Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Therios vet.

Receptstatus
Ceva Animal Health

Tuggtablett 75 mg
(Avlång, beige tuggtablett med skåra, delbar i två delar. Smaksatt.)

Cefalosporin

Djurslag:
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01DB01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-05-16.

Innehåll

Varje tablett innehåller:

Aktiv substans:

Cefalexin (som cefalexinmonohydrat) 75 mg


Hjälpämnen:

Grisleverpulver

Jäst

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Kiseldioxid, kolloidal vattenfri

Kalciumvätefosfatdihydrat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Cefalexinmonohydrat är ett bakteriedödande antibiotikum tillhörande cefalosporinfamiljen, framtagen genom hemi-syntes av 7 amino-cefalosporansyra.


Cefalexin verkar genom att hämma nukleopeptidsyntesen av bakterieväggen. Cefalosporiner interfererar med transpeptidas genom att alkylera enzymet så att det inte kan korsbinda muraminsyrainnehållande peptidoglykankedjor. Hämningen av biosyntesen av det material som behövs för att bygga upp cellväggen resulterar i en defekt cellvägg som därför är osmotiskt instabil mot protoplaster. En kombinerad effekt resulterar i cellys och filamentbildning. Cefalexin är aktivt mot grampositiva och gramnegativa bakterier, såsom Staphylococcus spp. (inklusive penicillinresistenta stammar), Streptococcus spp. och Escherichia coli. Cefalexin inaktiveras inte av beta-laktamaser som produceras av grampositiva bakterier. Beta-laktamaser som produceras av gramnegativa bakterier kan dock hämma cefalexin genom att hydrolysera beta-laktamringen.


Resistens mot cefalexin kan bero på en av följande resistensmekanismer.

1. Produktion av olika beta-laktamaser (cefalosporinas), som inaktiverar antibiotikumet, är den mest utbredda mekanismen hos gramnegativa bakterier.

2. Minskad affinitet för penicillinbindande proteiner (PBP) hos beta-laktaminnehållande läkemedel är ofta involverad när det gäller beta-laktamresistenta grampositiva bakterier.

3. Effluxpumpar, som pumpar ut antibiotikum från bakteriecellen, och strukturella förändringar i poriner, som minskar passiv diffusion av läkemedlet genom cellväggen, kan bidra till att förbättra en bakteries resistensfenotyp.


Välkänd korsresistens (som involverar samma resistensmekanism) existerar mellan antibiotika som tillhör beta-laktamgruppen på grund av strukturella likheter. Den uppstår genom beta-laktamasenzymer, strukturella förändringar i poriner eller variationer i effluxpumpar. Samresistens (olika resistensmekanismer är involverade) har beskrivits hos E.coli på grund av en plasmid som hyser olika resistensgener.


Tillgängliga MIC parametrar för Staphylococcus spp. och Pasteurella multocida är:

Staphylococcus spp............. MIC 50 2 µg/ml............MIC90 2 µg/ml

Pasteurella multocida...........MIC 50 2 µg/ml............MIC90 4 µg/ml


Farmakokinetiska egenskaper

Hos katter är biotillgängligheten efter oral administrering omkring 56%.

Hos katter uppnåddes en maximal plasmakoncentration på 22 µg/ml 1,6 timmar efter en enstaka oral administrering av cefalexin på 18,5 mg/kg.

Cefalexin detekterades i plasma upp till 24 timmar efter administrering.

Diffusionen av cefalexin i vävnad är hög. Cefalexin elimineras huvudsakligen via njurarna (85%) i aktiv form. Maximala urinkoncentrationer är signifikant högre än maximala plasmakoncentrationer.

Indikationer

Infektioner orsakade av bakterier känsliga för cefalexin:

- Nedre urinvägsinfektioner orsakade av E. coli och Proteus mirabilis.

- Behandling av kutana och subkutana infektioner: pyodermi orsakad av Staphylococcus spp. samt sår och abscesser orsakade av Pasteurella spp.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid svår njursvikt.

