snabbt efter den första dosen.

Indikationer

Hund: Behandling av eller understöd vid behandling av periodontala infektioner förorsakade av bakterier känsliga för amoxicillin i kombination med klavulansyra, dvs. Pasteurella spp., Streptococcus spp. och Escherichia coli.

Katt: Behandling av hudinfektioner (inklusive sår och abscesser) förorsakade av bakterier känsliga för amoxicillin i kombination med klavulansyra, dvs. Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.och Escherichia coli.

Kontraindikationer

Använd inte till djur med känd överkänslighet mot penicilliner, andra substanser tillhörande betalaktamgruppen eller mot något hjälpämne.
Använd inte till ökenråtta, marsvin, hamster, kanin och chinchilla.

Använd inte till hästar och idisslande djur.

Använd inte till djur med allvarligt nedsatt njurfunktion i kombination med anuri eller oliguri.

Använd inte vid känd resistens mot kombinationer av amoxicillin och klavulansyra.

Försiktighet

Tillägg till avsnitt Kontraindikationer:
För djur med försämrad lever- och njurfunktion bör produkten endast användas efter en nytta/riskbedömning av ansvarig veterinär. Doseringen bör noga övervägas.
Försiktighet bör iakttas vid användning till små växtätare andra än de som nämns under Kontraindikationer.
Användning av produkten bör baseras på känslighetstest.
Användning av produkten som avviker från instruktionerna i produktresumén kan öka närvaron av bakterier resistenta mot amoxicillin/klavulansyra och sänka effektiviteten av behandling med andra β-laktamantibiotika p.g.a risken för korsresistens. Användningen av produkten bör ta hänsyn till officiella och lokala rekommendationer om antibiotika. Använd inte mot bakterier känsliga mot penicillin med smalt spektrum eller mot amoxicillin som enskild substans.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation.
Laboratoriestudier på råtta har inte givit belägg för teratogena, fetotoxiska, modertoxiska effekter. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Kräkningar och diarré kan förekomma. Behandlingen kan behöva avbrytas beroende på biverkningarnas allvarlighetsgrad och en nytta/riskbedömning av den ansvarige veterinären.
Överkänslighetsreaktioner (allergiska hudreaktioner, anafylaxi) kan förekomma. I dessa fall bör tillförseln avbrytas och symptomatisk behandling insättas.

Dosering

Clavaseptin 40 mg/10 mg tabletter för hund och katt:

Den rekommenderade dosen är 10 mg amoxicillin/2,5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen oralt till hund och katt, dvs. 1 tablett per 4 kg kroppsvikt var 12:e timme enligt följande tabell:

Kroppsvikt (kg)

Antal tabletter 2 gånger dagligen

1,0 – 2,0

½

2,1 – 4,0

1

4,1 – 6,0

6,1 - 8,0

2

Vid allvarliga infektioner hos respektive djurslag kan dosen dubbleras till 20 mg amoxicillin / 5 mg klavulansyra/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.


Clavaseptin 200 mg/50 mg tabletter för hund:

Den rekommenderade dosen är 10 mg amoxicillin/2,5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen oralt till hund, dvs. 1 tablett per 20 kg kroppsvikt var 12:e timme enligt följande tabell:

Kroppsvikt (kg)

Antal tabletter 2 gånger dagligen

8,1 –10,0

½

10,1 – 20,0

1

20,1 – 30,0

30,1 - 40,0

2

För hundar: Vid allvarliga periodontala infektioner kan dosen ökas till 20 mg amoxicillin/ / 5 mg klavulansyra/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.


Clavaseptin 400 mg/100 mg tabletter för hund:

Den rekommenderade dosen är 10 mg amoxicillin/2,5 mg klavulansyra per kilogram kroppsvikt 2 gånger dagligen oralt till hund och katt, dvs. 1 tablett per 40 kilogram kroppsvikt var 12:e timme enligt följande tabell:

Kroppsvikt (kg)

Antal tabletter 2 gånger dagligen

>30,1 – 40

1

>40,1 – 60

>60,1 - 80

2

För hundar: Vid allvarliga periodontala infektioner kan dosen ökas till 20 mg amoxicillin / 5 mg klavulansyra/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

Behandlingens duration

  • 7 dagar vid behandling av periodontala infektioner hos hund.

  • 7 dagar vid behandling av hudinfektioner hos katt (inklusive sår och abscesser). Djurets kliniska status bör utvärderas efter 7 dagar och behandlingen kan fortsättas i ytterligare 7 dagar vid behov. Allvarliga hudinfektioner kan kräva ännu längre behandlingstider och detta bör avgöras av den ansvarige veterinären.

För att säkerställa rätt dosering bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt för att undvika underdosering.

Interaktioner

Den baktericida effekten av amoxicillin kan minska vid samtidig användning av bakteriostatiska substanser som makrolider, tetracykliner, sulfonamider och kloramfenikol.
Risken för allergiska korsreaktioner med andra penicilliner bör beaktas.

Penicilliner kan öka effekten av aminoglykosider.

Överdosering

Vid 3 gånger den rekommenderade dosen under 28 dagar sågs sänkt kolesterolhalt och kräkningar hos katt och diarré hos hund. Vid överdosering rekommenderas symptomatisk behandling.

Observera

Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) efter injektion, inhalation, intag eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan medföra korsreaktioner mot cefalosporiner och vice versa. De allergiska reaktionerna på dessa substanser kan emellanåt vara allvarliga.

  1. Hantera inte produkten om du vet att du är överkänslig mot den eller om du rekommenderats att inte arbeta med liknande beredningar.

  2. Hantera produkten med stor försiktighet för att undvika exponering. Följ alla rekommenderade försiktighetsåtgärder.

  3. Om du efter exponering utvecklar symptom såsom hudutslag bör du söka medicinsk vård och visa denna varning för läkaren. Svullnad i ansiktet, på läpparna eller i ögonen eller andningssvårigheter är mer allvarliga symptom och kräver omedelbar medicinsk vård.

Tvätta händerna efter användning.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 16 timmar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i originalförpackningen.
Lägg tillbaka halverade tabletter i det öppnade blistret och använd inom 16 timmar.

Förpackningsinformation

Tablett 200 mg/50 mg Beige skårad tablett
10 tablett(er) blister, receptbelagd
10 x 10 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tablett 40 mg/10 mg Beige skårad tablett
10 tablett(er) blister, receptbelagd
10 x 10 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tablett 400 mg/100 mg Beige skårad tablett
10 tablett(er) blister, receptbelagd
10 x 10 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av