Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dectomax

Orion Pharma Animal Health

Pour-on, lösning 5 mg/ml
(Klar, färglös lösning.)

Makrocykliska laktoner, avermektiner

Djurslag:
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QP54AA03
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Dectomax 5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml innehåller:

Aktiv substans:Doramektin 5,0 mg

Hjälpämne:Trolamin 0,5 mg (som antioxidant)


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Pour-on, lösning

Klar, färglös lösning.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Nötkreatur.

4.2 Indikationer, med djurslag specificerade

För behandling av infestationer med gastrointestinala nematoder, lungmask, ögonmask, nötstyng, sugande och bitande löss, skabb samt hornfluga hos nötkreatur.


Gastrointestinala nematoder (adulter och 4:e larvstadiet)

Ostertagia ostertagi (inklusive inhiberade larver)

O. lyrata1

Haemonchus placei

Trichostrongylus axei

T. colubriformis

Cooperia oncophora

C. punctata1

C. surnabada1 (syn. mcmasteri)

Bunostomum phlebotomum1

Oesophagostomum radiatum

Trichuris spp1


1 adulter


Lungmask (adulter och 4:e larvstadiet)

Dictyocaulus viviparus


Ögonmask (adulter)

Thelazia spp.


Nötstyng (parasitstadier)

Hypoderma bovis, H. lineatum


Bitande löss

Damalinia (Bovicola) bovis


Sugande löss

Haematopinus eurystemus

Linognathus vituli

Solenopotes capillatus


Skabb

Psoroptes bovis

Sarcoptes scabiei

Chorioptes bovis


Hornfluga

Haematobia irritans


Effektduration

Efter administrering av läkemedlet förhindras reinfektion under angiven tid mot följande parasiter:Art

Dagar

Ostertagia ostertagi

35

Cooperia oncophora

28

Dictyocaulus viviparus

42

Linognathis vituli

49

Oesophagostomum radiatum

21

Damalinia (Bovicola) bovis

42

Trichostrongylus axei

28

Solenopotes capillatus

35


Läkemedlet bekämpar även hornflugor (Haematobia irritans) under minst 42 dagar efter behandlingen.

4.3 Kontraindikationer

Läkemedlet är avsett specifikt för lokal applicering till nötkreatur. Skall inte användas till andra djurslag då svåra biverkningar, inklusive dödsfall hos hundar, kan uppträda.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.


Se punkt 4.5 I

4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag

Endast för utvärtes bruk.


Försiktighet bör iakttas för att undvika följande rutiner eftersom de ökar risken för resistensutveckling och kan på sikt resultera i ineffektiv behandling:

  • alltför tät och upprepad användning av anthelmintika från samma klass under en längretidsperiod.

  • underdosering, vilket kan bero på underskattning av kroppsvikten, felaktig administrering av läkemedlet eller att doseringshjälpmedlet (om sådant finns) inte kalibrerats.

Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika skall vidare utredas med hjälp av lämpliga test (t.ex. fekalt äggreduktionstest). Om testresultat starkt tyder på resistens mot ett visst anthelmintikum bör ett anthelmintikum som tillhör en annan farmakologisk klass och med en annan verkningsmekanism användas.


Appliceras inte på hud som är förorenad med lera eller gödsel.

Terapeutisk effekt mot invärtes och utvärtes parasiter påverkas inte av kraftigt regn (2 cm på 1 timme) varken före (20 minuter) eller efter (20 och 40 minuter) behandling. Påverkan av extrem väderlek på effekten är inte känd.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

I) Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Hos vissa djurslag, som läkemedlet inte är avsett för, kan avermektiner tolereras mindre väl. Fall av intolerans med dödlig utgång har rapporterats hos hund speciellt hos collie, Old English Sheepdog och närbesläktade raser och korsningar samt också hos sköldpadda. Man bör iaktta försiktighet och undvika att dessa andra djurarter får i sig utspillt läkemedel eller tillträde till förpackningarna.

För att undvika sekundära reaktioner pga. avdödade Hypoderma-larver i esofagus eller ryggraden rekommenderas det att läkemedlet administreras i slutet av nötstyngets flygperiod och innan larverna når vilostadiet. Veterinär bör rådfrågas för beräkning av korrekt tidpunkt.


iI) Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur 

Personer som är överkänsliga för den aktiva substansen ska undvika kontakt med läkemedlet.

Rök eller ät inte samtidigt som du hanterar läkemedlet. Tvätta händerna efter användning.


Detta veterinärmedicnska läkemedel kan  vara irriterande för hud och ögon på människa och användare bör undvika att spilla läkemedlet på dig själv eller andra personer. Använd gummihandskar och vattentäta stövlar vid administrering av läkemedlet.

