Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Detonervin

Receptstatus
Omnidea

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar och färglös lösning)

Övriga sömnmedel och lugnande medel

Djurslag:
 • Häst
 • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QN05CM90
 • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-10-22.

Innehåll

1 ml injektionsvätska, lösning innehåller:

Aktiv substans:

Detomidinhydroklorid 10,0 mg

(motsvarande 8,36 mg detomidin)


Hjälpämnen:

Metylparahydroxibensoat (E 218) 1,0 mg


Metyl-parahydroxybensoat (E 218)

Natriumklorid

Saltsyra (för pH-justering)

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Vatten för injektion

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Det verksamma ämnet i produkten är 4-(2,3-dimetylbensyl)-imidazolhydroklorid (INN: detomidin). Detomidin är sederande för det behandlade djuret och lindrar smärta. Effekternas duration och intensitet är dosberoende. Detomidin verkar genom uttalad stimulering av alfa-2-adrenoreceptorer. Dess analgetiska effekter beror på hämning av överföringen av smärtimpulserna inom centrala nervsystemet.


Detomidin ger också effekter i de perifera alfareceptorerna. Därför kan höjning av glukoshalten i blodet och, vid högre doser, piloerektion, svettutsöndring och ökad diures förekomma. Efter en initial ökning av genomsnittligt blodtryck återgår det till normalt eller något under normalt och hjärtfrekvensen minskar. EKG uppvisar utökat PR-intervall och hos häst kan lätt atrio-ventrikulärt block uppträda. Dessa effekter är övergående. Respiratoriskt ses initialt en sänkning av andningsfrekvensen som inom några minuter ökar för att nå normal eller en något förhöjd nivå.


Farmakokinetiska egenskaper

Detomidin absorberas snabbt efter intramuskulär injektion. Tmax är 15 30 minuter. Biotillgänglighet efter intramuskulär administrering är 66 85%. Efter snabb distribution av detomidin till vävnader metaboliseras den nästan fullständigt, huvudsakligen i levern. Halveringstiden är 1 till 2 timmar. Metaboliter utsöndras huvudsakligen via urin och faeces.

Indikationer

För sedering och viss smärtlindring av häst och nöt för att underlätta fysiska undersökningar och behandlingar, såsom mindre kirurgiska ingrepp.


Detomidin kan användas för:

 • Undersökningar (t.ex. endoskopi, rektala och gynekologiska undersökningar, röntgen)

 • Mindre kirurgiska ingrepp (t.ex. behandling av sår, tandvård, behandling av senor, excision av hudtumörer, behandling av spenar)

 • Före behandling och medicinering (t.ex. magsond, skoning av häst)

För premedicinering inför administrering av injektions- eller inhalationsanestetika.


Kontraindikationer

Skall inte användas till djur med hjärtfel eller respiratoriska sjukdomar.

Skall inte användas till djur med leverinsufficiens eller njursvikt.

Skall inte användas till djur med allmänna hälsoproblem (t.ex. dehydrerade djur).

Skall inte användas i kombination med butorfanol till hästar som lider av kolik.

Skall inte användas under sista trimestern av dräktighet.

Försiktighet

sedering sätter in kan särskilt hästar börja vingla och snabbt hänga med huvudet medan de fortfarande står upp. Nöt och särskilt ung nöt försöker ligga ner. För att undvika skador ska därför platsen väljas omsorgsfullt. Särskilt för hästar ska sedvanliga försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika att människor eller djur skadar sig. För att undvika tympanism och aspiration av foder eller saliv ska nötkreatur hållas liggande på bröstbenet (upprätt viloläge) under och efter behandling och huvud och hals hos det vilande djuret ska sänkas.

Djur som lider av chock eller lever- eller njursjukdom ska endast behandlas utifrån en nytta- riskbedömning av ansvarig veterinär. Produkten ska inte användas till djur som lider av hjärtsjukdom (med existerande bradykardi och risk för atrioventrikulärt block), respiratoriska, lever- eller njurinsufficienser, chock eller några andra extraordinära stresstillstånd. Detomidin och butorfanol i kombination ska inte användas till hästar med leversjukdom eller oregelbunden hjärtrytm i anamnesen.

Det rekommenderas att foder undanhålls i minst 12 timmar före anestesi. Vatten eller foder ska inte erbjudas behandlade djur förrän läkemedlets effekt har upphört. Vid smärtsamma ingrepp ska detomidin endast användas i kombination med analgetika eller lokalanestetika.

I väntan på sedering ska djur hållas i lugna omgivningar.

Om djurets återhämtning försenas bör man skydda djuret mot värme och kyla.


Dräktighet och laktation

Användning rekommenderas inte under sista trimestern av dräktighet. Skall endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning under dräktighetens övriga månader.

