Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dectomax

Orion Pharma Animal Health

Pour-on, lösning 5 mg/ml
(Klar, färglös lösning.)

Makrocykliska laktoner, avermektiner

Djurslag:
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QP54AA03
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2018-02-09.

Innehåll

En ml innehåller:

Aktiv substans:Doramektin 5,0 mg

Hjälpämne:Trolamin 0,5 mg (som antioxidant)


Fullständig förteckning över hjälpämnen

Cetearyloktanoat

Trolamin

Isopropylalkohol

Egenskaper

Doramektin är en antiparasitär substans framställd genom fermentation. Den tillhör klassen avermektiner och är till sin struktur närbesläktad med ivermektin. Båda substanserna har ett brett antiparasitärt spektrum och framkallar en liknande paralys hos både nematoder och parasitära artropoder. Den exakta verkningsmekanismen för avermektiner är inte fullständigt klarlagd, men är troligen likartad för hela gruppen. Effekten förmedlas genom bindning av avermektin till ett specifikt bindningsställe hos parasiter. Det fysiologiska svaret vid avermektinbindning innebär att membranets permeabilitet för kloridjoner ökar. I nervvävnaden hos ryggradslösa djur resulterar ett inflöde av kloridjoner vid nematodernas excitatoriska motoriska nervceller eller artropodernas muskelceller i hyperpolarisation och upphörd signalöverföring och därmed paralys.

Maximal koncentration av doramektin i plasma uppnås hos nötkreatur ca 9 dygn efter utvärtes administrering av läkemedlet. (Skenbar) halveringstid i plasma är ca 10 dygn, vilket resulterar i långvariga doramektinkoncentrationer. Djuren skyddas mot infektion och reinfektion av parasiter under en viss tid efter genomförd behandling.

Indikationer

För behandling av gastrointestinala nematoder, lungmask, ögonmask, nötstyng, sugande och bitande löss, skabb samt hornfluga. Gastrointestinala nematoder (adulta och fjärde larvstadiet): Ostertagia ostertagi, även inhiberade larver, O.lyrata (adulter), Haemonchus placei. Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata (adulter), C. surnabada (adulter) (syn. mcmasteri), Bunostomum phlebotomum (adulter), Oesophagostomum radiatum, Trichuris spp. (adulter). Lungmask (adulter och 4:e larvstadiet): Dictyocaulus viviparus. Ögonmask (adulter): Thelazia spp. Nötstyng (migrerande larver): Hypoderma bovis, H. lineatum. Bitande löss: Damalinia (Bovicola) bovis. Sugande löss: Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus. Skabb: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei, Chorioptes bovis. Hornfluga: Haematobia irritans.

Effektduration

Dectomax pour-on förhindrar en reinfektion under angiven tid mot följande parasiter: Ostertagia ostertagi 35 dygn, Cooperia oncophora 28 dygn, Dictyocaulus viviparus 42 dygn, Linoghnathus vituli 49 dygn, Oesophagostomum radiatum 21 dygn, Damalinia (Bovicola) bovis 42 dygn, Trichostrongylus axei 28 dygn, Solenopotes capillatus 35 dygn, Haematobia irritans i minst 42 dygn.

Kontraindikationer

Skall inte användas till andra djurslag då svåra biverkningar, inklusive dödsfall hos hundar, kan uppträda.

Försiktighet

Hos vissa djurslag, som läkemedlet inte är avsett för, kan avermektiner tolereras mindre väl. Fall av intolerans med dödlig utgång har rapporterats hos hund speciellt hos collie, Old English Sheepdog och närbesläktade raser och korsningar samt också hos sköldpadda. Man bör iaktta försiktighet och undvika att dessa andra djurarter får i sig utspillt läkemedel eller tillträde till förpackningarna.

För att undvika sekundära reaktioner pga. avdödade Hypoderma-larver i esofagus eller ryggraden rekommenderas det att läkemedlet administreras i slutet av nötstyngets flygperiod och innan larverna når vilostadiet. Veterinär bör rådfrågas för beräkning av korrekt tidpunkt.