Skyddsutrustning skall tvättas efter användning. Om läkemedlet oavsiktligt kommit i kontakt med huden tvättas det berörda området omedelbart med tvål och vatten. Om läkemedlet oavsiktligt kommit i kontakt med ögonen skall dessa spolas omedelbart med vatten och läkare kontaktas. Används endast i välventilerade utrymmen eller utomhus.


Mycket brandfarligt – undvik hetta, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.


Andra försiktighetsåtgärder

Doramektin är mycket giftigt för dynglevande och vattenlevande organismer och kan lagras i sediment.

Risken för vattenekosystem och dynglevande organismer kan minskas genom att man undviker alltför tät och upprepad användning av doramektin (och andra anthelmintika från samma klass) hos nötkreatur.

Risken för vattenekosystem kan minskas genom att behandlade nötkreatur hålls borta från vattendrag under två till fem veckor efter behandlingen.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

I sällsynta fall kan små hudlesioner på administreringsstället uppstå.


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

- vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

- mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

- sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

- mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Skall ej ges till icke-lakterande mjölkkor eller dräktiga mjölkkvigor inom 60 dagar före kalvning.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9 Dos och administreringssätt

En engångsdos om 1 ml (5 mg doramektin) per 10 kg kroppsvikt, motsvarande 500 mikrogram/kg kroppsvikt appliceras lokalt i en smal sträng längs ryggens mittlinje mellan manken och svansroten.

För att säkerställa tillförsel av korrekt dos skall kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt; noggrannheten hos doseringsapparaturen skall kontrolleras.

Om djuren behandlas gruppvis i stället för individuellt bör de grupperas efter kroppsvikt och doseras därefter, för att undvika under- och överdosering.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Överdoser på upp till 5 gånger rekommenderad dos har inte medfört några kliniska symptom som kan sättas i samband med behandling med doramektin.

4.11 Karenstid(er)

Kött och slaktbiprodukter: 35 dagar.

Ej godkänt för användning till lakterande kor som producerar mjölk för humankonsumtion.

Använd inte till dräktiga kor eller mjölkkvigor som ska producera mjölk för humankonsumtion inom 2 månader före förväntad nedkomst.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: makrocykliska laktoner, avermektiner

ATCvet-kod: QP54AA03

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Doramektin är en antiparasitär substans framställd genom fermentation. Den tillhör klassen avermektiner och är till sin struktur närbesläktad med ivermektin. Båda substanserna har ett brett antiparasitärt spektrum och framkallar en liknande paralys hos både nematoder och parasitära artropoder. Den exakta verkningsmekanismen för avermektiner är inte fullständigt klarlagd, men är troligen likartad för hela gruppen. Effekten förmedlas genom bindning av avermektin till ett specifikt bindningsställe hos parasiter. Det fysiologiska svaret vid avermektinbindning innebär att membranets permeabilitet för kloridjoner ökar. I nervvävnaden hos ryggradslösa djur resulterar ett inflöde av kloridjoner vid nematodernas excitatoriska motoriska nervceller eller artropodernas muskelceller i hyperpolarisation och upphörd signalöverföring och därmed paralys.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Maximal koncentration av doramektin i plasma uppnås hos nötkreatur ca 9 dygn efter utvärtes administrering av läkemedlet. (Skenbar) halveringstid i plasma är ca 10 dygn, vilket resulterar i långvariga doramektinkoncentrationer. Djuren skyddas mot infektion och reinfektion av parasiter under en viss tid efter genomförd behandling.


5.3 Miljöegenskaper

I likhet med andra makrocykliska laktoner kan doramektin vara skadligt för djurslag som läkemedlet inte är avsett för. Efter behandlingen kan potentiellt toxiska halter av doramektin utsöndras under flera veckor. Avföring innehållande doramektin som utsöndras från behandlade djur på betesmarker kan minska förekomsten av dyngätande organismer. Detta kan påverka nedbrytningen av dynga.

Doramektin är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan lagras i sediment.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Cetearyloktanoat

Trolamin

Isopropylalkohol

6.2 Inkompatibiliteter

Inga kända.

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 4 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 1 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Läkemedlet kommer att tillhandahållas i:

  • 250 ml och 1 liter flerdosflaskor av polyeten med hög densitet som är försedda med skruvlock och doseringsbägare och

  • 2,5 liter, 3 liter och 5 liter flerdosflaskor av polyeten med hög densitet som är försedda med skruvlock och applikator.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Extremt farligt för fiskar och vattenlevande organismer. Var noga med att inte förorena dammar, vattendrag eller diken med läkemedlet eller med den använda förpackningen.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsingfors

Finland

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

43881

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2013-06-20

Förnyat godkännande: 2016-04-18

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-02-09
Hitta direkt i texten
Av