Biverkningar

Injektion av detomidin kan orsaka följande biverkningar:

 • Bradykardi

 • Övergående hypo- och/eller hypertoni

 • Andningsdepression, i sällsynta fall hyperventilation

 • Ökning av blodglukos

 • Liksom med andra sedativa läkemedel kan i sällsynta fall paradoxala reaktioner (excitation) uppstå

 • Ataxi

 • Sammandragningar i livmodern

 • Hos hästar: Hjärtarrytmi, atrioventrikulärt och sinus-atriellt block

 • Hos nöt: Nedsatt motilitet av vommen, tympani, tungförlamning.

Vid doser över 40 μg/kg kroppsvikt ses också följande symptom:

svettning, piloerektion och muskeldarrningar, övergående penisprolaps hos hingstar och kastrerade hästar och mild, övergående tympani av vommen och ökad salivering hos nöt.

I mycket sällsynta fall kan hästar uppvisa milda symptom på kolik efter administrering av alfa-2-sympatomimetika eftersom substanser i denna klass övergående hämmar tarmmotiliteten. Detomidin ska förskrivas med försiktighet till hästar med tecken på kolik eller impaktion.

En diuretisk effekt ses vanligen inom 45 till 60 minuter efter behandling.

Dosering

För intravenös (IV) eller intramuskulär (IM) användning. Produkten ska injiceras långsamt. Effekttillslag kommer snabbare efter intravenös användning.


Dos i μg detomidin-hydroklorid/kg

Dos i ml/100 kg

Nivå av sedering

Insättande av effekt (minuter)

Effektduration (timmar)
häst

nöt


10-20

0,1-0.2

Lätt

3-5

5-8

0,5-1

20-40

0,2-0.4

Måttlig

3-5

5-8

0,5-1

När långvarig sedering och analgesi krävs kan doser på 40 till 80 μg detomidinhydroklorid/kg användas. Effektdurationen är upp till 3 timmar.

Vid kombination med andra produkter för att förstärka sedering eller för premedicinering före generell anestesi kan doser på 10 till 30 μg detomidinhydroklorid/kg användas.

Det rekommenderas att vänta 15 minuter efter administrering av detomidin innan planerad behandling påbörjas.

Kroppsvikten hos djuret som ska behandlas bör bestämmas så exakt som möjligt för att undvika överdosering.

Karenstider

Häst, nöt:

Slakt: 2 dygn

Mjölk: 12 timmar

Interaktioner

Samtidig användning av andra sedativa läkemedel ska endast ske efter beaktande av dessa produkters varningar och försiktighetsåtgärder.

Detomidin ska inte användas i kombination med sympatomimetiska aminer som adrenalin, dobutamin och efedrin.

Samtidig användning av vissa potentierade sulfonamider kan orsaka hjärtarrytmi med fatal utgång. Skall inte användas i kombination med sulfonamider.

Detomidin ska användas med försiktighet i kombination med andra sedativa och anestetika eftersom additiva/synergistiska effekter är möjliga. Då anestesi induceras med en kombination av detomidin och ketamin, före underhållsbehandling med halotan, kan effekterna av halotan fördröjas och försiktighet måste iakttas för att undvika överdosering. När detomidin används för premedicinering före generell anestesi, kan produkten försena insättande av induktionen.

Överdosering

Vid oavsiktlig överdosering kan hjärtarrytmi, hypotoni, fördröjd återhämtning från sedering eller anestesi och allvarlig CNS- och andningsdepression uppträda. Om effekterna av detomidin blir livshotande rekommenderas allmänt understödjande terapi för att stabilisera cirkulation och respiration och administrering av en antagonist mot alfa-2-adrenergika.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt oralt intag eller självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten men KÖR INTE BIL eftersom sedering och blodtrycksförändringar kan uppstå.


Undvik kontakt med hud, ögon eller slemhinnor.

Tvätta utsatt hud med stora mängder vatten omedelbart efter exponering. Avlägsna kontaminerade kläder som är i direktkontakt med hud.

I händelse av oavsiktlig kontakt av produkten med ögonen, skölj med rikligt med färskt vatten. Om symptom uppstår, sök läkarhjälp.

Om gravida kvinnor handhar produkten ska särskild försiktighet iakttas för att undvika självinjektion eftersom livmodersammandragningar och sänkt fetalt blodtryck kan uppstå efter oavsiktlig systemisk exponering.

RÅD TILL LÄKARE:

Detomidin är en alfa-2-adrenoreceptoragonist, symptom efter absorption kan innebära kliniska effekter inkluderande dosberoende sedering, andningsdepression, bradykardi, hypotoni, muntorrhet och hyperglykemi. Ventrikulära arrytmier har också rapporterats.

Respiratoriska och hemodynamiska symptom ska behandlas symptomatiskt.

Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 28 dygn

Kassera eventuell överbliven produkt i flaskan vid denna tidpunkt.

Förvaring

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Klar och färglös lösning
5 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av