Dräktighet och laktation

Skall ej ges till icke-lakterande mjölkkor eller dräktiga mjölkkvigor inom 60 dagar före kalvning.

Biverkningar

I sällsynta fall kan små hudlesioner på administreringsstället uppstå.

Dosering

En engångsdos om 1 ml (5 mg doramektin) per 10 kg kroppsvikt, motsvarande 500 mikrogram/kg kroppsvikt appliceras lokalt i en smal sträng längs ryggens mittlinje mellan manken och svansroten. För att säkerställa tillförsel av korrekt dos skall kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt; noggrannheten hos doseringsapparaturen skall kontrolleras. Om djuren behandlas gruppvis i stället för individuellt bör de grupperas efter kroppsvikt och doseras därefter, för att undvika under- och överdosering.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 35 dygn.

Ej godkänt för användning till lakterande kor som producerar mjölk för humankonsumtion.

Använd inte till dräktiga kor eller mjölkkvigor som ska producera mjölk för humankonsumtion inom 2 månader före förväntad nedkomst.

Överdosering

upp till 5 gånger rekommenderad dos har inte medfört några kliniska symptom som kan sättas i samband med behandling med doramektin.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Endast för utvärtes bruk.


Försiktighet bör iakttas för att undvika följande rutiner eftersom de ökar risken för resistensutveckling och kan på sikt resultera i ineffektiv behandling:

  • alltför tät och upprepad användning av anthelmintika från samma klass under en längretidsperiod.

  • underdosering, vilket kan bero på underskattning av kroppsvikten, felaktig administrering av läkemedlet eller att doseringshjälpmedlet (om sådant finns) inte kalibrerats.

Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika skall vidare utredas med hjälp av lämpliga test (t.ex. fekalt äggreduktionstest). Om testresultat starkt tyder på resistens mot ett visst anthelmintikum bör ett anthelmintikum som tillhör en annan farmakologisk klass och med en annan verkningsmekanism användas.


Appliceras inte på hud som är förorenad med lera eller gödsel.

Terapeutisk effekt mot invärtes och utvärtes parasiter påverkas inte av kraftigt regn (2 cm på 1 timme) varken före (20 minuter) eller efter (20 och 40 minuter) behandling. Påverkan av extrem väderlek på effekten är inte känd.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för den aktiva substansen ska undvika kontakt med läkemedlet.

Rök eller ät inte samtidigt som du hanterar läkemedlet. Tvätta händerna efter användning.


Detta veterinärmedicnska läkemedel kan  vara irriterande för hud och ögon på människa och användare bör undvika att spilla läkemedlet på dig själv eller andra personer. Använd gummihandskar och vattentäta stövlar vid administrering av läkemedlet.

Skyddsutrustning skall tvättas efter användning. Om läkemedlet oavsiktligt kommit i kontakt med huden tvättas det berörda området omedelbart med tvål och vatten. Om läkemedlet oavsiktligt kommit i kontakt med ögonen skall dessa spolas omedelbart med vatten och läkare kontaktas. Används endast i välventilerade utrymmen eller utomhus.


Mycket brandfarligt – undvik hetta, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.


Andra försiktighetsåtgärder

Doramektin är mycket giftigt för dynglevande och vattenlevande organismer och kan lagras i sediment.

Risken för vattenekosystem och dynglevande organismer kan minskas genom att man undviker alltför tät och upprepad användning av doramektin (och andra anthelmintika från samma klass) hos nötkreatur.

Risken för vattenekosystem kan minskas genom att behandlade nötkreatur hålls borta från vattendrag under två till fem veckor efter behandlingen.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 1 år

Förvaring

Förvaras vid högst 30 °C.

Förpackningsinformation

Pour-on, lösning 5 mg/ml Klar, färglös lösning.
1000 milliliter (Vet.) Pour-on behållare, receptbelagd
3000 milliliter (Vet.) Pour-on behållare, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av