Skall inte användas till djur med känd överkänslighet mot cefalosporiner eller mot någon annan substans i beta-laktamgruppen.

Skall inte användas till kaniner, marsvin, hamstrar, gerbiller och andra gnagare.

Försiktighet

Liksom med andra antibiotika, som främst utsöndras via njurarna, kan systemisk ackumulering ske vid nedsatt njurfunktion. Vid känd njurinsufficiens ska dosen reduceras och/eller doseringsintervallet ökas. Nefrotoxiska läkemedel ska inte ges samtidigt. Om möjligt bör användningen av läkemedlet baseras på känslighetstest.

Allmänna och lokala riktliner för antibiotikabehandling ska beaktas vid användning av läkemedlet.

Felaktig användning av läkemedlet kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot cefelexin och minska effekten av behandling med penicilliner, på grund av risken för korsresistens.

Detta läkemedel ska inte användas för behandling av kattungar yngre än 9 veckor. Användning av läkemedlet till katter som väger mindre än 2,5 kg ska endast ske efter nytta-riskbedömning av ansvarig veterinär.

Tuggtabletterna är smaksatta. Förvaras utom syn- och täckhåll för djur för att undvika oavsiktligt intag.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på mus, råtta och kanin visade inga teratogena effekter. Läkemedlets säkerhet har inte undersökts hos dräktiga eller digivande katter och ska endast användas efter nytta-riskbedömning av ansvarig veterinär.

Biverkningar

Kräkningar och/eller diarré har observerats.

Allergiska reaktioner mot cefalexin är möjliga och allergisk korsreaktivitet med andra beta-laktamer kan förekomma.

Dosering

Oral användning

15 mg cefalexin per kg kroppsvikt två gånger per dag, motsvarande 1 tablett för 5 kg kroppsvikt i:

- 5 dagar för sår och abscesser

- 10 till 14 dagar vid urinvägsinfektioner

- minst 14 dagar vid pyodermi. Behandlingen skall fortsätta i 10 dagar efter att lesionerna har försvunnit.

För att säkerställa korrekt dos, och undvika underdosering, ska kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt.

Om halva tabletter används, lägg tillbaka den återstående delen av tabletten i blisterförpackningen och använd den vid nästa administrering.

Tabletterna är smaksatta. De kan ges tillsammans med mat eller direkt i djurets mun.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Cefalosporiners bakteriedödande effekt reduceras vid samtidig administrering av bakteriostatiska substanser (makrolider, sulfonamider och tetracykliner).

Nefrotoxiciteten kan öka om första generationens cefalosporiner kombineras med polypeptidantibiotika, aminoglykosider eller vissa diuretika (furosemid).

Samtidig användning av sådana aktiva substanser ska undvikas.

Överdosering

Ej relevant.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korskänslighet mot cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga.

• Hantera inte detta läkemedel om du vet att du är överkänslig eller om du har blivit avrådd från att arbeta med sådana preparat.

• Hantera detta läkemedel med stor försiktighet för att undvika exponering. Tvätta händerna efter användning.

• Om du utvecklar symtom efter exponering, såsom hudutslag, ska du uppsöka läkare och visa läkaren denna varningstext. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon, eller andningssvårigheter, är allvarliga symtom och kräver omedelbar medicinsk behandling.

• Vid oavsiktlig förtäring, sök läkarvård och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning:

Polyvinylklorid/termoelast/polyvinylidenklorid/aluminium-blister: 3 år

Polyamid/aluminium/polyvinylklorid/aluminium-blister: 30 månader

Delade tabletter ska kasseras efter 24 timmar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Lägg tillbaka eventuell delad tablett i den öppnade blisterförpackningen.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 75 mg Avlång, beige tuggtablett med skåra, delbar i två delar. Smaksatt.
10 tablett(er) blister, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av