Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nobivac Myxo-RHD

Receptstatus
Intervet

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
(Frystorkat pulver: Benvit eller krämfärgad pellet. Spädningsvätska: Klar, färglös lösning. Rekonstituerat vaccin: Rosaaktig eller rosa suspension.)

Immunologiska medel för harar och kaniner, levande virala vacciner

Djurslag:
  • Kanin
ATC-kod: QI08AD
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-08-05.

Innehåll

En dos rekonstituerat vaccin innehåller: Levande myxomavirus-vektor, stam 009, rekombinant, innehållande genen för RHD-virus kapsidprotein: ≥103,0 och ≤106,1 FFU*

Hjälpämnen: Hydrolyserat gelatin, pankreasdigererat kasein, sorbitol, dinatriumfosfatdihydrat. (*Focus Forming Units).

Spädningsvätska: Dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdivätefosfat, vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

För att stimulera immunitet mot myxomavirus och kaningulsotsvirus (RHD-virus).

Vaccinstammen är ett myxomavirus som uttrycker kapsidproteingenen för kaningulsotsvirus. Som en följd av detta immuniseras kaniner mot både myxomavirus och kaningulsotsvirus.

Efter infektion med virulent myxomavirus kan en del av de vaccinerade djuren utveckla ett fåtal mycket små svullnader framför allt på hårlösa ställen av kroppen, som snabbt bildar sårskorpor. Dessa skorpor försvinner vanligtvis inom 2 veckor efter det att de små svullnaderna har observerats. Dessa skorpor har bara observerats hos djur med aktiv immunitet och påverkar inte den allmänna hälsan, aptiten eller beteendet hos kaninen.

Indikationer

För aktiv immunisering av kaniner från 5 veckors ålder för att minska dödlighet och kliniska symtom på myxomatos (kaninpest) och för att förebygga dödlighet i kaningulsot (RHD) orsakad av klassisk form av RHD-virus.

Immunitetens insättande: 3 veckor. Immunitetens duration: 1 år.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Vaccinera endast friska kaniner. Kaniner som har vaccinerats tidigare med en annat myxomatosvaccin, eller som har upplevt naturlig myxomatos i fält, utvecklar eventuellt inte ett fullgott immunsvar mot kaningulsot efter vaccination.

Dräktighet och laktation

Dräktighet: Undersökningar avseende användande av detta vaccin under tidig dräktighet är ofullständiga, därför rekommenderas inte vaccination under de första 14 dagarna av dräktigheten.

Fertilitet: Inga säkerhetsstudier avseende reproduktionsförmåga har utförts på hankaniner. Vaccination av avelshannar rekommenderas därför inte.

Biverkningar

En övergående temperaturhöjning på 1-2 °C kan vara vanligt förekommande. En liten, icke-smärtsam svullnad (maximalt 2 cm i diameter) vid injektionsstället är vanligt förekommande inom de första två veckorna efter vaccination. Svullnaden försvinner helt inom 3 veckor efter vaccinationen. Hos tamkaniner kan i mycket sällsynta fall lokala reaktioner vid injektionsstället uppkomma, såsom nekros, skorv, skorpor och håravfall. I mycket sällsynta fall kan allvarliga överkänslighetsreaktioner som kan ha dödlig utgång, förekomma efter vaccination. I mycket sällsynta fall kan lindriga kliniska tecken på kaninpest uppträda inom tre veckor efter vaccinationen. Ny eller latent infektion med fält-myxomavirus verkar till viss del ha en roll i detta.

Dosering

Subkutan användning. Efter beredning av vaccinet, administrera en dos som subkutan injektion till kaniner från 5 veckors ålder. Revaccinera årligen.

Säkerställ att det frystorkade pulvret är helt upplöst före användning.

Injektionsflaska, endos: Rekonstituera en endosflaska vaccin med 1 ml Nobivac Myxo-RHD spädningsvätska och injicera hela innehållet i flaskan.

Injektionsflaska, flerdos:

Mängd spädnings-vätska

Antal injektions-flaskor med frystorkat vaccin som ska användas

Injektions-mängd

Totalt antal kaniner som kan vaccineras

10 ml

1

0,2 ml

50

50 ml

5

0,2 ml

250

För korrekt beredning av flerdosflaska, använd följande tillvägagångssätt:

  1. Tillsätt 1-2 ml Nobivac Myxo-RHD spädningsvätska till 50 dos-vaccinflaskan (flaskorna) och säkerställ att det frystorkade pulvret är helt upplöst.

  2. Dra upp det färdigberedda vaccinkoncentratet från flaskan (flaskorna) och injicera det tillbaka till flaskan med Nobivac Myxo-RHD spädningsvätska.

  3. Säkerställ att den rekonstituerade vaccinsuspensionen i flaskan med Nobivac Myxo-RHD spädningsvätska är ordentligt blandad.

  4. Använd vaccinsuspensionen inom 4 timmar efter beredning. Allt färdigblandat, överblivet vaccin ska kasseras efter det att denna tid passerat.

Karenstider

Noll dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut om detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Vid överdosering av vaccinet kan, utöver de symtom som observerats efter vaccination med en enkeldos, en lätt svullnad av lokala lymfkörtlar observeras inom de första tre dagarna.

Observera

Blanda inte med något annat läkemedel förutom den spädningsvätska som tillhandahålls tillsammans med vaccinet.

Hållbarhet

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 4 timmar.

Förvaring

Frystorkat pulver: Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

Spädningsvätska (50 ml PET-flaska): Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC). Får ej frysas.

Spädningsvätska (1 ml och 10 ml glasflaska): Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förpackningsinformation

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension  Frystorkat pulver: Benvit eller krämfärgad pellet. Spädningsvätska: Klar, färglös lösning. Rekonstituerat vaccin: Rosaaktig eller rosa suspension.
5 x 1 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av