FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Loxicom

N-vet

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
(En gul lösning)

Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida (oxikamer)

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AC06
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-08-22.

Innehåll

1 ml injektionsvätska innehåller: Meloxikam 20 mg. Etanol 150 mg, poloxamer 188, makrogol 300, glycin, natriumklorid, natriumhydroxid, saltsyra, meglumin, vatten för injektion.

Egenskaper

Meloxikam tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel (NSAID), oxikam-familjen som verkar genom hämning av prostaglandinsyntesen och därigenom utövar antiinflammatoriska, antiexsudativa, analgetiska och antipyretiska effekter. Den minskar leukocytinfiltration i inflammerad vävnad och i mindre utsträckning hämmas även kollageninducerad trombocytaggregation. Meloxikam har även antiendotoxinegenskaper eftersom substansen har visats hämma produktionen av thromboxan B2 inducerad av administrering av E.coli-endotoxin till kalvar, lakterande kor och svin.


Absorption

Efter subkutan singeldos om 0,5 mg meloxikam/kg till yngre nötkreatur respektive till lakterande kor, uppnåddes Cmax värde på 2,1 μg/ml efter 7,7 timmar hos yngre nötkreatur och 2,7 μg/ml efter 4 timmar hos lakterande kor.

Efter två intramuskulära doser om 0,4 mg meloxikam/kg till svin uppnåddes ett Cmax värde på 1,9 μg/ml efter 1 timme.


Distribution

Mer än 98% av meloxikam är bundet till plasmaproteiner. De högsta meloxikamkoncentrationerna återfinns i lever och njure. Förhållandevis låga koncentrationer är detekterbara i skelettmuskel och fettvävnad.


Metabolism

Meloxikam återfinns framför allt i plasma. Hos nötkreatur utsöndras också en större del via mjölk och galla medan urinen endast innehåller spår av modersubstansen. Hos svin innehåller gallan och urinen endast spår av modersubstansen. Meloxikam metaboliseras till en alkohol, ett syraderivat och ett flertal polära metaboliter. Alla huvudmetaboliter har visat sig vara farmakologiskt inaktiva. Metabolismen hos häst har inte undersökts.


Elimination

Efter subkutan injektion elimineras meloxikam med en halveringstid på 26 timmar hos yngre nötkreatur och 17,5 timmar hos lakterande kor.


Efter intramuskulär injektion på svin är den genomsnittliga halveringstiden i plasma ungefär 2,5 timmar.


Efter intravenös injektion på häst elimineras meloxikam med en terminal halveringstid på 8,5 timmar.


Ungefär 50% av den administrerade dosen elimineras via urin och resterande via faeces.

Indikationer

Nötkreatur:

För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur.

För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla.

Som understödjande terapi vid behandling av akuta mastiter, i kombination med antibiotikabehandling. För postoperativ smärtlindring efter avhorning av kalvar.


Svin:

För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symtom av hälta och inflammation. Som understödjande terapi vid behandling av puerperal septikemi och toxinemi (mastitis-metritis-agalakti-syndrom) tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.


Häst:

Inflammationsdämpande och smärtlindrande vid såväl akuta som kroniska muskuloskeletala sjukdomstillstånd. Smärtlindring i samband med kolik hos häst.

Kontraindikationer

Se även avsnitt Dräktighet och laktation.

Ska inte användas till hästar yngre än 6 veckor.

Djur med nedsatt lever-, hjärt-, eller njurfunktion och blödningsrubbningar ska ej behandlas. Detsamma gäller om det förekommer tecken på gastrointestinala sår och blödningar. Ska inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne. Vid diarré hos nötkreatur ska djur yngre än 1 vecka ej behandlas.

Försiktighet

Särskilda varningar för respektive djurslag

Behandling av kalvar med Loxicom 20 minuter före avhorning minskar postoperativ smärta.

Enbart Loxicom ger inte tillräcklig smärtlindring under avhorningen. För att uppnå tillräcklig smärtlindring under kirurgi krävs ytterligare medicinering med ett passande analgetikum.


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Om biverkningar uppträder ska behandlingen avbrytas och veterinär ska uppsökas. Svårt dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur som kräver parenteral rehydrering ska ej behandlas, då det kan finnas en potentiell risk för renal toxicitet.

Om den smärtlindrande effekten vid behandling av kolik hos häst visar sig vara otillräcklig ska diagnosen omvärderas, eftersom behov av kirurgiskt ingrepp kan föreligga.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Oavsiktlig självinjektion kan ge upphov till smärta. Personer som är överkänsliga för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) ska undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet. Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

Dräktighet och laktation

Nötkreatur och svin: Kan användas under dräktighet och laktation.

Häst: Ska inte användas till dräktiga och lakterande ston.

Se även avsnitt Kontraindikationer.

Biverkningar

Administration av det veterinärmedicinska läkemedlet subkutant hos nötkreatur och intramuskulärt till svin tolereras väl, endast en lätt övergående svullnad på injektionsstället efter subkutan administrering observerades hos nötkreatur som behandlades i kliniska studier.


På häst kan en övergående svullnad på injektionsstället förekomma vilken går tillbaka utan åtgärder.


I mycket sällsynta fall kan anafylaktoida reaktioner uppträda som bör behandlas symptomatiskt.

Dosering

Nötkreatur:

En subkutan eller intravenös injektion om 0,5 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 2,5 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotika- och/eller oral rehydreringsbehandling. Den rekommenderade maximala volymen som ska administreras på ett enda injektionsställe är 10 ml.


Svin:

En intramuskulär injektion om 0,4 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 2,0 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotikabehandling. Vid behov kan en andra administrering av meloxikam ges efter 24 timmar. Den rekommenderade maximala volymen som ska administreras på ett enda injektionsställe är 2 ml.


Häst:

En intravenös injektion om 0,6 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 3,0 ml/100 kg kroppsvikt).

För användning i lindring av inflammation och lindring av smärta vid både akuta och kroniska muskuloskeletala sjukdomar, kan en lämplig peroral behandling med meloxikam, förvaltas i enlighet med etikett rekommendationer, användas för fortsatt behandling.

Undvik kontamination under användning.


Överskrid ej 50 perforeringar per flaska. Om mer än 50 perforeringar krävs rekommenderas att använda en tapp-nål.

Karenstider

Nötkreatur: Kött och slaktbiprodukter: 15 dygn Mjölk: 5 dygn.

Svin: Kött och slaktbiprodukter: 5 dygn.

Häst: Kött och slaktbiprodukter: 5 dygn.

Interaktioner

Ska inte ges samtidigt med glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller antikoagulantia.

Överdosering

Vid överdosering ska symptomatisk behandling initieras.

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år. Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 28 dagar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml En gul lösning
50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
12 x 50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
12 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av